Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
past perfect

Past Perfect

Past Perfect: czas przeszły dokonany

Past Perfect to czas, który używamy gdy mówimy o dwóch czynnościach czy zdarzeniach z przeszłości, które już się zakończyły. W tym jedna czynność z przeszłości musiała zakończyć się przed wystąpieniem tej drugiej czynności z przeszłości. Czyli mówiąc o przeszłości odnosimy się do jeszcze dalszej przeszłości.


budowa czasu Past Perfect

Past Perfect: konstrukcja zdania twierdzącego

W czasie Past Perfect stosujemy konstrukcję składającą się z czasownika posiłkowego had oraz trzeciej formy (past participle) głównego czasownika.

Osoba + had + III forma czasownika + reszta zdania

I had worked there before.
Adam had been to London twice before he moved there.

I had worked there before.

Kiedyś tam już pracowałem/am.

Adam had been to London twice before he moved there.

Adam był w Londynie dwa razy zanim tam się przeprowadził.

Pamiętaj!

W sytuacjach nieformalnych można stosować skróty.

I had – I’dwe had – we’d
you had – you’dyou had – you’d
he had – he’dthey had – they’d
she had – she’d
it had – it’d
We’d seen this movie once before.

Widzieliśmy ten film już wcześniej.

Zwróćmy uwagę na to, że te skróty mogą być użyte zarówno w zdaniach z had jak i z would. Dlatego zawsze zwracajmy uwagę na treść zdania. Ponadto można zapamiętać typowe konstrukcję z użyciem danego czasownika – would (would have + III forma czasownika, would like, would rather) i had (had better, had + III forma czasownika).

I’d rather go swimming. (would)

Wolał(a)bym iść popływać.

I’d left school before graduation. (had)

Rzuciłem/am szkołę przed rozdaniem świadectw.

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


Past Perfect

Past Perfect: konstrukcja zaprzeczenia

W Past Perfect przeczenie tworzymy poprzez dodanie słowa not. Czasownik po had not pozostaje w III formie.

Osoba + had + not + III forma czasownika + reszta zdania

John had not eaten raw meat before.
I had not slept well all week.

John had not eaten raw meat before.

John nie jadł wcześniej surowego mięsa.

I had not slept well all week.

Nie spałem dobrze cały tydzień.

Forma skrócona zaprzeczenia

had + not = hadn’t


Past Perfect

Past Perfect: konstrukcja pytania

W czasie Past Perfect pytanie tworzymy poprzez inwersję, czyli przesunięcie na początek zdania czasownika had.

Had + osoba + III forma czasownika + reszta zdania

Had you tried raw meat before?
Had they finished their homework before they went outside?

Had you tried raw meat before?

Czy próbowałeś wcześniej surowego mięsa?

Had they finished their homework before they went outside?

Czy oni skończyli odrabiać swoją pracę domową zanim wyszli na dwór?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania w czasie Past Perfect możemy odpowiadać przy użyciu krótkich odpowiedzi. Twierdzące odpowiedzi tworzymy przy pomocy Yes + osoba + had (nie używamy skróconej formy had), a negatywne odpowiedzi za pomocą No + osoba + hadn’t.

Have we met already?
Yes, we had.
Yes, we hadn’t.
No, we hadn’t.
No, we had.

Pytania WH- w Past Perfect

Pytania w Past Perfect możemy zadawać również za pomocą słówek pytających takich jak: why, where, when, how etc. W takim wypadku słowo pytające stawiamy na początku zdania, a następnie dodajemy nasze zdanie po inwersji.

WH- + had + osoba + III forma czasownika + reszta zdania

Why had they left the band last year?
How much had you seen before they threw you out?

Why had they left the band last year?

Dlaczego odeszli z zespołu w zeszłym roku?

How much had you seen before they threw you out?

Ile zobaczyłeś zanim cię wyrzucili?

Pytania z zaprzeczeniem

W czasie Past Perfect możemy zadać pytanie z zaprzeczeniem. Używamy wtedy hadn’t zamiast had na początku pytania.

Hadn’t I seen you before?

Czy przypadkiem nie widziałem/am cię już wcześniej?

Hadn’t we just chatted on the phone?

Czy przypadkiem nie rozmawialiśmy przed chwilą przez telefon?

Question tags

W Past Perfect można też stosować pytania rozłączne (question tags), które tworzymy przez dodanie krótkich pytajników na końcu zdania. Pamiętajmy, że w tego rodzaju pytaniach w zdaniu twierdzącym pytamy przez zaprzeczenie, a w przeczeniach odwrotnie – pytamy przez potwierdzenie.

She had known about the surprise party for months, hadn’t she?

Ona wiedziała o imprezie niespodziance od miesięcy, nieprawdaż?

He hadn’t been to Paris before, had he?

On nie był wcześniej w Paryżu, prawda?


Past Perfect

Past Perfect: charakterystyczne słowa i wyrażenia

Zdania w Past Perfect często zawierają charakterystyczne okoliczniki czasu i przysłówki.

Przysłówki wstawiamy pomiędzy had a czasownikiem w trzeciej formie.

never – nigdy

John had never gone to the movies by himself until he became an adult.

John nigdy nie poszedł sam do kina dopóki nie stał się osobą dorosłą.

I had never watched Titanic before I saw it at my friend’s house.

Nigdy nie obejrzałem/am Titanica zanim nie widziałam go w domu mojego przyjaciela.

already – już

She had already read this book.

Już przeczytała tą książkę.

They had already fed the animals before I even woke up.

Nakarmili już zwierzęta zanim ja się nawet obudziłem/am.

just – właśnie

She had just hung the laundry when it started to rain.

Właśnie powiesiła pranie, gdy zaczęło padać.

When they arrived at the station the bus had just left.

Kiedy dotarli na dworzec autobus właśnie odjechał.

Więcej o already oraz just można dowiedzieć się z artykułu already, just, yet, still.

Przed Past Perfect wstawiamy after.

after – po

After Louis had moved out from his parent’s house, he lost his job.

Po tym jak Louis wyprowadził się z domu swoich rodziców, stracił pracę.

I called Sarah after I had returned home.

Zadzwoniłem/am do Sary po tym jak wróciłem/am do domu.

Po Past Perfect (przed Past Simple) wstawiamy takie wyrażenia jak: before, by the time, for by then.

before – przed

We had made him angry before we even met him.

Zdenerwowaliśmy go zanim go nawet poznaliśmy.

Before she went to Tokyo, she had been to Kyoto.

Zanim pojechała do Tokio była w Kioto.

Past Simple

W zdaniach ze słowami before i after w których czas opisywanej czynności jest precyzyjnie określony można użyć Past Simple zamiast Past Perfect. Jest to spowodowane tym, że czas danej czynności jest dokładnie określony więc nie trzeba używać Past Perfect, żeby przekazać która czynność miała miejsce najpierw.

Alex had been to Spain once in 2001 before he went there together with his wife in 2005.

Alex went to Spain once in 2001 before he went there together with his wife in 2005.

for – przez

She had known about the promotion for a while.

Wiedziała o awansie przez jakiś czas.

They hadn’t met for a couple of months.

Nie spotkali się przez kilka miesięcy.

by the time – zanim

By the time Max arrived at the party, everyone had left.

Zanim Max zjawił się na przyjęciu, wszyscy już poszli.

I had cleaned entire house by the time my husband vacuumed the floor in the living room.

Wysprzątałam cały dom zanim mój mąż odkurzył podłogę w salonie.


Past Perfect

Past Perfect: użycie

Past Perfect używamy w sytuacjach, gdy:

1. mówimy o czynnościach z przeszłości, które trwały przez jakiś czas, ale zakończyły się przed określonym czasem lub zdarzeniem w przeszłości

I had written over 30 books by the time I was 25.

Napisałem/am ponad 25 książek zanim skończyłem/am 25 lat.

We had eaten all the sandwiches before we even left the house.

Zjedliśmy wszystkie kanapki zanim nawet wyszliśmy z domu.

He had spent half his savings even before paying for the caterer.

Wydał połowę swoich oszczędności zanim nawet zapłacił za katering.

2. mówimy o wcześniejszej z dwóch czynności z przeszłości

When Adam got to work, Emily had already left.

Kiedy Adam dotarł do pracy Emili już wyszła.

When we got to the movies, the tickets had been sold out.

Kiedy dotarliśmy do kina, bilety były już wyprzedane.

By the time the cat woke up, the mouse had already disappeared.

Zanim kot się obudził, mysz już zniknęła.

When the teacher came into the classroom, the students had calmed down.

Kiedy nauczyciel przyszedł do klasy, uczniowie uspokoili się.

3. mówimy o doświadczeniach, które wydarzyły się po raz pierwszy przed określonym czasem lub zdarzeniem w przeszłości

It was the first time that I had tasted gum-flavored ice cream.

Po raz pierwszy spróbowałem/am lodów o smaku gumy do żucia.

I had never seen such a big dog before.

Nigdy przedtem nie widziałem/am takiego dużego psa.

My mom was shocked, nobody had ever spoken to her like that before.

Moja mama była zszokowana, nikt nigdy przedtem nie odezwał się tak do niej.

I had never bungee jumped before I went to Arizona.

Nigdy nie skakałem/am na bungee zanim nie pojechałem/am do Arizony.

4. mówimy o sytuacjach, które się zmieniły

I had planned to go to eat ice cream, but I chipped my tooth and had to go to the dentist’s instead.

Planowałem/am iść na lody, ale ułamałem/am sobie ząb i zamiast tego musiałem/am iść do dentysty.

I had thought about it, but then I changed my mind.

Myślałem/am o tym, ale potem zmieniłem/am zdanie.


Past Perfect

Past Perfect: konstrukcje gramatyczne

Czas Past Perfect używamy w:

trzecim oraz mieszanym okresie warunkowy

Trzeci z okresów warunkowych mówi o sytuacjach, które stały się w przeszłości więc nie możemy ich zmienić. Ten warunek służy do zastanawianie się “co by było gdyby…”. Natomiast mieszany okres warunkowy mówi o zdarzeniu z przeszłości, które ma skutki w teraźniejszości.

If I had spent more time studying, I would have passed the exam.

Gdybym poświęciła więcej czasu na naukę, zdał(a)bym egzamin.

If I had saved more money, I would have been able to buy that car.

Gdybym oszczędził/a więcej pieniędzy, mógłbym/mogłabym kupić ten samochód.

If my parents had been more frugal, I would have gone to a better university.

Gdyby moi rodzice byli bardziej oszczędni, poszedłbym/łabym na lepszy uniwersytet.

If I had known we were going out, I would’ve worn a dress.

Gdybym wiedziała że wychodzimy, włożyłabym sukienkę.

konstrukcjach I wish, if only

Konstrukcji I wish oraz if only używamy do wyrażenia naszych pragnień lub żalów z przeszłości.

If only I had known he was sick.

Gdybym tylko wiedział/a że jest chory.

I wish I had given him more time to decide.

Szkoda, że nie dałem/am mu więcej czasu do namysłu.

I wish they had stayed longer. I miss them already!

Szkoda, że nie zostali dłużej. Już za nimi tęsknię!

zdaniach w mowie zależnej

Mowę zależną (reported speech) używamy do przekazania czyjejś wypowiedzi z przeszłości.

Tom: “I ate the pie by the time my wife came home.”

Tom said that he had eaten the pie by the time his wife had come home.


Past Perfect

Past Perfect i Past Simple

Gdy mówimy o dwóch czynnościach z przeszłości nie używamy do opisu obu tych czynności czasu Past Perfect. Ta część zdania, która mówi o wcześniej zakończonej czynność jest zapisana w Past Perfect, a druga czynność jest w czasie Past Simple.

Past Perfect + Past Simple

By the time they finished work, the last train had already left.
Right after I left the house I noticed I had forgotten my wallet.

By the time they finished work, the last train had already left.

Zanim skończyli pracę ostatni pociąg już odjechał.

Right after I left the house I noticed I had forgotten my wallet.

Zaraz po tym jak wyszedłem/łam z domu zauważyłam, że zapomniałem/am portfela.


Past Perfect w amerykańskim angielskim

Amerykanie zwykle preferują skracanie zdań i używanie prostych konstrukcji gramatycznych. Dlatego podobnie jak w przypadku Present Perfect, w amerykańskim angielskim możemy spotkać się z użyciem Past Simple w miejscu Past Perfect.


Past Perfect

Przykładowe zdania w Past Perfect

Adam had washed his hands before he made dinner.

Adam umył ręce przed zrobieniem kolacji.

I had been to USA before last year’s trip.

Byłem/am w USA przed zeszłoroczną wycieczką.

He’d gotten his driver’s license before he went to college.

Zrobił prawo jazdy przed pójściem na uniwersytet.

I had not known about her until I saw her movie last summer.

Nie wiedziałem/am o niej dopóki nie obejrzałem/am jej filmu zeszłego lata.

We had not eaten this dish before we tried it last night.

Nie jedliśmy tego dania zanim nie spróbowaliśmy go zeszłej nocy.

Had you met Susan before she was fired?

Czy spotkałeś/aś Susan zanim została zwolniona?

I didn’t watch the movie because I had read the book.

Nie oglądałem filmu, bo czytałem książkę.

Susan didn’t tell her mother that she had broken the vase.

Susan nie powiedziała swojej matce, że stłukła wazon.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube