Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Future Continuous

Future Continuous

Future Continuous: wstęp

Future Continuous to czas przyszły ciągły. Używamy go do opisu czynności, która będzie się odbywać w przyszłości.

Future Continuous: konstrukcja zdania twierdzącego

Podobnie jak w czasie Future Simple, do tworzenia zdań w czasie przyszłym ciągłym używamy will. Po will dodajmy be a następnie czasownik z końcówką -ing.

Osoba + will + be + czasownik-ing + reszta zdania

I will be working tomorrow at 9 a.m.
Adam will be flying to Boston this time tomorrow.

I will be working tomorrow at 9 a.m.

Będę pracować jutro o dziewiątej rano.

Adam will be flying to Boston this time tomorrow.

Adam będzie lecieć do Bostonu o tej porze jutro.

Czasownik + -ing

Poznaj zasady dotyczące tworzenia czasowników z -ing z artykułu gerund vs infinitive.

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


Future Continuous

Future Continuous: konstrukcja zaprzeczenia

W czasie Future Continuous przeczenia tworzymy poprzez dodanie not pomiędzy will a be.

Osoba + will + not + be + czasownik-ing + reszta zdania

I will not be going to the event.
Adam will not be attending.

I will not be going to the event.

Nie pójdę na to wydarzenie.

Adam will not be attending.

Adam nie będzie brać udziału.

Future Continuous: skróty

W Future Continuous możemy używać skróty. Formy skrócone tworzymy z czasownikiem will.

I’ll be going home.

She won’t be eating this.


Future Continuous

Future Continuous: konstrukcja pytania

W Future Continuous pytania tworzymy poprzez inwersję, czyli zamieniamy miejscami will z osobą.

Will + osoba + be + czasownik-ing + reszta zdania

Will you be joining us?
Will Adam be sleeping here?

Will you be joining us?

Czy dołączysz do nas?

Will Adam be sleeping here?

Czy Adam będzie tu spał?

Krótkie odpowiedzi

Krótkich odpowiedzi w Future Continuous udzielamy za pomocą Yes / No oraz will. Will używamy w odpowiedziach twierdzących z Yes, a won’t w negatywnych odpowiedziach. Przy czym w odpowiedziach z Yes nie używamy will w skróconej formie.

YES/NO + osoba + will/ won’t

Will you be joining us?
Yes, I will.
No, I won’t.
Yes, I’ll.
No, I will.
Yes, I won’t.

Pytania z wh-

W Future Continuous możemy zadawać pytania również za pomocą słówek pytających takich jak: what, where, when, how etc. W takim pytaniu słowo pytające stawiamy na początku zdania, a następnie dodajemy zdanie po inwersji.

Wh + will + osoba + be + czasownik-ing + reszta zdania

When will you be joining us?
Why will Adam be sleeping here?

When will you be joining us?

Kiedy dołączysz do nas?

Why will Adam be sleeping here?

Dlaczego Adam będzie tu spał?

Pytania z zaprzeczeniem

W Future Continuous możemy używać pytań z zaprzeczeniem. Wystarczy, że zamienimy will na won’t.

Won’t you be joining us?

Czy przypadkiem do nas nie dołączysz?

Won’t Adam be sleeping here?

Czy przypadkiem Adam nie będzie tu spał?


Future Continuous: użycie

Czas Future Continuous jest stosowany do:

1. mówienie o zdarzeniach, które będą się odbywały w określonym czasie w przyszłości

I will be sipping fresh orange juice on the beach by this time next year.

Będę pić świeży sok pomarańczowy na plaży o tej porze w przyszłym roku.

By the summer, I will be lifting 100 pounds.

Do wakacji będę podnosić 100 funtów.

This time on Monday, I’ll be flying to China.

O tej porze w poniedziałek będę lecieć do Chin.

2. przewidywania przyszłości

You will be feeling a little loopy after the operation.

Będzie ci się trochę kręcić w głowie po operacji.

I forgot to buy peppers. We won’t be eating curry tonight.

Zapomniałem/am kupić paprykę. Nie będziemy mieć curry dziś wieczorem.

3. opisywania czynności, która będzie trwać w przyszłość, ale która zostanie przerwana przez inną czynność

I will be sleeping when you come back.

Będą spać, gdy wrócisz.

When I visit Sarah tomorrow I’m sure she will be drinking tea as usual.

Kiedy odwiedzę jutro Sarę jestem pewny/a, że będzie pić herbatę jak zwykle.

4. przewidywania teraźniejszości

Don’t call him now, he will be eating dinner.

Nie dzwoń do niego teraz, będzie jadł kolację.

Is it 5 o’clock now? Then she will be going to school.

Czy teraz jest piąta? Więc będzie szła do szkoły.

5. robienia planów, często jako przypomnienie o planach

We will be arriving at 7 p.m.

Przyjedziemy o siódmej rano.

I will be needing your help.

Będę potrzebować twojej pomocy.

6. uprzejmego zadania pytania o czyjeś plany

Will she be joining us?

Czy ona dołączy do nas?

Will you be making a speech?

Czy będziesz wygłaszać przemówienie?


Future Continuous

Future Continuous: charakterystyczne słowa i wyrażenia

W czasie występuje wiele charakterystycznych słów i wyrażeń – zwłaszcza takich, które określają czas.

still – nadal

I’ll still be working in an hour.

Nadal będę pracować za godzinę.

Adam will still be complaining tomorrow.

Adam nadal będzie jutro narzekać.

at 5 o’clock – o piątej

I will be watching a movie at 6 o’clock.

Będę oglądać film o szóstej.

They will be going home at 10 o’clock.

Pójdą do domu o dziesiątej.

this time tomorrow/ this time next week – o tej porze jutro / o tej porze w przyszłym tygodniu

What will you be doing at this time tomorrow?

Co będziesz robić o tej porze jutro?

I will be sunbathing in Hawaii this time next week.

Będę się opalać na Hawajach o tej porze w przyszłym tygodniu.

when – kiedy

Susan will be eating dinner when Charlie calls.

Susan będzie jeść kolację kiedy Charlie do niej zadzwoni.

My dog will be waiting by the door when I get back.

Mój pies będzie czekać pod drzwiami kiedy wrócę do domu.

tonight / tomorrow – dziś wieczorem / jutro

I won’t be cooking dinner tonight.

Nie będę gotować kolacji dziś wieczorem.

She will be leaving tomorrow.

One będzie jutro wyjeżdżać.

in a minute / in two days – za minutę, za dwa dni

Jack will be coming over in a minute.

Jack przyjdzie za minutę.

We will be painting our house in three days.

Będziemy malować nasz dom za trzy dni.

next month / next year – w przyszłym miesiącu / w przyszłym roku

They will be coming to visit us next month.

Przyjadą z wizytą w przyszłym miesiącu.

We will be going skiing next year.

Jedziemy na narty w przyszłym roku.


Future Continuous: przykładowe zdania

At 5 o’clock I’ll be arriving at Grand Central Station.

O piątej przyjadę na dworzec Grand Central.

Adam will be sitting in on the meeting.

Adam będzie na spotkaniu.

I will be cooking dinner later. Any requests?

Będę później gotować kolację. Jakieś życzenia?

Call me at any time. I won’t be doing anything important today.

Zadzwoń do mnie w każdej chwili. Nie będę robić dzisiaj nic ważnego.

What will we be having for dinner?

Co będziemy mieć na kolację?

I won’t be cooking. Adam will be preparing dinner today.

Nie będę gotować. Adam przygotuje dzisiaj kolację.

What time will you be leaving?

O której wyjeżdżasz?

I will be traveling by bus.

Będę jechać autobusem.

When you get home I’ll probably be on a conference call.

Kiedy wrócisz do domu pewnie będę w trakcie konferencji telefonicznej.

Adam will be waiting for you at the airport when you land.

Adam będzie czekać na ciebie na lotnisku kiedy wylądujesz.

How much will they be donating?

Ile ofiarują datku?

Unfortunately, I will be working when Tom arrives.

Niestety, będę pracować kiedy przyjedzie Tom.

We will be cooking Thanksgiving dinner this year.

Będziemy gotować kolację na święto Dziękczynienia w tym roku.

Why will he be resigning?

Dlaczego będzie rezygnował?

We will not be opening the store today.

Nie będziemy dzisiaj otwierać sklepu.

Future Continuous vs Future Simple

Dowiedz się jakie występują różnicę między czasem Future Continuous a czasem Future Simple z wpisu Future Simple vs Future Continuous.


Future Continuous: przykładowe pytania i odpowiedzi

What will you be doing at 8 a.m.?

Co będziesz robić o ósmej rano?

I will be eating breakfast.

Będę jeść śniadanie.

I will be getting dressed.

Będę się ubierać.

I will be working.

Będę pracować.

I will be having lunch.

Będę jeść lunch.

I will be driving home.

Będę jechać do domu.

I will be watching TV.

Będę oglądać telewizję.

I will be brushing my teeth.

Będę myć zęby.

I will be going to sleep.

Pójdę spać.

Where will you be staying in Boston?

Gdzie się zatrzymujesz w Bostonie.

I will be staying with my aunt Emily.

Zatrzymuje się u cioci Emily.

What time will you be arriving?

O której przyjeżdżasz?

I will be arriving at 9 p.m.

Przyjeżdżam o 21.

When will you be checking in?

Kiedy będzie się meldować?

I’ll be checking in at 7 a.m.

Będę się meldować o siódmej rano.

What will you be wearing?

W co będziesz ubrana?

I will be wearing a red dress.

Będę ubrana w sukienkę.

How will you be paying?

Czym będziesz płacić?

I will be paying by credit card.

Będę płacić kartą kredytową.

Where will you be sitting?

Gdzie będziesz siedzieć?

I’ll be sitting in the back.

Będę siedzieć na tyłach.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube