Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
past simple

Past Simple

Past Simple: czas przeszły prosty

Past Simple to czas przeszły prosty, czyli jeden z najczęściej używanych czasów w języku angielskim. Jednym z najbardziej typowych elementów tego czasu, które sprawiają uczniom trudność jest nauka czasowników nieregularnych. Czas Past Simple ma określone użycie i charakterystyczne dla siebie zwroty. Czym jeszcze wyróżnia się czas Past Simple?

Spis treści


past simple

Past Simple: czasowniki regularne i nieregularne

W czasie przeszłym prostym mamy dwa typy czasowników: regularne oraz nieregularne.

Tworzenie czasowników w Past Simple

Tworzenie czasu przeszłego dla czasowników regularnych

Aby utworzyć formę przeszłą do takich czasowników dodajemy tylko końcówkę -ed (-d jeśli kończą się na -e):

watch – watched (oglądać)

smile – smiled (uśmiechać się)

Przykłady:

I watch TV every day.

Oglądam telewizję każdego dnia.

I watched TV yesterday.

Oglądałem/am telewizję wczoraj.

Jeśli czasownik jest jednosylabowy i kończy się na spółgłoskę, samogłoskę i spółgłoskę, podwajamy ostatnią literę przed dodaniem -ed:

grab– grabbed (chwycić)

spot – spotted (zauważyć)

Jeśli czasownik jest dłuższy, ale kończy się na pojedynczą spółgłoskę i ostatnia sylaba jest akcentowana, również podwajamy ostatnią spółgłoskę:

confer – conferred (przyznać coś komuś)

transfer – transferred (przenieść coś)

Uwaga!

Jeśli występują dwie samogłoski i spółgłoska nie podwajamy spółgłoski

remain – remained (pozostawać)

dream – dreamed (marzyć)

W czasownikach regularnych kończących się na spółgłoskę i -y przed dodaniem -d musimy zmienić końcówkę na -ie.

y → ie + d

cry – cried (płakać)
try – tried (próbować)

reply – replied (odpowiedzieć)

Do czasowników zakończonych na -ee, -ye i -oe dodajemy tylko końcówkę -d:

dye – dyed (farbować)
tiptoe – tiptoed (chodzić na palcach)

agree – agreed (zgadzać się)

Do czasowników zakończonych na -c dodajemy -k i dopiero końcówkę -ed:

mimic – mimicked (naśladować)


Tworzenie czasu przeszłego dla czasowników nieregularnych

Niestety, czasowniki nieregularne są nieco trudniejsze. Patrząc na czasownik, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy będzie on regularny czy nie – musimy nauczyć się, które czasowniki należą do jakiej grupy. Oprócz tego, musimy nauczyć się odmiany czasowników należących do grupy nieregularnych na pamięć. Oto niektóre czasowniki, które są nieregularne w języku angielskim:

sleep – slept (spać)
eat – ate (jeść)

go – went (iść)

Przykłady:

I usually sleep for 6 hours.

Zazwyczaj śpię 6 godzin.

Yesterday, I slept for 10 hours!

Wczoraj spałem/am 10 godzin.

Pełną listę podstawowych czasowników nieregularnych znajdziesz tutaj.

Ćwiczenia z tworzenia czasowników w czasie przeszłymBudowa zdań w czasie Past Simple

W Past Simple mamy dwie konstrukcje zdań – z czasownikiem to be oraz z pozostałymi czasownikami. Najpierw przyjrzyjmy się jak budować zdania z czasownikami w czasie przeszłym innymi niż to be.

Budowa zdań w Past Simple

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


past simple

Past Simple: konstrukcja zdania twierdzącego

Ogólna konstrukcja zdania twierdzącego w Past Simple wygląda następująco:

Osoba + czasownik w Past Simple + reszta zdania

He drank some water yesterday.
They saw a small cat.

He drank some water yesterday.

On wypił wczoraj trochę wody.

They saw a small cat.

Oni zobaczyli małego kota.

Ćwiczenia z budowy zdań twierdzących w Past Simplepast simple

Past Simple: konstrukcja zaprzeczenia

W czasie Past Simple do konstrukcji zaprzeczenia również będziemy potrzebować czasownika posiłkowego did. Do tego dodajemy słówko wyrażające zaprzeczenie, czyli not.

Osoba + did + not + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

She did not do it.
They did not study last month.

She did not do it.

Ona tego nie zrobiła.

They did not study last month.

Oni nie uczyli się w zeszłym miesiącu.

Did not w języku potocznym zazwyczaj skracamy:

did not → didn’t
Uwaga!

Należy zapamiętać, że w zaprzeczeniu, tak jak w pytaniu, używamy formy podstawowej czasownika głównego, ponieważ w zdaniu mamy już did.

Niczego nie widziałem/am.
I didn’t see anything.
I didn’t saw anything.

Ćwiczenia z budowy przeczeń w Past Simplepast simple

Past Simple: konstrukcja pytania

Aby utworzyć pytanie w czasie Past Simple, podobnie jak w czasie Present Simple, potrzebujemy czasownika posiłkowego. Tym razem nie będzie to jednak do, a jego forma przeszła – did (to czasownik nieregularny do). Dobrą wiadomością jest to, że did występuje tylko w jednej formie i nie odmienia się przez osoby.

Did + osoba + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

Did you sleep well yesterday?
Did she turn off the light?

Did you sleep well yesterday?

Czy spałeś/aś wczoraj dobrze?

Did she turn off the light?

Czy ona wyłączyła światło?

Uwaga!

Przy tworzeniu pytań należy pamiętać, że nasz główny czasownik ZAWSZE wraca do formy podstawowej. Mamy już did, więc nie potrzebujemy wstawiać czasownika głównego w formie przeszłej.

Zjadłeś/aś to?
Did you eat that?
Did you ate that?

Ćwiczenia z budowy pytań w czasie Past Simple


Pytania z zaprzeczeniem

W czasie Past Simple możemy też zadawać pytania typu „A czy ty nie…? / Czy ty przypadkiem nie..?” Takich pytań używamy zazwyczaj, gdy jesteśmy prawie pewni, że mamy rację i chcemy się tylko upewnić. W języku angielskim do konstrukcji takich pytań potrzebne jest zaprzeczenie czasownika posiłkowego. Czasowniki zaprzeczamy przy użycia słowa not.

Uwaga!

W pytaniach z zaprzeczeniem również używamy formy podstawowej czasownika głównego.

Nie stosujemy na początku pytania pełnej formy did not, tylko skróconą:

did + not = didn’t
Didn’t + osoba + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

Didn’t your phone die an hour ago?
Didn’t we see this girl last week?

Didn’t your phone die an hour ago?

Czy twój telefon przypadkiem nie wyładował się godzinę temu?
(Tak mi powiedziałaś, a teraz widzę, że go używasz.)

Didn’t we see this girl last week?

Czy my przypadkiem nie widzieliśmy tej dziewczyny w zeszłym tygodniu?
(Jestem prawie pewna, że skądś ją pamiętam.)


Past Simple: czasownik to be

Najważniejszym czasownikiem nieregularnym w czasie Past Simple jest czasownik to be.

Odmiana czasownika to be w Past Simple
I was We were
You were You were
He/She/It was They were

Jak widać, czasownik we wszystkich osobach liczby mnogiej przyjmuje formę were, tak samo jak dla 2. osoby liczby pojedynczej.


Budowa zdań z czasownikiem to be w Past Simple

Konstrukcja zdania twierdzącego z czasownikiem to be

Osoba + was/were + reszta zdania

I was there at 5 p.m.
They were sad yesterday.

I was there at 5 p.m.

Byłem/am tam o 17.

They were sad yesterday.

Wczoraj byli smutni.

Konstrukcja zaprzeczenia z czasownikiem to be

Jeśli chcemy zaprzeczyć czasownik to be w czasie przeszłym, nie będziemy używali did, a was lub were. Do tego dodajemy słówko not.

Osoba + was/were + not + reszta zdania

He was not hungry.
You were not here yesterday.

He was not hungry.

On nie był głodny.

You were not here yesterday.

Nie było cię tu wczoraj.

W języku potocznym formę was/were not zazwyczaj skracamy:

was + not = wasn’t

were + not = weren’t

Pamiętaj!

Do konstrukcji zaprzeczeń z was/were nie używamy did!

Nie było mnie tu kiedy zdarzył się wypadek.
I wasn’t there when the accident happened.

I didn’t be there when the accident happened.

Forma didn’t be NIE ISTNIEJE.


Budowa czasu Past Simple z to be

Konstrukcja pytania z to be

Kiedy chcemy zadać pytanie typu „Czy byłeś/aś…?” musimy kierować się innymi zasadami. Być to nie czynność, a stan. Podobnie jak w czasie Present Simple, odpowiednio odmienione to be staje się czasownikiem posiłkowym – NIE POTRZEBUJEMY tutaj żadnego did. Czasownikiem posiłkowym w takich pytaniach może być tylko was lub were.

Was/were + osoba + reszta zdania

Were you at school last week?
Was she tired last evening?

Were you at school last week?

Czy byłeś/aś w szkole w zeszłym tygodniu?

Was she tired last evening?

Czy ona była zmęczona wczoraj wieczorem?

Jak widać, oprócz odpowiednio odmienionego czasownika to be, nie potrzebujemy już drugiego czasownika w pytaniu.

Past Simple: krótkie odpowiedzi

Aby odpowiedzieć na pytanie z czasownikiem was/were, możemy użyć krótkich odpowiedzi. Tworzymy je dodając do słów Yes albo No osobę i czasownik posiłkowy. Należy pamiętać, że aby odpowiedzieć przecząco, trzeba dodać do czasownika posiłkowego słowo not.

Was she sick?
Yes, she was.
No, she wasn’t.
Yes, she wasn’t.
No, she was.

Konstrukcja pytania z zaprzeczeniem z to be

Na początku pytania nie stosujemy pełnej formy was not/were not, tylko skróconą:

was + not = wasn’t

were + not = weren’t

Wasn’t/weren’t + osoba + reszta zdania

Wasn’t it Mr Brown?
Weren’t you at the party last night?

Wasn’t it Mr Brown?

Czy to nie był przypadkiem Pan Brown?
(Jestem prawie pewna, że go widziałam.)

Weren’t you at the party last night?

Czy ty nie byłaś przypadkiem wczoraj na imprezie?
(Tak myślałam, a teraz mówisz mi, że byłaś wczoraj gdzie indziej.)

Ćwiczenia z czasownikiem to be w Past SimpleAngielski bez problemu kurs językowy ELLA


past simple

Past Simple: określniki czasu

Do użycia czasu Past Simple potrzebne nam są słowa i wyrażenia, które określają przeszłość. Często właśnie po tych charakterystycznych słowach możemy rozpoznać, że mamy do czynienia z czasem Past Simple. Oto przykładowe wyrażenia:

last week / month / year / decade

ostatni(a) tydzień / miesiąc / rok / dekada

a week / a month / a year / a decade ago

tydzień / miesiąc / rok / dekadę temu

yesterday / the day before yesterday

wczoraj / przedwczoraj

in January, in 1996

w styczniu, w 1996 roku (konkretny punkt w przeszłości)

When I was a child… / When I was young…

Kiedy byłem dzieckiem… / Kiedy byłem młody…

Przykłady zdań z wyrażeniami:

I saw him two hours ago.

Widziałem/am go dwie godziny temu.

She read that book last week.

Ona przeczytała tę książkę w zeszłym tygodniu.

We met in 1980.

Poznaliśmy się w 1980.

Anna went for a walk yesterday.

Anna wybrała się wczoraj na spacer.

When I was a child, everything seemed easier.

Kiedy byłem/am dzieckiem wszystko wydawało się prostsze.


past simple

Past Simple: użycie

Czas Past Simple odnosi się do przeszłości, ale nie możemy go użyć do każdej sytuacji w przeszłości. Jest to bardziej skomplikowane niż po polsku. Oto przypadki, w których używamy czasu Past Simple:

1. czynność, która zaczęła się i skończyła w przeszłości

Mówimy tu o czynnościach zakończonych w jakimś określonym czasie w przeszłości. Tutaj właśnie przydadzą się nam charakterystyczne określenia czasu w Past Simple. To one mówią nam, kiedy dokładnie się coś wydarzyło.

I brushed my teeth yesterday.

Umyłem/am wczoraj zęby.
(czynność zaczęła się wczoraj i wczoraj zakończyła)

He died in 1988.

On zmarł w 1988.
(jednorazowa czynność w przeszłości)

2. czynności „jedna po drugiej” w przeszłości

Kiedy opisujemy coś w czasie przeszłym i czynności występują jedna po drugiej, używamy czasu Past Simple.

She ate a salad, drank coffee, and then she ordered a dessert.

Zjadła sałatkę, wypiła kawę, a potem zamówiła deser.

Mamy tutaj trzy czynności dokonane, czyli takie które się zakończyły (sałatka została zjedzona, kawa wypita, a deser zamówiony). Czynności następują bezpośrednio po sobie, w określonej kolejności.

3. czynności, które trwały przez jakiś czas w przeszłości, ale już się zakończyły

I lived in New York for ten years.

Mieszkałem/am w Nowym Jorku przez 10 lat.

Osoba mówiąca mieszkała kiedyś w Nowym Jorku, jednak w momencie mówienia już tam nie mieszka. Czynność „mieszkania” już się zakończyła i wiemy, że trwała 10 lat.

When I was a teenager, I played basketball every day.

Kiedy byłam nastolatką, grałam codziennie w koszykówkę. / Kiedy byłem nastolatkiem, grałem codziennie w koszykówke.

W tym przypadku używamy czasu Past Simple do opisania jakiejś powtarzającej się czynności w przeszłości, która się zakończyła. Osoba mówiąca nie grała w koszykówkę raz, tylko codziennie, kiedy była nastolatką. W momencie mówienia nastolatką już nie jest i mówi o konkretnym okresie swojego życia w przeszłości, dlatego używamy czasu Past Simple.

4. zwyczaj, przyzwyczajenie z przeszłości

Past Simple użyjemy do mówienia o zwyczajach, które trwały przez jakiś okres w przeszłości.

I played the piano in high school.

Grałem/am na pianinie w szkole średniej.

I slept until 11 a.m. on the weekends when I was in university.

Spałem/am do jedenastej w weekendy, kiedy byłem/am na uniwersytecie.

5. drugi okres warunkowy

Past Simple pojawia się w drugim okresie warunkowym (second conditional). Drugi okres warunkowy używamy do mówienia o mało realnych wydarzeniach.

If I earned more, I would travel around the world.

Gdybym zarabiał/a więcej, podróżował(a)bym dookoła świata.

If I had friends in the USA, I would speak English with them.

Gdybym miał/a przyjaciół w Ameryce, to bym rozmawiał/a z nimi po angielsku.

Past Simple NIE UŻYWAMY kiedy:

mówimy o przeszłości bez szczegółów, ogólnie (kiedy ważniejszy jest sam fakt, że coś się stało niż dokładna informacja kiedy/gdzie itd.)

Did you see him at the party yesterday?

Czy widziałeś/aś go wczoraj na imprezie?

Pytamy o konkretną imprezę, która odbyła się wczoraj, a więc podajemy szczegóły i określamy moment w przeszłości, więc używamy czasu Past Simple.

Have you seen him lately?

Czy widziałeś/aś go ostatnio?

Nie podajemy żadnych szczegółów, bardziej interesuje nas fakt czy ktoś widział osobę, o którą pytamy, nie ważne kiedy dokładnie. Użyjemy więc czasu Present Perfect, a nie czasu Past Simple.

Did you see him lately?

mówimy o czynnościach, które zaczęły się w przeszłości, ale jeszcze się nie skończyły

I worked there for five years.

Pracowałem/am tam przez pięć lat.

To zdanie w czasie Past Simple oznacza, że osoba, która je wypowiada już nie pracuje w tym miejscu i że pracowała tam przez pięć lat. Czynność zaczęła się i zakończyła w przeszłości i jest zakończona.

I’ve worked there for five years.

Pracuję tam od pięciu lat.

Jeżeli chcemy wyrazić, że wykonywaliśmy jakąś czynność w przeszłości i wykonujemy ją nadal, nie możemy użyć czasu Past Simple. Należy użyć czasu Present Perfect. To zdanie oznacza, że osoba która je wypowiada pracuje w jakimś miejscu od pięciu lat. Czynność zaczęła się w przeszłości, ale nie jest zakończona.

Present Perfect vs Past Simple

Dowiedz się czym różnią się Present Perfect vs Past Simple.


past simple

Past Simple: przykładowe zdania

We drove home yesterday.

Wczoraj pojechaliśmy do domu.

They helped us move furniture last week.

Pomogli nam przewozić meble w zeszłym tygodniu.

We stopped talking many years ago.

Przestaliśmy rozmawiać wiele lat temu.

Fortunately, John agreed to my suggestion.

Na szczęście John zgodził się na moją propozycję.

My friends graduated last summer.

Moi przyjaciele skończyli szkołę zeszłego lata.

We didn’t go to the beach last week because of the rain.

Nie pojechaliśmy na plażę w zeszłym tygodniu bo padało.

Have you heard? Jenny and Dan broke up yesterday!

Słyszałeś/aś? Jenny i Dan wczoraj zerwali!

The runner didn’t finish the race because he sprained his ankle.

Biegacz nie ukończył wyścigu bo skręcił kostkę.

I worked really hard, but I didn’t manage to get my dream job.

Pracowałem/am bardzo ciężko, ale nie udało mi się dostać wymarzonej pracy.

Julia didn’t study, but she passed the test.

Julia się nie uczyła, ale zdała test.

Did you know that he moved to our neighborhood?

Wiedziałeś/aś, że on przeprowadził się na nasze osiedle?

I learned how to speak English last year.

Nauczyłem/am się mówić po angielsku w zeszłym roku.

Uwaga!

Więcej o innych angielskich czasach możesz przeczytać w artykule angielskie czasy w pigułce.


Past Simple: podsumowanie

Podsumowanie czasu Past Simple

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

1 comment

  • Jestem bardzo wdzięczna za wyjaśnienie czasu przeszłego. Wszystko jasne,czytelne ,przykłady zdań i filmik bardzo pomocny Dziękuję 🙏

angielski online

Subskrybuj | YouTube