Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
present simple

Present Simple

Present Simple: czas teraźniejszy

Present Simple, czyli czas teraźniejszy prosty, to jedno z najbardziej podstawowych zagadnień dotyczących języka angielskiego. Nauka języka angielskiego zaczyna się zazwyczaj od poznania właśnie tego czasu. Present Simple wyróżnia się dwiema konstrukcjami zdania – z czasownikiem to be oraz z pozostałymi czasownikami. Tak jak każdy czas gramatyczny w języku angielskim, czas Present Simple ma określone użycie i charakterystyczne dla siebie słówka angielskie. Czym charakteryzuje się Present Simple, jak wygląda i kiedy go stosować?

Spis treści


Przykładowe zdania z czasowbikiem work w Present Simple
Sprawdzony kurs angielskiego ELLA

Present Simple: konstrukcja zdania twierdzącego

Ogólna konstrukcja zdania twierdzącego w czasie Present Simple jest bardzo prosta i wygląda następująco:

Osoba + czasownik + reszta zdania

I work in a factory.
She works in an office.

I work in a factory.

Pracuję w fabryce.

She works in an office.

Ona pracuje w biurze.

Odmiana przez osoby czasownika work w czasie Present Simple

Ćwiczenie z konstrukcji zdania twierdzącego


Present Simple: odmiana czasownika regularnego

Czasownik w języku angielskim odmienia się przez osoby, tak samo jak w innych językach. Na szczęście, w przypadku języka angielskiego w czasie Present Simple jest to wyjątkowo proste. Musimy pamiętać jedynie o dodanie końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Poniżej tabela z odmianą czasownika work.

present simple

Oto przykłady jak zachowuje się zdanie w różnych osobach w czasie Present Simple. Jak widać, nic nie musimy zmieniać oprócz dodania do czasownika końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

I work in a factory. Ja pracuję w fabryce.
You work in a factory. Ty pracujesz w fabryce.
He works in a factory. On pracuje w fabryce.
She works in a factory. Ona pracuje w fabryce.
It works in a factory. To działa dobrze.
We work in a factory. My pracujemy w fabryce.
They work in a factory. Oni pracują w fabryce.

Ćwiczenia z odmiany czasownika regularnego w czasie Present Simple


Uwaga!

Jeśli czasownik kończy się na -o, -ch, -sh, -ss lub -x musimy dodać końcówkę -es.

watch – watches

go – goes

Przykłady:

I go to the movies.

Ja chodzę do kina.

She goes to the movies.

Ona chodzi do kina.

Jeżeli czasownik kończy się na spółgłoskę i -y, w 3. osobie liczby pojedynczej musimy zamienić -y na -ie i dopiero dodać końcówkę -s. Takie czasowniki to np. to study, to cry, to try.

y → ie + s

I study. / He studies.

Ja się uczę. / On się uczy.

I cry. / She cries.

Ja płaczę. / Ona płacze.

I try. / It tries.

Ja próbuję. / Ono próbuje.


present simple

Present Simple: konstrukcja zaprzeczenia

Język angielski wymaga czasownika posiłkowego do/does również do konstrukcji zaprzeczenia (negative). Dodatkowo do tworzenia przeczeń używane jest angielskie słówko not.

Osoba + do/does + not + czasownik + reszta zdania

I do not have a job.
She does not go to school.

I do not have a job.

Ja nie mam pracy.

She does not go to school.

Ona nie chodzi do szkoły.

Podobnie jak w pytaniach, w 3. osobie liczby pojedynczej używamy czasownika posiłkowego does, po czym posługujemy się formą podstawową czasownika głównego. Niepoprawnie jest powiedzieć:

He does not plays basketball.
Przydatne skróty:
do + not = don’t

does + not = doesn’t

Warto używać powyższych skrótów, ponieważ są bardzo często stosowane potocznie, jednak w tekstach oficjalnych lepiej trzymać się pełnych form do not i does not.

Ćwiczenie z konstrukcji zaprzeczenia


present simple

Present Simple: konstrukcja pytania

Język angielski wymaga użycia tzw. czasownika posiłkowego (auxiliary verb) aby skonstruować pytanie. Dla czasu Present Simple czasownikiem posiłkowym jest odpowiednio do lub does (3. osoba liczby pojedynczej). Oto ogólna konstrukcja pytania:

Do/does + osoba + czasownik + reszta zdania

Do you like chocolate?
Does he play football?

Do you like chocolate?

Czy ty lubisz czekolade?

Does he play football?

Czy on gra w piłke?

Jak widać na przykładzie, do 3. osoby liczby pojedynczej użyliśmy czasownika posiłkowego does. Co wtedy z czasownikiem głównym? Końcówkę -s dodaliśmy już do czasownika posiłkowego, więc nie ma potrzeby dodawania -s do czasownika głównego. Niepoprawnie jest powiedzieć:

Does he plays football?
Do + I
you
we
they

Does + he
she
it

Dowiedz się więcej o czasowniku do/does z wpisu do czy does.

Ćwiczenia z konstrukcji pytaniaPresent Simple: krótkie odpowiedzi

Aby odpowiedzieć na pytanie w Present Simple, możemy użyć krótkich odpowiedzi. Aby to zrobić, do słowa Yes lub No dodajemy osobę oraz odpowiednią formę czasownika posiłkowego to do. Odpowiadając przecząco należy również zaprzeczyć do lub does słowem not.

Do you like her?
Yes, I do.
No, I don’t.
Yes, I don’t.
No, I do.

Ćwiczenie z krótkich odpowiedzi w czasie Present Simple


Pytania z zaprzeczeniem

Pytania możemy również zaprzeczać. Takich pytań używamy gdy chcemy się upewnić lub „z góry” znamy odpowiedź na pytanie. Oto konstrukcja pytania z zaprzeczeniem:

Don’t/doesn’t + osoba + czasownik + reszta zdania

Don’t you live here?
Doesn’t she work with you?

Don’t you live here?

Czy ty przypadkiem tu nie mieszkasz? (jesteśmy prawie pewni, że ta osoba tu mieszka)

Doesn’t she work with you?

Czy ona przypadkiem nie pracuje z tobą? (jesteśmy prawie pewni, że ona pracuje z tą osobą)

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


present simple

Present Simple: czasownik to be

Język angielski wyróżnia dwa przypadki, w których musimy zmienić formę podstawową czasownika w czasie Present Simple :

3. osoba liczby pojedynczej

czasownik to be

Czasownik to be (być) jest czasownikiem nieregularnym i odmienia się przez osoby. W czasie Present Simple odmienia się w następujący sposób:

present simple


Czasownik być w zdaniu w Present Simple

Konstrukcja zdania twierdzącego z czasownikiem to be

Osoba + to be + reszta zdania

She is a doctor.
Jack and Emma are hungry.
I am in the park.

She is a doctor.

Ona jest lekarzem.

Jack and Emma are hungry.

Jack i Emma są głodni.

I am in the park.

Jestem w parku.

Przydatne skróty:
I am = I’m we are = we’re
you are = you’re you are = you’re
she is = she’s
he is = he’s
it is = it’s
they are = they’re

Uwaga!

Język angielski ma inne zasady co do tworzenia pytań i przeczeń z czasownikiem to be niż co do tworzenia pytań z czasownikami opisującymi czynności. Nie potrzebujemy bowiem czasownika posiłkowego do/does.


Budowa zdania w Present Simple

Konstrukcja zaprzeczenia z czasownikiem to be

Do tworzenia przeczeń z to be również używamy słowa not.

Osoba + to be + not + reszta zdania

He is not present.
I am not tired.

He is not present.

On nie jest obecny.

I am not tired.

Ja nie jestem zmęczony/zmęczona.

Przydatne skróty:

Potoczny język angielski charakteryzuje się częstym użyciem form skróconych. Warto pamiętać że bardziej formalny język angielski czy Business English rządzi się innymi prawami – używając języka bardziej formalnego lepiej nie skracać form to be.

I am not = I’m not
you are not = you’re not / you aren’t
he is not = he’s not / he isn’t
she is not = she’s not / she isn’t
we are not = we’re not / we aren’t

they are not = they’re not / they aren’t

Nie istnieje forma:

I amn’t

Budowa czasu Present Simple

Konstrukcja pytania z to be

To be + osoba + reszta zdania

Are you here?
Is she okay?

Are you here?

Czy jesteś tutaj?

Is she okay?

Czy wszystko z nią w porządku?


Krótkie odpowiedzi z to be

Aby odpowiedzieć na pytanie z czasownikiem to be w czasie Present Simple, możemy użyć krótkich odpowiedzi. Tworzymy je dodając do słowa Yes albo No osobę i czasownik posiłkowy. Dodatkowo, zaprzeczamy czasownik posiłkowy przy pomocy słówka not, jeśli odpowiadamy przecząco.

Are you happy?
Yes, I am.
No, I’m not.
Yes, I am not.
No, I am.

Pytania z zaprzeczeniem z to be

Zaprzeczać możemy również pytania z to be. Używamy do tego skróconej formy zaprzeczonego czasownika posiłkowego (aren’t, isn’t). Przy pytaniach z zaprzeczeniem nie używamy pełnych form are not oraz is not.

Aren’t/isn’t + osoba + reszta zdania

Isn’t she beautiful?
Aren’t they here?

Isn’t she beautiful?

Czyż ona nie jest piękna?

Aren’t they here?

Nie ma ich tutaj? (Jesteśmy przekonani, że tu są lub powinni być)

Uwaga!

Co w przypadku, gdy zadajemy sami sobie pytanie? Wiemy już, że nie istnieje forma amn’t, a więc nie możemy użyć skróconej formy na początku pytania. Wyjątkowo posługujemy się wtedy czasownikiem posiłkowym aren’t.

Aren’t I the luckiest girl in the world?

Czyż nie jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie?

Present Simple odmiana to be

Ćwiczenia z czasownikiem to bepresent simple

Present Simple: charakterystyczne słowa i wyrażenia

Istnieje wiele słów, które można uznać za „charakterystyczne” dla czasu Present Simple. Są to głównie słówka angielskie używane do określenia regularności czy powtarzalności wykonywanej czynności.

every Monday day / week / month / year

w każdy poniedziałek / każdego dnia / tygodnia / miesiąca / roku

once / twice / three times a day

raz / dwa / trzy razy dziennie

on Wednesdays / on Thursdays

w środy / w czwartki

Oprócz tego bardzo charakterystyczne dla czasu Present Simple są tzw. adverbs of frequency, czyli przysłówki częstotliwości. Należą do nich poniższe słówka angielskie:

always – zawsze
often – często
usually – zazwyczaj
sometimes – czasami
rarely – rzadko

never – nigdy

W zdaniu przysłówki częstotliwości zazwyczaj stoją pomiędzy osobą a czasownikiem.

I never wake up early.
Nigdy nie wstaję wcześnie.

(powtarzająca się czynność)

I usually go to school by bus.
Zazwyczaj jadę do szkoły autobusem.

(powtarzająca się czynność)

There is / There are

W czasie Present Simple możemy stosować konstrukcję There is / There are, dzięki której możemy powiedzieć, że “coś się tu znajduje”.

There is an apple in the fridge.

W lodówce jest jabłko.

There are two apples in the fridge.

W lodówce są dwa jabłka.


present simple

Present Simple: użycie

Czasu Present Simple możemy użyć w wielu sytuacjach:

1. Czynności powtarzające się

Jeśli mówimy o czynnościach, które się powtarzają, dzieją się regularnie, używamy Present Simple.

We meet every Friday.

Spotykamy się w każdy piątek.

She always eats cereal for breakfast.

Ona zawsze je płatki na śniadanie.

2. Stany, fakty

Present Simple używamy również mówiąc o faktach lub stanach.

He lives in New York.

On mieszka w Nowym Jorku.

She is hungry.

Ona jest głodna.

3. Ogólne prawdy o świecie

Present Simple używamy również do opisywania ogólnych, niepodważalnych prawd o świecie.

The sun rises in the east and sets in the west.

Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie.

Water boils at 100 ℃.

Woda wrze w 100 ℃.

4. Rozkłady jazdy i grafiki

Rozkłady jazdy i grafiki zajęć (tak zwane timetables). Mówiąc na przykład o tym, kiedy odjeżdża autobus czy kiedy zaczynają się zajęcia używamy Present Simple.

The bus leaves at 5 p.m.

Autobus odjeżdża o 17. (Jest to częścią rozkładu, więc czynność się powtarza.)

We start classes at 8 a.m.

Zaczynamy zajęcia o ósmej rano. (Plan lekcji, tego konkretnego dnia zawsze zaczynamy zajęcia o 8.)

5. Preferencje, gusta

Czasowniki wyrażające nasze preferencje używane są właśnie w czasie Present Simple. Do czasowników tych należą: love (kochać), like (lubić), hate (nienawidzić), enjoy (lubić, czerpać z czegoś przyjemność), can’t stand (nie móc znieść), prefer (preferować).

I hate coffee.

Nienawidzę kawy.

I like him.

Lubię go.

6. Opisywanie wydarzeń np. z filmu

Present Simple używamy też do streszczania wydarzeń z filmu czy książki.

In the end, the main character gets in the car crash and dies.

Na koniec, główny bohater ma wypadek samochodowy i umiera.

7. Nawyki

Gdy chcemy opowiedzieć o naszych nawykach, również zastosujemy czas Present Simple.

I drink orange juice for breakfast.

Piję sok pomarańczowy na śniadanie.

We watch TV in the evenings.

Oglądamy telewizję wieczorami.

8. Instrukcje i wskazówki

Take the first left.

Skręć w pierwszą w lewo.

Add a pinch of salt and bring to a boil.

Dodaj szczyptę soli i zagotuj.

9. Wyrażenie przyszłości

My mother arrives tomorrow.

Moja mama przyjeżdża jutro.

Classes start in an hour.

Zajęcia zaczynają się za godzinę.

10. Sekwencja akcji w tym komentowanie wydarzeń sportowych

First I brush my teeth and then I have breakfast.

Najpierw myję zęby, a następnie jem śniadanie.

Ronaldo takes the ball and passes it to his colleague.

Ronaldo przejmuje piłkę i podaje ją do swojego kolegi.

11. Nagłówki w gazetach

New mother makes money selling old socks

Młoda matka zarabia sprzedając stare skarpetki

NASA shuttle explodes

Wahadłowiec NASA eksploduje

Kiedy używamy czasu Present Simple?
Czynności powtarzające się
Stany, fakty
Ogólne prawdy o świecie
Rozkłady jazdy
Gusta i preferencje
Opisywanie wydarzeń
Nawyki
Instrukcje i wskazówki
Wyrażenie przyszłości
Sekwencja akcji

Nagłówki w gazetach

Present Continuous

Present Simple i Present Continuous to dwa czasy, które poznajemy na samym początku nauki języka angielskiego. Sprawdź na czym polega różnica między nimi w artykule Present Simple vs Present Continuous.


present simple

Present Simple: przykładowe zdania

He always wakes up at 7 a.m.

On zawsze budzi się o 7 rano.

We visit our grandparents on Sundays.

Odwiedzamy naszych dziadków co niedzielę.

They always eat during the class.

Oni zawsze jedzą w trakcie lekcji.

We sometimes go for a run in the evening.

Czasami chodzimy pobiegać wieczorem.

They never listen to music when they study.

Oni nigdy nie słuchają muzyki, kiedy się uczą.

I like them because they are helpful.

Lubię ich, bo są pomocni.

She rarely has breakfast at home.

Ona rzadko je śniadanie w domu.

The train leaves in 5 minutes!

Pociąg odjeżdża za 5 minut!

We see each other every day.

Widzimy się codziennie.

Each vs every

Sprawdź czym różnią się od siebie each oraz every.

My parents always complain about everything.

Moi rodzice zawsze na wszystko narzekają.

He works out three times a day!

On ćwiczy trzy razy dziennie!

We never wake up early on weekends.

Nigdy nie wstajemy wcześnie w weekendy.

Present Simple: quiz

Ten artykuł opisał najważniejsze informacje, które trzeba wiedzieć o czasie Present Simple. Teraz warto sprawdzić czy te infomacje zostały w Twojej głowie. Twoje wyzwanie to 15 pytań – naciśnij play i wybieraj poprawne odpowiedzi!

Uwaga!

Poznaj inne angielskie czasy teraźniejsze z artykułu czasy teraźniejsze w języku angielskim.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

3 komentarze

angielski online

Subskrybuj | YouTube