Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Gerund vs Infinitive

Gerund vs infinitive

Gerund vs infinitive: wstęp

Gerund czy infinitive? Najpierw wyjaśnijmy, co te określenia oznaczają. Czasowniki w formie infinitive to czasowniki w bezokoliczniku. Natomiast czasowniki w formie gerund, to czasowniki zakończone na -ing.

infinitive: to work
gerund: working
Rodzaje infinitive
bare infinitive walk
to infinitive to walk
perfect infinitive to have walked

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


Kiedy używamy gerund?

+ po czasownikach statycznych: love, hate, like

I hate waking up early in the morning.

Nieznoszę budzić się wcześnie rano.

I like taking walks in the park.

Lubię spacerować po parku.

Dowiedz się czym są czasowniki statyczne z artykułu czasowniki statyczne i dynamiczne.

+ po przyimkach: in, at, on, about…

I want this in writing.

Chcę to na piśmie.

What’s your opinion on smoking in restaurants?

Jaka jest twoja opinia na temat palenia w restauracjach?

+ na początku zdania jako podmiot

Smoking is bad for you.

Palenie jest niezdrowe.

Talking loud is not allowed.

Mówienie głośno jest zabronione.

+ w rzeczownikach złożonych (compound nouns)

Do you have hiking shoes?

Czy masz buty do wspinaczki?

Don’t jump into the swimming pool!

Nie wskakuj do basenu!

Przeczytaj o rzeczownikach złożonych we wpisie rzeczowniki złożone.

+ po wyrażeniach: can’t help, can’t stand, to be worth, it’s no use

I can’t help falling in love with you.

Nic nie poradzę na to, że się w tobie zakochałem/am.

I can’t stand drinking beer.

Nie znoszę picia piwa.

+ po czasownikach ruchu i bezruchu: go, come, run, lie, sit, stand, stay

He came running.

Przybiegł szybko

We go sailing every summer.

Żeglujemy każdego lata.

+ po phrasal verbs

Did you give up smoking?

Czy przestałeś/aś palić?

She put off going to the dentist for too long!

Odkładała pójście do dentysty zbyt długo.

Dowiedz się więcej o czasownikach frazowych z artykułu phrasal verbs.

Gerund vs Present Participle

Gerund oraz Present Participle mają formę czasownika z końcówką -ing, dlatego często są ze sobą mylone. Przeczytaj o różnicach między nimi w artykule gerund vs Present Participle.


Gerund vs Infinitive

Kiedy używamy to infinitive?

+ jako podmiotu w zdaniu

To exercise means to be healthy.

Ćwiczyć znaczy być zdrowym.

To be a doctor requires certain skills.

Aby być lekarzem trzeba mieć pewne umiejętności.

+ aby wyrazić intencję i chęć działania

I wish to play this game.

Chcę w zagrać w tą grę.

I want to watch a movie.

Chcę obejrzeć film.

+ aby wskazać w jaki sposób coś może być użyte

I want kids to have separate room to play in.

Chcę, żeby dzieci miały oddzielny pokój do zabawy.

Would you like something to drink?

Czy chcesz coś do picia?

+ przy wyrażaniu opinii i ocenie sytuacji

She is the best candidate to hire.

Ona jest najlepszą kandydatką do zatrudnienia.

That was a stupid thing to say.

To była głupia rzecz do powiedzenia.

+ po przymiotnikach

It’s good to see you.

Dobrze cię widzieć.

I’m happy to be here.

Jestem zadowolona/y, że tu jestem.

+ po przysłówkach too i enough

It’s too hot to move.

Jest zbyt gorąco, żeby się ruszyć.

She’s not old enough to go to school.

Ona nie jest wystarczająco dorosła, żeby pójść do szkoły.

+ po wyrażeniach would like, would prefer, would love, would hate

I would like to talk to you.

Chciał(a)bym z tobą porozmawiać.

I would love to go on a trip.

Chciał(a)bym pojechać na wycieczkę.

+ po słówku “to”

I regret to inform you that we do not wish to hire you.

Żałuję że muszę cię poinformować o tym, że nie chcemy cię zatrudnić.

I demand to speak to the manager!

Żądam rozmowy z kierownikiem!

+ po słówkach pytających: where, how, who etc.

Do you know what to do?

Czy wiesz co robić?

Tell her how to do it.

Powiedz jej jak to zrobić.


Kiedy używamy bare infinitive?

+ po czasownikach modalnych

I must pay them $100.

Muszę zapłacić im $100.

I can do it!

Mogę to zrobić!

Przeczytaj o czasownikach modalnych w artykule czasowniki modalne.

+ po czasownikach make, let

Don’t make her wait too long.

Nie każ czekać jej zbyt długo.

Let’s go home.

Chodźmy do domu.

+ po wyrażeniu had better

I had better ask her to come.

Lepiej będzie jeśli poproszę ją żeby przyszła.

We had better take a change of clothes with us.

Lepiej weźmy ze sobą ubrania na zmianę.

+ po why

Why ask for permission?

Po co pytać o pozwolenie?

Why not go out tonight?

Dlaczego nie wyjść dziś wieczorem?


Gerund vs Infinitive

Kiedy możemy użyć gerund oraz infinitive zamiennie?

+ po czasownikach love, like, hate, prefer

I love to play the guitar.
I love playing the guitar.
Kocham grać na gitarze.

Tutaj nie następuje zmiana znaczenia. Oba zdania mają takie samo znaczenie.

+ po czasownikach remember, forget, try, regret, start i stop ALE za zmianą znaczenia

I stopped to get gas.
Zatrzymałem się, aby zatankować.
I stopped getting gas.

Przestałem tankować.

I forgot to buy bread.
Zapomniałem kupić chleb.
I forgot buying bread.

Zapomniałem, że kupiłem chleb.


Gerund vs Infinitive

Jak tworzymy gerund?

Czasowniki w formie gerund tworzymy poprzez dodanie do czasownika w formie infinitive końcówki -ing.

talk + ing = talking
work + ing = working

Jakie zasady występują przy dodawaniu końcówki -ing?

w wyrazach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę + samogłoskę + spółgłoskę podwajamy ostatnią spółgłoskę
beg – begging

plan – planning

w wyrazach wielosylabowych zakończonych na spółgłoskę + samogłoskę + spółgłoskę podwajamy ostatnią literę, gdy akcent pada na ostatnią sylabę
refer – referring

transfer – transferring

nie podwajamy ostatniej spółgłoski w czasownikach zakończonych dwoma samogłoskami i jedną spółgłoską
eat – eating

dream – dreaming

w czasownikach zakończonych na -e usuwamy -e przed dodaniem końcówki -ing
smile – smiling

write – writing

Wyjątki:
age – ageing

be – being

w czasownikach zakończonych na -ee, -ye. -oe nie opuszczamy końcówki -e
tiptoe – tiptoeing

dye – dyeing

w wyrazach zakończonych na -ie zamieniamy końcówkę -ie na -y
tie – tying

lie – lying

w czasownikach zakończonych na -c dodajmy literę k przed dodaniem -ing
panic – panicking

frolic – frolicking


Gerund vs Infinitive

CZASOWNIKI ŁĄCZĄCE SIĘ Z GERUND

Oto czasowniki, które zwykle występują z czasownikami z końcówką -ing.

admit to – przyznać

She admitted to being a spy.

Przyznała się do bycia szpiegiem.

appreciate – doceniam

I appreciate him helping with the chores.

Doceniam jego pomoc przy obowiązkach domowych.

avoid – unikam

He avoided doing his homework.

Uniknął odrabiania pracy domowej.

be used to – być przyzwyczajonym

They’re used to working overtime.

Oni są przyzwyczajeni do pracy na nadgodziny.

complete – skończyć

We completed building our house.

Skończyliśmy budowę naszego domu.

consider – rozważyć

Did you consider buying a car?

Czy rozważałeś/aś kupno samochodu?

delay – odłożyć

I delayed purchasing the shares by a week.

Opóźniłem zakup udziałów o tydzień.

deny – zaprzeczyć

I deny being involved in this matter.

Zaprzeczam bycia zamieszanym/ą w tę sprawę.

discuss – omówić

Let’s discuss painting our house.

Omówmy malowanie naszego domu.

dislike – nie lubić

She dislikes riding a bike.

Ona nie lubi jeździć na rowerze.

end up – skończyć

We ended up staying the night.

Skończyło się na tym, że zostaliśmy na noc.

enjoy – lubić

He enjoys fishing.

On lubi łowić ryby.

feel like – mieć ochotę na

I feel like dancing.

Mam ochotę potańczyć.

finish – kończyć

We’re finished playing games.

Skończyliśmy grać w gry.

imagine – wyobrazić

She imagined buying a new house.

Wyobraziła sobie zakup nowego domu.

involve – wiązać się

This involved thinking outside the box.

To wiązało się z myśleniem niestandardowym.

keep – robić coś ciągle

I keep thinking about last year’s trip.

Ciągle myślę o zeszłorocznej wycieczce.

look forward to – cieszyć się

I look forward to seeing you soon.

Cieszę się, że niedługo się zobaczymy.

mention – wspominać

He mentions buying a Porsche every chance he gets.

Wspomina o kupnie Porsche przy każdej okazji.

mind – mieć coś przeciwko

Would you mind moving aside?

Czy możesz przesunąć się na bok?

miss – tesknić

Do you miss going to the beach?

Tęsknisz za chodzeniem na plażę?

permit – pozwalać

We don’t permit smoking in our restaurant.

Palenie jest zabronione w naszej restauracji.

postpone – odłożyć

She postponed getting married.

Odłożyła ślub.

practice – ćwiczyć

I practice playing the piano three times a week.

Ćwiczę grę na pianinie trzy razy w tygodniu.

quit – przestać

Quit whining.

Przestać marudzić.

recall – przypominać

Do you recall being there two weeks ago?

Czy pamiętasz, że byłeś tam dwa tygodnie temu?

recommend – polecać

I recommend getting the Macbook Pro.

Polecam zakup Macbooka Pro.

report – zgłosić

He reported seeing him cheat on an exam.

Zgłosił, że widział jak on ściągał na egzaminie.

resist – opierać się

I resisted buying a new bag.

Powstrzymałam się przed kupieniem nowej torby.

resume – wznowić

We resumed watching the movie.

Wznowiliśmy oglądanie filmu.

risk – ryzykować

Should we risk getting caught?

Powinniśmy zaryzykować, że nas złapią?

suggest – sugerować

I suggest buying hiking shoes for the trip.

Sugeruję kupić buty do wspinaczki na wycieczkę.

tolerate – znosić

I can’t tolerate smoking.

Nie mogę znieść palenia.

understand – rozumieć

She understands being lonely.

Rozumiem bycie samotnym.


Gerund vs Infinitive

CZASOWNIKI ŁĄCZĄCE SIĘ Z INFINITIVE

Oto czasowniki po których zwykle stawiamy czasowniki w bezokoliczniku.

agree – zgadzać się

Did you agree to pay for this?

Czy zgodziłeś/aś się za to zapłacić?

aim – dążyć

I aim to please.

Dążą do tego, żeby zadowalać.

appear – wydawać się, wyglądać

He appears to be happy.

Wygląda na to, że jest szczęśliwy.

arrange – zorganizować, zaplanować

We arranged to meet at noon.

Zaplanowaliśmy spotkanie na południe.

ask – pytać, prosić

Can I ask you to be quiet?

Czy mogę poprosić, żebyście byli cicho?

attempt – próbować

They attempted to cross the river.

Spróbowali przekroczyć rzekę.

be able – być w stanie

Are you able to move forward?

Czy jesteś w stanie iść naprzód?

beg – błagać, prosić

Don’t beg her to help you.

Nie proś jej o pomoc.

begin – zaczynać

I’m beginning to think this place is haunted.

Zaczynam myśleć, że to miejsce jest nawiedzone.

can afford – móc sobie pozwolić

Can she afford to buy that?

Czy ona może sobie pozwolić na kupienie tego?

care to do something – oferować coś komuś w uprzejmy sposób

Would you care to sit down?

Czy chciał(a)byś usiąść?

claim – twierdzić

She claims to have seen him yesterday.

Twierdzi, że wczoraj go widziała.

cease – przestać

It ceased to exist.

Przestało istnieć.

choose – wybrać

He chose to move forward.

Zdecydował się iść naprzód.

dare – ośmielić się, wyzwać

I dare you to move.

Ośmiel się poruszyć.

decide – decydować

We decided to move to a different city.

Zdecydowaliśmy się przeprowadzić do innego miasta.

demand – żądać

I demand to see your manager.

Żądam spotkania z twoim kierownikiem.

deserve – zasłużyć

She deserves to be happy.

Zasługuje na to, żeby być szczęśliwą.

expect – spodziewać się

I expect to fail my exam.

Spodziewam się, że nie zdam mojego egzaminu.

fail – nie udać się

I fail to see the logic in this.

Nie widzę w tym logiki.

get – dostać

They didn’t get to meet earlier.

Nie udało im się wcześniej spotkać.

happen – wydarzyć się

Would you happen to know who did this?

Czy wiesz kto to zrobił?

hesitate – wahać się

She hesitated to ask about him.

Wahała się o niego zapytać.

hope – mieć nadzieję

I hope to see you soon.

Mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy.

intend – zamierzać

I intend to keep my promise.

Zamierzam dotrzymać swojej obietnicy.

learn – uczyć się

She learned to forgive and forget.

Nauczyła się puścić to w niepamięć.

leave – odchodzić

He left to pursue his dreams.

Odszedł, żeby podążać za swoimi marzeniami.

like – lubić

We like to have dinner at home.

Lubimy jeść kolację w domu.

love – kochać

I love to listen to classical music.

Uwielbiam słuchać muzyki klasycznej.

manage – zdołać

How did they manage to miss the train?

Jak oni zdołali spóźnić się na pociąg?

mean – zamierzać

Did you mean to say what you said?

Czy zamierzałeś/aś powiedzieć to co powiedziałeś/aś?

offer – oferować

The lawyers offered to help us free of charge.

Prawnicy zaoferowali nam pomoc za darmo.

ought – powinien

He ought to buy toilet paper while it’s still available.

On powinien kupić papier toaletowy póki wciąż jest dostępny.

plan – planować

We plan to move to Boston in July.

Planujemy przeprowadzić się do Bostonu w lipcu.

prefer – preferować

I prefer to read books than watch TV.

Wolę czytać książki niż oglądać telewizję.

prepare – przygotować

Are you prepared to work all day?

Czy jesteś przygotowany na to, że będziesz chodzić cały dzień?

pretend – udawać

Can you at least pretend to care?

Czy możesz przynajmniej udawać, że cię to obchodzi?

promise – obiecać

I promise to do it after work.

Obiecuję, że zrobię to po pracy.

refuse – odmówić

He refused to give up his right to vote.

Odmówił zrezygnowania ze swojego prawa do głosowania.

seem – wydawać się

The rain seems to be passing quickly.

Wydaje się, że deszcz szybko mija.

swear – przysięgać

She swore to get her revenge.

Poprzysięgła zemstę.

tend – mieć skłonność

They tend to exaggerate.

Mają skłonność do przesady.

try – próbować

Will you try to match my time?

Czy spróbujesz dorównać mojemu czasowi?

use – kiedyś coś robić

She used to think clouds are made from cotton candy.

Kiedyś myślała, że chmury są zrobione z waty cukrowej.

wait – czekać

Can’t wait to meet you!

Nie mogę się doczekać spotkania!

want – chcieć

Do you want to share a room with me?

Czy chcesz dzielić ze mną pokój?

wish – życzyć sobi

I wish to purchase shares in your company.

Chcę zakupić udziały w twojej firmie.

would hate – nie chciał(a)bym

I would hate to bother you.

Nie chciał(a)bym ci przeszkadzać.

would prefer – wolał(a)bym

She would prefer to go there herself.

Wolałabym iść tam sama.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube