Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie: wstęp

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie (transitive and intransitive verbs) bardzo często sprawiają problemy osobom uczącym się języka angielskiego. Jednak nie ma w nich nic trudnego! Po przeczytaniu tego wpisu czasowniki przechodnie i nieprzechodnie nie będą nam już sprawiać problemów.

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie: jak je rozpoznać?

Najprościej zajrzeć do słownika angielsko-angielskiego. Tam, przy danym czasowniku mamy informację czy jest przechodni (transitive) czy nieprzechodni (intransitive). W ten sposób mogą być oznaczone czasowniki przechodnie w słowniku:

verb [with object]

verb [transitive]

W słowniku czasowniki nieprzechodnie mogą być oznaczone:

verb [without object]

verb [intransitive]

Czasowniki przechodnie

Czasowniki przechodnie czyli transitive verbs to czasowniki, po których występuje dopełnienie bliższe (object). Dopełnienie bliższe to dopełnienie na które dany czasownik wpływa bezpośrednio. Jeśli po czasowniku występuje dopełnienie odpowiadające na pytanie: Kogo? Co? (Whom? What?) to znaczy, że czasownik jest przechodni.

Adam loves Avah.

Aby sprawdzić czy w tym zdaniu występuje dopełnienie bliższe wystarczy zapytać: “Kogo kocha Adam?” (Whom Adam loves?). “Adam kocha Avah.” – dlaczego to czyni Avah dopełnieniem? Bo Avah jest “kochana” przez Adama, a to oznacza że działania Adama wpływają na nią bezpośrednio.

Adam makes sandwiches.

Czasowniki przechodnie wymagają dopełnienia bliższego, bo bez niego zdanie nie ma sensu.

Adam makes.

Zdanie z czasownikiem przechodnim, które nie ma dopełnienia wydaje się niekompletne. “Adam makes. – Adam zrobił.” Adam zrobił co? Bez dopełnienia zdanie nic nam nie przekazuje.

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie a strona bierna

Stronę bierną (passive voice) używamy, gdy chcemy podkreślić wykonywaną czynność. W zdaniu w stronie biernej podmiotem zdania jest obiekt na którym wykonywana jest dana czynność. Natomiast w zdaniu w stronie czynnej (active voice) obiektem na którym wykonywana jest jakaś czynność jest dopełnieniem zdania. Oznacza to, że przy przekształcaniu zdania w stronie czynnej na zdanie w stronie biernej dopełnienie zdania w stronie czynnej staje się podmiotem zdania w stronie biernej. Dlatego, do stworzenia strony biernej wykorzystujemy czasowniki przechodnie, gdyż łączą się one z dopełnieniem. Natomiast z czasownikami nieprzechodnimi nie tworzymy strony biernej.

Czasowniki przechodnie
Strona czynnaAdam told a lie.Adam powiedział kłamstwo.
Strona biernaA lie was told by Adam. Kłamstwo zostało powiedziane przez Adama.
Czasowniki nieprzechodnie
Strona czynnaAdam stayed home. Adam został w domu.
Strona biernaX Home was stayed by Adam.

Przykłady czasowników przechodnich

Czasowniki przechodnie można zapamiętać jako czasowniki, których akcja “przechodzi” na dopełnienie, czyli które oddziałowują na coś lub na kogoś.

Lista przykładowych czasowników przechodnich

admire
involve
appraise
lend
befriend
love
believe
maintain
bring
make
convey
owe
cost
praise
face
send
feed
soothe
grab
summon
hold
take
impress
touch
Uwaga!

Niektóre czasowniki przechodnie mogą mieć jedno lub dwa znaczenia w których nie stawia się po nich dopełnienia, co oznacza że w tym znaczeniu są czasownikami nieprzechodnimi.

Przykładowe zdania z czasownikami przechodnimi

admire

She admires him for his people skills.

Podziwiała go za jego zdolności interpersonalne.

What do you admire your parents for?

Za co podziwiasz swoich rodziców?

appraise

Mr Smith appraised the value of my ring.

Pan Smith wycenił wartość mojego pierścionka.

He appraised her work.

Ocenił jej pracę.

befriend

She befriended her rival.

Zaprzyjaźniła się ze swoją rywalką.

The manager tried to befriend his subordinates.

Menager próbował zaprzyjaźnić się ze swoimi podwładnymi.

believe

I believe you.

Wierzę ci.

Steve believed her lies.

Steve wierzył w jej kłamstwa.

Czasownik przechodni believe

W znaczeniu “wierzyć”, zwłaszcza w kontekście religijnym, czasownik believe jest czasownikiem nieprzechodnim.

I believe in God.

Wierzę w Boga.

bring

Avah brought her dog with her.

Avah wzięła ze sobą swojego psa.

Are you bringing someone with you?

Przychodzisz z kimś?

convey

She conveyed the message.

Ona przekazała wiadomość.

Use your voice to convey your emotions.

Użyj swojego głosu, aby wyrazić swoje uczucia.

cost

This costs a lot of money.

To kosztuje dużo pieniędzy.

It costs a fortune to move to Europe.

Przeprowadzka do Europy kosztuje fortunę.

to cost vs the cost

Pamiętajmy, że słowo cost występuje zarówno w rzeczowniku jak i w czasowniku.

to cost – kosztować

the cost – koszt (czegoś)

What’s the cost? (noun)

Jaki jest koszt?

The cost is high. (noun)

Koszt jest wysoki.

What does it cost? (verb)

Ile to kosztuje?

It costs a lot. (verb)

To dużo kosztuje.

face

You have to face your fears.

Musisz stawić czoła swoim lękom.

We are going to face huge weather changes.

Zmierzymy się z dużymi zmianami pogody.

feed

Don’t forget to feed the hamster when we are away.

Nie zapomnij karmić chomika kiedy nas nie będzie.

He has to feed a family of five.

On musi wykarmić pięcioosobową rodzinę.

Czasownik przechodni feed

W znaczeniu “żywić”, użytym w stosunku do małego dziecka czy zwierzęcia, feed jest czasownikiem nieprzechodnim.

The owls feed at night.

Sowy żywią się w nocy.

grab

He grabbed the dog’s leash.

Złapał smycz psa.

This is the best place to grab a burrito.

To najlepsze miejsce z burrito.

hold

Do you want to hold the baby?

Czy chcesz potrzymać dziecko?

She held this position for two years.

Piastowała to stanowisko przez dwa lata.

Czasownik przechodni hold

Hold w znaczeniu utrzymywania czy też nie zmieniania się jest też czasownikiem nieprzechodnim.

Hold still.

Nie ruszaj się.

impress

This actor impressed me with his performance.

Ten aktor zaimponował mi swoim występem.

His manners impressed me.

Zaimponowały mi jego maniery.

Czasownik przechodni impress

Czasownik impress można stosować również jako czasownik nieprzechodni.

This hotel fails to impress.

Ten hotel nie imponuje.

involve

The accident involved a speeding driver.

W ten wypadek był zaangażowany zbyt szybko jadący kierowca.

This reform will involve us too.

Ta reforma będzie dotyczyła również nas.

lend

I lent her money.

Pożyczyłem/am jej pieniądze.

I’m happy to lend you a helping hand.

Z przyjemnością ci pomogę.

Czasownik przechodni lend

Lend oznacza pożyczyć. W przypadku, gdy mówimy o jakiejś organizacji finansowej (np. banku), która pożycza komuś pieniądze, lend może być zarówno czasownikiem przechodnim, jak i nieprzechodnim.

The bank lent her money. (transitive)

Bank pożyczył jej pieniądze.

She asked the bank to lend more. (intransitive)

Poprosiła bank, aby pożyczył jej więcej.

love

Susan loves kittens.

Susan kocha kocięta.

They love playing tennis.

Oni uwielbiają grać w tenisa.

maintain

We managed to maintain distance.

Udało nam się utrzymać dystans.

I’m going to talk about the best ways to maintain your happiness.

Będę mówił/a o najlepszych sposobach na utrzymanie twojego szczęścia.

make

Let’s make a cake!

Zróbmy ciasto.

He learned how to make toast when he was a child.

Nauczył się robić tosty kiedy był dzieckiem.

owe

She owes us an explanation.

Jest nam winna wyjaśnienie.

I owe the IRS money.

Jestem winny/a pieniądze urzędowi skarbowemu.

praise

She praised me.

Pochwaliła mnie.

This teacher always praises her students.

Ta nauczycielka zawsze wychwala swoich uczniów.

send

She sends her love.

Przesyła pozdrowienia.

We sent that letter ages ago!

Wysłaliśmy ten list dawno temu!

soothe

Camomile tea soothed her nerves.

Herbata rumiankowa ukoiła jej nerwy.

The new dad tried to soothe his baby.

Nowy tata próbował uspokoić swoje dziecko.

summon

Luke summoned his subordinate to his office.

Luke wezwał swojego podwładnego do swojego biura.

Let’s summon the waiter.

Przywołajmy kelnera.

take

My grandparents took us to the zoo.

Moi dziadkowie zabrali nas do zoo.

I take three pills a day.

Biorę trzy pigułki dziennie.

Czasownik przechodni take

Niektóre czasowniki mają bardzo dużo znaczeń. W przypadku czasownika take jest on czasownikiem przechodnim, ale w znaczeniu “coś zaczyna działać” take jest czasownikiem nieprzechodnim.

She painted the walls and hoped that the dye would take.

Pomalowała ściany i miałą nadzieję, że farba się przyjmie.

touch

He touched a dog for the first time.

Dotknął psa po raz pierwszy.

His speech touched my heart.

Jego przemowa poruszyła mnie.

Czasownik przechodni touch

Gdy używamy touch w znaczeniu dwóch rzeczy, które się dotykają to touch może być zarówno czasownikiem przechodnim, jak i nieprzechodnim.

Our hands touched by accident.

Nasze ręce dotknęły się przez przypadek.


Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

Czasowniki przechodnie: rodzaje dopełnienia

Niektóre czasowniki mogą być używane z dopełnieniem bliższym (direct object) i dopełnieniem dalszym (indirect object). Dopełnieniem bliższym nazywamy osobę lub rzecz na którą czasownik wpływa bezpośrednio. Natomiast dopełnieniem dalszym nazywamy osobę lub rzecz, dla której dana czynność została wykonana lub która osiąga korzyści z wykonanej akcji. Zwykle zdanie z dopełnieniem dalszym składa się z podmiotu (subject), czasownika (verb), dopełnienia dalszego (indirect object) oraz dopełnienia bliższego (direct object).

Subject + verb + indirect object + direct object

Mark sent his parents a package.

W tym zdaniu dopełnieniem bliższym jest paczka (a package), gdyż to ona została wysłana, czyli działanie czasownika wpływa bezpośrednio na nią. Natomiast rodzice Marka są dopełnieniem dalszym, gdyż skorzystali z wysłania paczki, bo ją dostali.

Tom bought his girlfriend a present.

Do znalezienia dopełnienia bliższego i dalszego można wykorzystać czasownik. Przy użyciu czasownika i zaimka pytającego what trzeba zapytać “Tom kupił co?”, czyli zidentyfikować rzecz na którą czasownik wpływa bezpośrednio. Tą rzeczą na którą bezpośrednio wpływa czasownik będzie dopełnienie bliższe.

Tom bought what?

Tom bought a present.

Następnie wystarczy znaleźć osobę, która zyskała na tej czynności. Możemy wykorzystać do tego pytania “Dla kogo?” (For whom?) lub “Do kogo” (To whom?). W tym zdaniu możemy zapytać “Tom kupił prezent dla kogo?”.

Tom bought a present for whom?

Tom bought a present for his girlfriend.

Czasowniki które mogą mieć dopełnienie bliższe i dalsze

Oto przykłady czasowników, które mogą tworzyć zdania w których pojawia się dopełnienie bliższe i dalsze.

give
leave
offer
pass
sell
show

wish

Przykładowe zdania z dopełnieniem bliższym i dalszym

give

Santa Claus gives children presents.

Święty Mikołaj daje dzieciom prezenty.

I gave her a necklace just last week.

Zaledwie w zeszłym tygodniu dałem/am jej naszyjnik.

leave

Her aunt left her a house.

Jej ciotka zostawiła jej dom.

I left you the keys on the countertop.

Kluczyki zostawiłem/am ci na blacie kuchennym.

offer

He offered her his help.

On zaoferował jej swoją pomoc.

Businesses usually don’t offer their workers paid leave.

Firmy zwykle nie oferują swoim pracownikom płatnego urlopu.

pass

Mary, pass me the tea.

Mary podaj mi herbatę.

I passed them the note. Just like you asked.

Przekazałem im notatkę. Tak jak prosiłeś/aś.

sell

We sold them our house.

Sprzedaliśmy im nasz dom.

Would you like me to sell you this?

Czy chciał(a)byś, abym ci to sprzedał/a?

show

Mark showed me his new car.

Mark pokazał mi swój nowy samochód.

Could you show me that trick again?

Czy mógł(a)byś pokazać mi tą sztuczkę jeszcze raz?

wish

I wished her a Merry Christmas.

Życzyłem/am jej Wesołych Świąt.

Adam wished her all the best.

Adam życzył jej wszystkiego najlepszego.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

Czasowniki nieprzechodnie

Czasowniki nieprzechodnie czyli intransitive verbs to czasowniki, po których nie występuje dopełnienie (object). Czasowniki nieprzechodnie nie wymagają dopełnienia, aby zdanie miało sens.

She cried.

Lista przykładowych czasowników nieprzechodnich

appear
listen
arrive
live
belong
look
collapse
occur
consist
pounce
cough
relent
crawl
remain
depend
respond
die
result
disappear
revolt
emerge
rise
erupt
scream
exist
sigh
explode
sit
fade
sleep
fall
sneeze
go
squeak
happen
stand
hiccup
stay
inquire
swim
kneel
talk
laugh
vanish
leap
wait
lie
wander
Uwaga!

Niektóre czasowniki nieprzechodnie mogą mieć jedno lub dwa znaczenia w których dopuszczalne jest użycie po nich dopełnienia, co oznacza że w tym znaczeniu są czasownikami przechodnimi.

Przykładowe zdania z czasownikami nieprzechodnimi

appear

He suddenly appeared.

On nagle się pojawił.

The car appeared out of nowhere.

Samochód pojawił się znikąd.

arrive

We arrived on time.

Dotarliśmy na czas.

What time did they arrive?

Kiedy przyjechali?

belong

This belongs here.

To ma tutaj swoje miejsce.

Put it back where it belongs!

Odłóż to na miejsce.

collapse

She collapsed from fatigue.

Zemdlała z powodu zmęczenia.

That house just collapsed!

Ten dom po prostu się zawalił!

Czasownik nieprzechodni collapse

W znaczeniu “złożyć”, czasownik collapse jest zarówno czasownikiem przechodnim, jak nieprzechodnim.

The rain stopped so she collapsed her umbrella. (transitive)

Deszcz przestał padać więc złożyła swój parasol.

This table collapses so it doesn’t take up a lot of space. (intransitive)

Ten stolik się składa więc nie zajmuje dużo miejsca.

consist

My dinner consisted of chips and soda.

Moja kolacja składała się z chipsów i napoju gazowanego.

Baseball team consists of nine players.

Drużyna baseballowa składa się z dziewięciu graczy.

cough

She coughed loudly.

Głośno zakaszlała.

Please cough.

Proszę zakaszleć.

crawl

My kid just began to crawl.

Moje dziecko właśnie zaczęło raczkować.

Adam doesn’t know how to crawl. He’s too young.

Adam nie wie jak raczkować. Jest za mały.

depend

I don’t know. It depends.

Nie wiem. To zależy.

That depends on how long we will stay there.

To zależy od tego jak długo tam zostaniemy.

die

He died.

On umarł.

Don’t die!

Nie umieraj!

disappear

The cat just disappeared.

Kot po prostu zniknął.

Lisa disappeared from my sight.

Lisa zniknęła mi z oczu.

emerge

They emerged from the house.

Wynurzyli się z domu.

She emerged from this race victorious.

Wyszła z tego wyścigu zwycięska.

erupt

The volcano erupted.

Wybuchł wulkan.

Protests erupted after the election.

Protesty wybuchły po wyborach.

exist

They don’t live, they simply exist.

Oni nie żyją, oni tylko egzystują.

Do you believe that Santa Claus exists?

Czy wierzysz, że Święty Mikołaj istnieje?

explode

The child exploded with laughter.

Dziecko wybuchło śmiechem.

Czasownik nieprzechodni explode

Czasownik explode w znaczeniu “wybuchnąć’ może być czasownikiem przechodni i nieprzechodnim.

The bomb exploded. (intransitive)

Bomba wybuchła.

The USA exploded the atomic bomb in Hiroshima in 1945. (transitive)

USA eksplodowała bombę atomową w Hiroszimie w 1945 roku.

fade

The paint began to fade.

Farba zaczęła blaknąć.

Her smile faded a little.

Jej uśmiech trochę zbladł.

Czasownik nieprzechodni fade

W znaczeniu “blaknąć, płowieć”, fade może być również czasownikiem przechodnim.

The laundry faded the jeans.

Pranie spłowiały jeansy.

fall

The child fell.

Dziecko się przewróciło.

She has fallen from grace.

Wypadła z łaska.

go

Go home!
Idź do domu!

(W tym znaczeniu home jest przysłówkiem miejsca, a więc nie jest dopełnieniem)

Let’s go!

Idziemy!

happen

It happened so suddenly!

To stało się tak nagle!

He waited but nothing happened.

Czekał ale nic się nie stało.

Czasownik nieprzechodni happen

W wyrażeniach happen to be oraz happen to do, czasownik happen staje się przechodni.

I happen to do yoga in my spare time.

Tak się składa, że uprawiam jogę w wolnym czasie.

It happens to be my sister that you are pointing at.

Tak się składa, że osoba na którą wskazujesz to moja siostra.

kneel

Priest knelt and prayed.

Ksiądz uklęknął i pomodlił się.

You have to kneel before the king.

Musisz uklęknąć przed królem.

hiccup

Adam couldn’t stop hiccupping.

Adam nie mógł przestać czkać.

I always hiccup after drinking too much water.

Zawsze czkam, gdy wypije za dużo wody.

inquire

I came to inquire about the price of that red car.

Przyszłam zapytać się o cenę tego czerwonego samochodu.

He inquired further.

Dociekał dalej.

Czasownik nieprzechodni inquire

Czasownik inquire często jest używany w wyrażeniach inquire about lub inquire whether. Jest wtedy czasownikiem nieprzechodnim. Jednak dopuszczalne jest też traktowanie inquire jako czasownika przechodniego.

Adam inquired her name.

Adam zapytał się o jej imię.

Inquire jest czasownikiem używanym w amerykańskim angielskim, w brytyjskim angielskim używa się jego odpowiednika – enquire.

laugh

We laughed loudly.

Śmialiśmy się głośno.

Nick laughed out loud.

Nick roześmiał się na głos.

Czasownik nieprzechodni laugh

Laugh to czasownik nieprzechodni, jednak ma on też zastosowanie jako czasownik przechodni.

He laughed her concerns off.

Wyśmiał jej obawy.

leap

The cat leaped and scared the bird.

Kot skoczył i przestraszył ptaka.

I leaped out of the bed when I realized that I overslept.

Wyskoczyłem/am z łóżka, gdy zdałem/am sobie sprawę z tego, że zaspałem/am.

lie

I knew she was lying.

Wiedziałam, że kłamała.

I need to lie down for a few minutes.

Muszę się położyć na kilka minut.

Lie vs lie

Czasownik lie ma dwa odrębne znaczenia. Lie może oznaczać “leżeć”. W tym znaczeniu czas przeszły tworzymy nieregularnie (lie – lay). Lie ma też znaczenie “kłamać”. W tym znaczeniu czas przeszły tworzy się regularnie poprzez dodanie końcówki -ed (lie – lied).

lie ⇒ lay – leżeć

lie ⇒ lied – kłamać

listen

She didn’t say anything and just listened.

Ona nic nie powiedziała i tylko słuchała.

Don’t say anything and just listen.

Nic nie mów, tylko słuchaj.

live

She lives in France.

Ona mieszka we Francji.

My grandma lived to the age of 90.

Moja babcia dożyła 90.

look

Rachel looks great in this dress.

Rachel świetnie wygląda w tej sukience.

I’m looking for my keys.

Szukam moich kluczy.

occur

It occurred so suddenly.

To wydarzyło się tak nagle.

The drought occurs here every summer.

Susza występuje tu każdego lata.

pounce

Lion lay in waiting for his prey and then pounced.

Lew czaił się na swoją ofiarę a potem skoczył.

The journalist pounced on that story.

Dziennikarz rzucił się na tą historię.

relent

The teacher relented and let her take a makeup test.

Nauczyciel ustąpił i pozwolił jej podejść do testu poprawkowego.

She thought things through and relented.

Przemyślała sprawy i ustąpiła.

remain

We remained home.

Zostaliśmy w domu.

You have the right to remain silent.

Masz prawo zachować milczenie.

respond

Mike didn’t respond.

Mark nie odpowiedział.

He thought for a moment and then responded.

Zastanowił się przez chwilę, a potem odpowiedział.

Czasownik nieprzechodni respond

W przypadku, gdy czasownik respond ma znaczenie “odpowiedzieć” to może być zarówno czasownikiem przechodnim, jak i nieprzechodnim.

He responded her with a silence.

Odpowiedział jej milczeniem.

result

The accident resulted in death.

Wypadek doprowadził do śmierci.

These problems resulted from her incompetence.

Te problemy wynikły z jej nieudolności.

revolt

The women were outraged so they revolted.

Kobiety były oburzone więc się zbuntowały.

The workers revolted and refused to work.

Pracownicy zbuntowali się i nie chcieli pracować.

Czasownik nieprzechodni revolt

Revolt oznacza również “napawać obrzydzeniem” i w tym znaczeniu jest czasownikiem przechodnim.

The dirty diaper revolted me.

Brudna pieluszka napawała mnie obrzydzeniem.

rise

Zombies have risen from the dead.

Zombie powstały z martwych.

The phoenix always rises from the ashes.

Feniks zawsze powstaje z popiołów.

scream

The baby screamed.

Dziecko krzyknęło.

Police sirens were screaming.

Syrena policyjna wyła.

Czasownik nieprzechodni scream

W znaczeniu “wykrzykiwać coś” scream może być zarówno czasownikiem przechodnim, jak i nieprzechodnim.

He screamed the obscenities at me.

Wykrzykiwał do mnie wulgaryzmy.

sigh

I sighed deeply.

Głęboko westchnąłem/ęłam.

Let’s lie down and listen to the sounds of the wind sighing.

Połóżmy się i posłuchajmy dźwięków szumiącego wiatru.

sit

Please, sit over there.

Prosze usiądź tam.

I was sitting for hours.

Siedziałem/am godzinami.

Czasownik nieprzechodni sit

W znaczeniu “posadzić kogoś” sit jest czasownikiem przechodnim.

He sat her next to her younger brother.

Posadził ję obok jej młodszego brata.

W brytyjskim angielskim sit jest też czasownikiem przechodnim w znaczeniu “podejść do egzaminu”.

I sat my math exam on Monday.

Przystąpiłem/am do mojego egzaminu z matematyki w poniedziałek.

sleep

I slept to nine.

Spałem/am do dziewiątej.

The dog likes to sleep on the couch.

Pies lubi spać na kanapie.

sneeze

He sneezed.

Kichnął.

Laura is allergic to cats so she always sneezes near them.

Laura jest uczulona na koty więc zawsze kicha kiedy są w pobliżu.

squeak

The mouse squeaked quietly.

Mysz cicho pisnęła.

This door squeaks when you open them.

Te drzwi skrzypią gdy je otwierasz.

Czasownik nieprzechodni squeak

W przypadku, gdy mówimy że ktoś powiedział coś piskliwym głosem, wtedy squeak jest też czasownikiem przechodnim.

She squeaked her reply quickly.

Szybko wypiszczała swoją odpowiedź.

stand

She stood and waited.

Stała i czekała.

The vase is standing on the table.

Wazon stoi na stole.

Czasownik nieprzechodni stand

Stand w znaczeniu “tolerować” oraz “wytrzymać” jest czasownikiem przechodnim.

I can’t stand her!

Nie znoszę jej!

stay

Avah is staying at the Grand Hotel.

Avah zatrzymała się w Grand Hotel.

Don’t stay up late!

Nie siedź do późna!

swim

I like swimming in the morning.

Lubię pływać rano.

The letters began to swim before my eyes.

Litery zaczęły wirować przed moimi oczami.

Czasownik nieprzechodni swim

Gdy swim używamy w znaczeniu “pływać” to możemy wstawić po nim dopełnienie, co oznacza że w tym znaczeniu swim może być zarówno czasownikiem nieprzechodnim, jak i przechodnim.

I swam the butterfly.

Pływałem/am motylkiem.

talk

We have talked a lot when we last met.

Dużo rozmawialiśmy, kiedy ostatnio się spotkaliśmy.

She likes to talk about politics.

Ona lubi rozmawiać o polityce.

Czasownik nieprzechodni talk

Talk może być czasownikiem przechodnim, gdy używamy go do mówienia o czymś ważnym lub poważnym.

Let’s talk shop.

Porozmawiajmy o sprawach służbowych.

vanish

The wizard flicked his wand and vanished.

Czarodziej machnął różdżką i zniknął.

Certain animals vanished from existence in the 20th century.

Niektóre zwierzęta przestały istnieć w XX wieku.

wait

We waited outside.

Czekaliśmy na zewnątrz.

She is waiting for the bus.

Czeka na autobus.

wander

Mark let his eyes wander around the shop.

Mark pozwolił swoim oczom wędrować po sklepie.

Kathy was wandering around the neighborhood.

Kathy szwendała się po okolicy.

Czasownik nieprzechodni wander

Wander jest czasownikiem przechodnim i nieprzechodnim w znaczeniu “błąkanie się po jakimś miejscu”.

We are wandering the mall without buying anything.

Błąkamy się po centrum handlowym bez kupowania czegokolwiek.

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

Czasowniki które mogą być przechodnie i nieprzechodnie

Niektóre czasowniki są zarówno przechodnie, jak nieprzechodnie.

Lista czasowników przechodnich i nieprzechodnich

act
play
carry
read
change
relax
clap
sing
close
smell
cry
smile
get
spin
grow
start
jump
stop
knock
vomit
last
wake
learn
walk
leave
wash
move
write
pause

Przykładowe zdania z czasownikami przechodnimi i nieprzechodnimi

Każde słowo ma zazwyczaj więcej niż jedno znaczenie. W zależności od znaczenia, czasownik może być przechodni lub nieprzechodni. Oto przykładowe znaczenia poszczególnych czasowników.

agree

+ być takim samym | intransitive

This document doesn’t agree with your testimony.

Ten dokument nie pokrywa się z twoimi zeznaniami.

+ zgadzać się | transitive, intransitive

I agree with her. | transitive

Zgadzam się z nią.

I agree. | intransitive

Zgadzam się.

act

+ grać | transitive

Rob is acting the role of Romeo.

Rob gra rolę Romea.

+ działać | intransitive

She didn’t think, she simply acted.

Nie myślała, po prostu działała.

become

+ zostać | transitive

He became the president.

Został prezydentem.

+ stawać się | intransitive

We became accustomed to his weird behavior.

Przyzwyczailiśmy się do jego dziwnego zachowania.

carry

+ nosić | transitive

He carried her to bed.

Zaniósł ją do łóżka.

+ nieść się (o dźwięku) | intransitive

The sound of breaking dishes carries through the wall.

Dźwięk tłuczonych naczyń niósł się przez ścianę.

change

+ zmienić | transitive, intransitive

She’s changed her opinion. | transitive

Zmieniła zdanie.

She’s changed. | intransitive

Zmieniła się.

+ przebrać się | transitive, intransitive

She changed clothes. | transitive

Przebrała się.

She changed. | intransitive

Przebrała się.

clap

+ klaskać | transitive, intransitive

She is clapping her hands. | transitive

Ona klaska.

She is clapping. | intransitive

Ona klaska.

close

+ zamykać | transitive, intransitive

He closed his eyes for a second. | transitive

Zamknął na chwile oczy.

The restaurant closed at five. | intransitive

Restaurację zamknięto o piątej.

cry

+ płakać | transitive, intransitive

She cried tears of joy. | transitive

Płakała łzy radości.

She cried. | intransitive

Płakała.

get

+ dostać | transitive

I got a package in mail.

Dostałem/am paczkę pocztą.

+ mieć szansę coś zrobić | intransitive

I got to meet her.

Udało mi się ją poznać.

grow

+ uprawiać | transitive

She grows vegetables in her garden.

Ona uprawia warzywa w swoim ogrodzie.

+ rosnąć | intransitive

She’s 180 and she still continues to grow.

Ma już 180 cm i wciąż rośnie.

jump

+ zaatakować (nieformalne) | transitive

The robber jumped him suddenly.

Nagle zaatakował go rabuś.

+ przeskoczyć | intransitive

He jumped over the fence.

Przeskoczył przez ogrodzenie.

knock

+ strącić | transitive

She knocked a few things off the table.

Strąciła kilka rzeczy ze stołu.

+ zapukać | intransitive

I knocked on the door.

Zapukałem/am w drzwi.

last

+ wystarczać | transitive, intransitive

This will last us three weeks. | transitive

To wystarczy nam na trzy tygodnie.

The supplies should last till next month. | intransitive

Zapasy powinny wystarczyć do przyszłego miesiąca.

+ przetrwać | transitive, intransitive

The warrior didn’t last the battle. | transitive

Wojownik nie przetrwał bitwy.

This relationship won’t last. | intransitive

Ten związek nie przetrwa.

learn

+ uczyć się | transitive, intransitive

I’ve been learning English since 2016. | transitive

Uczę się angielskiego od 2016.

The child is learning to write. | intransitive

Dziecko uczy się pisać.

leave

+ zostawić | transitive

I will leave you at her house.

Zostawię cię u niej w domu.

+ wychodzić, opuszczać jakieś miejsce | transitive, intransitive

Don’t leave the shop without me. | transitive

Nie wychodzić ze sklepu beze mnie.

I’m leaving. | intransitive

Wychodzę.

move

+ przesuwać, poruszać | transitive, intransitive

Can you move the chair? | transitive

Czy możesz przesunąć krzesło?

Don’t move! | intransitive

Nie ruszaj się!

pause

+ zatrzymywać, zapauzować | transitive, intransitive

She paused the recording. | transitive

Zatrzymała nagranie.

That happened so quickly! Can you pause and rewind? | intransitive

To stało się tak szybko! Czy możesz zapauzować i przewinąć?

+ zatrzymać się | intransitive

He paused at the door.

Zatrzymał się przed drzwiami.

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie a czasowniki frazowe

Czasowniki frazowe (phrasal verbs) to rodzaj czasowników, które składają się z czasownika oraz przyimka lub przysłówka. Poprzez dodanie do czasownika przyimka lub przysłówka, dany czasownik zmienia swoje dotychczasowe znaczenie. Czasowniki frazowe również mogą być przechodnie lub nieprzechodnie, lub mieć te dwie cechy na raz.

give up
I gave up smoking. (transitive)

I can’t do this anymore. I give up! (intransitive)

to give something away

She gave away her old clothes. (transitive)

sit down

She sat down. (intransitive)

smell

+ wąchać, czuć zapach | transitive

She smelled the dinner before she even opened the door.

Poczuła kolację zanim otworzyła drzwi.

+ śmierdzieć | intransitive

This place simply smelled.

To miejsce po prostu śmierdziało.

smile

+ uśmiechnąć się jakimś typem uśmiechu | transitive

Louis smiled the smile of the victor.

Louis uśmiechnął się uśmiechem zwycięzcy.

+ uśmiechać się | intransitive

I’m positive that the cat smiled.

Jestem pewny/a, że kot się uśmiechnął.

spin

+ obracać, kręcić | transitive, intransitive

Spin the roulette. | transitive

Zakręć ruletką.

He spun around. | intransitive

Obrócił się.

start

+ założyć | transitive

Peter started his own company.

Peter otworzył swoją własna firmę.

+ zacząć | transitive, intransitive

I’m starting a new job next week. | transitive

Zaczynam nową pracę w przyszłym tygodniu.

You can start on Monday. | intransitive

Możesz zacząć w poniedziałek.

stop

+ zatrzymać | transitive, intransitive

The police stopped her. | transitive

Policja ją zatrzymała.

He saw us and stopped. | intransitive

Zobaczył nas i się zatrzymał.

vomit

+ wymiotować | transitive, intransitive

The patient vomited the content of his stomach. | transitive

Pacjent zwymiotował zawartość swojego żołądka.

She has been vomiting since 5 a.m. | intransitive

Wymiotowało od piątej rano.

wake

+ obudzić | transitive, intransitiv

My husband woke me at 6 a.m. | transitive

Mój mąż obudził mnie o szóstej rano.

Tomorrow I want to wake early. | intransitive

Jutro chcę się wcześnie obudzić.

walk

+ wyprowadzać | transitive

Lisa walks her dog at seven.

Lisa wyprowadza swojego psa o siódmej.

+ chodzić, iść | transitive, intransitive

He walked five kilometers home. | transitive

Szedł pięć kilometrów do domu.

We walk around the park.

Przeszliśmy się po parku. | intransitive

wash

+ umyć coś | transitive

Wash the dishes after the dinner.

Umyj naczynia po kolacji.

+ umyć (siebie) | transitive, intransitive

Where can I wash my hands? | transitive

Gdzie mogę umyć ręce?

Go wash before dinner. | intransitive

Idź się umyć przed kolacją.

write

+ pisać | transitive, intransitive

Don’t forget to write her. | transitive

Nie zapomnij do niej napisać.

Please write legibly. | intransitive

Proszę pisać wyraźnie.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube