Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Czasowniki nieregularne: wstęp

Czasowniki nieregularne (irregular verbs) to takie czasowniki, które nie tworzą form czasu przeszłego z końcówką -ed. Niestety, trzeba je po prostu zapamiętać. Poniżej, tabela z zestawieniem czasowników w języku angielskim wraz z formą podstawową, drugą formą (past tense) oraz trzecią formą (past participle). Przedstawione czasowniki nieregularne są posortowane alfabetycznie.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA

Czasowniki nieregularne: wyszukiwanie

Znajdź czasownik nieregularny, który Cię interesuje wyszukując go za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+F (lub Command ⌘ + F)

Czasowniki nieregularne: tabela

I forma
(infinitive)
II forma
(past tense)
III forma
(past participle)
Znaczenie
A
abide [əˈbaɪd] abode [əˈboʊd] abode [əˈboʊd] przebywać
arise [əˈraɪz] arose [əˈroʊz] arisen [əˈrɪzən] nadarzać się
awake [əˈweɪk] awoke [əˈwoʊk] awoken [əˈwoʊkən] budzić się
B
be [bi:] was, were [wəz], [wər] been [bɪn] być
bear [ber] bore[bɔːr] borne [bɔːrn] znosić coś
beat [biːt] beat [biːt] beaten [ˈbiːtn] bić, pobić kogoś (wygrać)
become [bɪˈkʌm] became [bɪˈkeɪm] become [bɪˈkʌm] stawać się
befall [bɪˈfɒːl] befell [bɪˈfel] befallen [bɪˈfɒːlən] przytrafiać się
begin [bɪˈɡɪn] began [bɪˈɡæn] begun [bɪˈɡʌn] zaczynać
behold [bɪˈhoʊld] beheld [bɪˈheld] beheld [bɪˈheld] ujrzeć, spostrzec
bend [bend] bent [bent] bent [bent] zginać
beseech [bɪˈsiːtʃ] besought [bɪˈsɒːt] besought [bɪˈsɒːt] błagać
beset [bɪˈset] beset [bɪˈset] beset [bɪˈset] osaczać, dręczyć
bespeak [bɪˈspiːk] bespoke [bɪˈspoʊk] bespoken [bɪˈspoʊkən] zamówić, być dowodem na
bet [bet] bet [bet] bet [bet] zakładać się
bid [bɪd] bid [bɪd] bid [bɪd] licytować, kazać
bind [baɪnd] bound [baʊnd] bound [baʊnd] związywać
bite [baɪt] bit [bɪt] bitten [ˈbɪtn] gryźć
bleed [bliːd] bled [bled] bled [bled] krwawić
blow [bloʊ] blew [bluː] blown [bloʊn] dmuchać
break [breɪk] broke [broʊk] broken [ˈbroʊkən] połamać
breed [briːd] bred [bred] bred [bred] hodować
bring [brɪŋ] brought [brɒːt] brought [brɒːt] przynosić
broadcast [ˈbrɒːdkæst] broadcast [ˈbrɒːdkæst] broadcast [ˈbrɒːdkæst] transmitować
build [bɪld] built [bɪlt] built [bɪlt] budować
burn [bɜːrn] burnt [bɜːrnt] burnt [bɜːrnt] palić, parzyć
burst [bɜːrst] burst [bɜːrst] burst [bɜːrst] pękać
buy [baɪ] bought [bɒːt] bought [bɒːt] kupować
C
catch [kætʃ] caught [kɒːt] caught [kɒːt] łapać
cast [kæst] cast [kæst] cast [kæst] rzucać
choose [tʃuːz] chose [tʃoʊz] chosen [ˈtʃoʊzən] wybierać
cleave [kliːv] clove [kloʊv] cloven [kloʊvən] rozłupywać
cling [klɪŋ] clung [klʌŋ] clung [klʌŋ] uczepić się
come [kʌm] came [keɪm] come [kʌm] przychodzić
cost [kɒːst] cost [kɒːst] cost [kɒːst] kosztować
creep [kriːp] crept [krept] crept [krept] skradać się
cut [kʌt] cut [kʌt] cut [kʌt] ciąć
D
deal [diːl] dealt [delt] dealt [delt] rozdawać
dig [dɪɡ] dug [dʌɡ] dug [dʌɡ] kopać
do [duː] did [dɪd] done [dʌn] robić
draw [drɒː] drew [druː] drawn [drɒːn] rysować
dream [driːm] dreamt
(or dreamed)
[dremt], [ˈdriːmd]
dreamt
(or dreamed)
[dremt], [ˈdriːmd]
śnić
drink [drɪŋk] drank [dræŋk] drunk [drʌŋk] pić
drive [draɪv] drove [droʊv] driven [ˈdrɪvən] prowadzić
dwell [dwel] dwelt [dwelt] dwelt [dwelt] mieszkać
E
eat [iːt] ate [eɪt] eaten [ˈiːtn] jeść
F
fall [fɒːl] fell [fel] fallen [ˈfɒːlən] upadać
feed [fiːd] fed [fed] fed [fed] karmić
feel [fiːl] felt [felt] felt [felt] czuć
fight [faɪt] fought [fɒːt] fought [fɒːt] walczyć
find [faɪnd] found [faʊnd] found [faʊnd] znajdować
fit [fɪt] fit [fɪt] fit [fɪt] pasować
flee [fliː] fled [fled] fled [fled] uciekać
fling [flɪŋ] flung [flʌŋ] flung [flʌŋ] ciskać
fly [flaɪ] flew [fluː] flown [floʊn] latać
forbear [fərˈber] forbore [fərˈbɔːr] forborne [fərˈbɔːrn] powstrzymywać się
forbid [fərˈbɪd] forbade [fərˈbeɪd] forbidden [fərˈbɪdn] zabraniać
forecast [ˈfɔːrkæst] forecast [ˈfɔːrkæst] forecast [ˈfɔːrkæst] prognozować
forget [fərˈɡet] forgot [fərˈɡɑːt] forgotten [fərˈɡɑːtn] zapominać
forgive [fərˈɡɪv] forgave [fərˈɡeɪv] forgiven [fərˈɡɪvən] wybaczać
forsake [fərˈseɪk] forsook [fərˈsʊk] forsaken [fərˈseɪkən] porzucać
freeze [friːz] froze [froʊz] frozen [ˈfroʊzən] zamarzać
G
get [ɡet] got [ɡɑːt] gotten (BrE got) [ˈɡɑːtn], [ɡɑːt] dostawać
give [ɡɪv] gave [ɡeɪv] given [ˈɡɪvən] dawać
go [ɡoʊ] went [went] gone [ɡɒːn] iść
grind [ɡraɪnd] ground [ɡraʊnd] ground [ɡraʊnd] mielić
grow [ɡroʊ] grew [ɡruː] grown [ɡroʊn] rosnąć
H
hang [hæŋ] hung [hʌŋ] hung [hʌŋ] wieszać
have [hæv] had [hæd] had [hæd] mieć
hear [hɪr] heard [hɜːrd] heard [hɜːrd] słyszeć
hew [hjuː] hewed [hjuːd] hewn [hjuːn] rąbać
hide [haɪd] hid [hɪd] hidden [ˈhɪdn] chować
hit [hɪt] hit [hɪt] hit [hɪt] uderzać
hold [hoʊld] held [held] held [held] trzymać
hurt [hɜːrt] hurt [hɜːrt] hurt [hɜːrt] ranić
K
keep [kiːp] kept [kept] kept [kept] trzymać
kneel [niːl] knelt [nelt] knelt [nelt] klęczeć
knit [nɪt] knit [nɪt] knit [nɪt] robić na drutach
know [noʊ] knew [nuː] known [noʊn] wiedzieć
L
lay [leɪ] laid [leɪd] laid [leɪd] kłaść
lead [liːd] led [led] led [led] prowadzić
lean [liːn] leaned
(BrE leant)
[liːnd], [lent]
leaned
(BrE leant)
[liːnd], [lent]
pochylać się
leap [liːp] leaped
(BrE leapt)
[liːpt], [lept]
leaped
(BrE leapt)
[liːpt], [lept]
skakać
learn [lɜːrn] learned
(BrE learnt)
[ˈlɜːrnɪd], [lɜːrnt]
learned
(BrE learnt)
[ˈlɜːrnɪd], [lɜːrnt]
uczyć się
leave [liːv] left [left] left [left] wychodzić
lend [lend] lent [lent] lent [lent] pożyczać
let [let] let [let] let [let] pozwalać
lie [laɪ] lay [leɪ] lain [leɪn] leżeć
light [laɪt] lit [lɪt] lit [lɪt] zapalać
lose [luːz] lost [lɒːst] lost [lɒːst] gubić
M
make [meɪk] made [meɪd] made [meɪd] robić
mean [miːn] meant [ment] meant [ment] znaczyć
meet [miːt] met [met] met [met] spotykać
mistake [məˈsteɪk] mistook [məˈstʊk] mistaken [məˈsteɪkən] mylić się
mow [moʊ] mowed [moʊd] mown [moʊd] kosić
P
pay [peɪ] paid [peɪd] paid [peɪd] płacić
plead [pliːd] pled
(BrE pleaded)
[pled], [ˈplidəd]
pled
(BrE pleaded)
[pled], [ˈplidəd]
błagać
prove [pruːv] proved [pruːvd] proven [pruːvən] udowadniać
put [pʊt] put [pʊt] put [pʊt] kłaść
Q
quit [kwɪt] quit [kwɪt] quit [kwɪt] zrezygnować
R
read [riːd] read [red] read [red] czytać
rend [rend] rent [rent] rent [rent] drzeć na kawałki
rid [rɪd] rid [rɪd] rid [rɪd] uwalniać
ride [raɪd] rode [roʊd] ridden [ˈrɪdn] jeździć
ring [rɪŋ] rang [ræŋ] rung [rʌŋ] dzwonić
rise [raɪz] rose [roʊz] risen [ˈrɪzən] powstawać
run [rʌn] ran [ræn] run [rʌn] biegać
S
saw [sɒː] sawed [sɒːd] sawn [sɒːn] piłować
say [seɪ] said [sed] said [sed] mówić
see [siː] saw [sɒː] seen [siːn] widzieć
seek [siːk] sought [sɒːt] sought [sɒːt] szukać
sell [sel] sold [soʊld] sold [soʊld] sprzedać
send [send] sent [sent] sent [sent] wysyłać
set [set] set [set] set [set] ustawiać
sew [soʊ] sewed [soʊd] sewn [soʊn] szyć
shake [ʃeɪk] shook [ʃʊk] shaken [ˈʃeɪkən] potrząsać
shear [ʃɪr] sheared [ʃɪrd] shorn [ʃɔːrn] strzyc
shed [ʃed] shed [ʃed] shed [ʃed] zrzucać, tracić
shine [ʃaɪn] shone [ʃoʊn] shone [ʃoʊn] błyszczeć
shoot [ʃuːt] shot [ʃɑːt] shot [ʃɑːt] strzelać
show [ʃoʊ] showed [ʃoʊd] shown [ʃoʊn] pokazywać
shrink [ʃrɪŋk] shrank [ʃræŋk] shrunk [ʃrʌŋk] kurczyć się
shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] zamykać
sing [sɪŋ] sang [sæŋ] sung [sʌŋ] śpiewać
sink [sɪŋk] sank [sæŋk] sunk [sʌŋk] tonąć
sit [sɪt] sat [sæt] sat [sæt] siedzieć
slay [sleɪ] slew [sluː] slain [sleɪn] zabijać
sleep [sliːp] slept [slept] slept [slept] spać
slide [slaɪd] slid [slɪd] slid [slɪd] ślizgać się
sling [slɪŋ] slung [slʌŋ] slung [slʌŋ] podwiesić
slit [slɪt] slit [slɪt] slit [slɪt] podrzynać
smite [smaɪt] smote [smoʊt] smitten [ˈsmɪtn] uderzać
sow [soʊ] sowed [soʊd] sown [soʊn] siać
speak [spiːk] spoke [spoʊk] spoken [ˈspoʊkən] mówić
speed [spiːd] sped [sped] sped [sped] pędzić
spend [spend] spent [spent] spent [spent] wydawać
spin [spɪn] spun [spʌn] spun [spʌn] obracać
spit [spɪt] spit
(BrE spat)
[spɪt], [spæt]
spit
(BrE spat)
[spɪt], [spæt]
pluć
split [splɪt] split [splɪt] split [splɪt] rozczepiać
spoil [spɔɪl] spoiled
(BrE spoilt)
[spɔɪld], [spɔɪlt]
spoiled
(BrE spoilt)
[spɔɪld], [spɔɪlt]
psuć
spread [spred] spread [spred] spread [spred] rozprzestrzeniać
spring [sprɪŋ] sprang [spræŋ] sprung [sprʌŋ] skakać
stand [stænd] stood [stʊd] stood [stʊd] stać
steal [stiːl] stole [stoʊl] stolen [stoʊlən] kraść
stick [stɪk] stuck [stʌk] stuck [stʌk] przyklejać
sting [stɪŋ] stung [stʌŋ] stung [stʌŋ] żądlić
stink [stɪŋk] stank [stæŋk] stunk [stʌŋk] śmierdzieć
strew [struː] strewed [struːd] strewn [struːn] rozsypywać
stride [straɪd] strode [stroʊd] stridden [ˈstrɪdn] kroczyć
strike [straɪk] struck [strʌk] struck [strʌk] uderzyć
string [strɪŋ] strung [strʌŋ] strung [strʌŋ] naciągać
strive [straɪv] strove [stroʊv] striven [ˈstrɪvən] usiłować
swear [swer] swore [swɔːr] sworn [swɔːrn] przysięgać
sweep [swiːp] swept [swept] swept [swept] zamiatać
swell [swel] swelled [sweld] swollen [ˈswoʊlən] puchnąć
swim [swɪm] swam [swæm] swum [swʌm] pływać
swing [swɪŋ] swung [swʌŋ] swung [swʌŋ] kołysać
T
take [teɪk] took [tʊk] taken [ˈteɪkən] brać
teach [tiːtʃ] taught [tɒːt] taught [tɒːt] nauczać
tear [ter] tore [tɔːr] torn [tɔːrn] rozrywać
tell [tel] told [toʊld] told [toʊld] powiedzieć
think [θɪŋk] thought [θɒːt] thought [θɒːt] myśleć
thrive [θraɪv] throve [θroʊ] thrived [θraɪvd] prosperować
throw [[θroʊ] threw [θruː] thrown [θroʊn] rzucać
thrust [θrʌst] thrust [θrʌst] thrust [θrʌst] pchać
tread [tred] trod [trɑːd] trodden [ˈtrɑːdn] stąpać
U
understand [ˌʌndərˈstænd] understood [ˌʌndərˈstʊd] understood [ˌʌndərˈstʊd] rozumieć
upset [ʌpˈset] upset [ʌpˈset] upset [ʌpˈset] zmartwić
W
wake [weɪk] woke [woʊk] woken [ˈwoʊkən] budzić
wear [wer] wore [wɔːr] worn [wɔːrn] nosić
weave [wiːv] wove [woʊv] woven [ˈwoʊvən] tkać
weep [wiːp] wept [wept] wept [wept] płakać
wet [wet] wet [wet] wet [wet] zwilżać
win [wɪn] won [wʌn] won [wʌn] wygrywać
wind [waɪnd] wound [waʊnd] wound [waʊnd] nawijać
wring [rɪŋ] wrung [rʌŋ] wrung [rʌŋ] wyciskać
write [raɪt] wrote [roʊt] written [ˈrɪtn] pisać

To bardzo obszerna lista, zawierająca zarówno czasowniki nieregularne, które są często używane, jak i te mniej popularne. Warto zajrzeć do artykułu 20 najpopularniejszych czasowników nieregularnych, aby dowiedzieć, które czasowniki nieregularne będą najbardziej przydatne i które powinniśmy opanować w pierwszej kolejności.


Poćwicz tworzenie drugiej i trzeciej formy:

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube