Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
spójniki

Spójniki w języku angielskim i wyrazy łączące

Spójniki w języku angielskim: wstęp

Spójniki w języku angielskim to conjunctions lub linking words – dosłownie wyrazy łączące. Spójników używamy aby połączyć dwa zdania lub wyrażenia. Spójniki stosujemy, gdy chcemy dać przykład, dodać jakieś informacje, podsumować naszą wypowiedź, dać powód lub by pokazać różnice.

Podstawowe spójniki w języku angielskim: and, or, but, so

W języku angielskim najczęściej używamy spójników: and, or, but, so.

and – i
or – lub
but – ale

so – więc

John and Emma like reading books.
We can go for a walk or watch a movie.
This is expensive but beautiful.

I wanted to bake cookies, so I bought some flour.

Przeczytaj o tych spójnikach w artykule but, also, and.

Czy przed spójnikami stawiamy przecinki?

Przecinki przed spójnikami w języku angielskim stawiamy nieco inaczej niż w języku polskim. Przypomnijmy, że w języku polskim stawiamy przecinek, by oddzielić zdania. Przecinki stawiane są przed większością spójników oraz zawsze przed: “ale” oraz “więc”.

To jest drogie, ale piękne.

Chciałam upiec ciasteczka, więc kupiłam mąkę.

W języku angielskim odpowiednikiem polskiego “ale” będzie spójnik but. Jeżeli zdania nie są nadrzędne i nie mogą być zapisane osobno, wówczas nie stawiamy przecinka przed but, a wygląda to w ten sposób:

CORRECTThis is expensive but beautiful.
INCORRECTThis is expensive, but beautiful.

Przecinek przed spójnikiem but stawiamy w momencie gdy oba zdania są nadrzędne – mogą istnieć samodzielnie.

CORRECTThis is expensive, but it is beautiful.
This is expensive. It is beautiful.
INCORRECTThis is expensive but it is beautiful.

Oba zdania mają podmiot (subject) i orzeczenie (verb), więc mogą być samodzielnymi zdaniami. Z tego powodu, stawiamy przecinek przed spójnikiem but.

Najczęstsze błędy: spóniki and, or, but

Często spotykanym błędem pojawiającym się przy stosowaniu spójników and, or, but jest pominięcie czasownika po spójniku w przypadku, kiedy nie powinno się go pomijać. Możemy pominąć czasownik po spójnikach and, or, but tylko w wypadku, gdy w obu połączonych spójnikiem częściach zdania mówimy o tej samej czynności.

In the morning, I eat cereal and fruits.

W tym wypadku mówimy o jednej czynności – jemy płatki i owoce – dlatego możemy pominąć czasownik a zdanie zachowa swój sens.

In the morning, I eat cereal and drink juice.

In the morning, I eat cereal and juice.

W tym przypadku mówimy o dwóch czynnościach – jemy płatki, ale pijemy sok – dlatego musimy użyć dwóch różnych czasowników, aby zdanie miało sens.

I don’t drink milk but coffee.

I don’t drink milk, but I do drink coffee.

W tym zdaniu również mówimy o dwóch czynnościach – nie pijemy mleka, ale pijemy kawę – dlatego muszą się tu znaleźć dwa czasowniki.


spójniki w języku angielskim

Spójniki w języku angielskim

Spójniki w języku angielskim dzielimy na trzy kategorie:

spójniki współrzędne (coordinating conjunctions)
spójniki skorelowane (correlative conjunctions)

spójniki podrzędne (subordinating conjunctions)

Spójniki współrzędne (coordinating conjunctions)

Spójniki współrzędne pozwalają łączyć słowa, zdania i wyrażenia, które są równorzędne. Jest siedem spójników współrzędnych to: for, and, nor, but, or, yet, so. Łatwym sposobem na zapamiętanie tych spójników jest ułożenie ich w akronim FANBOYS.

F => for
A => and
N => nor
B => but
O => or
Y => yet
S => so

She ate fries and a salad for dinner.

Spójniki skorelowane (correlative conjunctions)

Spójniki skorelowane to takie, które występują w parach. Często używane razem spójniki to: both/and, either/or, neither/nor, not only/but, whether/or.

She understood that neither he nor his friend were at fault here.

Więcej o tych spójnikach we wpisie either, neither, both.

Spójniki podrzędne (subordinating conjunctions)

Spójniki podrzędne łączą zdania nadrzędne z podrzędnymi. Spójników podrzędnych możemy używać, aby pokazać relacje między tymi dwoma zdaniami. Niektóre przysłówki (until, after, before) też mogą być używane jako spójniki. Popularne spójniki podrzędne to: although, as, as if, as long as, as much as, as soon as, as though, because, by the time, even if, even though, if, in order that, in case, in the event that, lest , now that, once, only, only if, provided that, since, so, supposing, that, than, though, till, unless, when, whenever, where, whereas, wherever, whether or not, while.

Miejsce spójników w zdaniu

Spójnik zwykle stawiamy w środku zdania. Jednak spójniki podrzędne możemy wstawić na początku zdania jeżeli zdanie zaczyna się od zdania podrzędnego. Możemy też wstawić na początek zdania spójnik współrzędny. Takie wykorzystanie spójnika ma położyć nacisk na dane zdanie.

By the time I came back, he had fallen asleep.

Have a great time! But come back before eight!

Nie czekaj! Opanuj angielski do perfekcji dzięki platformie ELLA.


spójniki w języku angielskim

Najczęstsze błędy w użyciu spójników

użycie dwóch spójników

Do połączenia dwóch zdań używamy tylko jednego spójnika (wyjątkiem są spójniki skorelowane, które występują w parach).

Because he didn’t want to give me my money back, therefore, I called the police.

Because he didn’t want to give me my money back I called the police.

As he is fat, so he can’t move.

As he is fat, he can’t move.

Since he is smart so he doesn’t study much.

Since he is smart, he doesn’t study much.

nieprawidłowa interpunkcja

Nie stawiamy przecinków w zdaniach, w których łączymy dwa zdania podrzędne.

I missed the train because I was late.

I missed the train, because I was late.

nieprawidłowa kolejność

Zdanie rozpoczynające się od negacji musi mieć zmieniony szyk zdania. Oznacza to, że czasownik posiłkowy stawiamy przed podmiotem zdania – reszta zdania pozostaje bez zmian.

No sooner had I arrived at the bus stop than the bus left.

No sooner I had arrived at the bus stop than the bus left.

użycie nieprawidłowego spójnika

Użycie nieprawidłowego spójnika może zmienić sens zdania.

The price of butter has been increasing. On the contrary, the sales of butter have also increased.

The price of butter has been increasing. However, the sales of butter have also increased.

użycie spójnika furthermore na początku nowego akapitu

Furthermore to spójnik, który nawiązuje do tego co było powiedziane wcześniej. Dlatego nie może zaczynać nowego akapitu czy też nowej “myśli”.


spójniki w języku angielskim

Spójniki w języku angielskim z podziałem na funkcje

Oto słowa i wyrażenia, które pomagają zachować spójność zdania. Niektóre spójniki mogą mieć kilka funkcji.

Spójniki w języku angielskim umożliwiające układanie zdarzeń w kolejności (sequencing)

Kiedy chcemy ułożyć naszą wypowiedź w kolejności jakichś wydarzeń to możemy posłużyć się jednym z tych spójników.

after – po
also – także
another – kolejny
as soon as – gdy tylko
at this time – w tym momencie
before – zanim
finally – w końcu
first and foremost – przede wszystkim
firstly / secondly / thirdly – po pierwsze / po drugie / po trzecie
furthermore – ponadto
in addition – dodatkowo
in conclusion – podsumowując
last but not least – ostatni, ale nie mniej ważny
lastly – na koniec
next – następnie
previously – poprzednio
subsequently – następnie
the following – po

the former, … the latter – poprzedni… późniejszy

Przykłady:

I always brush my teeth before I leave the house.

Zawsze myję zęby przed wyjściem z domu.

Call me as soon as you get home.

Zadzwoń do mnie jak tylko wrócisz do domu.

He called me after the accident.

Zadzwonił do mnie po wypadku.

I’m getting a new computer as soon as I get my paycheck!

Kupuję nowy komputer jak tylko dostanę moją wypłatę!

Spójniki w języku angielskim pomagające podać rezultat (giving a result)

Jeśli chcemy podać rezultat jakiegoś zdarzenia to możemy użyć jednego z tych spójników w naszej wypowiedzi.

as a consequence (of) – na skutek
as a result – w rezultacie
consequently – w konsekwencji
due to – wskutek
for this reason – z tego powodu
hence – więc
so – więc
so that – po to, aby
therefore – zatem
this means that – to oznacza, że

thus – więc

Przykłady:

My car broke down, so he gave me a lift.

Mój samochód się zepsuł więc podwiózł mnie.

The company went bankrupt. As a result, 100 people lost their jobs.

Firma zbankrutowała. W wyniku tego 100 osób straciło pracę.

I told him everything would be ok, so that he would stop crying.

Powiedziałem/am mu, że wszystko będzie dobrze po to, aby przestał płakać.

Spójniki w języku angielskim kładące nacisk (putting emphasis)

Aby zaakcentować naszą wypowiedź możemy dodać do niej jeden z tych spójników.

above all – ponad wszystko
absolutely – koniecznie
admittedly – co prawda
clearly – wyraźnie
definitely – zdecydowanie
especially – zwłaszcza
generally – ogólnie
importantly – w wielką powagą
in fact – w rzeczywistości
in particular – w szczególności
indeed – w rzeczy samej
it should be noted – warto zauważyć
never – nigdy
obviously – oczywiście
particularly – w szczególności
positively – naprawdę
undoubtedly – niewątpliwie
unquestionably – niewątpliwie

without a doubt – bez wątpienia

Przykład:

This is obviously a mistake.

To jest oczywiście błąd.

Spójniki w języku angielskim pomagające w podaniu dodatkowych informacji (adding information)

Jeśli chcemy zawrzeć w naszej wypowiedzi dodatkowe informacje to możemy to zrobić przy pomocy jednego z wymienionych poniżej spójników.

an additional – dodatkowy
additionally – dodatkowo
along with – razem z
also – także
and – i
apart from – oprócz
as well as – jak również
besides – poza tym
furthermore – ponadto
in addition – oprócz tego
moreover – co więcej
not only… but also – nie tylko… ale również

too – też

Przykłady:

I had a sandwich and some fruit for breakfast.

Zjadłem/am kanapkę i kawałek owocu na śniadanie.

I don’t like him. Besides, he’s married anyway.

Nie lubię go. Poza tym i tak jest żonaty.

Is there anyone else here besides me?

Czy jest tu ktoś poza mną?

Przeczytaj o too oraz also we wpisie also, too, either.

Spójniki w języku angielskim umożliwiające podanie powodu (giving a reason)

Gdy chcemy powiedzieć, że coś się wydarzyło z jakiegoś powodu to możemy posłużyć się jednym z niżej wymienionych spójników.

as – jako
because – ponieważ
because of – z powodu
due to – wskutek
due to the fact that – z powodu
for – ponieważ
in fact – w rzeczywistości
in order to – w celu
owing to – w związku z
since – ponieważ

with this in mind – mając to na uwadze

Przykłady:

I can’t eat dairy because I’m allergic.

Nie mogę jeść nabiału, bo jestem uczulony/a.

In order to get the key, you need a special code.

Aby zdobyć klucz potrzebujesz specjalnego kodu.

The child is in immediate danger, so with this in mind I’m granting the grandparents full custody.

Dziecko jest bezpośrednio zagrożone, więc mając to na uwadze udzielam dziadkom pełnego prawa do opieki nad nim.

Użycie due to oraz owing to

due to + rzeczownik
owing to + rzeczownik

We didn’t finish the project due to lack of funds.
Owing to the water shortage, we’re shutting down production.

Spójniki w języku angielskim pomagające w podaniu przykładu (giving an example)

Gdy chcemy podać listę przykładów nawiązujących do naszej wypowiedzi to możemy wspomóc się tymi spójnikami przy tworzeniu zdań.

for example – na przykład
for instance – na przykład
in this case – w tym przypadku
including – wliczając w to
like – jak
namely – mianowicie
proof of this – dowodem tego
such as – takie jak
that is – to znaczy
to clarify – wyjaśnić

to demonstrate – dowieść

Przykłady:

Just to clarify, we weren’t there when it all happened.

Dla wyjaśnienia, nie było nas tam, kiedy to się stało.

I don’t like dark colors such as black and brown.

Nie lubię ciemnych kolorów takich jak czarny i brązowy.

Spójniki w języku angielskim umożliwiające zaprezentowanie kontrastu (showing contrast)

Gdy chcemy pokazać różnicę wtedy możemy wspomóc się wymienionymi poniżej spójnikami.

alternatively – ewentualnie
although – chociaż
anyway – tak czy owak
but – ale
contrary to – wbrew
conversely – odwrotnie
despite – pomimo
differing from – różni się od
even so – mimo to
even though – chociaż
however – jednakże
in contrast (to) – w przeciwieństwie do
in comparison – w porównaniu
in spite of – pomimo tego
in theory… in practice… – w teorii… w praktyce…
nevertheless – niemniej jednak
nonetheless – niemniej jednak
on the contrary – przeciwnie
on the other hand – z drugiej strony
otherwise – w innym wypadku
still – niemniej
though – aczkolwiek
unlike – w przeciwieństwie
whereas – podczas gdy
while – podczas gdy

yet – jednak

Przykłady:

I didn’t get into Harvard. I did, however, get into Yale.

Nie dostałem/am się do Harvardu. Dostałem się jednakże do Yale.

In spite of being sick, she still came to the party.

Pomimo tego, że była chora to i tak przyszła na imprezę.

Although she doesn’t have much, she’s never sad.

Chociaż nie ma dużo nigdy nie jest smutna.

I bought a new car though my old one was still fine.

Kupiłem/am nowy samochodu aczkolwiek mój stary samochód wciąż działał w porządku.

I haven’t seen her yet I know she’s here.

Nie widziałem/am jej jednak wiem, że tu jest.

Spójniki w języku angielskim służące do porównywania (comparison)

Kiedy chcemy porównać do siebie dwie (lub więcej ) rzeczy (czy osoby) to możemy użyć do tego jednego z tych spójników.

also – także
as – jak
as if – jakby
by the same token – w ten sam sposób
compare(d) to– w porównaniu do
compare(d) with – w porównaniu z
correspondingly – odpowiednio
equally – jednakowo
in the same way – w ten sam sposób
just as / just like – podobnie jak
like – jak, tak jak
likewise – podobnie
not only… but also – nie tylko… ale również
same as – taki jak
similar to – podobny
similarly – podobnie

too – zbyt

Spójniki w języku angielskim służące do podsumowania (summarizing)

Do podsumowania naszej wypowiedzi możemy wykorzystać te oto spójniki.

altogether – w sumie
briefly – pokrótce
in a nutshell – w skrócie
in brief – krótko mówiąc
in conclusion – na zakończenie
in short – pokrótce
in summary – w skrócie
to conclude – wywnioskować
to sum up – podsumowując

to summarize – podsumować

Spójniki w języku angielskim stawiające warunki do tego co było powiedziane (condition)

Gdy chcemy postawić warunek do tego co zostało powiedziane wtedy użyjemy jednego z tych spójników.

as long as – jeśli tylko
if – jeśli
in case – w przypadku
in that case – w takim razie
suppose – przypuszczać

unless – chyba że

Przykłady:

Adam won’t come to the party unless you invite him yourself.

Adam nie przyjdzie na imprezę chyba, że sam/a go zaprosisz.

Take a sweater in case it gets cold.

Weź sweter na wypadek jeśli zrobi się zimno.

I’ll lend you my car as long as you fill up the tank.

Pożyczę ci mój samochód tylko jeśli zatankujesz bak.

Przeczytaj o zastosowaniu unless w zdaniu w artykule unless.

Spójniki w języku angielskim akceptujące kompromis (concession)

Gdy chcemy zaakceptować jakiś pomysł, a zarazem wyrazić pewne zastrzeżenia co do niego to możemy posłużyć się tymi spójnikami.

admittedly – co prawda
all the same – mimo wszystko
although – chociaż
even if – nawet jeśli
even so – mimo to
even though – chociaż
however – jednakże
in spite of – pomimo tego

up to a point – do pewnego stopnia

Przykład:

Even if I had a lot of money, I would never buy a Ferrari.

Nawet jesli miał(a)bym dużo pieniędzy to nie kupił(a)bym Ferrari.

Spójniki w języku angielskim umożliwiające generalizację jakiegoś zdania (generalisation)

W zdaniach w których chcemy wypowiedzieć jakieś uogólnienie możemy użyć jednego z tych spójników.

as a rule – z reguły
for the most part – przeważnie
generally – ogólnie
in general – w ogóle
in most cases – w większości przypadków
on the whole – ogólnie

overall – ogólnie

Przykłady:

As a rule, we don’t allow children in the bar area.

Z reguły nie pozwalamy dzieciom przebywać na terenie baru.

In most cases, the mother stays with the child.

W większości przypadków matka zostaje z dzieckiem.

Spójniki w języku angielskim przedstawiające alternatywę

Gdy chcemy zaprezentować dwie opcje to możemy posłużyć się tymi spójnikami.

both… and – zarówno…, jak i
either…or – albo… albo
neither…nor – ani…ani
nor – ani

or – lub

Przykłady:

Both he and his brother are in prison.

Zarówno on, jak i jego brat są w więzieniu.

Neither I nor my mother like chocolate.

Ani ja ani moja matka nie lubimy czekolady.

Do you want water or juice?

Chcesz wodę czy sok?

I don’t have a car nor do I want one.

Nie mam samochodu ani nie chcę mieć.

Spójniki w języku angielskim określające czas

Gdy w zdaniu chcemy określić czas to możemy posłużyć się tymi oto spójnikami.

after – po
before – przed
for – przez
since – od
till – póki
until – dopóki
when – kiedy

while – podzas

Zaimki względne jako wyrazy łączące

Zaimki względne również służą jako słowa łączące zdanie.

that – że
whatever – cokolwiek
when – w momencie kiedy
where – gdzie

whether…or – czy… lub

Przykłady:

He told me that I was beautiful!

Powiedział mi, że jestem piękna!

I don’t know when he’s coming back.

Nie wiem kiedy on wraca.

Do you know where my glasses are?

Czy wiesz gdzie są moje okulary?

Whatever you decide, I’m there for you.

Cokolwiek zdecydujesz jestem tu dla ciebie.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube