Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Czasowniki nieregularne: wstęp

Czasowniki nieregularne (irregular verbs) to takie czasowniki, które nie tworzą form czasu przeszłego z końcówką -ed. Niestety, trzeba je po prostu zapamiętać. Poniżej, tabela z zestawieniem czasowników w języku angielskim wraz z formą podstawową, drugą formą (past tense) oraz trzecią formą (past participle). Przedstawione czasowniki nieregularne są posortowane alfabetycznie.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA

Czasowniki nieregularne: wyszukiwanie

Znajdź czasownik nieregularny, który Cię interesuje wyszukując go za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+F (lub Command ⌘ + F)

Czasowniki nieregularne: tabela

I forma
(infinitive)
II forma
(past tense)
III forma
(past participle)
Znaczenie
A
abide [əˈbaɪd]abode [əˈboʊd]abode [əˈboʊd]przebywać
arise [əˈraɪz]arose [əˈroʊz]arisen [əˈrɪzən]nadarzać się
awake [əˈweɪk]awoke [əˈwoʊk]awoken [əˈwoʊkən]budzić się
B
be [bi:]was, were [wəz], [wər]been [bɪn]być
bear [ber]bore[bɔːr]borne [bɔːrn]znosić coś
beat [biːt]beat [biːt]beaten [ˈbiːtn]bić, pobić kogoś (wygrać)
become [bɪˈkʌm]became [bɪˈkeɪm]become [bɪˈkʌm]stawać się
befall [bɪˈfɒːl]befell [bɪˈfel]befallen [bɪˈfɒːlən]przytrafiać się
begin [bɪˈɡɪn]began [bɪˈɡæn]begun [bɪˈɡʌn]zaczynać
behold [bɪˈhoʊld]beheld [bɪˈheld]beheld [bɪˈheld]ujrzeć, spostrzec
bend [bend]bent [bent]bent [bent]zginać
beseech [bɪˈsiːtʃ]besought [bɪˈsɒːt]besought [bɪˈsɒːt]błagać
beset [bɪˈset]beset [bɪˈset]beset [bɪˈset]osaczać, dręczyć
bespeak [bɪˈspiːk]bespoke [bɪˈspoʊk]bespoken [bɪˈspoʊkən]zamówić, być dowodem na
bet [bet]bet [bet]bet [bet]zakładać się
bid [bɪd]bid [bɪd]bid [bɪd]licytować, kazać
bind [baɪnd]bound [baʊnd]bound [baʊnd]związywać
bite [baɪt]bit [bɪt]bitten [ˈbɪtn]gryźć
bleed [bliːd]bled [bled]bled [bled]krwawić
blow [bloʊ]blew [bluː]blown [bloʊn]dmuchać
break [breɪk]broke [broʊk]broken [ˈbroʊkən]połamać
breed [briːd]bred [bred]bred [bred]hodować
bring [brɪŋ]brought [brɒːt]brought [brɒːt]przynosić
broadcast [ˈbrɒːdkæst]broadcast [ˈbrɒːdkæst]broadcast [ˈbrɒːdkæst]transmitować
build [bɪld]built [bɪlt]built [bɪlt]budować
burn [bɜːrn]burnt [bɜːrnt]burnt [bɜːrnt]palić, parzyć
burst [bɜːrst]burst [bɜːrst]burst [bɜːrst]pękać
buy [baɪ]bought [bɒːt]bought [bɒːt]kupować
C
catch [kætʃ]caught [kɒːt]caught [kɒːt]łapać
cast [kæst]cast [kæst]cast [kæst]rzucać
choose [tʃuːz]chose [tʃoʊz]chosen [ˈtʃoʊzən]wybierać
cleave [kliːv]clove [kloʊv]cloven [kloʊvən]rozłupywać
cling [klɪŋ]clung [klʌŋ]clung [klʌŋ]uczepić się
come [kʌm]came [keɪm]come [kʌm]przychodzić
cost [kɒːst]cost [kɒːst]cost [kɒːst]kosztować
creep [kriːp]crept [krept]crept [krept]skradać się
cut [kʌt]cut [kʌt]cut [kʌt]ciąć
D
deal [diːl]dealt [delt]dealt [delt]rozdawać
dig [dɪɡ]dug [dʌɡ]dug [dʌɡ]kopać
do [duː]did [dɪd]done [dʌn]robić
draw [drɒː]drew [druː]drawn [drɒːn]rysować
dream [driːm]dreamt
(or dreamed)
[dremt], [ˈdriːmd]
dreamt
(or dreamed)
[dremt], [ˈdriːmd]
śnić
drink [drɪŋk]drank [dræŋk]drunk [drʌŋk]pić
drive [draɪv]drove [droʊv]driven [ˈdrɪvən]prowadzić
dwell [dwel]dwelt [dwelt]dwelt [dwelt]mieszkać
E
eat [iːt]ate [eɪt]eaten [ˈiːtn]jeść
F
fall [fɒːl]fell [fel]fallen [ˈfɒːlən]upadać
feed [fiːd]fed [fed]fed [fed]karmić
feel [fiːl]felt [felt]felt [felt]czuć
fight [faɪt]fought [fɒːt]fought [fɒːt]walczyć
find [faɪnd]found [faʊnd]found [faʊnd]znajdować
fit [fɪt]fit [fɪt]fit [fɪt]pasować
flee [fliː]fled [fled]fled [fled]uciekać
fling [flɪŋ]flung [flʌŋ]flung [flʌŋ]ciskać
fly [flaɪ]flew [fluː]flown [floʊn]latać
forbear [fərˈber]forbore [fərˈbɔːr]forborne [fərˈbɔːrn]powstrzymywać się
forbid [fərˈbɪd]forbade [fərˈbeɪd]forbidden [fərˈbɪdn]zabraniać
forecast [ˈfɔːrkæst]forecast [ˈfɔːrkæst]forecast [ˈfɔːrkæst]prognozować
forget [fərˈɡet]forgot [fərˈɡɑːt]forgotten [fərˈɡɑːtn]zapominać
forgive [fərˈɡɪv]forgave [fərˈɡeɪv]forgiven [fərˈɡɪvən]wybaczać
forsake [fərˈseɪk]forsook [fərˈsʊk]forsaken [fərˈseɪkən]porzucać
freeze [friːz]froze [froʊz]frozen [ˈfroʊzən]zamarzać
G
get [ɡet]got [ɡɑːt]gotten (BrE got) [ˈɡɑːtn], [ɡɑːt]dostawać
give [ɡɪv]gave [ɡeɪv]given [ˈɡɪvən]dawać
go [ɡoʊ]went [went]gone [ɡɒːn]iść
grind [ɡraɪnd]ground [ɡraʊnd]ground [ɡraʊnd]mielić
grow [ɡroʊ]grew [ɡruː]grown [ɡroʊn]rosnąć
H
hang [hæŋ]hung [hʌŋ]hung [hʌŋ]wieszać
have [hæv]had [hæd]had [hæd]mieć
hear [hɪr]heard [hɜːrd]heard [hɜːrd]słyszeć
hew [hjuː]hewed [hjuːd]hewn [hjuːn]rąbać
hide [haɪd]hid [hɪd]hidden [ˈhɪdn]chować
hit [hɪt]hit [hɪt]hit [hɪt]uderzać
hold [hoʊld]held [held]held [held]trzymać
hurt [hɜːrt]hurt [hɜːrt]hurt [hɜːrt]ranić
K
keep [kiːp]kept [kept]kept [kept]trzymać
kneel [niːl]knelt [nelt]knelt [nelt]klęczeć
knit [nɪt]knit [nɪt]knit [nɪt]robić na drutach
know [noʊ]knew [nuː]known [noʊn]wiedzieć
L
lay [leɪ]laid [leɪd]laid [leɪd]kłaść
lead [liːd]led [led]led [led]prowadzić
lean [liːn]leaned
(BrE leant)
[liːnd], [lent]
leaned
(BrE leant)
[liːnd], [lent]
pochylać się
leap [liːp]leaped
(BrE leapt)
[liːpt], [lept]
leaped
(BrE leapt)
[liːpt], [lept]
skakać
learn [lɜːrn]learned
(BrE learnt)
[ˈlɜːrnɪd], [lɜːrnt]
learned
(BrE learnt)
[ˈlɜːrnɪd], [lɜːrnt]
uczyć się
leave [liːv]left [left]left [left]wychodzić
lend [lend]lent [lent]lent [lent]pożyczać
let [let]let [let]let [let]pozwalać
lie [laɪ]lay [leɪ]lain [leɪn]leżeć
light [laɪt]lit [lɪt]lit [lɪt]zapalać
lose [luːz]lost [lɒːst]lost [lɒːst]gubić
M
make [meɪk]made [meɪd]made [meɪd]robić
mean [miːn]meant [ment]meant [ment]znaczyć
meet [miːt]met [met]met [met]spotykać
mistake [məˈsteɪk]mistook [məˈstʊk]mistaken [məˈsteɪkən]mylić się
mow [moʊ]mowed [moʊd]mown [moʊd]kosić
P
pay [peɪ]paid [peɪd]paid [peɪd]płacić
plead [pliːd]pled
(BrE pleaded)
[pled], [ˈplidəd]
pled
(BrE pleaded)
[pled], [ˈplidəd]
błagać
prove [pruːv]proved [pruːvd]proven [pruːvən]udowadniać
put [pʊt]put [pʊt]put [pʊt]kłaść
Q
quit [kwɪt]quit [kwɪt]quit [kwɪt]zrezygnować
R
read [riːd]read [red]read [red]czytać
rend [rend]rent [rent]rent [rent]drzeć na kawałki
rid [rɪd]rid [rɪd]rid [rɪd]uwalniać
ride [raɪd]rode [roʊd]ridden [ˈrɪdn]jeździć
ring [rɪŋ]rang [ræŋ]rung [rʌŋ]dzwonić
rise [raɪz]rose [roʊz]risen [ˈrɪzən]powstawać
run [rʌn]ran [ræn]run [rʌn]biegać
S
saw [sɒː]sawed [sɒːd]sawn [sɒːn]piłować
say [seɪ]said [sed]said [sed]mówić
see [siː]saw [sɒː]seen [siːn]widzieć
seek [siːk]sought [sɒːt]sought [sɒːt]szukać
sell [sel]sold [soʊld]sold [soʊld]sprzedać
send [send]sent [sent]sent [sent]wysyłać
set [set]set [set]set [set]ustawiać
sew [soʊ]sewed [soʊd]sewn [soʊn]szyć
shake [ʃeɪk]shook [ʃʊk]shaken [ˈʃeɪkən]potrząsać
shear [ʃɪr]sheared [ʃɪrd]shorn [ʃɔːrn]strzyc
shed [ʃed]shed [ʃed]shed [ʃed]zrzucać, tracić
shine [ʃaɪn]shone [ʃoʊn]shone [ʃoʊn]błyszczeć
shoot [ʃuːt]shot [ʃɑːt]shot [ʃɑːt]strzelać
show [ʃoʊ]showed [ʃoʊd]shown [ʃoʊn]pokazywać
shrink [ʃrɪŋk]shrank [ʃræŋk]shrunk [ʃrʌŋk]kurczyć się
shut [ʃʌt]shut [ʃʌt]shut [ʃʌt]zamykać
sing [sɪŋ]sang [sæŋ]sung [sʌŋ]śpiewać
sink [sɪŋk]sank [sæŋk]sunk [sʌŋk]tonąć
sit [sɪt]sat [sæt]sat [sæt]siedzieć
slay [sleɪ]slew [sluː]slain [sleɪn]zabijać
sleep [sliːp]slept [slept]slept [slept]spać
slide [slaɪd]slid [slɪd]slid [slɪd]ślizgać się
sling [slɪŋ]slung [slʌŋ]slung [slʌŋ]podwiesić
slit [slɪt]slit [slɪt]slit [slɪt]podrzynać
smite [smaɪt]smote [smoʊt]smitten [ˈsmɪtn]uderzać
sow [soʊ]sowed [soʊd]sown [soʊn]siać
speak [spiːk]spoke [spoʊk]spoken [ˈspoʊkən]mówić
speed [spiːd]sped [sped]sped [sped]pędzić
spend [spend]spent [spent]spent [spent]wydawać
spin [spɪn]spun [spʌn]spun [spʌn]obracać
spit [spɪt]spit
(BrE spat)
[spɪt], [spæt]
spit
(BrE spat)
[spɪt], [spæt]
pluć
split [splɪt]split [splɪt]split [splɪt]rozczepiać
spoil [spɔɪl]spoiled
(BrE spoilt)
[spɔɪld], [spɔɪlt]
spoiled
(BrE spoilt)
[spɔɪld], [spɔɪlt]
psuć
spread [spred]spread [spred]spread [spred]rozprzestrzeniać
spring [sprɪŋ]sprang [spræŋ]sprung [sprʌŋ]skakać
stand [stænd]stood [stʊd]stood [stʊd]stać
steal [stiːl]stole [stoʊl]stolen [stoʊlən]kraść
stick [stɪk]stuck [stʌk]stuck [stʌk]przyklejać
sting [stɪŋ]stung [stʌŋ]stung [stʌŋ]żądlić
stink [stɪŋk]stank [stæŋk]stunk [stʌŋk]śmierdzieć
strew [struː]strewed [struːd]strewn [struːn]rozsypywać
stride [straɪd]strode [stroʊd]stridden [ˈstrɪdn]kroczyć
strike [straɪk]struck [strʌk]struck [strʌk]uderzyć
string [strɪŋ]strung [strʌŋ]strung [strʌŋ]naciągać
strive [straɪv]strove [stroʊv]striven [ˈstrɪvən]usiłować
swear [swer]swore [swɔːr]sworn [swɔːrn]przysięgać
sweep [swiːp]swept [swept]swept [swept]zamiatać
swell [swel]swelled [sweld]swollen [ˈswoʊlən]puchnąć
swim [swɪm]swam [swæm]swum [swʌm]pływać
swing [swɪŋ]swung [swʌŋ]swung [swʌŋ]kołysać
T
take [teɪk]took [tʊk]taken [ˈteɪkən]brać
teach [tiːtʃ]taught [tɒːt]taught [tɒːt]nauczać
tear [ter]tore [tɔːr]torn [tɔːrn]rozrywać
tell [tel]told [toʊld]told [toʊld]powiedzieć
think [θɪŋk]thought [θɒːt]thought [θɒːt]myśleć
thrive [θraɪv]throve [θroʊ]thrived [θraɪvd]prosperować
throw [[θroʊ]threw [θruː]thrown [θroʊn]rzucać
thrust [θrʌst]thrust [θrʌst]thrust [θrʌst]pchać
tread [tred]trod [trɑːd]trodden [ˈtrɑːdn]stąpać
U
understand [ˌʌndərˈstænd]understood [ˌʌndərˈstʊd]understood [ˌʌndərˈstʊd]rozumieć
upset [ʌpˈset]upset [ʌpˈset]upset [ʌpˈset]zmartwić
W
wake [weɪk]woke [woʊk]woken [ˈwoʊkən]budzić
wear [wer]wore [wɔːr]worn [wɔːrn]nosić
weave [wiːv]wove [woʊv]woven [ˈwoʊvən]tkać
weep [wiːp]wept [wept]wept [wept]płakać
wet [wet]wet [wet]wet [wet]zwilżać
win [wɪn]won [wʌn]won [wʌn]wygrywać
wind [waɪnd]wound [waʊnd]wound [waʊnd]nawijać
wring [rɪŋ]wrung [rʌŋ]wrung [rʌŋ]wyciskać
write [raɪt]wrote [roʊt]written [ˈrɪtn]pisać

To bardzo obszerna lista, zawierająca zarówno czasowniki nieregularne, które są często używane, jak i te mniej popularne. Warto zajrzeć do artykułu 20 najpopularniejszych czasowników nieregularnych, aby dowiedzieć, które czasowniki nieregularne będą najbardziej przydatne i które powinniśmy opanować w pierwszej kolejności.


Poćwicz tworzenie drugiej i trzeciej formy:

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube