Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
matura podstawowa czy matura rozszerzona

Czym różni się matura rozszerzona od matury podstawowej z języka angielskiego?

Matura podstawowa z języka angielskiego a matura rozszerzona

Matura podstawowa z języka angielskiego jest obowiązkowa – jeśli oczywiście angielski jest językiem obcym, który wybraliśmy na egzamin z języka obcego nowożytnego. Kierując się podziałem na poziomy znajomości angielskiego według CEFR matura podstawowa jest na poziomie B1+/B2 (od 2021 r. do 2024 r. poziom dla wypowiedzi pisemnych został obniżony do poziomu B1, a rozumienie wypowiedzi do poziomu B1+). Natomiast matura rozszerzona z języka angielskiego to poziom B2+ i C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi (do 2024 r. poziom został obniżony do poziomu B2 i B2+ w zakresie rozumienia wypowiedzi). Poziomy od B1 do B2+ oznaczają znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, a poziom C1 to poziom zaawansowany.

Porównanie matury podstawowej z maturą rozszerzoną

Matura ustna z języka angielskiego jest taka sama, niezależnie jaki wybierzemy poziom na egzaminie pisemnym. Tylko egzamin pisemny jest podzielony na podstawowy i rozszerzony. Teksty pojawiające się na egzaminie rozszerzonym są trudniejsze od tych na poziomie podstawowym.

Matura podstawowa
(120 minut)

Matura rozszerzona
(150 minut)

Rozumienie ze słuchu

Rozumienie ze słuchu

+ 2-3 teksty do wysłuchania

(puszczane dwukrotnie)

+ Rodzaje tekstów:
 • wywiady i rozmowy
 • komunikaty i instrukcje
 • teksty narracyjne
+ Pytania typu:
 • prawda i fałsz
 • dobieranie słów
 • pytania wielokrotnego wyboru
+ 2-3 teksty do wysłuchania

(puszczane dwukrotnie)

+ Rodzaje tekstów:
 • wywiady i rozmowy
 • komunikaty i instrukcje
 • teksty narracyjne
+ Pytania typu:
 • prawda i fałsz
 • dobieranie słów
 • pytania wielokrotnego wyboru

Rozumienie tekstu

Rozumienie tekstu i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych

+ 2-3 teksty do przeczytania
+ Rodzaje tekstów:
 • informacyjne
 • publicystyczne
 • literackie
+ Zadania typu:
 • prawda i fałsz
 • zadania wielokrotnego wyboru
 • zatytułowanie przeczytanego fragmentu
 • dobieranie słów
+ 2-3 teksty do przeczytania
+ Rodzaje tekstów:
 • informacyjne
 • publicystyczne
 • literackie
+ Zadania typu:
 • prawda i fałsz
 • zadania wielokrotnego wyboru
 • tłumaczenie zdań
 • parafraza zdań
 • słowotwórstwo
 • uzupełnianie luk
 • układanie fragmentów zdań

Wypowiedź pisemna
(80-130 słów)

Wypowiedź pisemna
(200-250 słów)

+ Rodzaje wypowiedzi:
+ Rodzaje wypowiedzi:

Jak skutecznie uczyć się angielskiego? Tylko na platformie ELLA


matura podstawowa czy matura rozszerzona

Zakres tematów obowiązujących na maturze

Dziedziny, które pojawią się na maturze to tematy opracowane na lekcjach angielskiego. Na maturze rozszerzonej pojawią się te same dziedziny, co na maturze podstawowej. Jednak zakres poszczególnych tematów w danej dziedzinie będzie poszerzony o dodatkowe tematy. Z powodu utrudnień w prowadzeniu lekcji spowodowanych epidemią, niektóre tematy obecne w podstawie programowej, zostały wykluczone z wymagań egzaminacyjnych (do 2024 włącznie).

Matura podstawowa

Matura rozszerzona

CZŁOWIEK

CZŁOWIEK

Zakres matury podstawowej oraz:
 • społeczny i osobisty system wartości
 • autorytet
Nie pojawia się na maturze 2024:
 • społeczny i osobisty system wartości
 • autorytet
Nie pojawia się na maturze 2024:
 • poczucie tożsamości

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Zakres matury podstawowej oraz:
 • architektura

EDUKACJA

 • szkoła i jej pomieszczenia
 • przedmioty nauczania
 • uczenie się
 • przybory szkolne
 • oceny szkolne
 • życie szkoły
 • zajęcia pozalekcyjne
Nie pojawia się na maturze 2024:
 • system oświaty

EDUKACJA

Zakres matury podstawowej oraz:
 • system oświaty

PRACA

 • zawody
 • obowiązki zawodowe
 • miejsce pracy
 • praca dorywcza
 • wybór zawodu
 • poszukiwanie pracy
 • warunki pracy i zatrudnienia

PRACA

Zakres matury podstawowej oraz:
 • kariera zawodowa
 • rynek pracy
Nie pojawia się na maturze 2024:
 • mobilność zawodowa

ŻYCIE PRYWATNE

 • rodzina, znajomi i przyjaciele
 • czynności życia codziennego
 • określanie czasu
 • formy spędzania czasu wolnego
 • święta i uroczystości
 • styl życia
 • konflikty i problemy

ŻYCIE PRYWATNE

Zakres matury podstawowej

ŻYWIENIE

ŻYWIENIE

Zakres matury podstawowej

Nie pojawia się na maturze 2024:
 • zaburzenia odżywiania

ZAKUPY I USŁUGI

ZAKUPY I USŁUGI

Zakres matury podstawowej oraz:
 • finanse
 • korzystanie z usług bankowych i ubezpieczeniowych
Nie pojawia się na maturze 2024:
 • środki płatnicze
Nie pojawia się na maturze 2024:
 • prawa konsumenta

PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA

 • środki transportu
 • orientacja w terenie
 • baza noclegowa
 • wycieczki
 • zwiedzanie
 • ruch uliczny
Nie pojawia się na maturze 2024:
 • awarie i wypadki w podróży

PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA

Zakres matury podstawowej oraz:
 • awarie i wypadki w podróży
 • bezpieczeństwo w podróży

KULTURA

 • dziedziny kultury
 • twórcy i ich dzieła
 • uczestnictwo w kulturze
 • tradycje i zwyczaje
 • media

KULTURA

Zakres matury podstawowej

Nie pojawia się na maturze 2024:
 • ochrona praw autorskich

SPORT

 • dyscypliny sportu
 • sprzęt sportowy
 • obiekty sportowe
 • imprezy sportowe
 • uprawianie sportu
 • pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu

SPORT

Zakres matury podstawowej oraz:
 • problemy współczesnego sportu

ZDROWIE

ZDROWIE

Zakres matury podstawowej

Nie pojawia się na maturze 2024:
 • pierwsza pomoc
Nie pojawia się na maturze 2024:
 • pierwsza pomoc

NAUKA I TECHNIKA

 • ludzie nauki
 • odkrycia naukowe
 • wynalazki
 • korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szanse i zagrożenia z tym związane

NAUKA I TECHNIKA

Zakres matury podstawowej oraz:
 • korzyści i zagrożenia wynikające z postępu naukowo-technicznego

ŚWIAT PRZYRODY

ŚWIAT PRZYRODY

Zakres matury podstawowej oraz:
 • katastrofy ekologiczne
 • przestrzeń kosmiczna

PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO

 • wydarzenia i zjawiska społeczne
 • problemy współczesnego świata

PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO

Zakres matury podstawowej oraz:
 • organizacje społeczne i międzynarodowe
 • podstawowe zagadnienia związane z polityką i gospodarką
 • prawa człowieka
Nie pojawia się na maturze 2024:
 • urzędy
 • organizacje społeczne i międzynarodowe
Nie pojawia się na maturze 2024:
 • struktura państwa
 • urzędy
 • polityka
 • gospodarka
 • religie
 • ideologie

matura podstawowa czy matura rozszerzona

Zakres gramatyki na maturze

Matura podstawowa i matura rozszerzona różnią się wymaganiami z zakresu gramatyki. Na maturze rozszerzonej wymagane są bardziej rozbudowane struktury gramatyczne.

Matura podstawowa

Matura rozszerzona

CZASOWNIK

Bezokolicznik i formy osobowe | Infinitive and conjugated forms

np. to go, goes

Czasowniki posiłkowe | Auxiliary verbs

np. be, do

Czasowniki modalne i półmodalne | Modal verbs and semi-modal verbs

np. will, can

Konstrukcje czasownikowe

going to, be able to, would like to

Czasowniki regularne i nieregularne | Regular and irregular verbs

np. see – saw, call – called

Imiesłów czynny i bierny | Participles: active and passive

np. riding, ridden

Czasowniki złożone | Phrasal verbs

turn off, put on

Czasy gramatyczne

CZASOWNIK

Zakres matury podstawowej oraz:
Czasy gramatyczne

RZECZOWNIK

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne | Countable and uncountable nouns

np. grass, a flower

Liczba mnoga rzeczowników | Plurals

np. leaf – leaves

Forma dzierżawcza | Saxon genitive, noun + of

np. my son’s room

Rodzaj rzeczownika

np. a waiter – a waitress

Rzeczowniki złożone | Compound nouns

np. np. make-up, bookstore

RZECZOWNIK

Zakres matury podstawowej

PRZEDIMEK

Przedimek nieokreślony i określony | Indefinite article and definite article

a, an, the

Przedimek zerowy | Zero article

np. breakfast, dogs

PRZEDIMEK

Zakres matury podstawowej

PRZYMIOTNIK

Stopniowanie regularne i nieregularne przymiotnika | Grading adjectives: regular and irregular

np. small – smaller – the smallest

Przymiotniki + so i such

np. so tall, such a beautiful view

Przymiotniki dzierżawcze | Possessive adjective

np. my, his

Przymiotniki po czasownikach postrzegania

np. look great

PRZYMIOTNIK

Zakres matury podstawowej oraz:
Przymiotniki używane w funkcji rzeczownika

np. the poor

PRZYSŁÓWEK

Stopniowanie regularne i nieregularne, przysłówków | Grading adjectives: regular and irregular

np. well – better – best

Przysłówki too i enough

np. too fast, quick enough

Miejsce przysłówka w zdaniu | Place of adjectives in a sentence

np. He drives quickly.

PRZYSŁÓWEK

Zakres matury podstawowej

ZAIMEK

Zaimki osobowe | Subject pronouns

np. you, she

Zaimki dzierżawcze | Possessive pronouns

np. mine, theirs

Zaimki zwrotne i emfatyczne | Reflexive pronouns

np. herself, yourselves

Zaimki wskazujące | Demonstrative pronouns

np. this, those

Zaimki pytające | Interrogative pronouns

np. whose, how

Zaimki względne | Relative pronouns

np. who, when

Zaimki wzajemne | Reciprocal pronouns

np. each other, one another

Zaimki nieokreślone | Indefinite pronouns

np. some, none

Zaimki bezosobowe | Impersonal pronouns

np. you, one

ZAIMEK

Zakres matury podstawowej

LICZEBNIK

Liczebniki główne | Cardinal numbers

np. hundred, twelve

Liczebniki porządkowe | Ordinal numbers

np. third, ninth

LICZEBNIK

Zakres matury podstawowej oraz:
Liczebniki ułamkowe i dziesiętne | Fractions, decimals

np. a half, three point two

PRZYIMEK

Przyimki miejsca, czasu, odległości, kierunku, przyczyny, sposobu | Prepositions of place, time, distance, direction, cause, agency

np. in, at

Przyimki po rzeczownikach, czasownikach i przymiotnikach

np. look for, come with

PRZYIMEK

Zakres matury podstawowej

PRZYIMEK

Spójniki | Linking words

np. and, or, but, if, unless, that, till, until, when, where, while, after, before, as soon as, because, although, however, so, in spite of, despite

PRZYIMEK

Zakres matury podstawowej oraz:
Spójniki | Linking words

np. on condition that, yet, , so as, even though, whereas, as if, as though, in case

SKŁADNIA

Zdania twierdzące | Affirmative sentences

np. I eat breakfast.

Zdania przeczące | Negative sentences

np. I don’t watch TV.

Pytania | Interrogative sentences

np. Did you buy apples?

Zdania rozkazujące | Imperative

np. Turn on the lights.

Zdania wykrzyknikowe | Exclamatory sentences

np. Have a nice day!

Zdania z podmiotem it

np. It was a cloudy day.

Zdania z podmiotem there

np. There are two books on the shelf.

Zdania z dwoma dopełnieniami

np. Adam told a funny story.

Strona bierna | Passive voice

np. The car was broken.

Pytania rozłączne | Question tags

np. It’s beautiful, isn’t it?

Pytania pośrednie | Indirect questions

np. Could you tell me if you have a dog?

Mowa zależna | Reported speech

np. She said she had cooked breakfast.

Zdania współrzędnie złożone | Coordinate clauses

np. She was listening to the music and reading a book at the same time.

Zdania podrzędnie złożone | Subordinate clauses

podmiotowe, orzecznikowe, dopełnieniowe, przydawkowe, okolicznikowe

SKŁADNIA

Zakres matury podstawowej oraz:
Tryby warunkowe (0-II) | Conditionals

np. If you see a red light, stop.

Zdania wyrażające życzenie lub preferencje

np. I wish, had better

Tryby warunkowe (0-III) | Conditionals

np. If you see a red light, stop.

Zdania wyrażające życzenie, preferencje lub przypuszczenie

np. I wish, it’s time, had better, would rather, if only, as if

Konstrukcje bezokolicznikowe i gerudialne | Infinitive and gerund

np. I want to buy it., I like swimming in the sea.

Konstrukcje z:
Konstrukcje z:

Nie pojawia się na maturze 2024:

Nie pojawia się na maturze 2024:

 • Future Perfect Continuous
 • tryb łączący
 • spójniki (supposing, providing/provided that)
 • tryby warunkowe mieszane
 • zdania wyrażające życzenie, preferencje lub przypuszczenie (suppose/supposing)
 • inwersja stylistyczna i inne formy emfatyczne

Przeczytaj również artykuł matura rozszerzona 2024 z języka angielskiego.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube