Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
gramatyka języka angielskiego

Gramatyka języka angielskiego

Gramatyka języka angielskiego

CZASY ANGIELSKIE

CZASY TERAŹNIEJSZE

 • Czas Present Continuous
 • Czas Present Simple
 • Czas Present Perfect
 • Czas Present Perfect Continuous

CZASY PRZESZŁE

 • Czas Past Simple
 • Czas Past Continuous
 • Czas Past Perfect
 • Czas Past Perfect Continuous

CZASY PRZYSZŁE

 • Czas Future Simple
 • Czas Future Continuous
 • Czas Future Perfect
 • Czas Future Perfect Continuous

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA

Jak używamy czasów angielskich?

 1. Present Continuous
  Czasu Present Continuous używamy, gdy opisujemy czynność którą wykonujemy w danym momencie lub czynność tymczasową. Możemy tego czasu również użyć do opisania planów w niedalekiej przyszłości.
 2. Present Simple
  Czasu Present Simple użyjemy by opisać czynności powtarzające się lub ogólne prawdy o świecie. Użyjemy go również do mówienia o wydarzeniach występujących zgodnie z jakimś harmonogramem.
 3. Present Perfect
  Czasu Present Perfect używamy, by opisać czynności z przeszłości, które mają swoje efekty w teraźniejszości. Stosujemy go również, gdy mówimy o naszych doświadczeniach.
 4. Present Perfect Continuous
  Czasu Present Perfect Continuous użyjemy, gdy mówimy o czasie trwania jakieś wykonywanej czynności. Lub, gdy mówimy o efektach niedawno zakończonej czynności.
 5. Past Simple
  Czasu Past Simple używamy do mówienia o wydarzeniach z przeszłości. Stosujemy go również, gdy stwierdzamy jakieś fakty, które nie są już aktualne.
 6. Past Continuous
  Czasu Past Continuous użyjemy do mówienia o czynności z przeszłości, która trwała przez jakiś czas. Możemy go również użyć do opisu dwóch czynności odbywających się w tym samym czasie przeszłości.
 7. Past Perfect
  Czasu Past Perfect używamy do mówienia o czynności, która zakończyła się zanim rozpoczęła się inna czynność – też w przeszłości. Stosujemy go również, gdy mówimy o doświadczeniach, które wydarzyły się po raz pierwszy przed jakimś określonym momentem w przeszłości.
 8. Past Perfect Continuous
  Czasu Past Perfect Continuous użyjemy do mówienia o czynności z przeszłości, która trwała do czasu wystąpienia innej czynności z przeszłości. Możemy go również użyć do mówienia o czynnościach z przeszłości trwających przez pewien czas, których skutki były odczuwalne w przeszłości.
 9. Future Simple
  Czasu Future Simple używamy, gdy mówimy o naszych przypuszczeniach lub przewidywaniach. Możemy go również stosować, gdy podejmujemy spontaniczne decyzje.
 10. Future Continuous
  Czasu Future Continuous użyjemy do mówienia o czynnościach, które będą wykonywane przez jakiś czas w przyszłości. Możemy go też stosować, gdy robimy plany lub pytamy o czyjeś plany.
 11. Future Perfect
  Czasu Future Perfect użyjemy do mówienia o czynności, która zostanie ukończona przed jakimś określonym momentem w przyszłości. Lub do określenia, że jakaś czynność będzie trwała do danego momentu w przyszłości.
 12. Future Perfect Continuous
  Czasu Future Perfect Continuous używamy do mówienia o czasie trwania jakiejś czynności w stosunku do jakiegoś momentu w przyszłości. Oraz do mówienia o rezultacie czynności, która będzie trwać w przyszłości.

PRZEDIMKI (ARTICLES)

Przedimki stawiamy przed rzeczownikami. W zależności od tego czy mówimy o konkretnym rzeczowniku (mówimy o czymś nam znanym) czy niesprecyzowanym (mówimy o czymś ogólnie lub po raz pierwszy), stawiamy przed rzeczownikiem inny przedimek.

 • przedimek nieokreślony (a/an)
 • przedimek określony (the)
 • przedimek zerowy

RZECZOWNIKI (NOUNS)

PRZYMIOTNIKI (ADJECTIVES)

CZASOWNIKI (VERBS)

CZASOWNIKI FRAZOWE (PHRASAL VERBS)

Phrasal verbs to czasowniki frazowe składające się z czasownika i przyimka lub przysłówka.

PRZYSŁÓWKI (ADVERBS)

ZAIMKI (PRONOUNS)

SPÓJNIKI (LINKING WORDS)

LICZEBNIKI (NUMBERS)

 • główne
 • porządkowe
 • daty
 • ułamki

PRZYIMKI (PREPOSITIONS)

 • przyimki czasu
 • przyimki miejsca
 • przyimki kierunku

STRONA BIERNA (PASSIVE VOICE)

Zdania w stronie biernej tworzymy, gdy chcemy podkreślić wykonywaną czynność a nie osobę, która ją wykonuje. Możemy też jej użyć jeśli nie wiemy, kto jest wykonawcą danej czynności.

MOWA ZALEŻNA (REPORTED SPEECH)

Mowy zależnej używamy do zrelacjonowania czyjejś wypowiedzi, bez cytowania jej bezpośrednio.

ZDANIA WZGLĘDNE (RELATIVE CLAUSES)

W zdaniach względnych podkreślamy informację na temat danej rzeczy czy osoby. Lub zawieramy dodatkową informację na temat danej osoby czy rzeczy.

ZDANIA ROZSZCZEPIONE (CLEFT SENTENCES)

Zdania rozszczepione wykorzystujemy, aby wyeksponować wybraną informację.

OKRESY WARUNKOWE (CONDITIONALS)

 • Zero Conditional
 • First Conditional
 • Second Conditional
 • Third Conditional
 • Mixed Conditionals

TRYB ŁĄCZĄCY (SUBJUNCTIVE)

SŁOWOTWÓRSTWO

 • przedrostki un-, dis-, in-, im-, ir-, re-, ex-, mis-, under-, over-
 • przyrostki rzeczownika -ment, -ation, -ion, -al, -hood, -ship, -ness, -ity, -ence, -ance, -dom, -th
 • przyrostki przymiotnika -ful, -less, -able, -ible, -al, -ous

INTERPUNKCJA (PUNCTUATION)

KONSTRUKCJE GRAMATYCZNE

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube