Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous: czas zaprzeszły ciągły

Past Perfect Continuous używamy do mówienia o zachodzącej w przeszłości czynności, która trwała do momentu wystąpienia jakiejś innej czynności w przeszłości. W czasie Past Perfect Continuous podkreślamy czas trwania tej czynności.

Uwaga!

W Past Perfect Continuous używamy czasowników z końcówką -ing. Zasady dodawania końcówki -ing podajemy w artykule Past Continuous.

Past Perfect Continuous: konstrukcja zdania twierdzącego

Zdania twierdzące w czasie Past Perfect Continuous tworzymy za pomocą had been i czasownika z końcówką -ing.

Osoba + had + been + czasownik-ing + reszta zdania

We had been seeing each other for a year when Adam proposed.
I had been working on a new post before you showed up.

We had been seeing each other for a year when Adam proposed.

Spotykaliśmy się przez rok, kiedy Adam się oświadczył.

I had been working on a new post before you showed up.

Pracowałem/am na nowym stanowisku zanim się pojawiłeś/aś.


Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous: konstrukcja zaprzeczenia

Przeczenie z Past Perfect Continuous tworzymy poprzez dodanie słowa not po had.

Osoba + had + not + been + czasownik-ing + reszta zdania

His wife had not been sleeping when he came back.
He had not been studying English for two years before he went to the USA.

His wife had not been sleeping when he came back.

Jego żona nie spała kiedy wrócił do domu.

He had not been studying English for two years before he went to the USA.

Nie uczył się angielskiego przez dwa lata zanim pojechał do USA.

Skróty w Past Perfect Continuous

W czasie Past Perfect Continuous możemy używać form skróconych tworzonych przy użyciu słowa had. W zdaniach twierdzących łączymy had z osobą.

I had been = I’d beenwe had been = we’d been
you had been = you’d beenyou had been = you’d been
he had been = he’d beenthey had been = they’d been
she had been = she’d been
it had been = it’d been

Natomiast w zaprzeczeniach łączymy had ze słowem not.

I had not been = I hadn’t beenwe had not been = we hadn’t been
you had not been = you hadn’t beenyou had not been = you hadn’t been
he had not been = he hadn’t beenthey had not been = they hadn’t been
she had not been = she hadn’t been
it had not been = it hadn’t been

Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous: konstrukcja pytania

Pytanie w czasie Past Perfect Continuous tworzymy poprzez inwersję, czyli na początek zdania stawiamy słowo had.

Had + osoba + been + czasownik-ing + reszta zdania

Had you been working before I came?
Had you been living in New York when you were in college?

Had you been working before I came?

Czy pracowałeś/aś zanim przyszedłem/łam?

Had you been living in New York when you were in college?

Czy mieszkałeś/aś w Nowym Jorku kiedy byłeś/aś na studiach?

Past Perfect Continuous: krótkie odpowiedzi

Na pytania w czasie Past Perfect Continuous możemy udzielać krótkich odpowiedzi. Odpowiedź twierdzącą dajemy za pomocą Yes + osoba + had (w przypadku odpowiedzi twierdzącej nie możemy użyć formy skróconej had). Natomiast negatywną odpowiedź dajemy za pomocą No + osoba + hadn’t.

Had you been working before I came?
Yes, I had.
Yes, I hadn’t.
Yes, I’d.
No, I hadn’t.
No, I had.

Pytania wh-

W Past Perfect Continuous możemy zadawać pytania, które wymagają bardziej rozbudowanych odpowiedzi za pomocą słówek pytających: why, what, how long etc. Słowa pytające wstawiamy na początek pytania.

How long had you been living in Greece before you moved back to Poland?

Jak długo mieszkałeś/aś w Grecji zanim wróciłeś/aś do Polski?

What had he been doing when he broke his arm?

Co robił kiedy złamał rękę?

Pytania z zaprzeczeniem

W Past Perfect Continuous możemy upewnić się w czymś przez zadanie pytania z zaprzeczeniem. Konstrukcja takiego pytania jest taka sama jak w pytaniu twierdzącym, ale zamiast had wstawiamy hadn’t.

Hadn’t you been working before I came?

Czy przypadkiem nie pracowałeś kiedy przyszedłem/am?

Hadn’t you been living in New York when you were in college?

Czy przypadkiem nie mieszkałeś/aś w Nowym Jorku kiedy byłeś/aś na studiach?


Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous: charakterystyczne słowa

W zdaniach w czasie Past Perfect Continuous często pojawiają się określenia czasu takie jak: for, since, before, when, how long.

for – przez

Adam had been working for Tom for 3 years before he opened his own business.

Adam pracował dla Toma przez trzy lata zanim otworzył swój własny biznes.

Emily had been living in France for a month when the epidemic broke out.

Emily mieszkała we Francji przez miesiąc kiedy wybuchła epidemia.

before – zanim

I had been waiting all day before Tom finally called.

Czekałem/am cały dzień zanim Tom wreszcie zadzwonił.

They had been trying to catch a cab for over 40 minutes before they gave up.

Próbowali złapać taksówkę przez ponad 40 minut zanim się poddali.

when – kiedy

It had been snowing for hours when we got to the cabin.

Padało przez wiele godzin kiedy dotarliśmy do chatki.

Only when he had asked me about the details did I admit that I hadn’t been listening.

Dopiero kiedy zapytał o szczegóły to przyznałem/am, że nie słuchałem/am.

how long – jak długo

How long had you been running before you started feeling tired?

Jak długo biegałeś/aś zanim poczułeś/aś się zmęczony/a?

How long had he been waiting for this promotion?

Jak długo czekał na ten awans?

since – od

Adam had been playing piano since 10 a.m.

Adam grał na pianinie od dziesiątej rano.

I had been doing my homework since morning when someone called.

Odrabiałem/am pracę domową od rana kiedy ktoś zadzwonił.


Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous: użycie

Past Perfect Continuous używamy do:

1. wyjaśnienia powodu czegoś, co stało się w przeszłości

Tom wanted to go out to eat because he had been working all day and was hungry.

Tom chciał iść coś zjeść, bo pracował cały dzień i był głodny.

She had been studying since yesterday because she had her final exam today.

Uczyła się od wczoraj, bo miała dzisiaj egzamin końcowy.

2. mówienia o zachodzącej w przeszłości czynności, która trwała do jakiegoś określonego momentu w przeszłości

I had been brushing my teeth for just a couple of minutes before my toothbrush broke.

Czyściłem/am zęby tylko przez kilka minut zanim moja szczoteczka złama się.

Emily had been watching TV before she went to work.

Emily oglądała telewizję zanim poszła do pracy.


Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous vs Present Perfect Continuous

Kiedy stosować Past Perfect Continuous a kiedy Present Perfect Continuous? W obu czasach mówimy o jakiejś czynności z przeszłości, która trwała przez jakiś czas. W czasie Present Perfect Continuous mówimy o czynności zakończonej w teraźniejszości, czyli jej skutki zapisujemy w Present Simple. Natomiast w Past Perfect Continuous mówimy o czynności, która trwała do jakiegoś momentu w przeszłości, dlatego jej skutki zapisujemy w Past Simple.

Present Simple + Present Perfect Continuous

I’m sad. I’ve been crying for 2 hours.

Jestem smutny/a. Płakałem/am przez dwie godziny.

Past Simple + Past Perfect Continuous

I was sad. I had been crying for 2 hours.

Byłem/am smutny/a. Płakałem/am przez dwie godziny.


Past Perfect Continuous: przykładowe zdania

If I hadn’t been running so fast, I wouldn’t be short of breath.

Gdybym nie biegał/a tak szybko, nie miał(a)bym zadyszki.

Had it been snowing here?

Czy tutaj padał śnieg?

Emily had been living in Los Angeles for 5 years when she decided to move back to Poland.

Emily mieszkała w Los Angeles przez pięć lat zanim zdecydowała się wrócić do Polski.

Adam had been fishing when it started to rain.

Adam łowił ryby kiedy zaczął padać deszcz.

He had been playing music loudly when the police showed up.

Głośno odtwarzał muzykę kiedy przyjechała policja.

Czy wiesz, że mamy kanał na Youtubie?
Sprawdź nasze filmy!

ZASUBSKRYBUJ TERAZ