ZALOGUJ SIĘ
ELLA
rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne: wstęp

Liczbę mnogą rzeczowników w języku angielskim najczęściej tworzymy dodając końcówkę –s lub –es do danego rzeczownika. Istnieje jednak grupa rzeczowników, która tworzy liczbę mnogą nieregularnie. To tak zwane rzeczowniki nieregularne. Niektórych rzeczowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć, ale istnieją pewne reguły, które ułatwią nam zapamiętanie rzeczowników nieregularnych w języku angielskim. Podzieliliśmy rzeczowniki nieregularne na następujące kategorie.

Rzeczowniki nieregularne: ściąga

Rzeczownik Liczba mnoga Przykłady
zakończone na -fe zmiana na -ves wife – wives
zakończone na -f zmiana na -ves leaf – leaves
zakończona na -o dodanie -es tomato – tomatoes
zakończone na -us zmiana na -i cactus – cacti
zakończone na -is zmiana na -es crisis – crises
zakończone na -on zmiana na -a phenomenon
– penomena
zakończone na -um zmiana na -ia medium – media
zakończone na -ix zmiana na -ices, -xes index – indices,
indexes
zakończone na -a zmiana na -ae alumna – alumnae
zakończone na -z lub -s podwojenie spółgłoski quiz – quizzes
bez zmiany liczba mnoga i
pojedyncza takie same
deer – deer
INNE zmiana samogłosek foot – feet
zmiana słowa person – people

rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne: liczba pojedyncza i mnoga taka sama

Niektóre rzeczowniki nieregularne mają taką sama formę w liczbie mnogiej jak i w liczbie pojedynczej. Nie należy ich mylić z rzeczownikami niepoliczalnymi. Te rzeczowniki nieregularne są jak najbardziej policzalne. Oto lista rzeczowników regularnych, których liczba pojedyncza jest taka sama jak liczba mnoga.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
aircraft aircraft statek powietrzny
barracks barracks koszary
bison bison żubr
buffalo buffalo, buffaloes bawół, bizon
crossroads crossroads skrzyżowanie
deer deer jeleń
dozen dozen tuzin
elk elk łoś
fish fish ryba
grouse grouse kuropatwa szkocka
headquarters headquarters kwatera główna
horsepower horsepower koń mechaniczny
hundred hundred setka
million million milion
moose moose łoś
offspring offspring potomstwo
salmon salmon, salmons łosoś
series series seria
sheep sheep owca
shrimp shrimp, shrimps krewetka
swine swine świnia
trout trout pstrąg

rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne: zakończone na -f -fe (- ves)

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
calf calves łydka
elf elves elf
half halves połowa
knife knives nóż
leaf leaves liść
life lives życie
loaf loaves bochenek
sheaf sheaves snop zboża
shelf shelves półka
thief thieves złodziej
wife wives żona
wolf wolves wilk
Wyjątki:
roof  –  roofs  –  dach
proof  –  proofs  –  dowód
Rzeczowniki nieregularne z dwiema liczbami mnogimi

Niektóre rzeczowniki nieregularne mają dwie dopuszczalne formy liczby mnogiej

dwarf  –  dwarfs, dwarves  –  karzeł
hoof  –  hoofs, hooves  –  kopyto
scarf  –  scarfs, scarves  –  szalik

rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne: zakończone na -o (-oes)

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
domino dominoes domino
echo echoes echo
hero heroes bohater
mango mangoes, mangos mango
motto mottoes, mottos motto
potato potatoes ziemniak
tomato tomatoes pomidor
tornado tornadoes, tornados tornado
volcano volcanoes, volcanos wulkan

Wyjątkiem są słowa zakończone na -o pochodzące z innych języków takie jak:

cello  –  cellos  –  wiolonczela
photo  –  photos  –  zdjęcie
piano  –  pianos  –  pianino
zero  –  zeros  –  zero

rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne: pochodzenia łacińskiego i greckiego

Istnieje grupa rzeczowników nieregularnych, które pochodzą z Łaciny lub z Greki. Takie rzeczowniki mają nieregularna forme w liczbie mnogiej.

zakończone na -us

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
cactus cacti kaktus
focus foci, focuses skupienie
fungus fungi grzyb
nucleus nuclei, nucleuses jądro
octopus octupi, octopuses ośmiornica
syllabus syllabi sylabus
radius radii, radiuses promień
Wyjątki:
corpus  –  corpora  –  korpus

zakończone na -is

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
analysis analyses analiza
axis axes
crisis crises kryzys
oasis oases oaza
prognosis prognoses prognoza
thesis theses teza

zakończone na -on

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
criterion criteria kryterium
phenomenon penomena fenomen

zakończone na -um

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
bacterium bacteria bakteria
curriculum curricula program nauczania
datum data fakt
erratum errata błąd druku
medium media medium
memorandum memoranda notatka
stratum strata warstwa

zakończone na -x

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
appendix appendices, appendixes załącznik
index indices, indexes indeks
vortex vortices, vortexes wir

zakończone na -a

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
alumna alumnae absolwentka
antenna antennae, antennas antena
larva larvae, larvas larwa
nebula nebulae, nebulas mgławica

rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne: zmiana samogłosek

Wiele rzeczowników nieregularnych w języku angielskim zmienia w liczbie mnogiej samogłoski z oo na ee oraz z an na en.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
foot feet stopa
goose geese gęś
man men mężczyzna
tooth teeth ząb

rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne: podwojenie spółgłoski -s lub -z

Nie jest to regułą, ale niektóre rzeczowniki zakończone na -s lub -z wymagają podwojenia tej spółgłoski i dodania -es by utworzyć liczbę mnogą.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
bus busses (AmE) autobus
gas gasses gaz
quiz quizzes test

rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki nieregularne: inne zmiany

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
child children dziecko
die dice kostka do gry
louse lice wesz
mouse mice mysz
ox oxen wół
person people osoba

rzeczowniki nieregularne

Rzeczowniki regularne: jak tworzymy

Zasada tworzenia rzeczowników regularnych w języku angielskim jest dość prosta. Dodajemy końcówkę -s lub -es, a przy rzeczownikach zakończonych na spółgłoskę + y zamieniamy y → i.

RZECZOWNIK + S

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
animal animals zwierzę
bag bags torba
book books książka
closet closets szafa
computer computers komputer
dog dogs pies
shoe shoes but
table tables stół

RZECZOWNIKI ZAKOŃCZONE NA -S, -SS, -SH, -CH, -X, -Z + ES

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
arch arches łuk
atlas atlases atlas
beach beaches plaża
bus buses (BrE) autobus
bush bushes krzak
boss bosses szef
box boxes pudełko
branch branches gałąź
brush brushes pędzel
church churches kościół
dish dishes talerz
kiss kisses pocałunek
match matches zapałka
pass passes wejściówki
scratch scratches zadrapanie
tax taxes podatek

SPÓŁGŁOSKA + Y ⇒ -IES

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
baby babies dziecko
berry berries jagoda
body bodies ciało
cherry cherries wiśnia
city cities miasto
copy copies kopia
country countries kraj
dictionary dictionaries słownik
enemy enemies wróg
family families rodzina
fly flies mucha
gallery galleries galeria
lady ladies pani, kobieta
nanny nannies niania
poppy poppies mak
puppy puppies szczeniak
spy spies szpieg
story stories opowieść

SAMOGŁOSKA + Y ⇒ -YS

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie
boy boys chłopiec
day days dzień
donkey donkeys osioł
key keys klucz
kidney kidneys nerka
monkey monkeys małpa
toy toys zabawka
tray trays taca

Rzeczowniki nieregularne: rzeczowniki niepoliczalne

Rzeczowniki niepoliczalne to takie, których nie da się policzyć. Nie mają one liczby mnogiej. Rzeczowników niepoliczalnych używamy z czasownikiem w liczbie pojedynczej.

Dowiedz się więcej na temat rzeczowników niepoliczalnych w artykule rzeczowniki niepoliczalne i policzalne.

Add comment