Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego

Egzamin ósmoklasisty: wstęp

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego to egzamin obowiązkowy, na zakończenie ósmej klasy szkoły podstawowej. Mimo, że egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, nie można go nie zdać. Nie istnieje minimalna liczba punktów, którą należy zdobyć na tym egzaminie. Cała sesja egzaminacyjna trwa 3 dni, a język obcy zdaje się ostatniego, trzeciego dnia.


Egzamin ósmoklasisty: poziom angielskiego

W 2024 roku poziom egzaminu ósmoklasisty to A2.

Jak wygląda?

trwa 90 minut

jest w formie pisemnej

ma od 45-55 zadań

– rozumienie ze słuchu 12-14 zadań
– znajomość funkcji językowych 10-12 zadań
– rozumienie tekstów pisanych 12-16 zadań
– znajomość środków językowych 10-12 zadań

– wypowiedź pisemna 50-120 wyrazów

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego

Rozumienie ze słuchu

Pierwsza część egzaminu polega na wysłuchaniu nagrań w języku angielskim i odpowiedzeniu na pytania na podstawie tych nagrań. Poszczególne nagrania są odtwarzane dwukrotnie. Pytania zadawane do nagrań to pytania zamknięte – mogą to być pytania polegające na uzupełnieniu luk lub dobieraniu oraz pytania wielokrotnego wyboru.

Rada!

Zapoznaj się z pytaniami do danego nagrania zanim egzaminator puści nagranie. Dzięki temu będziesz wiedzieć na co masz zwracać uwagę podczas wysłuchiwania nagrania.

Znajomość funkcji językowych

Kolejna część egzaminu polega na sprawdzeniu znajomości wyrażeń i zwrotów używanych w codziennych sytuacjach. Tutaj pojawią się opisy sytuacji do których należy dobrać odpowiednie odpowiedzi. Pytania do tej części egzaminu to pytania wielokrotnego wyboru i uzupełnianie luk. Sprawdź przykładowe pytania wraz z komentarzem w artykule reakcje językowe.

Rozumienie tekstów pisanych

Ta część egzaminu polega na przeczytaniu jakiegoś tekstu i odpowiedzeniu na pytania na jego podstawie. Pytania, które mogą się pojawić to pytania wielokrotnego wyboru i uzupełnianie luk. Mogą też się pojawić pytania w języku polskim – w tych pytaniach trzeba przeczytać tekst w języku angielskim, zrozumieć go i udzielić odpowiedzi w języku polskim pamiętając o zachowaniu odpowiedniej formy gramatycznej. Ważna jest tu znajomość gramatyki i słownictwa.

Znajomość środków językowych

W tej części egzaminu sprawdzana jest znajomość gramatyki (zakres materiału można znaleźć poniżej). Pytania jakie pojawiają się tutaj to pytania wielokrotnego wyboru, tłumaczenie zdań na język angielski, dobieranie i uzupełnianie luk.

Wypowiedź pisemna

Wypowiedź pisemna to napisanie krótkiego tekstu: notatki, ogłoszenia, zaproszenia, pocztówki, wiadomości email lub wpisu na blogu. Długość takiej wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 wyrazów. W wypowiedzi należy zawrzeć trzy informacje podane w poleceniu. Na karcie egzaminacyjnej jest brudnopis w którym można napisać próbną wersję swojej wypowiedzi. Jest to dobry sposób na zaplanowanej wypowiedzi pisemnej w taki sposób, aby się upewnić że napisany tekst zmieści się w limicie słów.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego: rodzaje pytań

Zadania zamknięte:

zadania wielokrotnego wyboru
dobieranie

układanie zdań z podanych elementów

Zadania otwarte:

zadania z lukami
odpowiedzi na pytania
parafraza zdań

tłumaczenie na język angielski

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty: zakres materiału

Zgodnie z wymogami, egzamin ósmoklasisty z angielskiego odbywa się na poziomie A2/A2+. Jakiego więc zakresu materiału możemy się spodziewać przystępując do egzaminu ósmoklasisty?

CZASOWNIK | VERB

Bezokolicznik i formy osobowe | Infinitive and conjugated forms

to make (bezokolicznik); Formy osobowe: I make, she makes

Czasowniki posiłkowe | Auxiliary verbs

to have, to be, to do

Czasowniki modalne | Modal verbs

can
Can you swim?
I can swim.

I can’t swim.

could
Could you say that again?

I couldn’t go swimming on Saturday.

may
May I go to the bathroom?

He may be in trouble.

must
I must see him today.

He mustn’t smoke in the house.

should
You should get a dog.

Where should I put this?

will

It will rain today.

Tryb rozkazujący | Imperative

Stand up!
Don’t do that!

Czasowniki regularne i nieregularne | Regular and irregular verbs

work – worked – worked
eat – ate – eaten

Imiesłów czynny i bierny | Participles: active and passive

Czasowniki wyrażające stany i czynności | Stative and dynamic verbs

I want to be a writer.
I believe he’s gone on vacation.
I see what you mean.
She is dancing.
I am seeing my dentist tomorrow.

Czasowniki złożone (frazowe) | Phrasal verbs

get up, break down


CZASY GRAMATYCZNE | TENSES

Egzamin ósmoklasisty obejmuje zaledwie siedem, z dwunastu czasów w języku angielskim. Pamiętajmy jednak, że w tekstach może się pojawić czas, którego znajomość nie jest wymagana na tymże egzaminie, jednak jego znajomość nie będzie konieczna by uzupełnić odpowiedź.

I always get up at 7 a.m.

Alex never visits his grandparents.

Present Continuous | I am working
I’m listening to the radio right now.

They’re going on a trip tomorrow.

Present Perfect | I have worked
I’ve just finished doing my homework.

They haven’t gone on vacation for over a year now.

Past Simple | I worked
Columbus discovered America in 1492.

I saw him two days ago.

Past Continuous | I was working
They were eating dinner at 11 p.m.

I was taking a shower at 7 a.m.

Future Simple | I will work
I will talk to you tomorrow.

They will not get married.

Konstrukcja be going to | I will be going to…
I’m going to buy myself a new dress.

They’re going to move to California.

Konstrukcja have to | I have to work.
I have to buy a new pair of jeans.

They have to start studying right now.

Konstrukcja would like to | I would like to work.
I would like to buy a new dress.

He would like to meet a girl.

Nie czekaj! Opanuj angielski do perfekcji dzięki platformie ELLA


RZECZOWNIK | NOUN

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne | Countable and uncountable nouns

money, dog

Liczba mnoga regularna i nieregularna | Regular and irregular plurals

cat – cats
man – men

Forma dzierżawcza | Saxon genitive, noun + of

Alex’s sister, the color of the wall

Rzeczowniki złożone | Compound nouns

blackboard, football, toothpaste, swimming pool, washing machine


PRZEDIMEK | ARTICLE

Przedimek nieokreślony | Indefinite article | a/an

a dog, a cat, an animal

Przedimek określony | Definite article | the

the moon, the USA

Przedimek zerowy | Zero article

cats, breakfast


PRZYMIOTNIK | ADJECTIVE

Stopniowanie regularne i nieregularne | Grading adjectives: regular and irregular

big – bigger – the biggest
expensive – more expensive – the most expensive
good – better – the best
She is as tall as her father.

Użycie so, such, how i what z przymiotnikami

He is such a nice boy.
How beautiful!

Przymiotniki dzierżawcze | Possessive adjective

my, his, our


PRZYSŁÓWEK | ADVERB

Stopniowanie regularne i nieregularne | Grading adjectives: regular and irregular

elegantly – more elegantly – the most elegantly
badly – worse – the worst

Przysłówki too i enough | Adverbs too and enough

(not) large enough, too small

Miejsce przysłówka w zdaniu | Place of adjectives in a sentence

He is always late.


ZAIMEK | PRONOUN

Zaimki osobowe w formie podmiotu | Subject pronouns

I, you, he, she, we

Zaimki osobowe w formie dopełnienia | Object pronouns

me, him, her, us

Zaimki dzierżawcze | Possessive pronouns

mine, yours, his, ours

Zaimki zwrotne | Reflexive pronouns

myself, yourself, ourselves

Zaimki wskazujące | Demonstrative pronouns

this, those

Zaimki pytające | Interrogative pronouns

who, what, which

Zaimki względne | Relative pronouns

who, which, that

Zaimki nieokreślone | Indefinite pronouns

some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, somebody, anything

Zaimek bezosobowy | Impersonal pronouns

you, one, ones
I will take the black one and the red one.


LICZEBNIK | NUMERAL

Liczebniki główne | Cardinal numbers

a hundred, a thousand, twenty-four

Liczebniki porządkowe | Ordinal numbers

fifth, eleventh


PRZYIMEK | PREPOSITION

Często, przyimki w języku angielskim sprawiają uczniom wiele kłopotów. Mimo że istnieją podstawowe zasady co do użycia przyimków miejsca, czasu czy sposobu, to niestety należy się uczyć przyimków na pamięć. Zawsze przygotowując się do egzaminu, takiego jakim jest egzamin ósmoklasisty, warto zacząć prowadzić zeszyt, gdzie będziemy zapisywać sobie czasowniki i przymiotniki wraz z ich przyimkami.

Przyimki określające miejsce, odległość | Prepositions of place and distance

in Canada, in New York

Przyimki określające kierunek | Prepositions of direction

to the store

Przyimki określające czas | Prepositions of time

at noon, on Wednesday, in April

Przyimki sposobu | Prepositions of agency

by plane, with a pencil

Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach | Prepositions with verbs and adjectives

think of, interested in

Spójniki | Linking words

and, or, because, if, unless, while, before, so


SKŁADNIA | SYNTAX

Składnia, to dział gramatyki, który zajmuje się budową zdania. Egzamin ósmoklasisty sprawdza znajomość podstawowych struktur zdaniowych występujących w języku angielskim.

Zdania twierdzące, przeczące i pytające | Affirmative, negative, interrogative sentences

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect,
Past Simple, Past Continuous,
Future Simple

Zdania z podmiotem it

It’s very sunny today.

Zdania z podmiotem there

There are ten children playing in the pool.
There aren’t any clouds in the sky today.

Zdania z dwoma dopełnieniami

Yesterday I bought my father a new tie.

Zdania w stronie biernej | Passive voice

Present Simple, Past Simple, Future Simple
My scarf was stolen last week.

Zdania współrzędnie złożone | Coordinate clauses

Alex was talking on the phone and making breakfast at the same time.

Zdania podrzędnie złożone | Subordinate clauses

przydawkowe

The boy who has a dog is a high school student.

okolicznikowe

celu

I came here to give talk to you about yesterday.

czasu
The phone rang when we were leaving work.

It started to rain when we were leaving the apartment.

miejsca

She was sitting where I had told her to.

przyczyny

He is sad because his grandfather died yesterday.

skutku

I was sick so I went straight to bed to get some rest.

warunku (typu 0, I) | Conditional sentences
When it rains, we stay at home.

If we get the scholarship, we will throw a huge party.

Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne | Infinitive and gerund

I don’t like swimming, I prefer running.

Zdania wykrzyknikowe | Exclamatory sentences

What a beautiful baby!


Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego: tematyka

Na egzaminie oprócz gramatyki ważna jest znajomość słownictwa. Oto lista tematów obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego.

CZŁOWIEK | HUMAN

Dane personalne | Personal information

Adam, Elizabeth

stan cywilny

married, single

adres

Main Street, phone number

Opis osoby | Description of a person

wygląd zewnętrzny

handsome, chubby, short

bossy, dumb, naive

Rzeczy osobiste | Personal belongings

a shirt, gloves, pants

przedmioty

a bag, a phone, a lipstick

Uczucia i emocje | Feelings and emotions

happiness, anger, love

Umiejętności i zainteresowania | Skills and interests

doing puzzles, playing the cello, singing

zdolności

a good memory, knowledge of foreign languages


MIEJSCE ZAMIESZKANIA | PLACE OF RESIDENCE

Dom i jego okolice | Houses and neighborhoods

an apartment, a garden

Pomieszczenia i wyposażenie domu | Rooms and home furnishings

a kitchen, a couch, a shower

Prace domowe | Household chores

cleaning, cooking, doing the laundry


EDUKACJA | EDUCATION

Szkoła i życie szkolne | School and school life

grade, teacher, desk

Przedmioty szkolne | School subjects

Math, English, Physics

Przybory szkolne | School supplies

a notebook, a pen, glue

Zajęcia pozalekcyjne | Extracurricular activities

art club, the student newspaper, a scout

Uczenie się | Studying

reading, doing homework


PRACA | JOB

Zawody i obowiązki | Occupations and duties

an actor, a cook, an internship

Miejsce pracy | Workplace

an office, a hospital, a police station

Wybór zawodu | Choosing a profession

to look for a job, to send a resumé, a cover letter


ŻYCIE PRYWATNE | PRIVATE LIFE

Rodzina i przyjaciele | Family and friends

father, sister, buddy

Życie codzienne | Daily life

waking up, eating, going to school

Określenie czasu | Time expressions

tomorrow, at 5 p.m., last summer

Święta | Holidays

Christmas, Easter, Thanksgiving

Czas wolny | Free time

going for walks, riding a bicycle, mushroom picking

Styl życia | Lifestyle

exercising, fasting

Konflikty i problemy | Disagreements and problems

to have a fight, to be on bad terms, to have too little time


ŻYWIENIE | NUTRITION

Artykuły spożywcze | Groceries

milk, bread, ham

Posiłki i ich przygotowanie | Meals and meal preparation

breakfast, lunch, baking

Nawyki żywieniowe | Eating habits

diet, vegetarianism

Lokale gastronomiczne | Places to eat

restaurant, café, fast food chain


ZAKUPY I USŁUGI | SHOPPING AND SERVICE

Rodzaje sklepów | Types of shops

a clothing store, a drugstore, a shoe store

Towary i ich cechy | Merchandise and its features

a brand, second-hand

Sprzedawanie i kupowanie | Buying and selling

a cash register, a purchase, a receipt

Środki płatnicze | Forms of payment

a card, coins, a dollar bill

Wymiana i zwrot towaru | Returns and exchanges

a return policy, a refund, a replacement

Promocje | Deals

Black Friday, a sale, a coupon

Korzystanie z usług | Using services

to rent, to order


PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA | TRAVELING AND TOURISM

Środki transportu | Transportation

a bus, a ticket, a taxi

Orientacja w terenie | Sense of direction

the east, a compass, the stars

Baza noclegowa | Board and lodging

a hotel, a tent, camping

Podróże | Travel

summer vacation, airport

Zwiedzanie | Sightseeing

sightseeing in the USA, taking pictures


KULTURA | CULTURE

Dziedziny kultury | Forms of culture

architecture, the theatre, music

Twórcy i ich dzieła | Creators and their works

an artist, a masterpiece, a performance

Uczestnictwo w kulturze | Participating in culture

going to the movies, painting, singing a song

Tradycje i zwyczaje | Traditions and customs

to trick or treat, to wear something green, go egg hunting

Media | Media

a TV, the Internet, a newspaper


SPORT | SPORT

Dyscypliny sportu | Sports

swimming, baseball, skiing

Sprzęt sportowy | Sports gear

ice skates, boxing gloves, a soccer ball

Obiekty sportowe | Sports facilities

a gym, a tennis court, a bowling alley

Imprezy sportowe | Sports event

a decathlon, The Olympics, The World Cup

Uprawianie sportu | Doing sports

to play a game, to do archery, to go running


ZDROWIE | HEALTH

Tryb życia | Way of life

waking up early, eat too much

Samopoczucie | Mood

melancholic, cheerful, romantic

Choroby, objawy i leczenie | Diseases, symptoms, and treatment

a cold, a cough, a doctor’s appointment


NAUKA I TECHNIKA | SCIENCE AND TECHNOLOGY

Odkrycia naukowe | Scientific discoveries

electricity, gravity

Wynalazki | Inventions

telephone, light bulb, automobile

Korzystanie z technologii | Using technology

to surf the Internet, to write an email, to talk on the phone


ŚWIAT PRZYRODY | NATURE

Pogoda | Weather

rainbow, snow, climate

Pory roku | Seasons

fall, spring, rainy season

Rośliny i zwierzęta | Plants and animals

flowers, lions, trees

Krajobraz | Landscape

a river, a mountain, a desert

Zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego | Environmental risks and protection measures

green energy, natural disasters

Co się zmieniło?

Na przestrzeni lat egzamin ósmoklasisty modyfikowano. Jego zakres niegdyś był większy, ale od 2021 roku na egzaminie ósmoklasisty już nie obowiązuje znajomość:

Past Perfect
They had already bought the car when we arrived.
zaimków wzajemnych
each other, one another
zdań w stronie biernej w Present Perfect
My key has been lost.
pytań pośrednich
She wants to know what you would like for dinner.
zdań w mowie zależnej z czasownikami
He told me (that) he was moving to Europe.
drugiego trybu warunkowego
If I won a million dollars, I would buy myself a new sports car.

słownictwa z tematyki życia społecznego (np. wydarzeń i zjawisk społecznych)
feminism, crime, a concert

Egzamin ósmoklasisty tuż za rogiem? Zdaj go na piątkę dzięki platformie ELLA!

3 komentarze

angielski online

Subskrybuj | YouTube