Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
poziomy znajomości języka angielskiego

Poziom znajomości języka angielskiego

Co to jest poziom znajomości języka angielskiego?

Poziom znajomości języka angielskiego to nic innego jak określenie w jakim stopniu znamy język angielski. Określenie naszego poziomu zaawansowanie przyda nam się przy rozpoczynaniu zajęć językowych czy też podczas szukania pracy – poziom znajomości języka angielskiego często musimy zawrzeć w CV czy też resume. Bądźmy świadomi tego, że nasza znajomość angielskiego może być sprawdzona podczas rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego ważne jest, aby nie zawyżyć naszego poziomu. Warto jest również znać swój poziom zaawansowania jeśli chcemy kontynuować naukę języka i szukamy odpowiedniego kursu języka angielskiego. Ponadto na uczelniach wyższych również powinniśmy znać swój poziom, gdyż sami wybieramy nasz poziom angielskiego przy zapisie na lektoraty.

Poziom zaawansowania językowego CEFR

Co to są poziomy znajomości języka angielskiego CEFR? CEFR (Common European Framework of Reference), czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego to skala oceny znajomości języka obcego (nie tylko języka angielskiego) opracowana przez Radę Europy. Ma ona sześć poziomów zaawansowania – od A1 do C2. CEFR jest używana na całym świecie, dzięki czemu łatwo jest określić na jakim jesteśmy poziomie znajomości języka.

poziomy znajomości języka angielskiego

Poziom znajomości języka angielskiego według CEFR

Poziom początkujący

język angielski poziom A1 (Beginner)

język angielski poziom A2 (Pre-Intermediate)

Poziom średniozaawansowany

język angielski poziom B1 (Intermediate)

język angielski poziom B2 (Upper-Intermediate)

Poziom zaawansowany

język angielski poziom C1 (Advanced)

język angielski poziom C2 (Proficiency)

Nie czekaj! Opanuj angielski do perfekcji dzięki platformie ELLA


Jak określić poziom znajomości języka angielskiego?

Nasz poziom znajomości języka angielskiego możemy określić przystępując do testu poziomującego. Jednak nie ma jednego, uniwersalnego testu, który moglibyśmy wypełnić – w internecie możemy znaleźć wiele stron oferujących nam sprawdzenie naszego poziomu zaawansowania. Zwróćmy jednak uwagę na to, że test poziomujący ma sprawdzić naszą wiedzę z wielu tematów, dlatego nie może on być zbyt krótki. Jeśli rozwiązujemy test, który ma 20 pytań to nie sprawdzi on rzetelnie naszego poziomu. Dobry test poziomujący składa się z wielu pytać i porusza najważniejsze zagadnienia z każdego poziomu zaawansowania. Dlatego platforma ELLA przygotowała rozbudowany i dokładny test poziomujący, który precyzyjnie sprawdzi nasz poziom. Wejdź tutaj, aby rozwiązać test poziomujący ELLA.


Ile czasu zajmie mi nauczenie się języka angielskiego?

Nie da się jednoznacznie określić ile zajmie nauka języka. Każdy z nas uczy się w innym tempie, a na naszą naukę wpływa wiele czynników – nasze zdolności językowe, motywacja czy sposób nauki. Oto zestawienie, ile przeciętnie zajmuje nam osiągnięcie kolejnych poziomów zaawansowania, zakładając, że rozpoczynamy naukę od początku – od zera.

poziomy angielskiego

Jak widać na zestawieniu, aby osiągnąć poziom Proficiency (C2) zakłada się, że musimy uczyć się języka angielskiego przez co najmniej 1120 godzin.

Ile czasu zajmie przeskoczenie z poziomu na poziom?

od zera do A1
70 godzin
od A1 do A2
150 godzin
od A2 do B1
300 godzin
od B1 do B2
200 godzin
od B2 do C1
200 godzin
od C1 do C2
200 godzin

poziomy angielskiego

Jaki muszę mieć poziom angielskiego by podejść do egzaminu?

Jest wiele rodzajów egzaminów do których można podejść, aby potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego. Oprócz szkolnych egzaminów, popularne są testy Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL) oraz International Qualifications (LCCI). Każdy z tych testów jest podzielony na poziomy, a więc z góry rekomendują jaki poziom znajomości języka powinniśmy mieć, aby do nich podejść. Oto najważniejsze egzaminy, do których możemy podejść.

Egzaminy na poziomie początkującym

Egzaminy sprawdzające znajomość języka na najniższym poziomie (A2) to egzamin ósmoklasisty, KET (Cambridge English) oraz LCCI 1. Mają one wykazać, że znamy podstawy angielskiego i umiemy posługiwać się nimi w prostych sytuacjach.

Egzaminy na poziomie średniozaawansowanym

Będąc na poziomie średniozaawansowanym B1 możemy podejść do matury podstawowej, PET (Cambridge English) oraz LCCI 2. Na tych egzaminach musimy wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach.

Poziom średniozaawansowany ma też wyższy stopień – B2, na którym możemy podejść do egzaminów: matura rozszerzona, FCE (Cambridge English) oraz LCCI 3. Musimy na nich wykazać, że znamy angielski na tyle dobrze, że będziemy w stanie pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym.

Egzaminy zaawansowane

Poziom zaawansowany C1 to egzaminy CAE (Cambridge English) oraz LCCI 4. Sprawdzają one czy znamy angielski na poziomie, który pozwala płynnie posługiwać się językiem w sytuacjach akademickich lub zawodowych.

Tylko jeden z trzech wspomnianych tutaj egzaminów przeprowadza testy na poziomie C2 – jest to egzamin CPE (Cambridge English). Jest to najwyższy poziom znajomości języka angielskiego.

Uwaga!

Chociaż egzaminy Cambridge English oraz LCCI odpowiadają poziomem egzaminom szkolnym, to są one skierowane do dorosłych. Dlatego koncentrują się na sprawdzeniu znajomości angielskiego w sytuacjach biznesowych – nie są przystosowane do słownictwa związanego z doświadczeniami młodzieży tak jak egzaminy szkolne.


poziomy znajomości języka angielskiego

Opis poziomów znajomości angielskiego przez CEFR

CEFR ma sześć poziomów zaawansowania. Oto one:

Poziom znajomości języka angielskiego A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Zagadnienia gramatyczne na poziomie A1 to m.in.

CZASY: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple; CZASOWNIKI: modalne can’t/couldn’t, konstrukcja: czasownik (like/love/hate) + ing; PRZYMIOTNIKI: przymiotniki dzierżawcze; RZECZOWNIKI: liczba mnoga rzeczowników, rzeczowniki niepoliczalne, dopełniacz saksoński; PRZYIMKI: przyimki miejsca, przyimki czasu; PRZYSŁÓWKI: częstotliwości; TRYB ROZKAZUJĄCY; KONSTRUKCJE GRAMATYCZNE: there is/are, going to, how much/many, I’d like

Poziom znajomości języka angielskiego A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Zagadnienia na poziomie A2 to m.in.

CZASY: Past Continuous, Past Simple, Present Continuous, Present Continuous for future, Present Perfect; CZASOWNIKI: modalne have to/should, czasowniki frazowe, czasownik + ing, want/would like, will/won’t; PRZYMIOTNIKI: stopniowanie; RZECZOWNIKI: odczasownikowe, przedimki z rzeczownikami; PYTANIA: how, wh-questions w przeszłości; OKRESY WARUNKOWE: zerowy, pierwszy

Poziom znajomości języka angielskiego B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Zagadnienia na poziomie B1 to m.in.

CZASY: Past Continuous, Past Simple, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Simple Passive; CZASOWNIKI: modalne mustn’t/can’t, might/may/will/probably, should have/might have; MOWA ZALEŻNA; OKRESY WARUNKOWE: drugi, trzeci; PYTANIA: pytania rozłączne, pytania wbudowane; KONSTRUKCJE Z: wyrażenia łączące, both, either, neither

Poziom znajomości języka angielskiego B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Zagadnienia na poziomie B2 to m.in.

CZASY: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous; strona bierna; CZASOWNIKI: modalne can’t have/needn’t have; ZDANIA WZGLĘDNE; OKRESY WARUNKOWE: mieszane; KONSTRUKCJE Z: will/ going to, wish, would

Poziom znajomości języka angielskiego C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Zagadnienia na poziomie C1 to m.in.

STRONA BIERNA; CZASOWNIKI: modalne w przeszłości, czasowniki frazowe; OKRESY WARUNKOWE: mieszane w przeszłości; KONSTRUKCJE Z: wish/if only; INWERSJA: negatywne przysłówki

Poziom znajomości języka angielskiego C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Ewa Andrukiewicz

English language expert 🚀Nauczanie języka angielskiego to moja pasja. Pomogę bezproblemowo wdrożyć platformę elearningową do nauki angielskiego ELLA do każdej organizacji. 🔥

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube