Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
prepositions, przyimki

Prepositions: przyimki

Prepositions, czyli przyimki to ważna część języka angielskiego. Niestety, bardzo często sprawia problemy, głównie dlatego, że mamy tendencję do porównywania języka polskiego i angielskiego. Przyimki w obu językach nie zawsze się zgadzają – tam gdzie po polsku mamy „na”, po angielsku możemy mieć in, czyli „w”. Istnieją jednak pewne zasady dotyczące przecinków, których możemy się nauczyć.


prepositions, przyimki

Prepositions of time

Przyimki, przy pomocy których wyrażamy czas w języku angielskim, to najczęściej in, on i at.

Prepositions of time: in

Przyimka in będziemy używali przy miesiącach, porach roku, latach, dekadach i niektórych porach dnia.

in + months (miesiące) in April (w kwietniu)
seasons (pory roku) in the winter (zimą)
years (lata) in 2020 (w 2020)
decades (dekady) in the 80s (w latach osiemdziesiątych)
when? (za ile?) in one hour (za godzinę)
time of the day
(pory dnia)
in the morning (rano)
in the evening (wieczorem)
in the afternoon (po południu)
expressions (wyrażenia) in the future (w przyszłości)
in time (na czas)

We always go on vacation in April.

Zawsze jeździmy na wakacje w kwietniu.

They always gain a few pounds in the winter.

Oni zawsze tyją kilka kilo zimą.

I will achieve all my goals in 2018.

W 2018 osiągnę wszystkie swoje cele.

She said she’d be there in an hour.

Powiedziała, że będzie tu za godzinę.

He always takes a shower in the morning.

On zawsze bierze prysznic rano.

Jack has tennis practice in the afternoon.

Jack ma trening tenisa po południu.

Nie czekaj! Opanuj angielski do perfekcji dzięki platformie ELLA.


Prepositions of time: on

Przyimka on będziemy zawsze używali z dniami tygodnia, konkretnymi datami oraz świętami. Zauważ, że w polskim tłumaczeniu prawie wszędzie występuje przyimek „w”, jednak zamiast in użyjemy on.

on + days of the week
(dni tygodnia)
on Thursday (w czwartek)
on Saturdays (w soboty)
on the weekend (w weekend)
on a weekday (w dzień roboczy)
dates (daty) on April 1, 2020 (1 kwietnia 2020)
on my birthday (w moje urodziny)
holidays (święta) on Christmas Day (w Boże Narodzenie)
on Thanksgiving (w Święto Dziękczynienia)

I have a doctor’s appointmenton Thursday.

Mam wizytę u lekarza w czwartek.

They rarely party on the weekend.

Oni rzadko imprezują w weekend.

I don’t work on Saturdays.

Nie pracuję w soboty.

Mary and John got married on April 1.

Mary i John pobrali się pierwszego kwietnia.

Our family always gets together on Christmas Day.

Nasza rodzina zawsze spotyka się w Boże Narodzenie.

Our child goes to sleep at 7 p.m. on weekdays.

W dni szkolne, nasze dziecko kładzie się spać o dziewiętnastej.

Sprawdź kiedy używać on the weekend a kiedy at the weekend.


Prepositions of time: at

Przyimka at używamy do godzin i niektórych pór dnia. Po polsku w tych samych określeniach użylibyśmy przyimków „w” lub „o”.

at + hours (godziny) at 7 p.m. (o dziewiętnastej)
time of the day (pory dnia) at night (w nocy)
at midnight (o północy)
at noon (w południe)
expressions (wyrażenia) at the moment (teraz, w tym momencie)
at present (obecnie)
at last (w końcu)
at the same time (w tym samym czasie)

The meeting starts at 6 p.m.

Spotkanie rozpoczyna się o 18.

We’re having some technical difficulties at the moment.

Mamy teraz problemy techniczne.

They go to sleep late at night.

Oni chodzą spać późno w nocy.

We usually have our lunch break at noon.

Zazwyczaj mamy przerwę na lunch w południe.

She managed to finish her homework at last.

Udało jej się w końcu zrobić pracę domową.


prepositions, przyimki

Inne przyimki czasu (prepositions of time):

until – do

I’ll stay with you until the end.

Zostanę z tobą do końca.

Mr. Smith won’t be available until 4 p.m.

Mr Smith nie będzie dostępny aż do 16.

for – przez (jakiś okres czasu)

We’ve known each other for 2 years.

Znamy się od dwóch lat.

I haven’t seen you for ages!

Nie widziałem/widziałam cię od wieków!

since – od (konkretnego punktu w przeszłości)

She hasn’t been abroad since 2005.

Ona nie była za granicą od 2005 roku.

I’ve been a doctor since 1994.

Jestem lekarzem od 1994 roku.

from… to – od.. do

The store is open from Monday to Friday.

Sklep jest otwarty od poniedziałku do piątku.

I’m at work from 9 a.m. to 5 p.m.

Jestem w pracy od dziewiątej rano do piątej po południu.

before – przed

We can meet before lunch.

Możemy spotkać się przed lunchem.

I need to tell you something before I leave.

Muszę ci coś powiedzieć zanim wyjadę.

during – podczas

Please do not use mobile phones during the flight.

Proszę nie używać telefonów komórkowych podczas lotu.

We visited many places during our trip.

Podczas naszej wycieczki odwiedziliśmy dużo miejsc.

while – podczas gdy

I saw him while I was walking down the street.

Zobaczyłem/Zobaczyłam go podczas gdy szedłem/szłam ulicą.

While she was dancing, he was singing.

Podczas gdy ona tańczyła, on śpiewał.


prepositions, przyimki

Prepositions of place: in, on, at

Przyimki miejsca to również najczęściej in, on i at. Tak samo jak z przyimkami czasu, nie zawsze polskie „w” będzie angielskim in i tak dalej.

Prepositions of place: in

Przyimka in będziemy zawsze używali do krajów, miast, stanów oraz dzielnic.

in + countries (kraje) in Canada (w Kanadzie)
cities (miasta) in New York (w Nowym Jorku)
states (stany) in California (w Kalifornii)
neighborhoods (dzielnice) in Manhattan (na Manhattanie)
expressions (wyrażenia) in the world (na świecie)
inside (w środku czegoś) in the room (w pokoju)
in the car (w samochodzie)

When I was a kid, I used to live in Canada.

Kiedy byłem/am dzieckiem, mieszkałem/am w Kanadzie.

She’s always dreamed of studying in New York.

Ona zawsze marzyła, żeby studiować w Nowym Jorku.

The Empire State Building is in Manhattan.

Empire State Building jest na Manhattanie.

There are many surfers in California.

W Kalifornii jest wielu surferów.

It’s the most beautiful cat in the world!

To najpiękniejszy kot na świecie!

How many people were in the room?

Ile osób było w pokoju?

Are you sure you haven’t left anything in the car?

Jesteś pewien/pewna, że nie zostawiłeś/zostawiłaś niczego w samochodzie?


Prepositions of place: on

Przyimka on używamy do

on + streets (ulice) on Main Street (na ulicy Main Street)
islands (wyspy) on Capri Island (na wyspie Capri)
surfaces (powierzchnie) on the table (na stole)
on the floor (na podłodze)
rivers (nad rzeką…) on the Mississippi River
on the Internet, on TV

You can find many designer stores on Main Street.

Na Main Street znajdziesz wiele markowych sklepów.

The hotels on Capri Island are pretty expensive.

Hotele na wyspie Capri są dosyć drogie.

I left your book on the table.

Zostawiłem/am twoją książkę na stole.

Why are my clothes lying on the floor?

Czemu moje ubrania leżą na podłodze?

Memphis is located on the Mississippi River.

Memphis jest położone nad rzeką Mississippi.

Nowadays, we spend most of our day on the Internet.

Obecnie większość dnia spędzamy w internecie.

Wait! I think I saw you on TV yesterday.

Czekaj! Chyba widziałem/widziałam cię wczoraj w telewizji.


Prepositions of place: at

at + addresses (adresy) at 123 Main Street
(na ulicy Main Street 123)
places (miejsca) at home (w domu)
at work (w pracy)
at university (na uniwersytecie)
expressions (wyrażenia) at a party (na imprezie)
at your house (w twoim domu)

Is it true that you live at 123 Main Street?

Czy to prawda, że mieszkacie na Main Street 123?

She left her phone at home and couldn’t call us.

Zostawiła swój telefon w domu i nie mogła do nas zadzwonić.

John had to stay at work to finish some paperwork.

John musiał zostać w pracy żeby dokończyć papierkową robotę.

Only the best students study at Oxford University.

Tylko najlepsi uczniowie studiują na Uniwersytecie Oksfordzkim.

I met a lot of new people at the party.

Poznałem/Poznałam wielu nowych ludzi na imprezie.

Can I stay at your house for a couple of days?

Czy mogę zostać u ciebie przez kilka dni?

at school vs. in school

Ze słowem school (szkoła) możemy użyć obu tych przyimków. Występuje jednak różnica w znaczeniu – at school oznacza fizyczne bycie w szkole (budynku szkoły) na zajęciach, a in school oznacza, że osoba, o której mowa w zdaniu nadal jest uczniem (nie ukończyła szkoły).

She’s at school.

Ona jest teraz w szkole. (Ma teraz zajęcia, uczy się.)

I’m still in school.

Nadal jestem uczniem. (Nie skończyłem/skończyłam jeszcze szkoły.)

Prepositions of place: in, on at

Przyimki in, on i at stosujemy też do innych miejsc. Niestety, większość trzeba znać na pamięć, gdyż nie istnieją sztywne reguły dotyczące użycia przyimków z tymi słowami.

IN ON AT
in an elevator on a bus at home
in the garden on a train at work
in bed on TV at school
in Canada on the Internet at a party
on the floor at the bus stop
on the ceiling

Z niektórymi z tych słów można użyć dwóch przyimków, na przykład:

I’m still in bed.

Nadal jestem w łóżku. (Nie wstałem/am jeszcze z łóżka)

The book is on the bed.

Książka jest na łóżku. (Książka leży na łóżku)


prepositions, przyimki

Inne przyimki miejsca (Prepositions of place)

Innych przyimków miejsca używamy głównie do opisywania położenia przedmiotów, budynków w stosunku do otoczenia.

next to – obok

The hospital used to be next to the church, but now it is closer to the city center.

Szpital był kiedyś obok kościoła, ale teraz jest bliżej centrum.

If you stand next to me, you will be able to see the ship in the distance.

Jeśli staniesz obok mnie, zobaczysz statek w oddali.

between – pomiędzy

There is a park between these two skyscrapers.

Pomiędzy tymi dwoma drapaczami chmur jest park.

The lake is located between two countries.

Jezioro znajduje się pomiędzy dwoma krajami.

under – pod

The dog was under the table, trying to get some food from the guests.

Pies był pod stołem i starał się zdobyć jedzenie od gości.

When you get a tattoo, you’re gonna have ink under your skin forever.

Kiedy zrobisz sobie tatuaż, będziesz mieć tusz pod skórą na zawsze.

over – nad

The ball flew over my head and fell to the ground.

Piłka przeleciała nad moją głową i spadła na ziemię.

The clouds gathered over the mountains.

Nad górami zebrały się chmury.

opposite – naprzeciwko

They live opposite the cemetery.

Oni mieszkają naprzeciwko cmentarza.

The drugstore is opposite the bank.

Apteka jest naprzeciwko banku.

in front of – przed

Yesterday, I found a mysterious package in front of our house.

Wczoraj znalazłem tajemniczą paczkę przed naszym domem.

The lawn in front of the building has been mowed. It looks much better now!

Trawnik przed budynkiem został przystrzyżony. Teraz wygląda to o wiele lepiej!

by – obok

I wasn’t sure if buying the house by the lake was a good idea.

Nie byłem/byłam pewien/pewna czy kupienie domu przy jeziorze to dobry pomysł.

She’ll always be by your side.

Ona zawsze będzie przy tobie.

Between vs. among

Between i among to słowa o bardzo podobnym znaczeniu i często są mylone przez uczniów. Between używamy w stosunku do dwóch przedmiotów/ludzi, a among kiedy jest ich więcej niż dwa.

Post-traumatic stress disorder is common among soldiers who came back home from war.

Zespół stresu pourazowego jest częsty wśród żołnierzy, którzy wrócili do domu z wojny.

The theater is situated between 45th and 46th Street.

Teatr jest zlokalizowany pomiędzy 45. a 46. ulicą.

Zapoznaj się z dokładnym wyjaśnieniem różnic między tymi dwoma przyimkami czytając wpis between vs among.


prepositions, przyimki

Prepositions of direction (Przyimki kierunku)

Oprócz przyimków miejsca istnieją również tzw. przyimki kierunku.

to – do, w stronę

We’re going to the USA next month.

W przyszłym miesiącu jedziemy do Stanów Zjednoczonych.

Let’s go to the shopping mall.

Pójdźmy do galerii handlowej.

into – do środka

She walked into the building and disappeared.

Weszła do budynku i zniknęła.

I think someone broke into our apartment.

Wydaje mi się, że ktoś włamał się do naszego mieszkania.

through – przez

Walk through that door and turn left.

Przejdź przez te drzwi i skręć w lewo.

We managed to get through the jungle.

Udało nam się przejść przez dżunglę.

towards – w stronę

He walked towards me with a blank expression on his face.

Podszedł w moją stronę z pustym wyrazem twarzy.

We drove towards our hotel, but got lost along the way.

Pojechaliśmy w stronę naszego hotelu, ale po drodze się zgubiliśmy.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

1 comment

  • Cześć
    Świetnie wytłumaczone angielskie przyimki! Z angielskiej strony dowiedziałem się tylko tyle : There are no rules when at, in or on are used… Jednak przekładając z naszego języka istnieją pewne reguły i dzięki Tobie się ich nauczyłem.
    Pozdrawiam

angielski online

Subskrybuj | YouTube