Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
dane osobowe po angielsku

Dane osobowe po angielsku

Dane osobowe po angielsku: wstęp

Dane osobowe po angielsku (lub dane personalne) to personal information. Umiejętność podawania danych osobowych w języku angielskim przyda nam się w wielu sytuacjach. Kiedy spotykamy kogoś po raz pierwszy (to meet for the first time) – prywatnie lub zawodowo to przedstawiamy się (to introduce yourself) i opowiadamy trochę o osobie. Możemy też dzielić się swoimi danymi osobowymi, gdy zostaniemy poproszeni o wypełnienie formularza (to fill in the form) – na przykład kiedy wysyłamy paczkę. Jak rozmawiać o danych osobowych w języku angielskim?

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


Dane osobowe po angielsku: imię i nazwisko

Kiedy poznajemy kogoś zazwyczaj pierwsze czego chcemy się o tej osobie dowiedzieć to jak się nazywa. Dlatego pytamy ją o jej imię (name) i nazwisko (surname). A jeśli przedstawi nam się swoją ksywką (nickname) to możemy zapytać ją o jej prawdziwe imię (real name).

Christian name – imię nadane na chrzcie, imię chrzcielne
family name – nazwisko
first name – imię
forename (BrE) – imię
full name – pełne imię i nazwisko
given name (AmE) – imię
initials – inicjały
last name (AmE) – nazwisko
maiden name – nazwisko panieńskie
married name – nazwisko po mężu
middle name – drugie imię
name – imię
nickname – przezwisko, ksywka
pseudonym – pseudonim
real name – prawdziwe imię
second name (BrE) – nazwisko

surname – nazwisko

What’s your name?

Jak masz na imię? / Jak się nazywasz?
I’m John.
Jestem John.
I’m John Smith.
Jestem John Smith.
My name is John.
Mam na imię John.
My name is John Smith.

Nazywam się John Smith.

Zauważmy, że na to pytanie możemy odpowiedzieć zarówno podając tylko swoje imię, jak i podając imię i nazwisko.

Jak tłumaczyć zdania angielskie?

W języku angielskim zwykle nie używamy słów pan lub pani w bezpośredniej rozmowie, dlatego zdania w języku angielskim możemy przetłumaczyć zarówno w formalny jak i nieformalny sposób.

What’s your name?
NIEFORMALNIEJak masz na imię? / Jak się nazywasz?
FORMALNIEJak pan/i ma na imię? / Jak pan/i się nazywa?

Jeśli chcemy zadać to pytanie w bardzo formalny sposób to możemy dodać na koniec pytania zwrot grzecznościowy.

What’s your name, sir?

Jak się pan nazywa?

What’s your name, madam?

Jak się pani nazywa?

What’s your first name?

Jak masz na imię?
I’m John.
Jestem John.
My first name is John.
Mam na imię John.

Słowo first name możemy zastąpić innym określeniem na imię – given name (AmE) lub forename (BrE).

What’s your surname?

Jak masz na nazwisko?
My surname is Smith.
Moje nazwisko to Smith.

Słowo surname możemy zastąpić innym określeniem na nazwisko – family name, last name (AmE) czy second name (BrE).

What is your full name?

Jak brzmi twoje pełne imię i nazwisko?
My name is John Smith.
Nazywam się John Smith.
I’m John Smith.

Jestem John Smith.

Smith to najpopularniejsze angielskiego nazwisko. Poznaj też inne popularne angielskie nazwiska.

Do you have a middle name?

Czy masz drugie imię?
Yes, my middle name is Adam.
Tak, moje drugie imię to Adam.
No, I don’t have a middle name.

Nie, nie mam drugiego imienia.

Do you have a nickname?

Czy masz ksywkę?
Yes, my nickname is Jaz.
Tak, moja ksywka to Jaz.
No, I don’t have a nickname.
Nie, nie mam ksywki.
People call me Jaz.

Nazywają mnie Jaz.

How do you spell your surname?

Jak się pisze twoje nazwisko?
S-M-I-T-H.
S-M-I-T-H.

To uniwersalne pytanie, którego możemy użyć aby poprosić o przeliterowanie dowolnego wyrazu – wystarczy zastąpić “your surname” określeniem tego co chcemy przeliterować – na przykład How do you spell this word?

Zwroty grzecznościowe po angielsku

W bardziej formalnych sytuacjach możemy spotkać się z użyciem zwrotów grzecznościowych. Co oznaczają poszczególne zwroty?

Mr. – pan
Ms. – pani (użyte w stosunku do kobiety zamężnej lub niezamężnej)
Mrs. – pani (użyte w stosunku do dobiety zamężnej)

Miss – pani (użyte w stosunku do dobiety niezamężnej)

Jak widać do kobiet możemy zwracać się na kilka sposobów. Sprawdź jak poprawnie używać zwrotów grzecznościowych we wpisie zwroty grzecznościowe Mr. Mrs. Ms.


Dane osobowe po angielsku

Dane osobowe po angielsku: data i miejsce urodzenia

Data urodzenia (date of birth) może być drażliwym tematem rozmowy – niektórzy nie lubią przyznawać ile naprawdę mają lat. Jednak czasami musimy podać kiedy i gdzie się urodziliśmy. Jak zapytać o czyjąś datę urodzenia?

age – wiek
birth – narodziny
birthdate (birth date) – data urodzenia
birthday – urodziny
birthplace – miejsce urodzenia
citizenship – obywatelstwo
date – data
date of birth – data urodzenia
nationality – obywatelstwo

place of birth – miejsce urodzenia

to be of age – być pełnoletnim

to be under age – być niepełnoletnim

Jak zapisać słowo birthdate?

Birthdate można zapisać zarówno razem, jak i osobno. Dlaczego birthdate ma dwie pisownie? Bo jest to rzeczownik złożony (compound noun). Oznacza to, że jest to wyraz złożony z dwóch słów – birth + date. Rzeczowniki złożone można zapisywać na trzy sposoby – razem, osobno i z myślnikiem – a niektóre wyrazy (takie jak birthdate) mogą być zapisywane na więcej niż jeden sposób.

birthdate

birth date

What’s your date of birth?

Jaka jest data twoich urodzin?
It’s January 1st, 19XX.

Pierwszy stycznia, 19XX.

When were you born?

Kiedy się urodziłeś/aś?
On January 1st, 19XX.
Pierwszego stycznia, 19XX.
I was born in 19XX.
Urodziłem/am się w 19XX (roku).
I was born on January 1st , 19XX.

Urodziłem/am się pierwszego stycznia 19XX (roku).

When is your birthday?

Kiedy są twoje urodziny?
My birthday is on January 1st.
Moje urodziny wypadają pierwszego stycznia.
It is on January 1st.

Pierwszego stycznia.

Jak podawać daty po angielsku?

Daty to liczby porządkowe (ordinal numbers). Trzeba o tym pamiętać, bo czasami daty są zapisane bez skrótów oznaczających liczby porządkowe (January 1 => January 1st). Aby umieć odczytywać daty trzeba znać liczby po angielsku.

1st => first
2nd => second
3rd => third

4th = > fourth

Zapis dat różni się między amerykańskim angielskim a brytyjskim angielskim. W amerykańskim angielski najpierw podaje się miesiąc a potem dzień, natomiast w brytyjskim angielskim najpierw podaje się dzień a potem miesiąc.

January 1st (AmE)

1st January (BrE)

Po więcej wskazówek jak zapisywać daty w języku angielskim warto udać się do artykułu daty po angielsku.

How old are you?

Ile masz lat?
I am 24 years old.
Mam 24 lata.
I’m 30.

Mam 30 lat.

Where are you from?

Skąd jesteś?
I’m from the USA.
Jestem z USA.
I come from the USA.
Pochodzę z USA.
I was born in the USA.

Urodziłem/am się w USA.

Where were you born?

Gdzie się urodziłeś/aś?
I was born in the USA.

Urodziłem/am się w USA.


dane osobowe po angielsku

Dane osobowe po angielsku: dane kontaktowe

Umiejętność podawania danych kontaktowych jest bardzo ważna, gdyż jak sama nazwa mówi, te informacje pozwolą się komuś z nami skontaktować. Czasami wystarczy jeśli podamy tylko nasz numer telefonu (phone number) lub adres email (email address). Ale możemy też znaleźć się w sytuacji, w której będziemy musieli podać nasz pełne adres – na przykład gdy chcemy aby ktoś napisał do nas list.

address – adres
apartment number (AmE) – numer mieszkania
city – miasto
country – kraj
country of residence – kraj zamieszkania
email address – adres email
flat number (BrE) – numer mieszkania
floor – piętro
home address – adres domowy
home number – numer domowy (telefonu)
mailing address – adres do korespondencji
mobile phone number – numer komórkowy
number – numer (telefonu)
phone number – numer telefonu
place of residence – miejsce zamieszkania
postal code (BrE) – kod pocztowy
postcode (BrE) – kod pocztowy
street – ulica
street number – numer domu
street name – nazwa ulicy
telephone number – numer telefonu
town – miasto

zip code (AmE) – kod pocztowy

What’s your address?

Jaki jest twój adres?
My address is 10th Peach Street, Manhattan, New York.
Mój adres to 10th Peach Street, Manhattan, Nowy Jork.
I live at 10th Peach Street, Manhattan, New York.

Mieszkam na 10th Peach Street, Manhattan, Nowy Jork.

Jak podać adres w kraju anglojęzycznym?

W języku angielskim adres podajemy trochę inaczej niż w języku polskim. Różnica pojawia się, gdy zapisujemy ulicę na której mieszkamy – po angielsku najpierw podajemy numer domu, a dopiero potem nazwę ulicy. Kolejna różnica pojawia się przy podawaniu kodu pocztowego. W języku angielskim najpierw podajemy miasto, a następnie po przecinku podajemy skrót pocztowy nazwę stanu oraz kod pocztowy. Oto jak zaadresujemy list w języku polskim a jak w języku angielskim.

Adres po polskuAdres po angielsku (AmE)
Jan Kowalski
Ulica Główna 10
00-000 Warszawa
Polska
John Smith
10 Main Street
Washington, DC 11111
USA

Różnice w podawaniu adresu pojawiają się również pomiędzy innymi krajami anglojęzycznymi. W Wielkiej Brytanii i Irlandii miasto oraz kod pocztowy są zapisane w osobnych linijkach.

Harry Brown
10 Main Street
London
SW1A 1AA
UK

W Australii adres zapisuje się w podobny sposób jak w USA. Najpierw numer domu i ulica, a w drugiej linijce miejscowość, skrót pocztowy nazwy stanu oraz kod pocztowy.

Oliver Williams
10 Main Street
Sydney NSW 1001
Australia

W Kanadzie adres wygląda tak: najpierw podaje się numer domu i ulicę. W następnej linijce podaje się miejscowość, skrót pocztowy nazwy prowincji oraz kod pocztowy.

Olivia Martin
10 Main Street
Ottawa ON K2K 1E0
Canada

Podając adres w Nowej Zelandii w pierwszej linijce podaje się numer domu i ulicę. W następnej linijce podaje się dzielnicę lub wiejski numer dostawczy. W ostatniej linijce podaje się miejscowość oraz kod pocztowy.

Charlotte Wilson
10 Main Street
Vogeltown
Wellington 0202
New Zealand

Dowiedz się więcej o tym temacie z wpisu podawanie adresu po angielsku.

Where do you live?

Gdzie mieszkasz?
I live in New York.

Mieszkam w Nowym Jorku.

What is your home address?

Jaki jest twój adres domowy?
My home address is 10th Peach Street, Manhattan, New York.
Mój adres domowy to 10th Peach Street, Manhattan, Nowy Jork.

W tym pytaniu możemy zmienić home address na adres do korespondencji – mailing address.

What’s your telephone number?

Jaki masz numer telefonu?
My telephone number is 111-222-333.
Mój numer telefonu to 111-222-333.
My number is 111-222-333.
Mój numer to 111-222-333.
It is 111-222-333.
111-222-333

Możemy użyć tego pytania, aby zapytać o numer komórkowy lub domowy – wystarczy zamienić telephone number na home number, mobile phone number, phone number czy po prostu number.

What’s your email address?

Jaki jest twój adres email?
john@xxx.com

john@xxx.com


Dane osobowe po angielsku

Dane osobowe po angielsku: płeć i stan cywilny

Przy wypełnianiu oficjalnych dokumentów często musimy wypełnić rubrykę dotyczącą naszej płci (sex) i stanu cywilnego (marital status). Warto wiedzieć jak powiedzieć czy jesteśmy zamężni lub żonaci (to be married), czy też w stanie wolnym (single).

divorced – rozwiedziony
female – płeć żeńska
gender – płeć
male – płeć męska
marital status – stan cywilny
married – żonaty, zamężna
separated – w separacji
sex – płeć
single – w stanie wolnym
widow – wdowa
widowed – owdowiały

widower – wdowiec

Więcej o strukturze rodziny po angielski w artykule rodzina po angielsku.

Sex vs gender

Sex oraz gender przetłumaczymy jako płeć, jednak te dwa słowa różnią się trochę znaczeniem. Sex to płeć w znaczeniu biologicznym – osoba z żeńskimi lub męskimi narządami płciowymi. Natomiast gender to płeć w kontekście społeczeństwa. Gender może dotyczyć na przykład roli płciowej (gender role) kobiety lub mężczyzny w społeczeństwie czy też indywidualnego postrzegania siebie, tożsamość genderowa (gender identity).

What’s your marital status?

Jaki jest twój stan cywilny?
I’m married.
Jestem żonaty/zamężna.

Odpowiadając na to pytanie należy w miejsce married wstawić odpowiedni stan cywilny.

Are you married?

Czy jesteś żonaty/zamężna?
I’m widowed.
Jestem owdowiały/a.
No, I’m divorced.
Nie, jestem rozwiedziony/a.
Yes, I am.
Tak, jestem.
No, I’m not.
Nie, nie jestem.

Zarówno w pytaniu jak w odpowiedziach wystarczy podmienić podany stan cywilny na ten, o którym chcemy rozmawiać.


dane osobowe po angielsku

Dane osobowe po angielsku: przykładowa rozmowa
Clerk:Hello, I would like you to answer a couple of questions for me.
Witam, Chciałbym poprosić, aby odpowiedziała pani na kilka pytań.
Client:Of course.
Oczywiście.
Clerk:What’s your name?
Jak się pani nazywa?
Client:I’m Avah Jones.
Jestem Avah Jones.
Clerk:Do you have a middle name?
Czy ma pani drugie imię?
Client:No, I don’t.
Nie, nie mam.
Clerk:What’s your date of birth?
Jaka jest pani data urodzin?
Client:It’s October 24th, 1995.
24 październik, 1995 rok.
Clerk:What’s your place of birth?
Jakie jest pani miejsce urodzenia?
Client:I was born in Camarillo in California.
Urodziałam się w Camarillo w Kaliforni.
Clerk:Can you spell that, please?
Czy może to pani przeliterować?
Client:C-A-M-A-R-I-L-L-O
C-A-M-A-R-I-L-L-O
Clerk:What’s your address?
Jaki jest pani adres?
Client:My address is 3rd Main Road, Boston, USA.
Mój adres to 3rd Main Road, Boston, USA.
Clerk:Is this your current mailing address?
Czy to pani aktualny adres do korespondencji?
Client:Yes.
Tak.
Clerk:What’s your phone number?
Jaki jest pani numer telefonu?
Client:It’s 111-222-333.
111-222-333
Clerk:What’s your marital status?
Jaki jest pani stan cywilny?
Client:I’m single.
Jestem niezamężna.
Clerk:That will be all. Thank you.
To będzie wszystko. Dziękuję.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube