Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Past Simple vs Past Continuous

Past Simple vs Past Continuous

Past Simple vs Past Continuous: wstęp

Past Simple oraz Past Continuous to dwa czasy przeszłe. Czas Past Simple używamy do mówienia o wydarzeniach z przeszłości i o faktach, które nie są już aktualne. Natomiast czas Past Continuous stosujemy, gdy mówimy o czynnościach, które trwały jakiś czas w przeszłości. Różnica między tymi dwoma czasami polega na tym, że w Past Simple mówimy o czynności dokonanej, a w Past Continuous podkreślamy, że jakaś czynność trwała przez jakiś czas. Czym jeszcze różnią się te dwa czasy przeszłe?

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


Past Simple vs Past Continuous: różnice

Past Simple

Past Continuous

Konstrukcja zdania twierdzącego

osoba + czasownik w Past Simple

I worked.
You worked.
He/she/it worked.
We worked.
You worked.
They worked.

osoba + was/were + czasownik-ing

I was working.
You were working.
He/she/it was working.
We were working.
You were working.
They were working.

Konstrukcja przeczenia

osoba + did + not + bezokolicznik

I did not work.
You did not work.
He/she/it did not work.
We did not work.
You did not work.
They did not work.

did not = didn’t

osoba + was/were + not + czasownik-ing

I was not working.
You were not working.
He/she/it was not working.
We were not working.
You were not working.
They were not working.

were not = weren’t
was not = wasn’t

Konstrukcja pytania

Did + osoba + bezokolicznik

Did I work?
Did you work?
Did he/she/it work?
Did we work?
Did you work?
Did they work?

Was/Were + osoba + czasownik-ing

Was I working?
Were you working?
Was he/she/it working?
Were we working?
Were you working?
Were they working?

Użycie

+ zakończona jednorazowa czynność w przeszłości
 • I renovated my apartment last year.
 • Adam talked to me yesterday.
+ czynność wykonywana podczas innej, krótszej czynności w przeszłości
 • It started to snow when we were driving there.
 • Adam was taking a shower when she called.
+ czynność która miała miejsce w przeszłości i zakończyła się w przeszłości
 • We talked to each other all day yesterday.
 • Adam worked for Sara from 2019 to 2020.
+ czynność wykonywana przez dłuższy czas w przeszłości
 • We were trying to find a babysitter all day yesterday.
 • Adam was looking through old photos all morning.
+ regularna czynność wykonywana w przeszłości
 • We always went to church on Sundays.
 • Adam always screamed when he saw a spider.
+ czynności wykonywane w ścisle określony czasie w przeszłości
 • We were having dinner at 6 p.m.
 • Adam was talking on the phone at 7 a.m.
+ narracja dotycząca przeszłości
 • Harry saw what happened and quickly called professor Dumbledore.
 • She turned the corner and saw her best friend.
+ zmiany w przeszłości
 • He was getting older by the day.
 • She was changing her hair color every week last year.
+ pokazanie sekwencji wydarzeń w przeszłości
 • First, we had dinner. Then, we went to the movies.
 • After I talked to Sam I went to school.
+ czynności wykonywane w tym samym momencie w przeszłości
 • While Adam was sleeping, Sara was reading a book.
 • Adam was cooking and Anna was cleaning the house.
+ krótsza czynność z dwóch czynności w przeszłości
 • Adam sneezed when we were smelling flowers.
 • Adam was sleeping when Emily came.
+ irytujące czynności z przeszłości + always
 • Adam was always trying to borrow money from me.
 • She was always calling people names.

Charakterystyczne słowa i wyrażenia

+ first
+ then
+ last week
+ last year
+ last month
+ in [year]…
+ yesterday

 • First, we stopped in Atlanta and then we drove all the way to Chicago.
 • We spoke on the phone yesterday.
 • I met her last week.
+ while
+ when
+ as long as

 • I was driving when Adam called.
 • While I was showering, they shut off the hot water.
 • I was exercising as long as I was going to school.

Tworzenie czasowników w czasie przeszłym

Tworzenie czasowników z -ed

+ dodajemy końcówkę -ed bez zmian do czasownika regularnego
talk – talked
watch – watched

Tworzenie czasowników z -ing

+ dodajemy końcówkę -ing bez zmian do czasownika regularnego
talk – talking
watch – watching

+ podwajamy ostatnią spółgłoskę, gdy wyraz jednosylabowy kończy się na spółgłoskę, samogłoskę i spółgłoskę
stop – stopped
rob – robbed
 
W wyrazach wielosylabowych, podwajamy ostatnią literę gdy akcent pada na ostatnią sylabę
commit – committed
occur – occurred
 
Ale nie podwajamy, gdy kończy się na dwie samogłoski i spółgłoskę
fool – fooled
rain – rained
 
+ podwajamy ostatnią spółgłoskę, gdy wyraz jednosylabowy kończy się na spółgłoskę, samogłoskę i spółgłoskę
stop – stopping
rob – robbing
 
W wyrazach wielosylabowych, podwajamy ostatnią literę gdy akcent pada na ostatnią sylabę
commit – committing
occur – occurring
 
Ale nie podwajamy, gdy kończy się na dwie samogłoski i spółgłoskę
fool – fooling
rain – raining
 
+ dodajemy końcówkę -d w czasownikach zakończonych na -e
date – dated
age – aged
+ nie piszemy końcówki -e przy dodawaniu końcówki -ing w czasownikach zakończonych na -e
date – dating
ride – riding
 
Ale wyjątki!
age – ageing
be – being
 
+ dodajemy końcówkę -d w czasownikach zakończonych na -ee, -ye, -oe
dye – dyed
agree – agreed
 
+ nie opuszczamy -e przy dodawaniu końcówki -ing w czasownikach zakończonych na -ee, -ye, -oe
dye – dyeing
agree – agreeing
 
+ dodajemy literę -k przed dodaniem -ed w czasownikach zakończonych na -c
mimic – mimicked
panic – panicked
 
+ dodajemy literę -k przed dodaniem -ing w czasownikach zakończonych na -c
mimic – mimicking
panic – panicking
 
+ zmieniamy -y na -i przed dodaniem -ed w czasownikach zakończonych na spółgłoskę i -y
fry – fried
bully – bullied
 
Ale nie zmieniamy jeśli kończy się na samogłoskę i -y
annoy – annoyed
toy – toyed
+ w czasownikach zakończonych na -ie zamieniamy końcówkę -ie na -y
die – dying
lie – lying
Tworzenie czasowników nieregularnych

break – broke
buy – bought

Czasowniki nieregularne

Więcej przykładów czasowników nieregularnych znajdziesz w artykule czasowniki nieregularne w języku angielskim.

Sprawdź również różnice między czasem Present Simple a Present Continuous oraz dowiedz się czym różnią się Present Perfect a Past Simple.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube