Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
przysłówki

Przysłówki w języku angielskim

Przysłówki po angielsku: jak je rozpoznać?

Przysłówki (adverbs) określają sposób w jaki ktoś coś zrobił. Przysłówki modyfikują czasowniki, przymiotniki lub inne przysłówki. Odpowiadają na pytanie JAK?

Przymiotniki (adjectives) określają osoby lub rzeczy. Przymiotniki mogą się odnosić do rzeczowników lub zaimków. Odpowiadają na pytanie JAKI?

przymiotnikprzysłówek
Adam is a calm driver.Adam drives calmly.
He is calm.He drives calmly.

Przyjrzyjmy się naszej tabeli nieco dokładniej.

Adam is a calm driver.

Calm to przymiotnik, określający słowo “driver” które jest rzeczownikiem. Calm opisuje jakim kierowcą jest Adam.

Adam drives calmly.

Calmly to przysłówek, określający słowo “drives” które jest czasownikiem. Calmly opisuje sposób jazdy Adama.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


Rodzaje przysłówków w języku angielskim

Oto pięć rodzajów przysłówków:

przysłówki czasu (adverbs of time)
tomorrow, tonight, later, soon
przysłówki miejsca (adverbs of place)
far, here, down, up
przysłówki sposobu (adverbs of manner)
accidentally, briefly, effortlessly, kindly
przysłówki stopnia (adverbs of degree)
absolutely, deeply, fully, so

przysłówki częstotliwości (adverbs of frequency)
often, rarely, regularly, sometimes


przysłówki

Tworzenie przysłówków w języku angielskim

Przysłówki tworzymy od przymiotników. Oto zasady tworzenia przysłówków.

przymiotnik + ly

W większości wypadków, aby utworzyć przysłówek wystarczy dodać końcówkę -ly do przymiotnika.

calm – calmly
careful – carefully
poor – poorly

quick – quickly

przymiotniki zakończone na -le

Jeżeli przymiotnik zakończony jest na -le to wówczas zamieniamy końcówkę -le na -ly

horrible – horribly

terrible – terribly

przymiotniki zakończone na -y

Jeśli przymiotnik zakończony jest na -y to wówczas zamieniamy -y na -i oraz dodajemy -ly

angry – angrily
busy – busily
easy – easily

hungry – hungrily

ALE

shy – shyly

przymiotniki zakończone na -e

Jeżeli przymiotnik zakończony jest na -e to tylko dodajemy końcówkę -ly.

brave – bravely
fortunate – fortunately

nice – nicely

Uwaga!

Niektóre przysłówki pochodzą od rzeczowników.

day – daily


Nieregularne formy przysłówków po angielsku

Niektóre słowa zachowują tę samą formę zarówno w przymiotniku, jak i przysłówku.

all day – all daydirect – direct
all right – all rightdirty – dirty
best – besteasy – easy
better – betterextra – extra
big – bigfair – fair
cheap – cheapfast – fast
clean – cleanfine – fine
clear – clearfirm – firm
close – closefirst – first
cold – coldfree – free
daily – dailyhard – hard
dead – deadhigh – high
dear – dearlate – late
deep – deepsmall – small
Wyjatek!

Od przymiotnika good tworzymy przysłówek well.

goodwell


Dwie formy przysłówka

Możemy się spotkać z kilkoma przysłówkami, które mają dwie prawidłowe formy.

slow – slow lub slowly
quick – quick lub quickly
loud – loud lub loudly

cheap – cheap lu cheaply

Czy wszystkie słowa zakończone na -ly są przysłówkami?

Nie wszystkie słowa zakończona na -ly są przysłówkami.

przymiotniki: friendly, lonely, ugly, holy, disorderly
rzeczowniki: melancholy, Italy, bully, belly, butterfly, monopoly, lily

czasowniki: apply, rely, supply, fly, multiply, imply


przysłówki w języku angielskim

Kiedy używamy przysłówków w języku angielskim?

do opisania czasowników
Adam drove slowly.
do opisania przymiotników
It was an extremely dangerous situation.
do opisania przysłówków
He was driving extremely slowly.
do opisania ilości
There were too many cars in the parking lot.
do modyfikacji zdań
Sadly, we didn’t get there on time.
Unfortunately, we didn’t get there on time.

Przysłówki czasu: adverbs of time

Przysłówków czasu używamy, żeby powiedzieć kiedy dana czynność miała miejsce, jak długo trwała oraz jak często występowała (niektóre przysłówki czasu są również zaliczane do przysłówków częstotliwości). Zwykle stawiamy je na końcu zdanie. Jeśli chcemy położyć szczególny nacisk na czas wtedy możemy wstawić przysłówek na początek zdania.

Przysłówki mówiące kiedy coś się stało:

during – podczas gdy
last week (last year etc.) – w zeszły tygodniu (w zeszłym roku etc.)
now – teraz
today – dzisiaj
tomorrow – jutro

yesterday – wczoraj

Przysłówki mówiące jak długo coś trwało:

all day (all morning etc.) – cały dzień (cały ranek etc.)
for hours (for 5 minutes etc.) – przez godziny (przez pięć minut etc.)

since last week (since last night etc.) – od zeszłego tygodnia (od zeszłej nocy etc.)

Przysłówki mówiące jak często coś się powtarzało:

always – zawsze
never – nigdy
so far – jak do tej pory
sometime – czasami

usually – zwykle

Przysłówki nieprecyzyjnie określające czas:

just – tylko właśnie co
lately – ostatnio
later – później
recently – ostatnio
soon – wkrótce

yet – jeszcze nie

Jeśli w zdaniu używamy więcej niż jednego przysłówka wtedy zapisujemy je w kolejności: jak długo, jak często, kiedy.

I worked for five days every week last month.


Przysłówki miejsca: adverbs of place

Przysłówków miejsca używamy, by powiedzieć gdzie coś się stało. Ten rodzaj przysłówków może wskazywać kierunki, opisywać dystans lub wskazywać na położenie jednego obiektu względem drugiego. W zdaniu przysłówki miejsca zwykle stawiamy po czasowniku głównym lub po dopełnieniu. Te przysłówki nie przybierają formy z końcówką -ly.

Przysłówki wskazujące na dystans

close – blisko
far – daleko
far away – daleko

nearby – w pobliżu

Przysłówki wskazujące położenie czegoś

everywhere – wszędzie
here – tutaj
in – w
indoors – w budynku
inside – wewnątrz
nowhere – nigdzie
out – na zewnątrz
outside – na zewnątrz

there – tam

Przysłówki wskazujące położenie względem czegoś

above – ponad
across – w poprzek
behind – z tyłu
below – poniżej
between – pomiędzy

beyond – za czymś

Przysłówki wskazujące kierunki

ahead – z przodu
down – w dół
up – w górę

west – na zachód

Kierunki po angielsku mogą być użyte jako rzeczownik, przymiotnik oraz przysłówek.


przysłówki

Przysłówki sposobu: adverbs of manner

Przysłówki sposobu opisują sposób w jaki coś jest zrobione. W zdaniu zwykle stawiamy je po dopełnieniu lub po czasowniku głównym. Przysłówki sposobu często powstają od przymiotników poprzez dodanie końcówki -ly.

angrily – ze złością
bravely – odważnie
eagerly – gorliwie
easily – z łatwością
happily – radośnie
nervously – nerwowo
patiently – cierpliwie
politely – uprzejmie
quickly – szybko
quietly – po cichu
slowly – powoli
tenderly – czule

warmly – ciepło

Przysłówki sposobu bez końcówki -ly

fast – szybko
hard – ciężko
so – tak, taki, taka

well – dobrze


Przysłówki stopnia: adverbs of degree

Przysłówki stopnia używamy do opisu intensywności. Zwykle modyfikują przymiotniki, czasowniki lub inne przysłówki. Przysłówki stopnia zwykle stawiamy przed słowem, które modyfikują.

almost – prawie
barely – ledwo
enough – wystarczająco
extremely – niezwykle
fully – całkowicie
hardly – prawie wcale
just – tylko
nearly – niemalże, prawie
too – zbyt (dużo)

very – bardzo


Przysłówki częstotliwości: adverbs of frequency

Przysłówki częstotliwości używamy, gdy chcemy powiedzieć jak często coś się zdarza. Często występują w zdaniach w czasie Present Simple, gdy mowa jest o powtarzających się czynnościach. Przysłówki częstotliwości zwykle stawiamy w środku zdania, pomiędzy podmiotem a czasownikiem głównym.

always – zawsze
constantly – stale
usually – zwykle
often – często
sometimes – czasami
occasionally – od czasu do czasu
rarely – rzadko
seldom – rzadko

never – nigdy

Wejdź na artykuł Przysłówki częstotliwości: adverbs of frequency i dowiedz się czym charakteryzują się przysłówki częstotliwości, w jakich konstrukcjach ich użyjemy oraz poznaj ich miejsce w zdaniu.

ever vs else

Ever to przysłówek, który używamy w zdaniach pytających, warunkowych oraz w przeczeniach. Oznacza on wtedy kiedy, kiedykolwiek. W wyrażeniu ever since oznacza od tamtej pory. Natomiast w wyrażeniach ever so, ever such oznacza niezwykle, bardzo.

Have you ever been to Greece?
No one ever comes here.
If she ever cleans her house I’ll come visit her.
Ever since we met, we got along great.

The tea is ever so hot.

Przysłówek else stawiamy po słowach zaczynających się na any-, every-, some-, no-, na przykład: anybody, everyone, nobody, somewhere oraz po słówkach pytających who, what, where, etc. Oznacza on wtedy inny, dodatkowy. Natomiast gdy pojawia się w wyrażeniu or else oznacza w przeciwnym wypadku.

Let’s look somewhere else.
Who else is coming?

Do it or else!


przysłówki

Miejsce przysłówków w zdaniu

Gdzie umieścić przysłówek w zdaniu?

na początku zdania

Yesterday I was late to school.

w środku zdania

Pozycja przysłówka w środku zdania znajduje się pomiędzy podmiotem a głównym czasownikiem. Jeśli jest więcej niż jeden czasownik, wtedy przysłówek stawiamy po czasowniku posiłkowym lub po czasowniku modalnym.

He usually wakes up at 7 a.m.

W pytaniach przysłówek wstawiamy pomiędzy podmiot a główny czasownik.

Will you ever visit us?

W zdaniach z to be przysłówki stawiamy po głównym czasowniku to be. Ale jeśli akcentujemy (kładziemy nacisk na) czasownik to be to wtedy stawiamy przysłówek przed czasownikiem.

I never was happy about this!

na końcu zdania

We haven’t met with him yet.

Gdzie w zdaniu umieścić przysłówek czasu?

Zwykle przysłówki czasu stawiamy na końcu zdania.

I haven’t met him yet.

Możemy rozpocząć zdanie od przysłówka czasy jeśli kładziemy nacisk na czas.

Later he finished dinner.

Przysłówki, które nie określają precyzyjnie czasu możemy wstawić na końcu zdania, początku zdania lub przed czasownikiem. W przypadku zdania z czasownikiem to be, przysłówek stawiamy po to be.

I will go there eventually.
Lately, I haven’t been doing my homework.
I recently bought a house.

I was formerly an actor.

Gdzie w zdaniu umieścić przysłówek miejsca?

Przysłówki miejsca stawiamy po czasowniku głównym.

She was standing behind him.

Gdy w zdaniu jest dopełnienie, wtedy stawiamy przysłówek po dopełnieniu.

They played tennis outside.

Czasami przysłówki miejsca stawiamy na początku zdania, zwłaszcza w tekstach pisanych.

Outside, there was a beautiful garden.

Here / there na początku zdania

W przypadku, gdy chcemy zaakcentować przysłówki here / there to możemy wstawić je na początek zdania. Jeśli podmiotem w zdaniu jest zaimek osobowy to stawiamy go tuż po przysłówku there / here.

There they are!

Natomiast jeśli podmiotem jest rzeczownik, wtedy po przysłówku wstawiamy czasownik.

There goes that idea.

Gdzie w zdaniu umieścić przysłówek sposobu?

Przysłówki sposobu zwykle stawiamy po czasowniku głównym.

He fought bravely.

W zdaniach z dopełnieniem przysłówek sposobu wstawiamy po dopełnieniu lub przed czasownikiem. Nie wstawiamy przysłówka sposobu pomiędzy czasownik a dopełnienie.

I quickly called her.
I called her quickly.

I called quickly her.

Jeśli przed dopełnieniem jest przyimek, wtedy można wstawić przysłówek przed przyimek lub po dopełnieniu.

She ran quickly into the house.

She ran into the house quickly.

Jeśli w zdaniu jest więcej niż jeden czasownik pozycja przysłówka może zmienić znaczenia całego zdania. Jeśli przysłówek jest postawiony przed lub po czasowniku, wtedy modyfikuje tylko ten czasownik. Natomiast jeśli jest na końcu zdania, wtedy modyfikuje całe zdanie.

He asked me gently to wash my hands.
Poprosił mnie delikatnie, żebym umył/a ręce.

(prośba jest wypowiedziana delikatnie)

He asked me to wash my hands gently.
Poprosił mnie, żebym delikatnie umył/a ręce.

(umycie rąk ma być delikatne)

Gdzie w zdaniu umieścić przysłówek stopnia?

Przysłówki stopnia zwykle stawiamy przed przymiotnikiem, przysłówkiem lub czasownikiem, który modyfikują.

She was very pretty.

Przysłówek enough umieszczamy po przymiotniku lub przysłówku, który modyfikuje.

Is she tall enough?

Too w znaczeniu “też, również” stawiamy na końcu zdania. Natomiast too w znaczeniu “zbyt” stawiamy przed przymiotnikiem lub przysłówkiem, który modyfikuje.

Can I see it too?

She’s too fast.

Przysłówki a lot, a bit zwykle stawiamy na końcu zdania.

She comes here a lot.


Skąd wiemy czy użyć przysłówka czy przymiotnika?

Aby poznać czy w zdaniu użyć przymiotnik czy przysłówek wystarczy zadać sobie pytanie co chcemy opisać. Jeśli chcemy powiedzieć jak coś jest robione, czyli opisujemy czynność, wtedy użyjemy przysłówka. Natomiast jeśli pytamy jaki jest opisywany przez nas obiekt, wtedy powinniśmy użyć przymiotnika.

Adam drove slowly. -> HOW? -> slowly

Adam is a slow driver. -> What kind of driver? -> slow

adverbs in English

Przymiotniki i przysłówki po czasownikach: look, smell, taste

Czasowniki zwykle są modyfikowane przez przysłówki, jednak czasowniki zmysłów są wyjątkiem i są opisywane również przez przymiotniki. Przymiotnik używamy kiedy chcemy powiedzieć jak coś pachnie (smell), wygląda (look), czy smakuje (taste), czyli opisujemy jakiś obiekt. Natomiast jeśli opisujemy jakąś czynność wtedy użyjemy przysłówka.

Adam looks tired.
Adam wygląda na zmęczonego.

(opisujemy wygląd Adama)

Adam looks tiredly at him.
Adam patrzy na niego ze zmęczeniem.

(opisujemy jak Adam wykonuje jakąś czynność)


Stopniowanie przysłówków w języku angielskim

Przysłówki, podobnie jak przymiotniki, możemy stopniować. Analogicznie do przymiotników, mamy trzy stopnie przysłówków: równy (positive), wyższy (comparative) i najwyższy (superlative). Stopień równy oznacza przysłówek bez określonej intensywności opisywanej cechy. Stopień wyższy oznacza cechę, która jest bardziej intensywna niż zwykle. Stopień najwyższy oznacza przysłówek, który ma najwyższe nasilenie danej cechy.

Przysłówki stopniujemy niemal tak samo, jak przymiotniki. Są dwa sposoby na stopniowanie przysłówków – poprzez dodanie końcówki -er / -est lub wstawienie przed przysłówek more / most.

PositiveComparativeSuperlative
stopień równystopień wyższystopień najwyższy
forma podstawowa___ + erthe ___ + est
fastfast + er = fasterthe + fast + est = the fastest
PositiveComparativeSuperlative
stopień równystopień wyższystopień najwyższy
forma podstawowamore + __the most + ___
angrilymore angrilythe most angrily

Dowiedz się więcej o stopniowaniu przysłówków z artykułu stopniowanie przysłówków.


przysłówki

Lista przysłówków w języku angielskim wraz z tłumaczeniami

ADVERBPRZYSŁÓWEK
absolutelycałkowicie
accidentallynieumyślnie, niechcący
almostprawie
alwayszawsze
angrilyw gniewie
arrogantlyarogancko
awkwardlyniezdarnie, niezręcznie
badlyźle, słabo
beautifullypięknie
bitterlyzaciekle, gorzko
blindlyślepo
boldlyodważnie, śmiało
bravelydzielnie
brieflykrótko
brisklyżwawo
brutallybrutalnie
busilypilnie, pracowicie
carefullystarannie
certainlyz pewnością
cheerfullyradośnie
clearlywyraźnie
courageouslyodważnie
competitivelyambitnie
cruellyokrutnie
curiouslyz zaciekawieniem
dailycodziennie
deeplygłęboko
delightfullyzachwycająco
downw dół
easilyz łatwością
eagerlychętnie
effortlesslybez wysiłku
enthusiasticallyentuzjastycznie
eventuallyw końcu
exactlydokładnie
excitedlyz podnieceniem
extravagantlyekstrawagancko
extremelyniezwykle, bardzo
fairlysprawiedliwie
faithfullywiernie
fastszybko
fardaleko
foolishlygłupio
fortunatelyna szczęście
franklyszczerze, po prostu
fullycałkowicie
generallyogólnie
generouslyhojnie
gentlydelikatnie
girlishlydziewczęco
gracefullyz gracją
grimlyponuro
happilyszczęśliwie
hardciężko
heretu
highlywybitnie
honestlyszczerze
hopelesslybeznadziejnie, rozpaczliwie
hungrilyłapczywie
immediatelynatychmiast
innocentlyniewinnie
instantlynatychmiastowo, momentalnie
interestinglyciekawie
jealouslyz zazdrością
joyfullyradośnie
kindlyżyczliwie
latepóźno
lazilyleniwie
lifelesslybez życia
littlemało
loudlygłośno
lovinglyz miłością, troskliwie
loyallylojalnie
madlyszaleńczo
morewięcej
mysteriouslytajemniczo
naturallynaturalnie
nearlyprawie
nervouslynerwowo
nevernigdy
obedientlyposłusznie
officiallyoficjalnie
oftenczęsto
openlyotwarcie
painfullyz bólem
patientlycierpliwie
politelyuprzejmie
poorlykiepsko, ubogo
positivelypozytywnie
properlypoprawnie
quicklyszybko
quietlypo cichu
quizzicallydziwacznie, zagadkowo
rarelyrzadko
reallynaprawdę
recklesslylekkomyślnie, bezmyślnie
regularlyregularnie
reluctantlyniechętnie
remorsefullyze skruchą
repeatedlywielokrotnie
rudelyniegrzecznie
ruthlesslybezwzględnie
sadlysmutno
safelybezpiecznie
savagelybrutalnie
seldomrzadko
selfishlyegoistycznie
seriouslypoważnie
silentlypo cichu
sloppilyniechlujnie, byle jak
slowlypowoli
sotak
softlydelikatnie
sometimesczasami
soonwkrótce
strictlyrygorystycznie
stylishlymodnie
suddenlynagle
surprisinglyzaskakująco, niespodziewanie
sweetlysłodko
terriblyokropnie
thankfullyszczęśliwie
thenwtedy
thoughtfullyżyczliwie, roztropnie
tomorrowjutro
totallycałkowicie
unabashedlybez wstydu
unevenlynierówno
unexpectedlyniespodziewanie
unfortunatelyniestety
updo góry
urgentlypilnie
usuallyzazwyczaj
valiantlyśmiało, odważnie
verybardzo
violentlygwałtownie
welldobrze
wiselymądrze
wishfullyżyczeniowo, z pragnieniem
worriedlyze zmartwieniem
yearlyroczny
yesterdaywczoraj

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube