Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
past continuous

Past Continuous

Past Continuous: czas przeszły ciągły

Past Continuous, czyli czas przeszły ciągły, to czas, którego używamy do opisywania niezakończonych czynności z przeszłości, które trwały przez dłuższy czas. Jego konstrukcja jest podobna do konstrukcji czasu Present Continuous, a używamy go najczęściej razem z czasem Past Simple. Podobnie jak w czasie Present Continuous, do tego czasu będzie nam potrzebna odmiana czasownika to be, tyle że w czasie przeszłym.

Spis treści


past continuous

Past Continuous: tworzenie czasowników z -ing

Do tworzenia zdań w czasie Past Continuous potrzebny nam będzie, podobnie jak do innych czasów Continuous, czasownik z końcówką -ing. Tworzenie takich czasowników jest bardzo proste, trzeba jednak pamiętać o:

podwajaniu spółgłoski

Spółgłoskę przy tworzeniu czasowników z -ing podwajamy w czasie Past Continuous w czasownikach krótkich, jednosylabowych, które kończą się na spółgłoskę, samogłoskę i spółgłoskę.

cut – cutting (ciąć)
drag – dragging (ciągnąć)
hit – hitting (uderzać)
put – putting (kłaść)

rip – ripping (rozrywać)

Uwaga!

W czasownikach, które kończą się na dwie samogłoski i spółgłoskę nie podwajamy spółgłoski.

detain – detaining (zatrzymywać, więzić)
retain – retaining (zachować)

Spółgłoskę powtarzamy również w czasownikach dwusylabowych, kiedy ostatnia sylaba jest akcentowana:

refer – referring (odnosić się do)
prefer – preferring (preferować)

occur – occurring (zdarzać się)

Uwaga!

Natomiast gdy akcent nie pada na ostatnią sylabę, nie podwajamy spółgłoski.

listen – listening (słuchać)
benefit – benefiting (otrzymywać z czegoś korzyści)
happen – happening (dziać się)

czasownikach zakończonych na -e

W tych czasownikach, opuszczamy końcówkę -e przed dodaniem -ing.

make – making (robić, tworzyć)
fake – faking (oszukiwać)

bake – baking (piec)

Wyjątkami są:

age – ageing (starzeć się)

be – being (być)

czasownikach zakończonych na -ee, -ye, -oe

Nie opuszczamy w tym przypadku końcówki -e, po prostu dodajemy -ing do czasownika.

flee – fleeing (uciekać)
free – freeing (uwolnić)
eye – eyeing (obserwować kogoś, gapić się na kogoś)

canoe – canoeing (pływać kajakiem)

czasownikach zakończonych na -ie

Końcówkę -ie przed dodaniem -ing zamieniamy na -y.

die – dying (umierać)
vie – vying (współzawodniczyć)

lie – lying (kłamać)

czasownikach zakończonych na -c

panic – panicking (panikować)

British English

W brytyjskim angielskim często jeśli wyraz jest zakończony na -l podwajamy tę samogłoskę.

cancel
cancelling
(British English)
canceling
(American English)
label
labelling
(British English)
labeling
(American English)

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


past continuous

Past Continuous: konstrukcja zdania twierdzącego

Do konstrukcji zdania twierdzącego potrzebujemy odmienionej formy czasownika to be w czasie przeszłym (was/were) i czasownika z końcówką -ing.

Osoba + was/were + czasownik-ing + reszta zdania

She was reading a book.
They were playing games.

She was reading a book.

Czytała książkę.

They were playing games.

Oni grali w gry.

Czasownik z końcówką -ing jest taki sam w każdej osobie, jedyne co odmieniamy to czasownik to be.

Odmiana czasownika to be w czasie przeszłym
I was we were
you were you were
she was they were
he was
it was

past continuous

Past Continuous: konstrukcja przeczenia

Aby wyrazić zaprzeczenie potrzebujemy słówka not, którym zaprzeczymy czasownik posiłkowy was lub were.

Osoba + was/were + not + czasownik-ing + reszta zdania

They were not playing basketball.
He was not waiting for me at the airport.

They were not playing basketball.

Oni nie grali w koszykówkę.

He was not waiting for me at the airport.

On nie czekał na mnie na lotnisku.

Formy skrócone:

was + not = wasn’t

were + not = weren’t


past continuous

Past Continuous: konstrukcja pytania

W czasie Past Continuous czasownikiem posiłkowym, którego używamy do konstrukcji pytania jest odpowiednio odmieniona forma to be w czasie przeszłym (czyli was lub were). Wystarczy więc przestawić szyk zdania – zamienić miejscami podmiot i czasownik posiłkowy.

Was/were + osoba + czasownik-ing + reszta zdania

Were you studying last night?
Was she working late last week?

Were you studying last night?

Czy uczyłeś/uczyłaś się wczoraj w nocy?

Was she working late last week?

Czy pracowała do późna w zeszłym tygodniu?

Past Continuous: krótkie odpowiedzi

Aby odpowiedzieć na pytanie w czasie Past Continuous możemy użyć krótkich odpowiedzi. Tworzymy je dodając do słowa Yes lub No osobę i czasownik posiłkowy. Przy odpowiedzi przeczącej, musimy zaprzeczyć również czasownik posiłkowy słowem not.

Were they eating pizza yesterday?
Yes, they were.
No, they weren’t.
Yes, they weren’t.
No, they were.

Past Continuous: pytania z zaprzeczeniem

W czasie Past Continuous możemy również zadać tzw. pytanie z zaprzeczeniem. Takie pytania przetłumaczylibyśmy na język na język polski jako „A czy ty przypadkiem…?” Używamy ich wtedy, gdy chcemy się czegoś upewnić. Naszym czasownikiem posiłkowym staje się skrócona, zaprzeczona forma to be (wasn’t lub weren’t). Nie stosujemy w tym przypadku pełnych form was not i were not.

Wasn’t/weren’t + osoba + czasownik-ing + reszta zdania

Weren’t they having fun at the party?
Wasn’t he looking for his brother?

Weren’t they having fun at the party?
Czy oni nie bawili się dobrze na imprezie?

(Uważamy, że tak, ale chcemy się upewnić.)

Wasn’t he looking for his brother?
Czy on przypadkiem nie szukał swojego brata?

(Wydaje się nam, że rzeczywiście szukał swojego brata, ale nie mamy pewności.)


past continuous

Past Continuous: charakterystyczne słowa i wyrażenia

Dla czasu Past Continuous charakterystyczne są określenia czasu przeszłego, takie jak w Past Simple. Dla przykładu:

yesterday

wczoraj

last week / month / year

w zeszłym tygodniu / miesiącu / roku

two years ago

dwa lata temu

Oprócz tego dla czasu Past Continuous charakterystyczne są słowa when (kiedy) i while (podczas gdy).

When I was having breakfast…

Kiedy jadłem/jadłam śniadanie…

While I was driving to work…

Podczas gdy jechałem/jechałam do pracy…

Po when może występować zarówno Past Simple, jak i Past Continuous, ale po while zawsze użyjemy Past Continuous zamiast Past Simple. Słów when i while najczęściej używamy do nakreślenia jakiejś sytuacji „w tle” w przeszłości – co się akurat działo lub co robiliśmy, kiedy stało się coś innego.

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


past continuous

Past Continuous: czasowniki niewystępujące w tym czasie

Czasowniki niewystępujące w czasie Past Continuous to tzw. state verbs (lub stative verbs), czyli czasowniki opisujące stany. Dotyczą one:

opinii i przekonań

Jeśli w coś wątpiliśmy (doubt) w przeszłości, mówimy I doubted, a nie I was doubting. Dlaczego? Nasze wątpliwości na dany temat są „stałe”, nie mamy ich tylko w danym momencie.

doubt – wątpić
think – uważać
mean – mieć na myśli

know – wiedzieć

uczuć i emocji

Uczucia i emocje są w języku angielskim uważane za stałe.

dislike – nie lubić
love – kochać
wish – życzyć (sobie)
want – chcieć

prefer – preferować

zmysłów

see – widzieć
smell – pachnieć
hear – słyszeć

feel – czuć

Uwaga!

Niektóre czasowniki związane ze zmysłami mogą wyrażać stan lub czynność.

I was tasting the food.
Próbowałem/Próbowałam jedzenia. (np. żeby sprawdzić czy jest dobrze doprawione) – czynność
This food tasted awful.

To jedzenie smakowało okropnie. (jedzenie nie wykonało żadnej czynności) – stan

I thought it was a great idea.
Uważałem/Uważałam, że to świetny pomysł. (opinia na jakiś temat)
I was thinking… maybe we should get a dog?

Tak się zastanawiałem/zastanawiałam… może powinniśmy kupić sobie psa? (rozmyślanie, rozważanie na jakiś temat)

Użycie czasownika należącego do state verbs w Past Continuous jest możliwe wtedy, gdy wyraża czynność.


past continuous

Past Continuous: użycie

Czasu Past Continuous używamy w następujących przypadkach:

czynność długa w przeszłości przerwana przez czynność krótką

Najpopularniejsze użycie czasu Past Continuous, które niestety sprawia trudność wielu osobom uczącym się języka angielskiego. Past Continuous wyraża czynność dłuższą w przeszłości, która może być przerwana czynnością krótką opisaną przy użyciu Past Simple.

He called me when I was sleeping.

Zadzwonił do mnie gdy spałem.

„Zadzwonił” to czynność krótka, która zakończyła się w przeszłości i jest dokonana (czasownikiem niedokonanym w języku polskim byłoby „dzwonił”), natomiast „spałem” to czynność dłuższa, bo w momencie, gdy zadzwonił telefon, była już wykonywana od jakiegoś czasu i została przerwana. Jest więc to również czynność niedokonana.

He noticed me while I was walking in the park.

Zauważył mnie, podczas gdy chodziłam po parku.

„Zauważył” to dokonana, krótka czynność, która zakończyła się w przeszłości, natomiast „chodziłam” to czynność niedokonana (dokonanym czasownikiem po polsku byłoby na przykład „przeszłam się”), wykonywana już od jakiegoś czasu przed byciem zauważoną.

Uwaga!

Należy pamiętać, o prawidłowym użyciu słów when i while. When może występować zarówno przed Past Simple, jak i Past Continuous, ale po while zawsze używamy Past Continuous.

Zobaczyliśmy go podczas gdy jedliśmy lunch.

We saw him while we were having lunch.

Zobaczyliśmy go gdy jedliśmy lunch.

We saw him when we were having lunch.

Kiedy go zobaczyliśmy, jedliśmy lunch.
When we saw him we were having lunch.

While we saw him we were having lunch.

opis sytuacji „w tle”

Czasu Past Continuous używamy do opisania sytuacji w tle, scenerii jakiegoś wydarzenia z przeszłości.

When we arrived at the beach, the sun was shining and people were sunbathing. Kids were building sandcastles and playing in the water.

Kiedy przyjechaliśmy na plażę, świeciło słońce, a ludzie się opalali. Dzieci budowały zamki z piasku i bawiły się w wodzie.

„Główna” czynność to przyjechanie na plażę, a wszystkie kolejne czynności działy się „w tle” w momencie przyjazdu.

dłuższa czynność, która była w trakcie trwania w konkretnym czasie w przeszłości

At 6 p.m., I was having dinner.

O szóstej jadłem obiad.

Zdanie to oznacza, że czynność rozpoczęła się wcześniej i o szóstej była w trakcie trwania. Nie wiemy, czy czynność została zakończona. Dla porównania Past Simple:

At 6 p.m. I had dinner.

O szóstej zjadłem obiad.

Czynność dopiero rozpoczęła się o szóstej, ale wiemy, że jest dokonana (zjadłem to czasownik dokonany).

dwie czynności w tym samym czasie

Dwie dłuższe czynności w przeszłości, które działy się w tym samym czasie i jedna nie przerywała drugiej.

While I was having a bath, my husband was watching TV.

Kiedy brałam kąpiel, mój mąż oglądał telewizję.

Dwie niedokonane czynności w przeszłości – wiemy, że działy się w tym samym czasie, ale nie wiemy, czy się zakończyły.


Past Continuous: przykładowe zdania

They were watching us from a distance.

Obserwowali nas z odległości.

Weren’t you wearing that T-shirt yesterday?

Czy ty przypadkiem nie miałeś/miałaś na sobie tej koszulki wczoraj?

She was having a good time.

Dobrze się bawiła.

Avah was trying to reach the top shelf.

Avah próbowała dosięgnąć najwyższej półki.

We were talking to the manager when the client approached us.

Rozmawialiśmy z menadżerem, gdy podszedł do nas klient.

The sun was shining and the wind was blowing.

Świeciło słońce i wiał wiatr.

We were having breakfast and enjoying beautiful weather.

Jedliśmy śniadanie i cieszyliśmy się piękną pogodą.

When I woke up, it was raining and people outside were walking under their umbrellas.

Kiedy się obudziłem/obudziłam, padało i ludzie na zewnątrz chodzili z parasolkami.

The power went off when I was typing an important document on my computer.

Zabrakło prądu, kiedy pisałem/pisałam ważny dokument na komputerze.

We were kissing when someone walked into the room.

Całowaliśmy się kiedy ktoś wszedł do pokoju.

While I was looking for information, my boyfriend was making notes.

Kiedy ja szukałem/szukałam informacji, mój chłopak robił notatki.

You were sleeping when we were having an exam.

Spałeś/Spałaś kiedy my pisaliśmy egzamin.

Uwaga!

Więcej o innych angielskich czasach znajdziesz w artykule angielskie czasy w pigułce.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube