Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
going to

Konstrukcja GOING TO

Konstrukcja going to: wstęp

Going to tak naprawdę to wyrażenie to be going to, czyli going to łączy się z czasownikiem to be. Wyrażenie to be going to oznacza „zamierzam, mam zamiar”. Jest to konstrukcja, której używamy do mówienia o przyszłości, ale nie jest ona konstrukcją czasu przyszłego.

Budowa zdania twierdzącego z wyrażeniem to be going to

W zdaniu twierdzącym po konstrukcji to be going to stawiamy czasownik w bezokoliczniku.

osoba + czasownik “to be” + going + to + infinitive + reszta zdania
I am going to go to Greece.We are going to go to Greece.
You are going to go to Greece.You are going to go to Greece.
He is going to go to Greece.They are going to go to Greece.
She is going to go to Greece.
It is going to go to Greece.
going to vs gonna

W amerykańskim angielskim wyrażenie going to można skrócić do gonna. To wyrażenie nieformalne i nie powinniśmy go stosować w formalnej korespondencji czy też w innych formalnych (formal) lub niemal formalnych (semi-formal) sytuacjach.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


Zdania przeczące z konstrukcją to be going to

Przeczenia z konstrukcją to be going to tworzymy za pomocą not. Not wstawiamy po czasowniku to be ale przed wyrażeniem going to.

osoba + czasownik “to be” + not + going + to + infinitive + reszta zdania
I am not going to go to Greece.We are not going to go to Greece.
You are not going to go to Greece.You are not going to go to Greece.
He is not going to go to Greece.They are not going to go to Greece.
She is not going to go to Greece.
It is not going to go to Greece.

Zdania pytające z konstrukcją to be going to

Pytania z konstrukcja to be going to tworzymy za pomocą inwersji. Na początek zdania stawiamy czasownik to be.

czasownik “to be” + osoba + going + to + infinitive + reszta zdania
Am I going to go to Greece?Are we going to go to Greece?
Are you going to go to Greece?Are you going to go to Greece?
Is he going to go to Greece?Are they going to go to Greece?
Is she going to go to Greece?
Is it going to go to Greece?

going to

Kiedy używamy wyrażenia going to?

gdy mówimy o planach i zamiarach na przyszłość

Konstrukcję to be going to używamy, gdy mówimy o planach na przyszłość, które są niemal pewne. Tego wyrażenia używamy gdy decyzja o zrobieniu czegoś została już podjęta.

We’re going to move to Boston next year.

I’m going to exercise every day from today.

gdy mówimy o przypuszczeniach i przewidywaniach

To be going to używamy gdy wyrażamy przypuszczenia lub przewidywania o czymś na co mamy jakieś dowody. Jesteśmy niemal pewni, że to się wydarzy.

I think it is going to rain.

do wydawania rozkazów, gdy coś jest obowiązkowe

Użyjemy to be going to do wydania rozkazów lub mówienia, że coś trzeba zrobić.

You’re going to school tomorrow and that’s final!


Will vs. to be going to

Konstrukcję to be going to używamy do mówienia o przyszłości, ale nie jest ona konstrukcją czasu przyszłego. W czasie Future Simple tworzymy zdania za pomocą czasownika will. Zwykle nie stosujemy tych dwóch konstrukcji zamiennie. Na czym więc polega różnica między użyciem will a to be going to?

willto be going to
will + infinitiveto be going to + infinitive
Użycie:

+ decyzja podjęta w chwili mówienia

I like this bag so I will buy it.

+ decyzja podjęta wcześniej

I’m going to the movies tomorrow. I already have tickets.

+ przypuszczenie nie oparte na dowodach

I think I will win this lottery.

+ przypuszczenie oparte na dowodach

The sky is getting darker. I think it’s going to rain.

+ fakt o przyszłości

The sun will set.

+ obietnica, oferta, prośba

I will help you.


going to

Going to a czas Present Continuous

Zdarza się dość często, że przez końcówkę -ing mylimy konstrukcję to be going to z czasem Present Continuous i czasownikiem “go”. Przykładowo:

Present ContinuousI am going to Boston.
Jadę do Bostonu.
Tutaj czas Present Continuous używamy by wyrazić przyszłość. To już ustalone, że jedziemy do Bostonu. Czasownikiem jest “am going” a po nim występuje wyrażenie “to Boston”.
To be going toI am going to go to Boston.
Zamierzam pojechać do Bostonu.
To be going to używamy do wyrażenia przyszłości. Podobnie jak w przypadku Present Continuous już jest ustalone, że jedziemy do Bostonu. Tutaj konstrukcja to be going to łączy się z bezokolicznikiem “go”.

Tak więc konstrukcja to be going to oraz Present Continuous mogą być użyte do mówienia o przyszłości, która ma powiązania z teraźniejszością. Czyli mówimy o czymś co będzie się dziać ale już jest to postanowione. Przy czym użycie to be going to wiąże się z zaakcentowaniem zamiaru.

To be going to vs Present Continuous: porównanie

Konstrukcja to be going toPresent Continuous
He is going to go to school.
On zamierza pójść do szkoły.
(ale jeszcze do niej nie idzie)
He is going to school.
On idzie do szkoły.
(wkrótce będzie uczęszczał do szkoły)
We are going to buy a new computer.
Zamierzamy kupić nowy komputer.
(ale go jeszcze nie kupujemy)
We are buying a new computer.
Kupujemy nowy komputer.
(postanowiliśmy, że kupimy go w przyszłości)
Adam is going to sell his house.
Adam zamierza sprzedać swój dom.
(ale go jeszcze nie sprzedaje)
Adam is selling his house.
Adam sprzedaje swój dom.
(już jest ustalone, że Adam sprzedaje swój dom)

To be going to oraz Present Continuous mają podobne użycie tylko, jeśli mówimy o przyszłości. Jeśli mówimy o czynności, która dzieje się w tej chwili wtedy używamy tylko Present Continuous.

She is eating breakfast now. (Ona je śniadania i to się dzieje w tej chwili)

She is going to eat breakfast in the morning. (Ona zje śniadanie, ale dopiero rano)

Present Continuous możemy używać zamiennie z to be going to jeśli mówimy o sytuacjach zorganizowanych przez człowieka. Jeśli mówimy o czymś na co człowiek nie ma wpływu, wtedy nie możemy użyć Present Continuous.

It’s going to rain soon.
It’s raining soon.

going to

Going to w Past Simple

Wyrażenie to be going to możemy również użyć w czasie Past Simple, aby powiedzieć o planach, które mieliśmy, ale które uległy zmianie.

Past SimpleI was going to go to the store.
Miałem zamiar iść do sklepu.
(ale już raczej nie pójdę)
[Adam wyrzuca do kosza resztkę wczorajszej pizzy] Adam! I was going to eat that!
Adam! Miałem zamiar to zjeść!
(ale już nie zjem bo ją wyrzuciłeś)

Przykłady użycia to be going to

to be going to + planyto be going to + przewidywania
I’m going to learn how to speak Chinese.He’s going to get a promotion for sure!
Emily told me she was going to buy a new house.I think you’re going to like it.
They’re going to Hawaii.They’re not going to be too happy when they hear this!
They’re going to leave for university tomorrow.It’s going to be a difficult time for them.

Przykładowe zdania z to be going to

Adam is going to go to Harvard.

Adam zamierza iść na Harvard.

If you’re going to behave like that, I’m leaving.

Jeśli zamierzasz się tak zachowywać to ja wychodzę.

Are you going to eat that?

Zamierzasz to zjeść?

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube