Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
put something

Phrasal verbs: czasowniki frazowe z PUT

Phrasal verbs:  wstęp

Czasownik to put (położyć) jest jednym z najpopularniejszych czasowników używanych do tworzenia czasowników frazowych. Czasowniki frazowe z to put są bardzo często spotykane w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie, więc warto je znać. Oto 10 najpopularniejszych z nich:


put something

put something back

To put something back oznacza „odłożyć coś z powrotem”. To put something back to czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem.

Put it back, where it was.

Odłóż to z powrotem tam, gdzie było.

Please put this book back on the shelf.

Proszę połóż tę książkę z powrotem na półkę.

Do you think you could put this back where you found it?

Czy mógłbyś odłożyć to tam gdzie to znalazłeś?

Put it back in the box where it belongs.

Odłóż to z powrotem na miejsce do pudełka.

Phrasal verb: to put sth back

Wyrażenie z put something back, które warto zapamiętać.

To put a smile back on one’s face

Przywrócić uśmiech na czyjejś twarzy.

I felt sad but seeing you put a smile back on my face.

Byłem smutny, ale spotkanie z Tobą przywróciło mi uśmiech na twarzy.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


put something

put somebody down

To put somebody down oznacza „krytykować kogoś”. Czasownik o bardzo zbliżonym znaczeniu do to to criticize. Jest to czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem.

He always puts other people down.

On zawsze krytykuje innych.

Don’t put yourself down! You are smart and you will pass this exam.

Nie bądź dla siebie taka surowa! Jesteś mądra i na pewno zdasz ten egzamin.

She’s always putting herself down for no reason.

Ona zawsze krytykuje siebie bez powodu.

Jack is known for putting people down all the time.

Jack jest znany z ciągłego krytykowania ludzi.

Phrasal verbs: to put sth down

Czasownik frazowy to put something down oznacza „odłożyć coś (na ziemię)”.

I came back home and I put the shopping bags down.

Wróciłam do domu i odłożyłam zakupy (na ziemię).

put something

put something away

To put something away oznacza „odłożyć coś na miejsce”. Może odnosić się również do odkładania pieniędzy. Jest to czasownik rozdzielny z dopełnieniem.

Are you serious? A gun?! Put it away immediately!

Żartujesz sobie? Pistolet?! Odłóż go natychmiast!

She put her phone away and began reading her book.

Odłożyła telefon i zaczęła czytać książkę.

As soon as you get undressed, please put your clothes away.

Kiedy się rozbierzesz, proszę odłóż swoje ubrania na miejsce.

He finds it really hard to put money away. He spends everything he earns.

Trudno mu odkładać pieniądze. Wydaje wszystko, co zarabia.

Phrasal verbs: to put sth away

To put something away oznacza również (nieformalnie) „jeść w dużych ilościach”.

When she stresses out, she can put away a whole cake by herself.

Kiedy ona się denerwuje, jest w stanie sama zjeść całe ciasto.

put something

put somebody away

To put somebody away to nieformalne wyrażenie oznaczające „zamknąć kogoś w więzieniu”. W slangu można również używać go w kontekście zamknięcia kogoś w szpitalu psychiatrycznym czy domu starców. Jest to czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem.

They put him away, after he had been diagnosed with schizophrenia.

Zamknęli go po tym, jak zdiagnozowano u niego schizofrenię.

Everybody thinks, he’s mentally ill and should be put away.

Wszyscy myślą, że on jest chory psychicznie i powinni go zamknąć.

He should be put away for his crimes.

Powinien być zamknięty za swoje zbrodnie.

The judge decided to put the murderer away for 25 years.

Sędzia zdecydował się zamknąć mordercę na 25 lat.


put something

put out

Czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem. Nie da się go jednoznacznie przetłumaczyć, ma wiele znaczeń:

sprawić komuś kłopot

I don’t want to put you out, but I really need a place to stay.

Nie chcę sprawić Ci kłopotu, ale naprawdę potrzebuję się gdzieś zatrzymać.

wydać

The publishing house put out a new book.

Wydawnictwo wydało nową książkę.

wykluczyć (z gry, rywalizacji)

He was put out by his opponent in the third round.

Przeciwnik wykluczył go z gry w trzeciej rundzie.

ugasić ogień, pożar (put out a fire)

Jest używany zarówno w sensie dosłownym, jak i idiomatycznym – idiom to put out a fire oznacza „poradzić sobie z niespodziewanym problemem”.

It’s important to know how to put out a fire.

Warto wiedzieć w jaki sposób ugasić ogień.

I had to put out a fire with an angry customer today.

Musiałem dziś poradzić sobie ze zdenerwowanym klientem.

Phrasal verbs: to put out a fire

Czasownik frazowy to put out a fire można zastąpić jednym czasownikiem to extinguish.


put something

put something on

To put something on oznacza „założyć coś (na siebie)”. Jest to czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem. Jeden z najbardziej podstawowych czasowników w języku angielskim.

Every day she puts on a dress.

Ona codziennie zakłada sukienkę.

Please put on a jacket, because it’s cold outside.

Proszę załóż kurtkę, bo jest zimno na zewnątrz.

I like putting on warm socks in the winter.

Lubię zakładać ciepłe skarpetki zimą.

Anna lives in a warm climate, so she doesn’t have to put on a coat.

Anna mieszka w ciepłym klimacie, więc nie musi zakładać płaszcza.

Phrasal verbs: to put sth on

to put on makeup – używamy nie tylko w kontekście ubrań, ale również makijażu

She put on her makeup and went out.

Zrobiła sobie makijaż i wyszła.

to put some music on – oznacza „włączyć muzykę”

Do you want me to put some music on?

Czy chcesz żebym włączył jakąś muzykę?

put something

put something aside

To put something aside oznacza „odkładać”. Odnosi się najczęściej do odkładania pieniędzy lub rezerwowania sobie czasu na coś. Jest to czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem.

I want to put some money aside, so I can visit my family in the USA.

Chcę odłożyć trochę pieniędzy, żeby odwiedzić moją rodzinę w USA.

They put $20 aside every week, because they want to buy a car.

Oni odkładają 20 dolarów co tydzień, bo chcą kupić samochód.

I try to put aside a couple of hours every week for relaxing.

Każdego tygodnia staram się zarezerwować sobie kilka godzin na relaks.

Every day I put aside at least one hour to spend time with my family.

Każdego dnia rezerwuję sobie przynajmniej godzinę na spędzenie czasu z rodziną.

Phrasal verbs: to put sth aside

To put something aside oznacza również „odłożyć na bok” w kontekście sporów, różnic między ludźmi. Czasownik frazowy używany często w języku biznesowym.

We have to put aside our differences and start collaborating.

Musimy odłożyć na bok nasze różnice zdań i zacząć współpracować.

Nie czekaj! Opanuj angielski do perfekcji dzięki platformie ELLA.


put something

put in for something

To put in for something oznacza „ubiegać się o coś, prosić o coś”. Jest to czasownik frazowy z dwoma nierozdzielnymi elementami z dopełnieniem.

He’s putting in for a job at the office.

Ubiega się o pracę w biurze.

They put in for damages.

Ubiegają się o odszkodowanie.

Are you going to put in for subsidies?

Zamierzasz ubiegać się o dotacje?

I heard she put in for international scholarship.

Słyszałam, że ubiegała się o międzynarodowe stypendium.

Phrasal verbs: to put in for

To put somebody in for oznacza zgłosić kogoś do czegoś (np. konkursu, zawodów).

My friends put me in for a singing competition.

Moi znajomi zgłosili mnie do konkursu piosenki.

I decided to put myself in for a marathon.

Zdecydowałem, że zgłoszę się do maratonu.

put something

put something off

To put something off oznacza „odkładać coś na później”. Jest to czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem.

We have to put off the meeting.

Musimy odłożyć spotkanie na później.

I put off studying for the exam and I failed.

Odłożyłam naukę do egzaminu na później i nie zaliczyłam.

I’ll put off my trip until you get better.

Odłożę moją wycieczkę na później, dopóki nie poczujesz się lepiej.

Don’t put this off. It’s important.

Nie odkładaj tego na później. To ważne.

Phrasal verbs: to put sb off

To put somebody off oznacza „zniechęcić kogoś”.

His behavior really puts people off.

Jego zachowanie bardzo zniechęca ludzi.

I was really put off by his behavior.

Zniechęciłem się do niego przez jego zachowanie.

put something

put up with something/somebody

To put up with something lub to put up with somebody oznacza „znosić coś” lub „wytrzymywać z kimś”. Jest to czasownik frazowy z dwoma nierozdzielnymi elementami i dopełnieniem.

I don’t know how you put up with him! He’s so annoying!

Nie wiem jak z nim wytrzymujesz! Jest taki denerwujący!

I couldn’t put up with my roommate, so I moved out.

Nie mogłam wytrzymać z moją współlokatorką, więc wyprowadziłam się.

I have to put up with my husband snoring every night.

Muszę znosić chrapanie mojego męża każdej nocy.

How can you put up with what he’s doing?

Jak możesz znosić to co on robi?

Phrasal verbs: to put up with

Czasownik frazowy put up with ma dwa nierozdzielne elementy. Bardzo podobnym czasownikiem frazowym jest to put something with/ put somebody with, czyli przyporządkować coś/kogoś do czegoś/kogoś.

I will put you with this task. Can you handle this?

Przydzielę Ci to zadanie. Dasz sobie radę?

Czasownik frazowy bez withput something up oznacza „wznieść coś, zawiesić”. Jest to czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem.

Could you put up these shelves?

Czy mógłbyś zawiesić te półki?

TIP

Znając znaczenie przysłówków czy przyimków występujących w czasownikach możemy „domyślić się” znaczenia czasownika frazowego. Należy jednak pamiętać, że metoda ta nie działa w przypadku wszystkich czasowników frazowych.

back  –  z powrotem, wstecz, w tył

np. put something back  –  odłożyć spowrotem, na miejsce

aside  –  na bok

np. put something aside  –  odłożyć coś na bok

away  –  z dala

np. put something away  –  odłozyć coś (z dala od czegoś)

down  –  w dół, na dół

np. put something down  –  odłożyć coś (na ziemię, czyli „na dół”)

up  –  w górę, na górę

np. put up – zawiesić coś (np. na ścianie, czyli „na górze”)

on  –  na

np. put something on  –  nałożyć coś

Uwaga!

Na przykładzie czasownika put up with widać, że metoda ta nie działa z czasownikami frazowymi, które mają bardziej przenośne znaczenie, dlatego warto upewnić się znaczenia czasownika frazowego sprawdzając je w słowniku.


Chcesz więcej czasowników frazowych? Zajrzyj do czasowników frazowych z TAKE.

Chcesz poćwiczyć czasowniki frazowe?


Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube