Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
artykuł po angielsku

Jak napisać artykuł po angielsku?

Artykuł po angielsku: wstęp

Artykuł po angielsku to article. Artykuł to forma literacka, która jest skierowana do szerszej publiczności. Artykuły możemy pisać do gazet i czasopism, ale również aby opublikować je w internecie, na przykład na blogu. Ich tematyka może być najróżniejsza, od poważnych tematów dotyczących aktualnych wydarzeń do niezbyt poważnych tematów dotyczących sposobów na relaks.

Artykuły mogą być formalne i nieformalne – w zależności od odbiorcy. Zwykle zawierają myśli i opinie autora na dany temat, podparte faktami i dowodami.

Artykuł na egzaminie językowym

Napisanie artykułu to jedna z form wypowiedzi pisemnych, które możemy wybrać na egzaminie FCE.

Artykuł po angielsku: struktura

Oto punkty, które powinny być zawarte w artykule napisanym w języku angielskim.

Tytuł artykułu | Title of the article

Pamiętajmy, że artykuł piszemy po to, aby był przeczytany przez wiele osób, dlatego zadaniem tytułu jest zainteresowanie czytelnika i zwrócenie jego uwagi. Nasz tytuł powinien być chwytliwy, a zarazem powinien przekazać o czym jest dany artykuł.

Nazwisko autora | Writer’s name

Artykuł powinien zawierać nazwisko autora. Możemy je wstawić zaraz pod tytułem lub na końcu artykułu.

Wprowadzenie | Introduction

Nasze wprowadzenie powinno zainteresować czytelnika, tak aby chciał czytać dalej. Ale nie może zdradzić wszystkich sekretów danego artykułu, bo inaczej czytelnik nie będzie miał powodu żeby czytać dalej.

Główna część artykułu | Main part of the article

W głównej części artykułu zawieramy centralne punkty, które chcemy opisać w artykule. Rozwijamy nasz temat, podajemy przykłady i cytaty. W artykule zawieramy też nasze opinie i komentarze do danego tematu.

Zakończenie | Conclusion

W zakończeniu możemy krótko podsumować nasz artykuł. Warto też zostawić czytelnika z czymś do przemyślenia – możemy zadać mu jakieś pytanie, coś zarekomendować albo dać powód do powzięcia jakiegoś działania.


artykuł po angielsku

O czym pamiętać pisząc artykuł po angielsku?

artykuł jest skierowany do wybranego czytelnika

Pisząc artykuł musimy pamiętać kto będzie czytał nasz artykuł. Artykuł musi być tak napisany, aby był interesujący dla osób które interesują się danym tematem.

język artykułu musi być dopasowany do czytelnika

Język, którego używamy w artykule powinien być stosowny do rodzaju medium w którym artykuł zostanie opublikowany. Jeśli piszemy artykuł do gazety prawnej to napiszemy go z użyciem formalnego języka. Natomiast jeśli piszemy artykuł bardziej lifestylowy na bloga to wtedy możemy napisać go mniej formalnym językiem. Przy pisaniu artykułu nieformalnego możemy użyć skrótów (can’t, it’s etc.), czasowników frazowych (to get together, to hold on) czy kolokwialnych wyrażeń takich jak idiomy – a w przypadku artykułu formalnego już tego nie zrobimy. Pamiętajmy też, że musimy wziąć pod uwagę to kim są nasi czytelnicy – na przykład nie napiszemy artykułu o szkole skierowanego do dzieci używając takiego samego języka, jak w przypadku gdy piszemy ten artykuł z myślą o nauczycielach.

Skróty łacińskie

W języku angielskim często są używane skróty łacińskie, e.g. oraz i.e.

The concert will feature a variety of musical genres, e.g., rock, jazz, and hip-hop.

Na koncercie pojawią się różne gatunki muzyczne, np. rock, jazz i hip-hop.

The concert starts at 7 p.m., i.e., 7:00 in the evening.

Koncert zaczyna się o siódmej, tj. o siódmej wieczorem.

Dowiedz się więcej o tych skrótach z artykułu e.g. vs i.e.

należy pamiętać o limicie słów

Zwykle artykuł ma wyznaczony limit słów (zwłaszcza na egzaminie!). Najlepiej jest zachować wyznaczoną liczbę słów, gdyż jeśli napiszemy za mało może się okazać, że coś pominęliśmy. Natomiast jeśli napiszemy zbyt dużo może się okazać, że zawarliśmy zbyt dużo niepotrzebnych informacji przez co nasz artykuł stał się nudny.

warto używać przykładów i cytatów

Warto jest poprzeć zawarte w artykule informacje przykładami i cytatami. Ale pamiętajmy, żeby nie przesadzać z cytatami – cytat ma poprzeć naszą wypowiedź a nie ją zastąpić.


Jak napisać tytuł artykułu po angielsku?

Tytuł powinien być krótki, a zarazem zachęcający i treściwy. Aby przekazać jak najwięcej informacji w tytule najlepiej jest stosować się do kilku zasad pisania tytułów, które pomogą go skrócić.

Przy pisaniu tytułu:

pomijamy czasownik to be
New president elected (A new president was elected.)

pomijamy przedimki a, an, the
Government purchases new jet (The government purchased a new jet.)

używamy Present Simple zamiast Past Simple w odniesieniu do niedawnych wydarzeń
Government purchases new vehicles (The government purchased new vehicles.)

piszemy o przyszłości z użyciem to + infinitive lub to be + past participle
City hall to build new park in Boston (The city hall will build a new park in Boston.)

używamy (znanych) skrótów z pominięciem kropek
US to purchase new state (U.S. will purchase a new state.)

pomijamy kropkę na końcu – nawet jeśli tytuł jest zdaniem
President signs new weed bill (The president signed a new weed bill.)

używamy przenośnej nazwy dla instytucji i organizacji
Pentagon approves budget for 2021 (Pentagon = United States Department of Defense)

pomijamy zwroty grzecznościowe i tytuły
Trump to sign new budget law (President Trump will sign a new budget law)

Pamiętajmy, żeby stosować te zasady w taki sposób, aby tytuł zachował swój sens.


artykuł po angielsku

Przydatne frazy przy pisaniu artykułu po angielsku

Artykuł możemy napisać na wiele tematów, używając przy tym różnych stylów językowych. Dlatego nie ma uniwersalnych zdań czy sformułowań, które można wykorzystać w każdym artykule. Jednak możemy zaproponować kilka wyrażeń, które mogą przydać się podczas pisania.

Przydatne frazy we wprowadzeniu

According to the latest research… – Według ostatnich badań…
Are you one of those people who…? – Czy jesteś jedną z tych osób, które…?
Can you imagine…? – Czy możesz sobie wyobrazić…?
Did you hear about…? – Czy słyszałeś/aś o…?
Have you ever…? – Czy kiedykolwiek…?
I must tell you about… – Muszę ci powiedzieć o…
I’m sure you’d agree… – Jestem pewny/a, że się zgodzisz…
What do you think about…? – Co myslisz o…?
What would you say if I told you that…? – Co byś powiedział na to, że…?
You absolutely must… – Musisz…

You wouldn’t believe… – Nie uwierzysz…

Przydatne frazy w rozwinięciu

Apart from that… – Oprócz tego…
As if this wasn’t enough,… – Jakby tego było mało…
Due to… – Z powodu…
Firstly… Secondly…. Finally… – Po pierwsze… Po drugie… W końcu…
Giving examples… such as – Dawać przykłady… takie jak…
I must also mention… – Muszę też wspomnieć…
I will never forget it. – Nigdy tego nie zapomnę.
In addition to that,… – W dodatku…
Let’s suppose that… – Załóżmy, że…
On the other hand… – Z drugiej strony…
On top of that… – W dodatku…
One thing to consider is… – Jedną sprawą, którą trzeba rozważyć jest…
Take… for example. – Weźmy… za przykład.
The issue is… – Problem jest…
There’s nothing in the world like it. – Nie ma na świecie nic podobnego.
To begin with,… – Przede wszystkim…

What attracts me most… – Co zaintrygowało mnie najbardziej…

Spójniki w języku angielskim

Spójniki to części zdania, które pomagają łączyć ze sobą zdania. Użycie spójników pomoże w logiczny sposób przejść od jednego punktu do drugiego. Dowiedz się więcej o spójnikach z artykułu spójniki w języku angielskim.

Przydatne frazy w zakończeniu

All in all,… – Podsumowując…
For me,… – Dla mnie…
I have to express… – Muszę wyrazić…
I strongly feel that,… – Głęboko wierzę, że…
I’ll never forget… – Nigdy nie zapomnę…
In conclusion,… – Podsumowując…
It seems to me… – Wydaje mi się…
Personally, I think… – Osobiście uważam…

To sum up,… – Podsumowując…


artykuł po angielsku

Przykładowy artykuł po angielsku

Why hobbies are important

Nearly everyone has some kind of hobby. Sometimes it’s something seemingly mundane like watching TV but other times it’s something riveting and unusual like paragliding or some other extreme sport. However, hobbies aren’t just fun time-fillers. They can oftentimes benefit us immensely.

Hobbies give us the opportunity to find ourselves in a different world, even if for just a moment. Engaging in a hobby can help us hone a skill or just disconnect from our everyday life. Most importantly, hobbies can be important stress relievers and improve our well being. How exactly? Hobbies, as it turns out, are very important for our health. Engaging in activities that give us pleasure can actually lower our blood pressure and cortisol levels. It goes without saying that the less stressed we are, the more productive and positive we’ll be at work and at home. Despite the health benefits that hobbies provide, we often forget that we even have any. Why is that? Well, in the fast-paced modern world more and more is expected from us. Working hours are being prolonged, responsibilities are piling up, our families are demanding attention – our hobbies often take second place to our work and family lives. In reality, that means we’re putting ourselves second. However altruistic that may sound, it’s actually not good for anyone because the more we take care of ourselves, the more capable we are of taking care of others.

All in all, we have to learn how to balance our personal time with our family life and our work responsibilities. Though it’s not easy, it’s essential for our health to continue engaging in the hobbies that we love so much.

Wordcount: 276

Jak długi powinien być artykuł po angielsku na maturze?

Jeżeli na maturze ustnej piszemy artykuł, pamiętajmy, że limit słów to 200-250. Koniecznie należy się tego limitu trzymać – jeżeli przekroczymy dozwolony limit zostaną nam obniżone punkty.


artykuł po angielsku

Jak napisać artykuł po angielsku na maturze?

Artykuł to jedna z form wypowiedzi pisemnych, które pojawiają się na maturze rozszerzonej. Za poprawnie napisany artykuł można otrzymać maksymalnie 13 punktów (to aż 26% całego wyniku!).

Kryteria oceniania artykułu na maturze rozszerzonej to:

zgodność z poleceniem (maksymalnie 5 punktów), czyli wypełnienie wszystkich punktów zawartych w poleceniu – zgodność z tematem artykułu oraz zachowanie formy artykułu (artykuł posiada wprowadzenie, tytuł etc.)
spójność i logika wypowiedzi (maksymalnie 2 punkty), czyli płynność wypowiedzi
zakres środków językowych (maksymalnie 3 punkty), czyli użycie różnorodnych wyrażeń i konstrukcji gramatycznych

poprawność środków językowych (maksymalnie 3 punkty), czyli brak błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy leksykalnych

Dobrze napisany artykuł według komisji egzaminującej zawiera:

przyciągający uwagę tytuł
wstęp, który zachęci do przeczytania artykułu

może mieć w swojej treści pytanie, które natchnie czytelnika do dalszych rozważań

Wypowiedź pisemna na maturze z angielskiego

Inne wypowiedzi pisemne z którymi możemy się spotkać na maturze to list formalny i rozprawka.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube