Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
przysłówki częstotliwości

Przysłówki częstotliwości:
adverbs of frequency

Przysłówki częstotliwości: wstęp

Przysłówki częstotliwości (adverbs of frequency) odpowiadają na pytanie “Jak często” (How often)? Określają one częstotliwość z jaką dana czynność jest wykonywana. Przysłówki częstotliwości mówią o powtarzalnych czynnościach, dlatego łączą się z czasem Present Simple.

Jak często?

przysłówki częstotliwości

100% – always – zawsze
90% – usually – zazwyczaj
80% – normally – zwykle
70% – often – często
50% – sometimes – czasami
30% – occasionally – od czasu do czasu
10% – seldom – rzadko
5% – hardly ever/rarely – prawie nigdy

0% – never – nigdy

Przysłówki w języku angielskim

Przeczytaj o innych rodzajach przysłówków we wpisie przysłówki w języku angielskim.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


przysłówki częstotliwości

Miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniu

Przed czasownikiem głównym

Przysłówki częstotliwości never, seldom, sometimes, often, always, usually, rarely, hardly ever stawiamy zwykle przed głównym czasownikiem.

SUBJECT PRONOUN + ADVERB OF FREQUENCY + VERB
I never watch TV on Fridays.

Nigdy nie oglądam telewizji w piątki.

They always take a shower in the morning.

Oni zawsze biorą rano prysznic.

We rarely buy chocolate.

Prawie nigdy nie kupujemy czekolady.

I frequently play tennis.

Często gram w tenisa.

Na początku lub na końcu zdania

By podkreślić częstotliwość z jaką wykonujemy jakąś czynność możemy wstawić przysłówek częstotliwości na początku lub końcu zdania. OPRÓCZ always, seldom, rarely, hardly, ever, never, które możemy użyć tylko w środku zdania.

Sometimes I exercise in the gym.

Czasami ćwiczę w siłowni.

Normally I walk to work, but today I rode the bike.

Zwykle chodzę do pracy, ale dzisiaj pojechałem/am rowerem.

I play tennis frequently.

Często gram w tenisa.

Przysłówki na końcu zdania

Przysłówki very rarely, very seldom najczęściej występują na końcu zdania.

We eat meat very rarely.

Bardzo rzadko jemy mięso.

Konstrukcja z czasownikiem to be

Jeśli mamy czasownik to be w zdaniu, wówczas przysłówek częstotliwości postawimy za czasownikiem głównym.

SUBJECT PRONOUN + TO BE + ADVERB OF FREQUENCY
I am never late to work.

Nigdy nie jest spóźniony/a do pracy.

You are usually more cheerful.

Zazwyczaj jesteś bardziej pogodny/a.

UWAGA!

Always może występować jedynie w środku zdania. Czyli NIE może występować ani na początku zdania, ani na końcu.

Always we go out on Friday.
We go out on Friday always.

We always go out on Friday.


przysłówki częstotliwości

Inne określenia częstotliwości

Dłuższe frazy określające częstotliwość używamy na początku lub końcu zdania, ale nie w środku zdania.

(every) now and again – co jakiś czas
again and again – ciągle, wielokrotnie
all the time – cały czas
almost never – prawie nigdy
constantly – ciągle
every so often – co jakiś czas
from time to time – od czasu do czasu
now and then – co jakiś czas
on Mondays – w poniedziałki
once a day – raz na dzień
once a year – raz na rok
once in a blue moon – raz na ruski rok
once in a while – raz na jakiś czas
periodically – okresowo
regularly – regularnie

repeatedly – wielokrotnie

Złożone określenia częstotliwości

Konstrukcja z every

Możemy tworzyć określenia częstotliwości przez połączenie określenia czasu (dzień, miesiąc ect.) z przymiotnikiem every.

every + ____

every day = daily – codziennie
every week = weekly – co tydzień
every 2 weeks = fortnightly (BrE) – co dwa tygodnie
every month = monthly – miesięcznie

every year = annually, yearly – rocznie

Dowiedz się więcej o every z wpisu each vs every.

Konstrukcja z times

Times oznacza razy – dodając do times liczbę oraz okres czasu (dzień, miesiąc ect.) dostajemy konstrukcję, która mówi ile razy robimy coś w danym okresie czasu.

___+ times a ____

three times a week – trzy razy w tygodniu

six times a year – sześć razy z roku

Pamiętajmy również o wyrażeniach:
once a day – raz dziennie

twice a week – dwa razy w tygodniu

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube