Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Either, neither, both

Either, neither, both

Either, neither, both: wstęp

Either, neither oraz both używamy do mówienia o dwóch elementach. Either oraz neither wykorzystujemy do podania wyboru między dwoma opcjami lub do mówienia o dwóch tych opcjach naraz, natomiast both użyjemy tylko gdy mamy na myśli obydwie te opcje. Najczęściej neither używamy jako zaprzeczenie either. Jednak w zależności od tego jak są wykorzystane, either oraz neither mogą mieć inne znaczenia. Either i both zwykle występują w zdaniach twierdzących, a neither w zdaniach negatywnych.

Jak wymawiać either a jak neither?

Sposób wymawiania either oraz neither różni się w zależności od tego czy używamy amerykańskiego angielskiego czy brytyjskiego.

W amerykańskim angielskim mówimy:
either /ˈiːðər/
neither /ˈniːðər/

W brytyjskim angielskim mówimy:
either /ˈaɪðə/
neither /ˈnaɪðə/

Nie wiesz jak odczytać zapis wymowy tych słów? Zapoznaj się z artykułem o alfabecie fonetycznym.


Either, neither, both

Either, neither oraz both jako spójnik

Either jako spójnik jest wykorzystywany do pokazania wyboru pomiędzy dwiema opcjami. Zwykle jest używany w wyrażeniu either… or. Natomiast neither oznacza, że żadna z podanych możliwości nie jest akceptowalna. Zwykle neither występuje w wyrażeniu neither… nor. Both użyjemy by zaakcentować połączenie dwóch elementów. Both występuje w tym wypadku w wyrażeniu both… and.

either… or – albo… albo
neither… nor – ani… ani

both… and – zarówno… jak i

We can either watch a romcom or a musical.

Możemy obejrzeć albo komedię romantyczną albo musical.

I want neither green nor blue shoes.

Nie chcę ani zielonych ani niebieskich butów.

I learn both English and Spanish.

Uczę się zarówno angielskiego, jak i hiszpańskiego.

Czy można używać either oraz neither do mówienia o więcej niż dwóch opcjach?

Tak, możemy spotkać się z użyciem either oraz neither w zdaniach w którym mówimy o więcej niż dwóch elementach. Jednak użycie either oraz neither kojarzy się podaniem dwóch opcji, dlatego w zdaniu z więcej niż dwiema opcjami warto jest ominąć either / neither.

I want either some candy, a donut, or a lollipop.
Chcę albo cukierki, albo pączka, albo lizaka.

(Możemy podać w zdaniu z either trzy opcje do wyboru)

I want some candy, a donut, or a lollipop.
Chcę cukierki, pączka albo lizaka.

(Jeśli mamy więcej niż trzy opcje do wyboru nie musimy podawać either, aby zdania było zrozumiałe)

Ale!
Both używamy tylko w odniesieniu do dwóch elementów.

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


Either, neither, both jako zaimki

Either jako zaimek może oznaczać wybór między dwoma opcjami albo obydwie te rzeczy naraz. Natomiast neither jest przeciwieństwem either i oznacza “żadna z tych możliwości”. Both dotyczy obydwu tych elementów jednocześnie.

either – którykolwiek, obydwa
both – obydwa

neither – żaden

Either dress will fit her.

Którakolwiek z sukienek będzie na nią pasować.

I want to buy both.

Chcę kupić obie.

I think neither of them will fit her.

Myślę, że żaden z nich nie będzie na nią pasować.

W jakiej liczbie powinien być czasownik po either oraz neither?

Either oraz neither dotyczą jednego z dwóch elementów dlatego łączą się z czasownikiem w liczbie pojedynczej.

Either dog is a good choice.

Either is good.

Neither sister was good enough.

Neither is good.

Gdy po either, neither wstawimy of to możemy połączyć te słowa z rzeczownikiem lub zaimkiem w liczbie mnogiej – jednak czasownik pozostaje w liczbie pojedynczej.

Either of the two choices was good for me.

Neither of the two is good for me.

Co jeśli elementy mają różną liczbę?

W przypadku konstrukcji either… or / neither… nor możemy się spotkać z użyciem zasady bliskości (Proximity Rule). Mówi ona o tym, że liczba czasownika zależy od liczby w jakiej jest najbliższy mu rzeczownik lub zaimek. Co to oznacza? Omówmy to na przykładach.

Neither the dog nor the cat likes fish.

Obydwa rzeczowniki wymienione w zdaniu – dog oraz cat – są w liczbie pojedynczej więc czasownik też jest w liczbie pojedynczej.

Neither the dogs nor the cat likes fish.

W przypadku, gdy pierwszy rzeczownik (dogs) jest w liczbie mnogiej ale drugi (a cat) jest w liczbie pojedynczej to czasownik ma taką samą liczbę jak rzeczownik znajdujący się najbliżej danego czasownika, czyli w tym wypadku liczbę pojedynczą.

Neither the dog nor the cats like fish.

W przypadku, gdy najbliższy czasownikowi rzeczownik jest w liczbie mnogiej to czasownik również jest w liczbie mnogiej.

Either oraz neither jako przysłówek

Either oraz neither jako przysłówki są używane po negatywnych wyrażeniach. Użyte w ten sposób oznaczają, że żaden z przytoczonych faktów nie jest pozytywny.

neither – też nie

either – też nie, ponadto

I think it’s too expensive and I won’t have time to use it either.

Myślę, że to jest zbyt drogie, ponadto nie będę mieć czasu tego używać.

I don’t like you and neither does he.

Ja cię nie lubię i on też cię nie lubi.

Więcej o tym zastosowaniu either można znaleźć we wpisie also, too, either.


Either, neither, both

Konstrukcje z either

either + rzeczownik w liczbie pojedynczej
You can come either day.

Możesz przyjść którekolwiek dnia.

either + of + okreśnik + rzeczownik w liczbie mnogiej
I hope either of my sons will learn to cook.

Mam nadzieję, że którykolwiek z moich synów nauczy się gotować.

Determiner

Determiner, czyli określnik to słowo określające w tym wypadku rzeczownik. Do określników należą: przymiotniki dzierżawcze (my, your etc.), zaimki wskazujące (this, that, etc.) oraz przedimek the.

either + of + zaimek osobowy w dopełnieniu
Either of them could have done it.

Którykolwiek z nich mógł to zrobić.

either + one
Bring either one.

Przyprowadź którykolwiek.

either + one + of
I’m pretty sure either one of them should be able to do it.

Jestem pewny/a, że którykolwiek z nich jest w stanie to zrobić.

not… either… or
I can’t find either Adam or John.
Nie mogę znaleźć Adam ani Johna.

Konstrukcja not… either… or ma takie samo znaczenie co wyrażenie neither… nor.

not… either
I can’t see it either.

Też nie mogę tego zobaczyć.

either way
I don’t know if this rumor is true or not, but either way, don’t repeat it.

Nie wiem czy ta plotka jest prawdziwa, ale w tak czy inaczej nie powtarzaj jej.


Konstrukcje z neither

neither + rzeczownik w liczbie pojedynczej
Neither film was good.

Żaden film nie był dobry.

neither + of + określnik + rzeczownik w liczbie mnogiej
The teacher suspected neither of his students knew the answer.

Nauczyciel podejrzewał, że żaden z jego uczniów nie znał odpowiedzi.

neither + of + zaimek osobowy w dopełnieniu
I’m sure neither of us knew about it.

Jestem pewny/a, że żadne z nas o tym nie wiedziało.

Neither of them vs none of them

Gdy mówimy o dwóch elementach to użyjemy wyrażenia neither of them. Natomiast none of them użyjemy do mówienia o więcej niż dwóch elementach.

Neither of them saw anything.
Nikt z nich nic nie wiedział.

(sugeruje, że mówimy o dwóch osobach)

None of them saw anything.
Nikt z nich nic nie wiedział.

(sugeruje, że mówimy o kilku osobach)

Dowiedz się więcej o słowie przeczącym none z wpisu no, none, neither.

neither + one
Neither one had any prior knowledge about it.

Żaden/na z nas wcześniej o tym nie wiedziało.

neither + one + of
She’s betting neither one of them suspects her.

Ona obstawia, że żadne z nich jej nie podejrzewa.

Neither one of us has a pet.

Żadne z nas nie ma zwierzątka domowego.

Neither do I vs me neither

Neither do I oraz me neither oznaczają “ja też nie”. Neither do I jest bardziej formalne, natomiast me neither użyjemy w mniej formalnych sytuacjach.

– I don’t like him. Do you?
   Nie lubię go. A ty?
– Neither do I.
   Ja też nie.
– Me neither.

   Ja też nie.

Me neither vs me either

Często możemy spotkać się z użyciem me either zamiennie z me neither. Jest to jednak błąd, gdyż either nie ma negatywnego znaczenia tak jak jest to w przypadku neither.

Me either.

Me neither.

Aby użyć either w przeczeniu musimy dodać do tego zdania słowo przeczące not.

I don’t either.

Pamiętajmy, aby nie używać w tej konstrukcji neither, gdyż neither ma znaczenie negatywne, dlatego nie powinniśmy tworzyć w zdaniu podwójnego przeczenia.

I don’t neither.


Konstrukcje z both

both + przymiotnik + and + przymiotnik
She’s both pretty and rich.

Jest zarówno ładna, jak bogata.

Adam is both handsome and educated.

Adam jest zarówno przystojny, jak i wykształcony.

both + rzeczownik + and + rzeczownik
I have both a car and a bike.

Mam zarówno samochód, jak i rower.

Adam has both a scooter and a motorcycle.

Adam ma zarówno skuter, jak i motocykl.

both + rzeczownik w liczbie mnogiej
He wanted both hats.

Chciał obydwa kapelusze.

I think I’m going to buy both dresses.

Myślę, że kupię obydwie sukienki.

Both vs both of

W połączeniu z rzeczownikiem w liczbie mnogiej możemy zamiennie stosować wyrażenia both lub both of bez zmiany w znaczeniu zdania. W przypadku konstrukcji both of po of stawiamy określenie rzeczownika (np. the, his, that) a dopiero potem stawiamy rzeczownik. Natomiast gdy stosujemy samo słowo both bez of to pomijamy przedimek the.

Both of the cats like to play with toys.

(Po both of dodajemy przedimek the przed rzeczownikiem cats)

Both cats like to play with toys.

(Po both stawiamy od razu rzeczownik cats)

Wyrażenie both of jest częściej stosowane w amerykańskim angielskim.

both + czasownik
My parents both live in Paris.

Oboje moich rodziców mieszka w Paryżu.

They both have gun permits.

Oboje mają pozwolenie na broń.

czasownik modalny/posiłkowy + both + czasownik
We have both wanted to go to France.

Obydwoje chcieliśmy pojechać do Francji.

Adam can both work and go to university.

Adam może zarówno pracować, jak i chodzić na uniwersytet.

W jakiej liczbie występuje czasownik po both?

Both mówi o dwóch elementach, dlatego po both zawsze występuje czasownik w liczbie mnogiej.

Both cats are black.

Both are pretty.

to be + both
They are both very late.

Obydwoje są bardzo spóźnieni.

We are both sad.

Obydwoje jesteśmy smutni.

Object pronoun a both

Jeśli both występuje przed zaimkiem osobowym w dopełnieniu (object pronoun) to po both stawiamy of. Pamiętajmy, że zaimek osobowy w dopełnieniu będzie w liczbie mnogiej.

both + of + zaimek osobowy w dopełnieniu

She sent both of us to the supermarket.

Natomiast jeśli both występuje po zaimku osobowym w dopełnieniu to wtedy nie używamy of.

czasownik + zaimek osobowy w dopełnieniu + both

She sent them both to the supermarket.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube