ZALOGUJ SIĘ
ELLA
egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego

Egzamin ósmoklasisty: wstęp

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019 to egzamin obowiązkowy, na zakończenie ósmej klasy szkoły podstawowej. Mimo, że egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, nie można go nie zdać. Nie istnieje minimalna liczba punktów, którą należy zdobyć na tym egzaminie. Cała sesja egzaminacyjna trwa 3 dni, a język zdaje się ostatniego, trzeciego dnia.


Egzamin ósmoklasisty: poziom angielskiego

W latach 2019-2021 poziom egzaminu ósmoklasisty z angielskiego to: A2/A2+

Jak wygląda?

trwa 45 minut

w formie pisemnej

od 45-55 zadań

– rozumienie ze słuchu 12-14 zadań

– znajomość funkcji językowych 10-12 zadań

– rozumienie tekstów pisanych 12-16 zadań

– znajomość środków językowych 10-12 zadań

– wypowiedź pisemna 50-120 wyrazów


Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego: rodzaje pytań

Zadania zamknięte:

wybór wielokrotny

dobieranie

Zadania otwarte:

zadania z lukami

odpowiedzi na pytania


egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty: zakres materiału

Zgodnie z wymogami, egzamin ósmoklasisty z angielskiego odbywa się na poziomie A2/A2+. Jakiego więc zakresu materiału możemy się spodziewać przystępując do egzaminu ósmoklasisty?

CZASOWNIK | VERB

Bezokolicznik i formy osobowe | Infinitive and conjugated forms

to make (bezokolicznik); Formy osobowe: I make, she makes

Czasowniki posiłkowe | Auxiliary verbs

to have, to be, to do

Czasowniki modalne | Modal verbs

can
Can you swim?
I can swim.

I can’t swim.

could
Could you say that again?

I couldn’t go swimming on Saturday.

may
May I go to the bathroom?

He may be in trouble.

must
I must see him today.

He mustn’t smoke in the house.

should
You should get a dog.

Where should I put this?

will

It will rain today.

Tryb rozkazujący | Imperative

Stand up!
Don’t do that!

Czasowniki regularne i nieregularne | Regular and irregular verbs

work – worked – worked
eat – ate – eaten

Imiesłów czynny i bierny | Participles: active and passive

Czasowniki wyrażające stany i czynności | Stative and dynamic verbs

I want to be a writer.
I believe he’s gone on vacation.
I see what you mean.
She is dancing.
I am seeing my dentist tomorrow.

Czasowniki złożone (frazowe) | Phrasal verbs

get up, break down


Czasy gramatyczne | Tenses

Egzamin ósmoklasisty obejmuje zaledwie siedem, z dwunastu czasów w języku angielskim. Pamiętajmy jednak, że w tekstach może się pojawić czas, którego znajomość nie jest wymagana na tymże egzaminie, jednak jego znajomość nie będzie konieczna by uzupełnić odpowiedź.

I always get up at 7 a.m.

Alex never visits his grandparents.

Present Continuous | I am working
I’m listening to the radio right now.

They’re going on a trip tomorrow.

Present Perfect | I have worked
I’ve just finished doing my homework.

They haven’t gone on vacation for over a year now.

Past Simple | I worked
Columbus discovered America in 1492.

I saw him two days ago.

Past Continuous | I was working
They were eating dinner at 11 p.m.

I was taking a shower at 7 a.m.

Past Perfect | I had worked

They had already bought the car when we arrived.

Future Simple | I will work
I will talk to you tomorrow.

They will not get married.

Konstrukcja be going to | I will be going to…
I’m going to buy myself a new dress.

They’re going to move to California.

Konstrukcja have to | I have to work.
I have to buy a new pair of jeans.

They have to start studying right now.

Konstrukcja would like to | I would like to work.
I would like to buy a new dress.

He would like to meet a girl.


RZECZOWNIK | Noun

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne | Countable and uncountable nouns

money, dog

Liczba mnoga regularna i nieregularna | Regular and irregular plurals

cat – cats
man – men

Forma dzierżawcza | Saxon genitive, noun + of

Alex’s sister, the color of the wall

Rzeczowniki złożone | Compound nouns

blackboard, football, toothpaste, swimming pool, washing machine


PRZEDIMEK | Article

Przedimek nieokreślony | Indefinite article | a/an

a dog, a cat, an animal

Przedimek określony | Definite article | the

the moon, the USA

Przedimek zerowy | Zero article

cats, breakfast


PRZYMIOTNIK | Adjective

Stopniowanie regularne i nieregularne | Grading adjectives: regular and irregular

big – bigger – the biggest
expensive – more expensive – the most expensive
good – better – the best
She is as tall as her father.

Użycie so, such, how i what z przymiotnikami

He is such a nice boy.
How beautiful!

Przymiotniki dzierżawcze | Possessive adjective

my, his, our


PRZYSŁÓWEK | Adverbs

Stopniowanie regularne i nieregularne | Grading adjectives: regular and irregular

elegantly – more elegantly – the most elegantly
badly – worse – the worst

Przysłówki too i enough | Adverbs too and enough

(not) large enough, too small

Miejsce przysłówka w zdaniu | Place of adjectives in a sentence

He is always late.


ZAIMEK | Pronoun

Zaimki osobowe w formie podmiotu | Subject pronouns

Zaimki osobowe w formie dopełnienia | Object pronouns

Zaimki dzierżawcze | Possessive pronouns

Zaimki zwrotne | Reflexive pronouns

myself, yourself, ourselves

Zaimki wskazujące | Demonstrative pronouns

this, those

Zaimki pytające | Interrogative pronouns

who, what, which

Zaimki względne | Relative pronouns

who, which, that

Zaimki wzajemne | Reciprocal pronouns

each other, one another

Zaimki nieokreślone | Indefinite pronouns

some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, somebody, anything

Zaimek bezosobowy | Impersonal pronouns

you, one, ones
I will take the black one and the red one.


LICZEBNIK | Numerals

Liczebniki główne | Cardinal numbers

a hundred, a thousand, twenty-four

Liczebniki porządkowe | Ordinal numbers

fifth, eleventh


PRZYIMEK | Prepositions

Często, przyimki w języku angielskim sprawiają uczniom wiele kłopotów. Mimo że istnieją podstawowe zasady co do użycia przyimków miejsca, czasu czy sposobu, to niestety należy się uczyć przyimków na pamięć. Zawsze przygotowując się do egzaminu, takiego jakim jest egzamin ósmoklasisty, warto zacząć prowadzić zeszyt, gdzie będziemy zapisywać sobie czasowniki i przymiotniki wraz z ich przyimkami.

Przyimki określające miejsce, odległość | Prepositions of place and distance

in Canada, in New York

Przyimki określające kierunek | Prepositions of direction

to the store

Przyimki określające czas | Prepositions of time

at noon, on Wednesday, in April

Przyimki sposobu | Prepositions of agency

by plane, with a pencil

Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach | Prepositions with verbs and adjectives

think of, interested in

SPÓJNIKI | Linking words

and, or, because, if, unless, while, before, so


SKŁADNIA | SYNTAX

Składnia, to dział gramatyki, który zajmuje się budową zdania. Egzamin ósmoklasisty sprawdza znajomość podstawowych struktur zdaniowych występujących w języku angielskim.

Zdania twierdzące, przeczące i pytające | Affirmative, negative, interrogative sentences

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect,
Past Simple, Past Continuous, Past Perfect,
Future Simple

Zdania z podmiotem it

It’s very sunny today.

Zdania z podmiotem there

There are ten children playing in the pool.
There aren’t any clouds in the sky today.

Zdania z dwoma dopełnieniami

Yesterday I bought my father a new tie.

Zdania w stronie biernej | Passive voice

Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple
My scarf was stolen last week.

Pytania pośrednie | Indirect questions

She wants to know what you would like for dinner.
Can you tell me where the bathroom is?

Zdania w mowie zależnej z czasownikami | Reported speech

say, tell, ask
He told me (that) he was moving to Europe.

Zdania współrzędnie złożone | Coordinate clauses

Alex was talking on the phone and making breakfast at the same time.

Zdania podrzędnie złożone | Subordinate clauses

przydawkowe

The boy who has a dog is a high school student.

okolicznikowe

celu

I came here to give talk to you about yesterday.

czasu
The phone rang when we were leaving work.

It started to rain when we were leaving the apartment.

miejsca

She was sitting where I had told her to.

przyczyny

He is sad because his grandfather died yesterday.

skutku

I was sick so I went straight to bed to get some rest.

warunku (typu 0, I, II) | Conditional sentences
When it rains, we stay at home.
If we get the scholarship, we will throw a huge party.

If I won a million dollars, I would buy myself a new sports car.

Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne | Infinitive and gerund

I don’t like swimming, I prefer running.

Zdania wykrzyknikowe | Exclamatory sentences

What a beautiful baby!

SZLIFUJ SWÓJ ANGIELSKI

Rozpocznij naukę na platformie ELLA – uzyskaj dostęp do ponad 55 000 ćwiczeń ułożonych w kursy General English oraz Business English.

POZNAJ OFERTĘ

*utwórz konto na platformie ELLA

nauka języka angielskiego

Jak nauczyć się angielskiego?

TYLKO z ELLA! Szybko i skutecznie!

Skorzystaj z 30% zniżki.

CHCĘ SIĘ UCZYĆ!

* kod: ELLA30; utwórz konto by skorzystać z rabatu