Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
take off

Phrasal verbs:
czasowniki frazowe z TAKE

Phrasal verbs: wstęp

Take off, take out, take in – to wszystko przykłady phrasal verbs z wyrazem TAKE. Phrasal verbs określane są po polsku jako czasowniki frazowe. Nauka czasowników frazowych jest równie ważna jak nauka słownictwa czy gramatyki języka angielskiego. Czasownik to take, czyli „wziąć”, to jeden z najbardziej podstawowych czasowników w języku angielskim. Tworzy również wiele czasowników frazowych. Oto najpopularniejsze phrasal verbs z czasownikiem to take :


take off

take after sb

To take after somebody oznacza być podobnym do kogoś, a dokładniej „mieć coś po kimś”. Jest to czasownik frazowy nierozdzielny z orzeczeniem.

He’s so honest. He takes after his father.

Jest taki szczery. Ma to po ojcu.

She takes after her mother with her hospitality.

Swoją gościnność ma po matce.

Women usually take after their mother.

Kobiety najczęściej dziedziczą cechy po matce.

Anna takes after her father, but she’s also as stubborn as her mother.

Anna jest bardzo podobna do ojca, ale jest też tak uparta jak jej matka.

Phrasal verbs: be the spitting image of sb

Innym sposobem na powiedzenie, że ktoś jest podobny do swoich rodziców jest wyrażenie to be the spitting image of.

She’s the spitting image of her mother.

Jest podobna do swojej matki.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


take off

take sth apart

To take something apart oznacza rozłożyć coś (na części). Czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem.

We took the phone apart to see, why it didn’t work.

Rozłożyliśmy telefon na części, żeby zobaczyć dlaczego nie działa.

She had to take apart her computer because it wouldn’t turn on.

Musiała rozłożyć komputer, bo nie chciał się włączyć.

To take apart w znaczeniu „rozłożyć na części” można zastąpić jednym czasownikiem to disassemble. Jest to jednak bardziej formalne określenie.

Phrasal verbs: to take sth apart

To take sth apart nieformalnie oznacza również „skrytykować, zniesławić kogoś”.

The critics took apart my article.

Krytycy nie pozostawili suchej nitki na moim artykule.

take off

take sth off

To take something off oznacza zdjąć ubranie. Czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem.

She took off her clothes and took a shower.

Zdjęła ubrania i wzięła prysznic.

Pamiętaj!

Forma czasu przeszłego od to take  →  took.

Poznaj więcej nieregularnie odmieniających się czasowników z wpisu czasowniki nieregularne w języku angielski.

When I walked into the room, I took off my jacket.

Kiedy wszedłem do pokoju, zdjąłem kurtkę.

Do you want to take your coat off?

Czy chcesz zdjąć płaszcz?

It’s okay, you don’t have to take off your shoes.

W porządku, nie musisz zdejmować butów.


take off

take off

To take off oznacza uciec, opuścić jakieś miejsce. Czasownik frazowy nierozdzielny bez dopełnienia.

The thief took off when he saw the police approaching.

Złodziej uciekł gdy zobaczył, że zbliża się policja.

She took off when everyone was distracted with, what was happening.

Uciekła, kiedy wszyscy byli pochłonięci tym, co się działo.

I’m going to take off now. I have a lot of work to do.

Pójdę już. Mam dużo do zrobienia.

He came up with some excuse and took off quickly.

Wymyślił jakąś wymówkę i szybko „się zmył”.


take off

take off

To take off oznacza wystartować (o samolocie). Czasownik frazowy nierozdzielny bez dopełnienia.

The plane took off at 3 p.m.

Samolot wystartował o trzeciej.

When does the plane to New York take off?

Kiedy odlatuje samolot do Nowego Jorku?

The jet couldn’t take off due to some technical problems.

Odrzutowiec nie mógł wystartować z przyczyn technicznych.

The plane was supposed to take off at 5 p.m. but it’s delayed.

Samolot miał wystartować o piątej, ale jest opóźniony.

Phrasal verbs: to take off

To take off można również użyć w znaczeniu sukcesu czy kariery.

After he appeared on TV, his career took off.

Po tym jak pojawił się w telewizji, jego kariera zaczęła rozwijać się w zastraszającym tempie.

take off

take sb out

To take somebody out oznacza zabrać kogoś dokądś, zazwyczaj osoba zapraszająca płaci za osobę, którą zabiera. To take somebody out również oznacza zabić kogoś. Czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem.

He took me out for a date.

Zabrał mnie na randkę.

My friend called me and she said, she’s taking me out for drinks.

Moja przyjaciółka zadzwoniła do mnie i powiedziała, że zabiera mnie na drinka.

He asked if he could take me out.

Zapytał czy może mnie gdzieś zabrać.

They took us out to the movies.

Oni zabrali nas do kina.

We need to take him out.

Musimy go zabić.

Ciekawostka

Co ciekawe, w slangu to take sth out/take sb out oznacza również zabić kogoś lub zniszczyć coś.

He was ordered to take out a famous politician.

Kazano mu „sprzątnąć” znanego polityka.

take off

take up (an activity)

To take up (an activity) oznacza znaleźć nowe hobby czy też zajęcie. To czasownik frazowy nierozdzielny z dopełnieniem.

I took up dancing, when I was 10.

Zacząłem tańczyć, gdy miałem 10 lat.

I want to take up some kind of sport, but I don’t know what to choose.

Chcę zacząć uprawiać jakiś sport, ale nie wiem co wybrać.

She has taken up piano recently.

Niedawno zaczęła uczęszczać na zajęcia z gry na pianinie.

I took up smoking when I was young and now I can’t quit!

Zacząłem palić, kiedy byłem młody i teraz nie mogę rzucić!

Phrasal verbs: to take up

Inne użycie to take up:

to take up space  –  oznacza „zajmować miejsce”

This computer takes up too much space. We need to sell it and buy a laptop.

Ten komputer zajmuje za dużo miejsca. Musimy go sprzedać i kupić laptopa.

to take up the challenge  –  oznacza „podjąć się wyzwania”

I took up the challenge of learning Chinese in 6 months.

Podjąłem się wyzwania nauczenia się chińskiego w sześć miesięcy.

take off

take sth back (what sb said)

To take something back oznacza cofnąć coś, co się powiedziało. Czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem.

I’m sorry, I said these mean things about you. I take it back.

Przepraszam, że mówiłem o Tobie niemiłe rzeczy. Cofam to.

I wish I could take back everything, I said.

Szkoda że nie mogę cofnąć tego, co powiedziałem.

Phrasal verbs: to take sb back

To take sb back oznacza „przyjąć kogoś z powrotem”. Używane najczęściej w kontekście kłótni.

She broke up with her boyfriend, but he apologized to her, and she decided to take him back.

Zerwała ze swoim chłopakiem, ale ją przeprosił i zdecydowała, że się z nim zejdzie (przyjmie z powrotem).

take off

take sth down

To take something down oznacza zdjąć coś, usunąć. Czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem.

Look! Someone has taken down all the photos from this wall.

Spójrz! Ktoś zdjął wszystkie zdjęcia z tej ściany.

I don’t like this poster. Please take it down immediately.

Nie podoba mi się ten plakat. Proszę zdejmij go natychmiast.

The building was old and it’s been decided to take it down.

Ten budynek był stary i zdecydowano, że trzeba go rozebrać.

TIt’s March and they still haven’t taken down these Christmas lights.

Jest marzec, a oni nadal nie zdjęli lampek choinkowych.

Phrasal verbs: to take sth down

To take sth down może oznaczać również „zapisać coś (na kartce)”.

Make sure you take this definition down. It will appear on the final test.

Upewnijcie się, że zapisaliście tę definicję. Pojawi się na teście.

take off

take sb in

To take somebody in oznacza przyjąć kogoś do siebie. Czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem.

His girlfriend threw him out, so we took him in.

Jego dziewczyna wyrzuciła go z domu, więc przyjęliśmy go do siebie.

My friend had nowhere to stay so I took her in.

Moja przyjaciółka nie miała gdzie się zatrzymać, więc przyjęłam ją do siebie.

Would you take a homeless person in?

Czy przyjąłbyś do siebie osobę bezdomną?

His family wouldn’t take him in, so he had to rent a room.

Jego rodzina nie chciała go do siebie przyjąć, więc musiał wynająć pokój.

Phrasal verbs: to take sth in

To take sth in oznacza również „zwęzić” w kontekście ubrań.

This shirt is too big  –  I need to take it in.

Ta koszula jest za duża  –  muszę ją zwęzić.

TIP

Znając znaczenie przysłówków czy przyimków występujących w czasownikach możemy „domyślić się” znaczenia czasownika frazowego. Należy jednak pamiętać, że metoda ta nie działa w przypadku wszystkich czasowników frazowych.

after  –  po, za

np. to take after somebody  –  mieć coś po kimś

out  –  na zewnątrz

np. to take somebody out  –  zabrać kogoś gdzieś („na zewnątrz”, np. wyjście z domu „na miasto”)

apart  –  oddzielnie

np. to take something apart  –  rozłożyć na części, czyli oddzielić od siebie poszczególne elementy)

in  –  w

np. to take somebody in  –  przyjąć kogoś do siebie, czyli do swojego domu, „w środku”)

Uwaga!

to take sb in  –  przyjąć kogoś do siebie

to take sth in  –  zwęzić ubranie

Pierwszy z czasowników ma znaczenie dosłowne, a drugi przenośne. W drugim przypadku znając znaczenie przyimka in nie jesteśmy w stanie odgadnąć znaczenia czasownika frazowego. Dla pewności zawsze warto sprawdzić znaczenie czasownika frazowego w słowniku.


Chcesz więcej czasowników frazowych? Zajrzyj do czasowników frazowych z GET.

Chcesz poćwiczyć czasowniki frazowe?


Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube