Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
used to use to

Used to, use to, be used to

used to: wstęp

Used to jest używane do opisania czynności, które zachodziły w przeszłości, ale już nie zachodzą. Były to czynności, które często się powtarzały lub były rutynowe.


use to, used to, be used to

used to + infinitive

Konstrukcję used to z bezokolicznikiem używamy do mówienia o naszych starych zwyczajach lub czynnościach, które często powtarzaliśmy, ale których już nie wykonujemy.

I used to drink a lot of coffee, but I don’t anymore.

Kiedyś piłem/am dużo kawy, ale już tego nie robię.

Adam used to have a red car, remember?

Adam miał kiedyś czerwony samochód, pamiętasz?

Nie czekaj! Opanuj angielski do perfekcji dzięki platformie ELLA


use to, used to, be used to

Jaka jest różnica pomiędzy use to a used to?

Stosowanie konstrukcji use to oraz used to często sprawia problemy. Ich użycie jest nieraz mylone. Kiedy stosować use to a kiedy used to? Otóż used to używamy w zdaniach twierdzących.

I used to go to school.

Kiedyś chodziłem/am do szkoły.

Natomiast jeśli będziemy chcieli zadać pytanie z konstrukcją used to, to wtedy użyjemy słówka did. Did wyraża już przeszłość (do + czas przeszły = did), dlatego use to będzie użyte w czasie teraźniejszym.

Did you use to go to school?

Czy kiedyś chodziłeś/aś do szkoły?

Didn’t you use to have long hair?

Czy kiedyś nie miałeś/a długich włosów?

Podobnie jest w przeczeniu. W przeczeniu używamy słów did not (didn’t), które określają już przeszłość (do not + czas przeszły = did), dlatego stosujemy konstrukcję use to.

I didn’t use to go to school.

Nie chodziłem/am kiedyś do szkoły.

I didn’t use to like yoga, but now I love it!

Kiedyś nie lubiłem/am yogi, ale teraz ją uwielbiam!

use to, used to, be used to

used to vs would

Czasownik would również używamy do mówienia o przeszłych czynnościach. Czy możemy stosować go zamiennie z used to? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule used to vs would.


use to, used to, be used to

be used to + verb-ing

Konstrukcję be used to z czasownikiem z końcówką -ing używamy do mówienia o rzeczach, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Czasownik to be możemy odmieniać w każdym czasie i mówić o rzeczach w przeszłości, przyszłości czy w teraźniejszości. W tej konstrukcji przeczymy przy użyciu czasownika to be i nie zmieniamy used to na use to.

I’m used to getting up early in the morning.

Jestem przyzwyczajony/a do wstawania wcześnie rano.

Adam isn’t used to exercising this often.

Adam nie jest przyzwyczajony do częstych ćwiczeń.

She’s used to it.

Jest do tego przyzwyczajona.

It was hard at first because I wasn’t used to getting up so early. (Past Simple)

Na początku było ciężko, bo nie byłem/am przyzwyczajony/a do wstawania wcześnie rano.

The children complained because they weren’t used to doing so many chores.

Dzieci narzekały, bo nie były przyzwyczajone do wykonywania obowiązków domowych.

Soon I’ll be used to working full time.

Niedługo będę przyzwyczajony/a do pracy na pełen etat.

Will you ever be used to speaking in a different language?

Czy kiedykolwiek przyzwyczaisz się do mówienia obcym językiem?


use to, used to, be used to

be used to + noun

Be used to z rzeczownikiem używamy w takim samym znaczeniu co konstrukcji be used + verbing, czyli do mówienia rzeczach do których jesteśmy przyzwyczajeni lub które kiedyś wykonywaliśmy.

I’m from up north, so I’m used to snow.

Jestem z północy więc jestem przyzwyczajony/a do śniegu.

Don’t worry, I’m used to dogs. I’ve had one my whole life.

Nie martw się, jestem przyzwyczajony/a do psów. Miałem/am psa całe swoje życie.

I’m used to the printer always running out of ink.

Jestem przyzwyczajony/a, że w drukarce zawsze kończy się tusz.


use to, used to, be used to

get used to

Konstrukcję get used to używamy, gdy mówimy o przyzwyczajeniu się do jakieś zmiany.

I guess we just have to get used to our noisy neighbors.

Wygląda na to, że po prostu będziemy musieli przyzwyczaić się na naszych hałaśliwych sąsiadów.

I never really got used to waking up so early.

Nigdy nie przyzwyczaiłem/am się do wstawania wcześnie rano.

She has to get used to it.

Ona musi się do tego przyzwyczaić.


use to, used to, be used to

Czasownik to use

Nie należy mylić wyrażenia use to z czasownikiem to use. Czasami w zdaniu, te dwie konstrukcje mogą wyglądać tak samo, ale mają one zupełnie inne znaczenie. To use oznacza używać coś.

What did you use to clean the windows?

Co użyliście do umycia okien?

We used vinegar with lemons.

Użyliśmy octu z cytrynami.

Wymowa used to a to use

Innym sposobem na rozróżnienie used to od to use jest wymowa tych dwóch słów. Literę “s” w słowie used to wymawiamy jako “s”, a w czasowniku to use jako “z”.

used to – /ˈjuːst tuː/
to use – /tuː juːz/

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube