Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Future Perfect

Future Perfect

Future Perfect: czas przyszły dokonany

Future Perfect używamy, gdy mówimy o czynności, która zostanie zakończona przed jakimś momentem w przyszłości. Można powiedzieć, że Future Perfect mówi o przeszłości w przyszłości.

Future Perfect: czasownik regularny i nieregularny

Tak jak w pozostałych czasach Perfect, w Future Perfect używamy czasownika w trzeciej formie (past participle). Czasowniki regularne przyjmują trzecią formę poprzez dodanie końcówki -ed. Natomiast czasowniki nieregularne nie mają jednakowych zasad tworzenia trzeciej formy więc należy się ich nauczyć na pamięć. Rozbudowana lista czasowników nieregularnych znajduje się tu.

Future Perfect: konstrukcja zdania twierdzącego

Zdanie twierdzące w Future Perfect tworzymy poprzez użycie will have z czasownikiem w trzeciej formie.

Osoba + will + have + III forma czasownika + reszta zdania

I will have finished doing my homework by nine.
Emily will have lived here for a year on May 1.

I will have finished doing my homework by nine.

Skończę odrabiać pracę domową przed dziewiątą.

Emily will have lived here for a year on May 1.

Emily będzie mieszkała tu przez rok pierwszego maja.

W czasie Future Perfect możemy też zacząć zdanie od wyrażenia czasowego.

Wyrażenie czasowe + osoba + will + have + III forma czasownika + reszta zdania

By nine, I will have finished doing my homework.


Future Perfect

Future Perfect: konstrukcja zaprzeczenia

Zaprzeczenie w Future Perfect tworzymy poprzez dodanie słowa not po will.

Osoba + will + not + have + III forma czasownika + reszta zdania

They will not have moved out by the end of the year.
We will not have finished eating before the show.

They will not have moved out by the end of the year.

Oni się nie wyprowadzą przed końcem roku.

We will not have finished eating before the show.

Nie skończymy jeść przed końcem programu.

Skróty w Future Perfect

W zdaniu twierdzącym will możemy skracać poprzez dodanie go do osoby.

I will have = I’ll havewe will have = we’ll have
you will have = you’ll haveyou will have = you’ll have
he will have = he’ll havethey will have = they’ll have
she will have = she’ll have
it will have = it’ll have

Natomiast w przeczeniach łączymy not z will.

I will not have = I won’t havewe will not have = we won’t have
you will not have = you won’t haveyou will not have = you won’t have
he will not have = he won’t havethey will not have = they won’t have
she will not have = she won’t have
it will not have = it won’t have

Future Perfect

Future Perfect: konstrukcja pytania

W Future Perfect tworzymy pytania przez inwersję, czyli na początek zdania wstawiamy will.

Will + osoba + have + III forma czasownika + reszta zdania

Will she have had dinner by then?
Will he have washed the car by Thursday?

Will she have had dinner by then?

Czy zjadła kolację do tego czasu?

Will he have washed the car by Thursday?

Czy umył samochód do czwartku?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania w czasie Future Perfect możemy udzielać krótkich odpowiedzi. Odpowiedź twierdzącą tworzymy z użyciem Yes + osoba + will (nie używamy formy skróconej will), a zaprzeczenie z No + osoba + won’t.

Will she have had dinner by then?
Yes, she will.
Yes, she won’t.
Yes, she’ll.
No, she won’t.
No, she will.

Pytania wh-

Możemy zadawać pytania, które wymagają bardziej rozbudowanej odpowiedzi dzięki dodaniu do pytania pomocniczych słówek pytających takich jak: what, why, how long etc. Wybrane słówko pytające wstawiamy na początek zdania po inwersji.

How long will he have worked here?

Jak długo będzie tu pracował?

When will I have learned English?

Kiedy nauczę się angielskiego?

Pytania z zaprzeczeniem

Gdy znamy lub domyślamy się odpowiedzi na nasze pytanie i chcemy ją tylko potwierdzić możemy zadać pytanie z zaprzeczeniem. Tworzymy je poprzez wstawienie w miejsce will zaprzeczenia won’t.

Won’t she have had dinner by then?

Czy przypadkiem nie zjadła do tego czasu kolacji?

Won’t he have washed the car by Thursday?

Czy przypadkiem nie umyła samochodu do czwartku?


Future Perfect

Future Perfect: charakterystyczne słowa i wyrażenia

by the time – zanim

By the time you decide which flavor you want, the ice cream will have melted.

Zanim zdecydujesz jaki chcesz smak, lody się rozpuszczą.

By the time you arrive at the station, the train will have left.

Zanim dotrzesz do stacji, pociąg odjedzie.

by – przed, do

Will you have forgotten me by next year?

Czy zapomnisz mnie do przyszłego roku?

By noon, we will have spent all our money.

Czy przed południem, wydamy wszystkie nasze pieniądze?

in – w

In three hours, we will have arrived home.

W trzy godziny, dojedziemy do domu.

She will have been in the firm for 10 years in 2027.

Będzie w firmie przez dwa lata w 2027.

before – przed

Susan will not have bought a new car before the end of the month.

Susan nie kupiła nowego samochodu przed końcem miesiąca.

My husband will have cleaned the house before the party.

Mój mąż wysprząta dom przed imprezą.


Future Perfect

Future Perfect: użycie

Future Perfect używamy, gdy:

1. mówimy o czynnościach zakończonych przed jakimś czasem w przyszłości

Adam will have finished his project by six.

Adam skończy swój projekt do szóstej.

By the time she arrives at the bus stop, the bus will have left.

Zanim dotrze na przystanek autobusowy, autobus odjedzie.

2. mówimy o sytuacjach, które będą trwać przez jakiś czas w określonym momencie w przyszłości

We will have finished renovating the house by the end of the month.

Zakończymy remont domu do końca miesiąca.

Will we have saved enough money for the trip by next year?

Czy oszczędzimy wystarczająco pieniędzy na wycieczkę do przyszłego roku?

3. chcemy zapewnić, że jakaś czynność została zakończona

By the time Emily replies, I will have found another date to the party.

Zanim Emily odpowie, znajdę inną randkę na imprezę.

Tomorrow, two years will have passed from the time of the accident.

Jutro, mienie dwa lata od wypadku.


Future Perfect: przykładowe zdania

Surely, Adam will have found a new job by the next year.

Na pewno Adam znajdzie pracę do przyszłego roku.

Hopefully, by 2025 I will have graduated from college.

Miejmy nadzieję, że do 2025 ukończę studia.

Will they have finished their project by tomorrow?

Czy skończą swój projekt do jutra?

They will have gone bankrupt by the end of the month.

Zbankrutują do końca miesiąca.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube