Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
question tags

Question tags

Question tags: wstęp

Question tags w języku angielskim to po polsku pytania rozłączne. Pytania rozłączne zmieniają zdania oznajmujące w pytania. Używamy ich aby potwierdzić czy to o czym myślimy jest prawdziwe lub aby podtrzymać rozmowę. Po polsku pytania zadane jako question tags przetłumaczymy jako “prawda” i “nieprawdaż”. Question tags używamy w mowie raczej niż w piśmie.

Jak tworzymy question tags: konstrukcja

Question tags tworzymy dodając na koniec zdania oznajmującego pytanie złożone z czasownika posiłkowego (auxiliary verb) oraz zaimka osobowego (subject pronoun). Pytanie rozłączne oddzielamy przecinkiem od zdania podstawowego.

Zdanie twierdzące

Do zdania twierdzącego dodajemy negatywne pytanie rozłączne. Negatywne question tags są zwykle w formie skróconej

Zdanie twierdzące + negatywny question tag

He is English, isn’t he?

Chociaż jest to rzadko spotykane, to można użyć negatywnego question tag bez skrótu. Należy wtedy zastosować poprawny szyk słów.

He is English, is he not?

Wyjątek!

Gdy w zdaniu mamy wyrażenie I am, wtedy używamy question tag aren’t I.

I’m smart, aren’t I?

I’m smart, amn’t I?

Zdanie przeczące

Do zdania przeczącego dodajemy twierdzące pytanie rozłączne.

Zdanie przeczące + pozytywny question tag

He isn’t English, is he?


question tags

Zasady tworzenia question tags

Zasady dotyczące czasowników w question tags

Jeśli zdanie oznajmujące zawiera już czasownik posiłkowy, wtedy używamy go by zadać pytanie rozłączne.

They haven’t finished dinner yet, have they?

Jeśli w zdaniu nie ma czasownika posiłkowego (Present Simple, Past Simple), wtedy pytanie tworzymy przy użyciu czasownika do w odpowiednim czasie.

She went to school, didn’t she?

Kiedy w zdaniu znajduje się czasownik modalny, wtedy używamy go do stworzenia question tag.

She won’t do it, will she?

W przypadku konstrukcji have/has to używamy czasownika do w question tag.

She has to buy bread, doesn’t she?

Analogicznie w przypadku czasu Past Simple:

She had to buy them, didn’t she?

Zasady dotyczące zaimków w question tags

Gdy zdanie oznajmujące zawiera w sobie imię lub rzeczownik, wtedy zamieniamy go w question tag na odpowiedni zaimek osobowy.
Adam = he
Adam likes her, doesn’t he?
Anna = she
Anna has a dog, doesn’t she?
tent= it

The tent is very small, isn’t it?

Jeśli podmiotem zdania jest somebody, nobody, anybody, everybody, etc. wtedy używamy zaimka they.

Everybody saw it, didn’t they?

Zwróćmy uwagę na to, że nobody ma znaczenie negatywne, dlatego używamy w tym wypadku pozytywnego question tag.

Nobody knows this, do they?

Gdy podmiotem zdania jest something, nothing, anything, everything, etc. wtedy używamy zaimka it.
Everything is over, isn’t it?
Nothing happened, did it?

Jak w przypadku nobody, nothing ma konotacje negatywne więc question tag jest pozytywne.

Kiedy podmiotem zdania jest that lub this, wtedy używamy zaimka it. Natomiast jeśli w zdaniu mamy these lub those, wtedy używamy zaimka they.
This is yours, isn’t it?

These aren’t her shoes, are they?

Dowiedz się więcej o zaimkach wskazujących this, that, these, those.

Kiedy używamy konstrukcji there is lub there are, wtedy zaimkiem w question tag będzie there.
There is a restroom nearby, isn’t there?

There are three bags in the car, aren’t there?

Dowiedz się więcej o konstrukcji there is / there are.

Wyjątki w używaniu pozytywnych i negatywnych questions tags

Jeśli zdanie zaczyna się od Let’s, wtedy używamy pozytywnego question tag. Czasownikiem posiłkowym, którego użyjemy w zdaniach z Let’s będzie shall.

Let’s cook dinner, shall we?

Gdy zdanie twierdzące zawiera słowa, które mają negatywne znaczenie (never, rarely, hardly, neither etc.), wtedy używamy pozytywnego question tag.

Adam rarely goes to the gym, does he?

W zdaniach twierdzących w trybie rozkazującym możemy użyć zarówno pozytywnego, jak i negatywnego question tag. Natomiast w zdaniach przeczących używamy tylko pozytywnego question tag.
Shut the door, will you?
Shut the door, won’t you?

Don’t shut the door, will you?

Frazy, które używamy na początku zdania takie jak: I think, I believe, it seems that, as far as I remember etc. nie wpływają na question tags, chyba że zawierają przeczenie.
I think she received a good grade, didn’t she?
It doesn’t seem that the storm will stop soon, will it?
Ale w zdaniu z frazą you know that używamy negatywnego question tag.

You know that she can do it, don’t you?


question tags

Intonacja przy wymowie question tags

W question tags używamy intonacji, aby przekazać nasze nastawienie do danego pytania. Gdy pytanie rozłączne wymawiamy trochę głośniej od reszty zdania jest to intonacja rosnąca. Natomiast gdy wypowiadamy pytanie rozłączne trochę ciszej niż resztę zdania jest to intonacja opadająca.

intonacja rosnąca (rising intonation)

Jeśli nie jesteśmy pewni naszej wiedzy i chcemy ją potwierdzić, wtedy użyjemy intonacji rosnącej.

We bought milk, didn’t we?⤴️

intonacja opadająca (falling intonation)

Jeśli jesteśmy pewni naszej wiedzy i chcemy tylko podtrzymać rozmowę wtedy użyjemy intonacji opadającej.

It’s raining cats and dogs, isn’t it?⤵️

intonacji rosnącą w zdaniu twierdzącym z pozytywnym question tag

Gdy wypowiemy zdanie twierdzące z pozytywnym question tag w intonacji rosnącej, nada to wtedy sarkastyczny lub podejrzliwy ton naszej wypowiedzi.

You brought the money, did you?⤴️

Propozycje również wypowiemy w intonacji rosnącej.

Let’s go for dinner, shall we?⤴️

Zdania w trybie rozkazującym z czasownikami modalnymi również wypowiadamy z intonacją rosnącą.

Pass me the roast, will you?⤴️


question tags

Przykłady użycia question tags w zdaniach twierdzących

Oto przykłady question tags w zdaniach twierdzących w różnych czasach.

Zdania twierdzące
Present simple czasowniki to beYou are a cook, aren’t you?
Present simple inne czasownikiShe lives in France, doesn’t she?
Present continuousThey are coming home tonight, aren’t they?
Present perfectWe have been to Greece, haven’t we?
Present perfect continuousI have been working hard, have’t I?
Past simple czasowniki to beHe was happy, wasn’t he?
Past simple inne czasownikiI called you yesterday, didn’t I?
Past continuousYou were waiting at the restaurant, weren’t you?
Past perfectShe had finished the dinner, had she?
Past perfect continuousYou had been staying there past summer, hadn’t you?
Future simpleThey will come by later, won’t they?
Future continuousHe will be finishing soon, won’t he?
Future perfectWe will have lived here for 10 years in June, won’t we?
Future perfect continuousAdam will have been waiting for me for an hour, won’t he?
Czasowniki modalneI can do it, can’t I?

Przykłady użycia question tags w zdaniach przeczących

Oto przykłady question tags w zdaniach przeczących w różnych czasach.

Zdania przeczące
Present simple czasowniki to beI’m not late, am I?
Present simple inne czasownikiI don’t know anything, do I?
Present continuousThey aren’t coming over, are they?
Present perfectShe hasn’t been to Sweden, has she?
Present perfect continuousYou haven’t been studying, have you?
Past simple czasowniki to beThe movie wasn’t very interesting, was it?
Past simple inne czasownikiIt didn’t help at all, did it?
Past continuousThey were partying until midnight, were they?
Past perfectThey hadn’t met before, had they?
Past perfect continuousYou hadn’t been eating only snacks before I showed up, had you?
Future simpleI won’t win the lottery, will I?
Future continuousIt won’t keep falling over, will it?
Future perfectHe won’t have finished his homework by five, will he?
Future perfect continuousWe won’t have been cooking for hours for nothing, will we?
Czasowniki modalneI must not smoke in here, must I?

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube