Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous: czas przyszły dokonany ciągły

Future Perfect Continuous używamy do mówienia o trwającej czynności, która zakończy się w przyszłości. Ten czas stosujemy by podkreślić długość danej czynności.

Czasownik-ing

W czasie Future Perfect Continuous stosujemy czasowniki z końcówką -ing. Zasady dotyczące tworzenia czasowników z -ing opisujemy w artykule gerund vs infinitive.

Future Perfect Continuous: konstrukcja zdania twierdzącego

W zdaniu twierdzącym w Future Perfect Continuous stosujemy konstrukcję will have been w połączeniu z czasownikiem z końcówką -ing.

osoba + will + have + been + czasownik-ing + reszta zdania

My mother will have been waiting for me for an hour.
I will have been living here for 10 years by next month.

My mother will have been waiting for me for an hour.

Minie godzina odkąd moja mama zaczęła na mnie czekać.

I will have been living here for 10 years by next month.

W przyszłym miesiącu minie 10 lat odkąd tu zamieszkałem/am.

Ważne!

W konstrukcji zdania w czasie Future Perfect Continuous nie stosujemy has w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

She will have been waiting.

She will has been waiting.


Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous: konstrukcja przeczenia

W Future Perfect Continuous przeczenie tworzymy poprzez wstawienie słowa not po czasowniku will.

osoba + will + not + have + been + czasownik-ing + reszta zdania

I will not have been eating dairy for four years in August.
He will not have been working long enough to get a promotion.

I will not have been eating dairy for four years in August.

W sierpniu miną cztery lata, odkąd przestałem/am jeść nabiał.

He will not have been working long enough to get a promotion.

Nie będzie tu pracował wystarczająco długo, żeby dostać awans.

Skróty w Future Perfect Continuous

Formy skrócone w czasie Future Perfect Continuous tworzymy za pomocą will. W zdaniach twierdzących łączymy osobę z will.

I will have been – I’ll have beenwe will have been – we’ll have been
you will have been – you’ll have beenyou will have been – you’ll have been
he will have been – he’ll have beenthey will have been – they’ll have been
she will have been – she’ll have been
it will have been – it’ll have been

W przeczeniach skróty tworzymy poprzez połączenie will z not.

I will not have been – I won’t have beenwe will not have been – we won’t have been
you will not have been – you won’t have beenyou will not have been – you won’t have been
he will not have been – he won’t have beenthey will not have been – they won’t have been
she will not have been – she won’t have been
it will not have been – it won’t have been

Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous: konstrukcja pytania

Pytania w Future Perfect Continuous tworzymy poprzez inwersję, czyli na początek zdania stawiamy will.

will + osoba + have + been + czasownik-ing + reszta zdania

Will she have been living here for three years next week?
Will they have been waiting here for an hour by 3 p.m.?

Will she have been living here for three years next week?

Czy w przyszłym tygodniu miną trzy lata odkąd tu zamieszkała?

Will they have been waiting here for an hour by 3 p.m.?

Czy o piętnastej minie godzina odkąd zaczęli na mnie czekać?

Future Perfect Continuous: krótkie odpowiedzi

W Future Perfect Continuous na pytania zamknięte możemy odpowiadać za pomocą krótkich odpowiedzi. Odpowiedź twierdzącą tworzymy za pomocą schematu Yes + osoba + will. Nie używamy formy skróconej. Natomiast przeczenia tworzymy za pomocą konstrukcji No + osoba + won’t.

Will she have been living here for three years next week?
Yes, she will.
Yes, she won’t.
Yes, she’ll.
No, she won’t.
No, she will.

Pytania wh-

W czasie Future Perfect Continuous możemy tworzyć pytania wymagające bardziej rozbudowanej odpowiedzi za pomocą słówek pytających: what, when, how long etc. Wystarczy, że na początek zdania po inwersji wstawimy odpowiednie słowo pytające.

Why will she have been living here for three years next week?

Dlaczego w przyszłym tygodniu miną trzy lata odkąd tu zamieszkała?

How long will they have been waiting here by 3 p.m.?

O piętnastej, ile czasu minie odkąd zaczęli tutaj czekać?

Pytania z zaprzeczeniem

Możemy zadać pytanie z zaprzeczeniem, gdy chcemy się w czymś upewnić. Wystarczy zamienić will na won’t.

Won’t she have been living here for three years next week?

Czy przypadkiem w przyszłym tygodniu nie miną trzy lata odkąd tu zamieszkała?

Won’t they have been waiting here for an hour by 3 p.m.?

Czy przypadkiem o piętnastej nie minie godzina odkąd zaczęli tu czekać?


Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous: charakterystyczne słowa i wyrażenia

Czas Future Perfect Continuous charakteryzuje użycie niektórych wyrażeń czasowych. Oto one:

by – do

Adam will have been learning English for one year by April.

W kwietniu minie rok odkąd Adam zaczął uczyć się angielskiego.

I will have been working here for ten months by the end of the year.

Pod koniec roku minie dziesięć miesięcy odkąd zacząłem/zaczęłam tu pracować.

for – przez

She will have been learning to dance for a year by March.

W marcu minie rok odkąd zaczęła uczyć się tańczyć.

Will you have been playing for four hours when I come back?

Czy kiedy wrócę miną cztery godziny odkąd zacząłeś/zaczęłaś grać?

when – kiedy

When I turn 40, I will have been living in Boston for 30 years.

Kiedy skończę 40 lat minie 30 lat odkąd zamieszkałem/am w Bostonie.

Adam won’t have been sleeping long when you come by.

Kiedy przyjdziesz nie minie dużo czasu odkąd Adam zasnął.

since – od

I will have been playing the piano since March.

Będę grała na pianinie od marca.

Sarah will have been sleeping since 11p.m.

Sarah będzie spała od dwudziestej trzeciej.

how long – jak długo, ile minie czasu

How long will he have been teaching here in September?

We wrześniu ile minie czasu odkąd zaczął tu uczyć?

How long will we have been waiting here by the time she comes home?

Jak długo będziemy tu czekać zanim ona wróci do domu?

next year (month, week, etc.) – w przyszłym roku (miesiącu, tygodniu, etc.)

Next year, he will have been working here for 20 years.

W przyszły roku minie dwadzieścia lat odkąd zaczął tu pracować.

Adam will have been studying French for two years next month.

W przyszłym miesiącu miną dwa lata odkąd Adam zaczął uczyć się francuskiego.


Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous: użycie

Czas Future Perfect Continuous stosujemy gdy mówimy:

1. o czynności, która będzie trwać do jakiegoś momentu w przyszłości

I will have been reading this book for a month by next week.

Pod koniec przyszłego tygodnia minie miesiąc odkąd zacząłem/zaczęłam czytać tę książkę.

We will have been seeing each other for a year this January.

W styczniu minie rok odkąd zaczęliśmy się spotykać.

2. o skutkach czynności, która będzie zachodzić w przyszłości

She will be sleeping tomorrow because she will have been travelling for two days.

Ona jutro będzie spać ponieważ miną dwa dni odkąd zaczęła podróżować.

We’ll take a break in an hour because we will have been studying for 12 hours straight.

Za godzinę zrobimy sobie przerwę bo minie 12 godzin odkąd zaczęliśmy się uczyć.


Future Perfect Continuous: przykładowe zdania

I’ll be exhausted by the time I get to Boston. I will have been traveling all day.

Będę wykończony/a do czasu gdy dotrę do Bostonu. Minie cały dzień odkąd zacząłem/zaczęłam podróżować.

How long will you have been driving for when you get there?

Kiedy tam dotrzesz to ile czasu minie odkąd zacząłeś/zaczęłaś prowadzić?

We will have been talking for two hours by the time Adam joins us.

Kiedy Adam do nas dołączy miną dwie godziny odkąd zaczęliśmy rozmawiać.

I will have been teaching for 40 years when I retire.

Kiedy przejdę na emeryturę minie 40 lat odkąd zacząłem/zaczęłam uczyć.

We will have been flying to Boston for 6 hours by this time tomorrow.

O tej porze jutro minie sześć godzin odkąd rozpoczęliśmy podróż samolotem do Bostonu.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube