Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
conditionals

Conditionals: okresy warunkowe

Conditionals, czyli tryby warunkowe czy też okresy warunkowe, to jedno z najważniejszych zagadnień gramatycznych w języku angielskim. Mówiąc prościej są to zdania typu „Jeśli…, to…”. Warunek po polsku i po angielsku wyraża się inaczej, więc conditionals sprawiają niekiedy problemy polskim uczniom. Ponadto, niektóre okresy warunkowe można ze sobą mieszać. Jak używać oraz tworzyć okresy warunkowe?


conditionals

Conditionals: typy okresów warunkowych

Na początku powinniśmy wyróżnić 4 typy trybów warunkowych. Na pierwszy rzut oka są do siebie podobne, jednak stosuje się je w innych przypadkach i używając innych konstrukcji gramatycznych. W języku angielskim wyróżniamy następujące conditionals (okresy warunkowe):

zerowy (zero conditional)
Używamy go mówiąc o zjawiskach które na pewno zajdą, jeśli warunek będzie spełniony. Zazwyczaj w zerowym trybie warunkowym mówimy o generalnych prawdach, zjawiskach naturalnych.

pierwszy (first conditional)
Tego okresu warunkowego używamy do opisania rzeczy, które najprawdopodobniej się zdarzą jeśli warunek będzie spełniony. Nie mamy jednak stuprocentowej pewności, tak jak w przypadku zerowego trybu warunkowego.

drugi (second conditional)
Drugi tryb warunkowy to tzw. gdybanie. Wydarzenia o których mówimy w drugim okresie warunkowym mają małą szansę na spełnienie się; możemy w tym trybie wyrazić nasze marzenia np. „Gdybym był bogaty, to wtedy…”

trzeci (third conditional)
Trzeci tryb warunkowy dotyczy wydarzeń w przyszłości, których już nie zmienimy ze względu na wydarzenia w przeszłości. Ta konstrukcja pozwala na wyrażenie „Co by było, gdyby coś się stało”, ma jednak zerowe szanse na spełnienie się, bo nie można cofnąć tego, co już się zdarzyło.

Zdanie w każdym z trybów warunkowych składa się z dwóch części: warunku i rezultatu tego warunku. Warunek wyrażamy słowem if (jeśli).

Nie czekaj! Opanuj angielski do perfekcji dzięki platformie ELLA.


conditionals

Conditionals: zero conditional

Zerowy tryb warunkowy czyli zero conditional służy do opisywania zdarzeń, które na 100% będą miały miejsce, a także generalnych prawd. Z tego powodu w obu częściach zdania, użyjemy czasu Present Simple.

IF + PRESENT SIMPLE + PRESENT SIMPLE

If + Present Simple + Present Simple

If the temperature is low, water freezes.
Jeśli temperatura jest niska, woda zamarza.

Szczególnie w zerowym okresie warunkowym możemy zamiast słowa if używać słowa when (kiedy).

When you don’t drink enough water, you are thirsty.

Kiedy nie pijesz wystarczająco dużo wody, jesteś spragniony.

When you put sugar in your tea, it becomes sweeter.

Kiedy dodajesz cukru do herbaty, robi się słodsza.

If you see a red light, stop.

Jeśli zobaczysz czerwone światło, zatrzymaj się.


conditionals

Conditionals: first conditional

Pierwszego trybu warunkowego czyli first conditional używamy do opisu zjawisk, które mają wysokie prawdopodobieństwo wydarzenia się. Prawdopodobieństwo jest jednak mniejsze niż w przypadku zero conditional. Po if używamy tutaj zawsze czasu Present Simple, a w drugiej części zdania Future Simple. Jednym z problemów, który często obserwuje się u osób uczących się języka jest używanie will w obu częściach zdania. Dlaczego? Tłumaczą oni zdanie z języka polskiego, gdzie w obu częściach zdania występuje czas przyszły. Musimy pamiętać, że po angielsku, mimo iż po if występuje Present Simple, ta część zdania ma znaczenie czasu przyszłego.

IF + PRESENT SIMPLE + WILL + CZASOWNIK

If + Present Simple + will + czasownik + reszta zdania

If it rains, we will stay home.
Jeśli będzie padało, zostaniemy w domu.

Zdanie “It rains.” nie oznacza „Będzie padało.”, tylko „Pada.”, stąd więc tendencja do używania will po if. Niestety, jest to niepoprawne i mimo, że na początku rains może brzmieć dziwnie, jest to jak najbardziej poprawna forma.

If you eat unhealthy food, you will feel tired.

Jeśli będziesz jeść niezdrowe jedzenie, będziesz czuć się zmęczony.

They will come to the party if there are popular kids there.

Przyjdą na imprezę jeśli będą tam popularne dzieciaki.

If there is any candy, he will eat all of it.

Jeśli będą jakieś słodycze, on zje wszystkie.


conditionals

Conditionals: second conditional

Drugiego trybu warunkowego (second conditional) używamy, kiedy mówimy o mało realnych wydarzeniach, które prawdopodobnie się nie wydarzą. Oprócz tego drugi okres warunkowy jest używany do udzielania rad. Po if w drugim trybie warunkowym występuje czas Past Simple, a w drugiej części zdania – would i czasownik.

IF + PAST SIMPLE + WOULD + CZASOWNIK

If + Past Simple + would + czasownik + reszta zdania

If I won the lottery, I would travel to Australia.
Gdybym wygrał/a na loterii, pojechał(a)bym do Australii.

W przypadku drugiego okresu warunkowego, również występuje pewna trudność – po angielsku mamy czas Past Simple, który na polski tłumaczymy jako tryb przypuszczający. Musimy jednak pamiętać, że would nigdy nie występuje po if.

They would have another baby if they weren’t so focused on their careers.

Zdecydowaliby się na kolejne dziecko gdyby nie byli tak skupieni na swoich karierach.

If I were qualified enough, I would look for a new job.

Gdybym był/a wystarczająco wykwalifikowany/a, poszukał(a)bym nowej pracy.

W drugim okresie warunkowym czasownik to be przybiera formę were dla wszystkich osób. Jest to konstrukcja trybu łączącego (subjunctive mood), który jest używany do mówienia o nierealnych i hipotetycznych sytuacjach.

If I weren’t that shy, I would ask her out.

Gdybym nie był tak nieśmiały, zaprosiłbym ją na randkę.

If it were sunny, I would go to the beach.

Gdyby było słonecznie, poszedł(a)bym na plażę.

If I were rich, I would never wake up at 7 a.m. again.

Gdybym był/a bogaty/a, już nigdy nie wstał(a)bym o 7 rano.


Second conditional: udzielanie rad

W drugim trybie warunkowym (second conditional) możemy udzielać również rad. Robimy to za pomocą zwrotu “If I were…” (Gdybym był/była na miejscu…).

If I were you, I would sell this old car.

Na twoim miejscu sprzedał(a)bym ten stary samochód.

If I were her, I wouldn’t date him.

Na jej miejscu nie spotykał(a)bym się z nim.


conditionals

Conditionals: third conditional

Trzeci tryb warunkowy czyli third conditional dotyczy tego, co już się wydarzyło. Nie możemy więc nic zmienić – trzeci okres warunkowy służy do zastanawiania się nad przeszłością – co by było gdyby coś się stało/nie stało. Jako że jesteśmy w przeszłości, po if użyjemy czasu Past Perfect, a w drugiej części zdania would have i czasownika w III formie.

IF + PAST PERFECT + WOULD HAVE + CZASOWNIK III FORMA

If + Past Perfect + would have + czasownik w III formie + reszta zdania

If I had stayed at home, I would have watched TV.
Gdybym został/a w domu, oglądał(a)bym telewizję.

If I had known him before, we would have become good friends.

Gdybym znał/a go wcześniej, stalibyśmy się dobrymi przyjaciółmi.
(Ale nie znałem/am i nie byliśmy przyjaciółmi.)

If they had gotten married, they would have been really unhappy.

Gdyby wzięli ze sobą ślub, byliby bardzo nieszczęśliwi.
(Ale nie wzięli ślubu i nie są nieszczęśliwi.)

Mary and Adam would have avoided financial problems if they had been more careful with spending their money.

Mary i Adam uniknęliby problemów finansowych gdyby byli bardziej ostrożni z wydawaniem pieniędzy.
(Ale nie byli i nie udało im się uniknąć problemów.)

If I had stayed in my hometown, I would never have gone to Japan.

Gdybym został/a w moim rodzinnym mieście, nigdy nie pojechał(a)bym do Japonii.
(Ale nie zostałem/am i pojechałem/am do Japonii.)


Conditionals: podsumowanie

conditionals


Conditionals: mixed conditionals

W języku angielskim występują również mixed conditionals czyli mieszane tryby warunkowe. Oznacza to, że dwie części zdania warunkowego odnoszą się do dwóch różnych czasów, czyli część zdania z rezultatem zawiera inny czas niż część zdania warunkowego z if. Jednak nie wszystkie tryby warunkowe mogą się ze sobą łączyć – dotyczy to tylko drugiego trybu warunkowego oraz trzeciego trybu warunkowego. Oto dwa typy mixed conditionals:

trzeci tryb warunkowy + drugi tryb warunkowy
Kiedy sytuacja z przeszłości ma wpływ na to co dzieje się teraz.

drugi tryb warunkowy + trzeci tryb warunkowy
Kiedy sytuacja teraźniejsza mogłaby zmienić sytuację z przeszłości.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


conditionals

Mixed conditionals: 3 + 2

Tego trybu mieszanego używamy gdy sytuacja z przeszłości ma skutki w teraźniejszości. Jak zapamiętać których elementów z którego okresu warunkowego używamy? Po if użyjemy 3. trybu warunkowego, czyli czasu Past Perfect (Past Perfect występuje po if w 3. trybie warunkowym). Natomiast w drugiej części zdania użyjemy would i czasownika w formie podstawowej (występuje to w drugiej części zdania w 2. trybie warunkowym).

If + Past Perfect + would + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

If I had tried harder at school, I would be rich now.
Gdybym starał/a się bardziej w szkole, teraz był(a)bym bogata.

Pierwsza część zdania odnosi się do przeszłości, a druga do teraźniejszości. Najczęściej w tego typu zdaniach, w części z 2. okresu warunkowego występuje czasownik opisujący stan, a nie czynność.

If they had booked a hotel earlier, they wouldn’t worry now.

Gdyby zarezerwowali wcześniej hotel, teraz by się nie martwili.

If Avah had found her wallet, she would have her credit card now.

Gdyby Avah znalazła swój portfel, miałaby teraz swoją kartę kredytową.

Amy would be a great mother if she hadn’t lost the baby.

Amy byłaby świetną matką gdyby nie straciła dziecka.


conditionals

Mixed conditionals: najczęstsze błędy

Porównajmy teraz trzeci tryb warunkowy z trybem mieszanym. Dostrzeżenie różnicy między tymi zdaniami może sprawiać problemy, ponieważ tłumaczenie po polsku brzmi tak samo.

If we had spent all our money on clothes, we wouldn’t have had anything left. (third conditional)

Gdybyśmy wydali wszystkie nasze pieniądze na ubrania, nic by nam nie zostało.

Odnosimy się tutaj do dwóch sytuacji w przeszłości – gdybyśmy wtedy wydali wszystkie pieniądze, to wtedy (w przeszłości) nic by nam nie zostało. Nie mamy żadnych informacji na temat tego, co dzieje się w teraźniejszości.

If we had spent all our money on clothes, we wouldn’t have anything left. (third and second conditional)

Gdybyśmy wydali wszystkie nasze pieniądze na ubrania, nic by nam nie zostało.

Odnosimy się tutaj do sytuacji w przeszłości, która wpływa na teraźniejszość. Gdybyśmy wtedy wydali wszystko, to dzisiaj nie mielibyśmy nic. Nie mamy żadnej informacji na temat skutków w przeszłości.

Właśnie przez to, że tryb mieszany i trzeci tryb warunkowy czasem brzmią po polsku praktycznie tak samo, osoby uczące się angielskiego mają tendencje do tworzenia niepoprawnych zdań. Spójrzmy na przykład:

If we had double-checked our hotel room, we wouldn’t leave two pairs of shoes there.

Gdybyśmy sprawdzili nasz pokój hotelowy dwa razy, nie zostawilibyśmy tam dwóch par butów.

Zdanie jest niepoprawne ponieważ w momencie mówienia, stwierdzamy, że nie sprawdziliśmy dwa razy w pokoju czy nie zostawiliśmy tam butów i niestety, buty zostały w hotelu. Mówimy więc o dwóch sytuacjach, które już się zdarzyły, a więc dwóch sytuacjach w przeszłości. Użyjemy więc po prostu trzeciego okresu warunkowego:

If we had double-checked our hotel room, we wouldn’t have left two pairs of shoes there.

conditionals

Mixed conditionals: 2 + 3

Możliwy jest jeszcze przypadek, kiedy obecna sytuacja (lub ogólny stan, w którym się znajdujemy) mogłaby wpłynąć na przeszłość. Ten tryb tworzymy odwrotnie niż tryb trzeci pomieszany z drugim – tutaj po if występuje second conditional, czyli czas Past Simple, a w drugiej części zdania third conditional, czyli would have i czasownik w III formie.

If + Past Simple + would have + czasownik w III formie + reszta zdania

If I were rich, I would have bought that house.
Gdybym był/a bogaty/a, kupił(a)bym ten dom.

„Być bogatym” to stan, nie czynność. Chcemy tutaj podkreślić, że nie tylko nie byliśmy bogaci w tamtym momencie, ale ogólnie nie jesteśmy bogaci (również teraz). Możliwe jest również wyrażenie tego zdania w 3. okresie warunkowym, z lekko innym znaczeniem:

If I had been rich, I would have bought that house.

Gdybym był/a bogaty/a, kupił(a)bym ten dom.

Polskie tłumaczenie brzmi tak samo, jednak występuje lekka różnica w znaczeniu. Mówiąc If I had been rich podkreślamy, że nie byliśmy w przeszłości bogaci, nie dajemy żadnej informacji na temat teraźniejszości. Możliwe, że teraz mamy już wystarczająco dużo pieniędzy, żeby kupić ten dom i żałujemy, że nie mieliśmy ich wcześniej, kiedy był na sprzedaż.

Inne przykłady mixed conditional 2+3:

If I weren’t so stubborn, I would have agreed to your suggestion.

Gdybym nie był/a tak uparty/a, zgodził(a)bym się na twoją propozycję.

=> Ogólnie jestem uparty/a, nie tylko w przeszłości, ale również teraz – jest to stan.

If he spoke Spanish, he wouldn’t have gotten lost in Barcelona.

Gdyby mówił po hiszpańsku, nie zgubiłby się w Barcelonie.

=> Ogólnie nie posiada umiejętności mówienia po hiszpańsku, ani wtedy ani dziś nie potrafi mówić w tym języku.

Jak widzimy, w części zdania po if z drugim trybem warunkowym zazwyczaj występują czasowniki opisujące stany – jeśli czasownik opisywałby czynność to raczej użylibyśmy go w trzecim trybie warunkowym.


Mixed conditionals dla zaawansowanych

Mixed conditionals czyli mieszane okresy warunkowe używamy do opisywania możliwych, ale nie faktycznych sytuacji. Conditionals 2 i 3 są nazywane nierzeczywistymi okresami warunkowymi (unreal conditionals), bo mówią o hipotetycznych sytuacjach, takich które nie mają szans na zaistnienie w przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości. Oto szczegółowa rozpiska konstrukcji stosowanych w mieszanych okresach warunkowych.

UNREAL PRESENT + UNREAL PAST

Present unreal conditional to sytuacja teraźniejsza (lub trwająca nadal w teraźniejszości), a Past unreal conditional to skutek przeszły (już się wydarzył).

IF + PAST SIMPLE + WOULD HAVE + VERB III FORM
If I understood Greek, I would have watched the movie without subtitles.
Jeśli znał(a)bym język grecki, obejrzał(a)bym film bez napisów.

ALE nie znam greckiego, więc obejrzałem/am film z napisami.

If he were prepared, he would have helped us.
Gdyby był przygotowany, pomógłby nam.

ALE nie był przygotowany (i nadal nie jest) więc nam nie pomógł.

If I didn’t have plans, I would have gone with you.
Gdybym nie musiał/a pracować, poszedłbym/poszłabym z tobą.

ALE muszę pracować dlatego nie poszedłem/poszłam z tobą wczoraj.


UNREAL PRESENT + UNREAL FUTURE

Future unreal conditional mówi o wymyślonych sytuacjach w przyszłości. Sytuacja w teraźniejszości może mieć wpływ na przyszłość.

IF + PAST SIMPLE + WOULD + VERB
IF + PAST SIMPLE + WOULD + BE + PRESENT PARTICIPLE
IF + PAST SIMPLE + WOULD HAVE + VERB
IF + WERE + GOING TO + VERB + WOULD + BE + PRESENT PARTICIPLE
If I made more money, I would buy a new car.

Gdybym zarabiał/a więcej pieniędzy, kupił(a)bym nowy samochód.

If I didn’t have so many problems, I would be celebrating.

Gdybym nie miał/a tyle problemów, świętował(a)bym.

If I were happy with him, I would not be acting so crazy.

Gdybym była z nim szczęśliwa, nie wariawałabym tak.

If I had less problems, I would go on a vacation.

Gdybym miał/a mniej problemów, pojechał(a)bym na wakacje.

If he were going to go to Athens, he would be trying to find a hotel.

Gdyby jechał do Aten, starałby się znaleźć hotel.


UNREAL PAST + UNREAL PRESENT

Past unreal conditional to warunek w przeszłości, a skutek w teraźniejszości. Jeśli coś by się potoczyło inaczej w przeszłości, to skutek na dzień dzisiejszy byłby inny.

IF + PAST PERFECT + WOULD + VERB (INFINITIVE)
IF + PAST PERFECT + WOULD + BE
If I had worked harder, I would have a house.

Gdybym ciężej pracował/a, miał(a)bym (teraz) dom.

If she had gone to university, she would have a job now.

Gdyby poszła na uniwersytet, miałaby teraz pracę.

If my parents hadn’t gotten divorced, I would be a happier person.

Gdyby moi rodzice się nie rozwiedli, był(a)bym (teraz) szczęśliwszy/a.


UNREAL PAST + UNREAL FUTURE

Sytuacja z przeszłości ma wpływ na sytuację w przyszłości.

IF + PAST PERFECT + WOULD + BE + PRESENT PARTICIPLE
IF + PAST PERFECT + WOULD + VERB
If you had told her sooner about the party, she would be joining us tomorrow.

Gdybym powiedział/a jej wcześniej o imprezie, dołączyłaby do nas jutro.

If I had gotten the job, I wouldn’t be moving to Lublin now.

Gdybym dostał/a pracę, nie przeprowadził(a)bym się do Lublina.

If Kate hadn’t lost all that money, she would go to New York with us tomorrow.

Gdyby Kate nie straciła wszystkich pieniedzy, jutro jechałaby z nami do Nowego Jorku.


UNREAL FUTURE + UNREAL PRESENT

Sytuacja, która się wydarzy w przyszłości ma wpływ na to co się dzieje teraz.

IF+ PAST SIMPLE + WOULD + VERB
IF + PAST SIMPLE + WOULD + BE + PRESENT PARTICIPLE
IF + PAST SIMPLE + WOULD + BE
IF + WERE + PRESENT PARTICIPLE + WOULD + BE + PRESENT PARTICIPLE
If we weren’t going to the concert, I would be asking you to come over tonight.

Gdybyśmy dzisiaj nie szli na koncert, zapraszałbym/abym Cię właśnie do siebie na dzisiejszy wieczór.

If I had a day off tomorrow, I would be watching TV right now.

Gdybym miał/a jutro dzień wolny, oglądał(a)bym teraz telewizję.

If she didn’t give us the money back, everyone would be disappointed.

Gdyby nie oddała nam pieniędzy, wszyscy byliby (teraz) zawiedzeni.

If I had a day off tomorrow, I would go to the movies.

Gdybym miał/a jutro dzień wolny, poszedłbym/łabym teraz do kina.


UNREAL FUTURE + UNREAL PAST

Sytuacja z przyszłości ma wpływ na skutek w przeszłości.

IF + PAST SIMPLE + WOULD HAVE + VERB
IF + WERE + PRESENT PARTICIPLE + WOULD HAVE + VERB
If I won the lottery, I wouldn’t have bought this crappy house.

Jeśli wygrał(a)bym na loterii, nie kupił(a)bym tego badziewnego domu.

If we weren’t having money problems, I would have invited you to Miami this week.
Gdybyśmy nie mieli problemów z pieniędzmi, zaprosił(a)bym cię do Miami w tym tygodniu.

ALE mamy problemy więc Cię nie zaprosiliśmy.

If I weren’t traveling alone, I would have packed two suitcases.

Gdybym nie podróżował/a w pojedynkę, spakował(a)bym dwie walizki.


conditionals

Conditionals: interpunkcja

Każde zdanie w trybie warunkowym możemy zapisać na dwa sposoby – zaczynając od warunku if lub zaczynając od rezultatu tego warunku. Należy jednak pamiętać, że gdy zaczynamy od if, przed drugą częścią zdania zawsze stawiamy przecinek, a gdy zaczynamy od rezultatu warunku, nie stawiamy przecinka.

If he weren’t so rude, people would like him more.
People would like him more if he weren’t so rude.

Gdyby nie był taki niemiły, ludzie bardziej by go lubili.


conditionals

Conditionals: inne charakterystyczne słowa

Wspomnieliśmy już przy zerowym trybie warunkowym, że zamiast if możemy używać słowa when, gdy coś jest pewne na 100%. Oprócz tego istnieją inne, często używane słowa i konstrukcje w zdaniach warunkowych zamiast słowa if.

unless = if not = chyba, że/jeśli nie

I’will come to the party unless I get a lot sicker.

Przyjdę na imprezę jeśli się nie rozchoruję bardziej.

If I get a lot sicker, I will not come to the party.

Jeśli się bardziej rozchoruję, nie przyjdę na imprezę.

Słówko unless bywa czasem trochę mylące. Warto zapamiętać nie tylko polskie tłumaczenie tego słowa, ale również to, że oznacza if not, czyli zawiera w sobie przeczenie. Dlatego w tłumaczeniu polskim dodaliśmy słowo „nie”. W przypadku gdy używamy słowa if, musimy dodać zaprzeczenie w drugiej części zdania.

UWAGA

Słówka unless nie używamy w trzecim trybie warunkowym!

providing/provided that = zakładając, że

We will come providing that our train is on time.

Przyjedziemy, zakładając, że nasz pociąg przyjedzie na czas.

You are eligible for a discount provided that you have a student card.

Zniżka przysługuje pod warunkiem okazania legitymacji studenckiej.

Providing that oraz provided that oznaczają to samo, jednak provided that jest bardziej formalne.

as long as = dopóki, tak długo jak

As long as we have food on our plates and a place to live, we will be fine.

Dopóki mamy co włożyć do garnka i gdzie mieszkać, wszystko będzie w porządku.

in case = w przypadku, gdy

I’ll call you in case I get some new information.

Zadzwonię do ciebie, w przypadku gdy dowiem się czegoś więcej.

even if = nawet jeśli

Even if we take the next bus, we will be late.

Nawet jeśli pojedziemy następnym autobusem, i tak się spóźnimy.

only if = tylko jeśli

I will go with you only if you promise not to make a scene.

Pójdę z tobą tylko jeśli obiecasz, że nie zrobisz sceny.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

9 komentarzy

angielski online

Subskrybuj | YouTube