Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Inwersja w języku angielskim

Inwersja w języku angielskim

Czym jest inwersja w języku angielskim?

Inwersja w języku angielskim to zmiana – odwrócenie (inversion) szyku zdania. Szyk zdania zmieniamy poprzez wstawienie czasownika przed podmiot zdania. Najczęściej z inwersją spotykamy się w pytaniach.

Jak wygląda inwersja w języku angielskim?

W przypadku zdań w których mamy tylko jeden czasownik po prostu przesuwamy ten czasownik przed podmiot.

I am British. (zdanie z normalnym szykiem zdania)

Am I British? (zdanie po inwersji)

Gdy w zdaniu mamy więcej niż jeden czasownik (na przykład czasownik posiłkowy + czasownik główny), wtedy przed podmiotem stawiamy pierwszy występujący w zdaniu czasownik.

I am going home.

Am I going home?

W przypadku czasu Present Simple oraz Past Simple (gdy nie używamy czasownika to be), aby utworzyć pytanie musimy dodać czasownik posiłkowy do/did przed podmiot zdania. Zwykle jest to nazywane inwersją chociaż w zdaniu twierdzącym nie występuje do/did.

I go to the gym on the weekends.

Do I go to the gym on the weekends?

Kiedy nie używamy inwersji w pytaniach?

Nie wszystkie pytania stosują inwersję. W pytaniach pośrednich (indirect questions) zachowujemy normalny szyk zdania (czasownik występuje po podmiocie).

I am late.
Am I late? (pytanie po inwersji)

Could you tell me if I am late? (pytanie pośrednie bez inwersji)

Inwersji w języku angielskim nie stosujemy również w pytaniach o podmiot (subject question).

Adam bought a car.
What did Adam buy? (pytanie o przedmiot – zdanie po inwersji)

Who bought a car? (pytanie o podmiot zdania – nie używamy inwersji, po prostu w miejsce podmiotu stawiamy słówko pytające who)

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


Inwersja w języku angielskim

Kiedy używamy inwersji w języku angielskim?

Jak już zostało wspomniane – inwersję w języku angielskim najczęściej spotykamy w pytaniach. Jednak nie jest to jedyna konstrukcja w której wykorzystujemy inwersję. Jeśli chcemy, aby nasze zdanie zabrzmiało bardziej formalnie to inwersję w języku angielskim możemy wykorzystać również:

1. w zdaniach zaczynających się od negatywnego przysłówka lub wyrażenia przysłówkowego

Możemy zacząć zdanie od negatywnego przysłówka lub wyrażenia przysłówkowego (adverbial phrase), aby podkreślić naszą wypowiedź. Jednak możemy zastosować inwersję tylko jeśli przysłówek modyfikuje całe zdanie, a nie tylko rzeczownik.

Never had she looked more beautiful.

Nigdy nie wyglądała piękniej.

Hardly anyone buys the whole set.
Mało kto kupuje cały zestaw.

(nie ma inwersji, bo przysłówek opisuje tylko podmiot)

Czy przysłówek może modyfikować rzeczownik?

Przysłówki modyfikują czasowniki, przymiotniki lub inne przysłówki. Przymiotniki modyfikują rzeczowniki i zaimki. Jednak są takie wyrażenia, które prowokują dyskusję czy przysłówek może też modyfikować rzeczownik lub zaimek.

almost everybody – prawie wszyscy

hardly anyone – mało kto

Almost oraz hardly to przysłówki, które w tych wyrażeniach modyfikują zaimki. Niektórzy uważają, że to potwierdza że przysłówki mogą też modyfikować rzeczowniki i zaimki. Inni uważają, że skoro te przysłówki modyfikują zaimki to powinny być uznane za przymiotniki. Jednak żadna z tych racji nie została uznana za ogólnie przyjętą dlatego na tę chwilę poprawnie jest twierdzić, że przysłówki nie mogą modyfikować rzeczowników ani zaimków. A wyrażenia takie jak almost everybody to wyjątki potwierdzające regułę.

Zdania po inwersji w języku angielskim zaczniemy od tych negatywnych przysłówków i wyrażeń przysłówkowych:

barely – ledwo
hardly – ledwo
in no way – w żadnym razie
little – mało, niewiele
never – nigdy
no sooner – ledwo
nowhere – nigdzie
only later – dopiero później
only then – dopiero wtedy
rarely – rzadko
scarcely – niewiele

seldom – rzadko

Przykłady zdań z negatywnymi przysłówkami i wyrażeniami przysłówkowymi
Hardly had I closed the door when the alarm went off.

Ledwo zamknąłem drzwi a odezwał się alarm.

In no way did he deserve that fine.

W żadnym razie nie należał mu się ten mandat.

In no way do I agree with his decision.

W żadnym razie nie zgadzam się z jego decyzją.

Little did he know how expensive this trip would be.
Nie wiedział jak kosztowna będzie ta podróż.

(zwróćmy uwagę na to, że zdanie musi brzmieć sensownie po przetłumaczeniu dlatego nie da się go dosłownie przetłumaczyć – Mało wiedział o tym jak kosztowna będzie ta podróż)

No sooner had I arrived at the store than it closed.
No sooner did I arrive at the store than it closed. (AmE)

Ledwo dotarłem/am do sklepu a go zamknięto.

Nowhere have I ever eaten such good food.

Nigdzie nie jadłem takiego dobrego jedzenia.

Only then did she understand what had happened.

Dopiero wtedy zrozumiała co się stało.

Rarely do I get the opportunity to speak to a managing partner.

Rzadko mam okazję porozmawiać z wspólnikiem zarządzającym.

Seldom can I afford such expensive shoes.

Rzadko stać mnie na takie drogie buty.

Uwaga!

W przypadku tych wyrażeń, inwersja w języku angielskim pojawia się w drugiej części zdania.

not since – ani razu odkąd
not until – dopóty
only after – tylko po
only by – tylko przez

only when – dopiero gdy

Only after I saw her new car did I believed she bought it.

Tylko po tym, jak zobaczyłem/am jej nowy samochód to uwierzyłem/am, że go kupiła.

Only after reviewing the documents did she change her mind.

Tylko po przejrzeniu dokumentów zmieniła zdanie.

Only by selling the house could we afford to pay off our debts.

Tylko przez sprzedaż domu stać nas było na spłacenie długów.

2. w okresach warunkowych z had, were oraz should zamiast if

Możemy użyć inwersji zamiast if jeśli w okresie warunkowym występują czasowniki had, were lub should.

If she had finished school, she would have been a lawyer.
Had she finished school, she would have been a lawyer.

Gdyby skończyła szkołę byłalaby prawnikiem.

3. po konstrukcji so + przymiotnik… that

Możemy użyć inwersji jeśli zaczniemy zdanie od konstrukcji so + przymiotnik… that.

The food was so salty that we couldn’t eat it.

Jedzenie było tak słone, że nie mogliśmy go zjeść.

So salty was the food that we couldn’t eat it.

Tak słone było jedzenie, że nie mogliśmy go zjeść.

4. po konstrukcji such + to be… that

Użyjemy inwersji w języku angielskim, gdy zdanie zaczniemy od konstrukcji such + to be… that.

Such was the headache that we had after this job.

Taki mieliśmy ból głowy po skończeniu tej pracy.

5. gdy zaczniemy zdanie od przysłówka miejsca

Jeśli zaczniemy zdanie od przysłówka miejsca to możemy użyć inwersji.

My favorite books are on the top shelf.

Moje ulubione książki są na górnej półce.

On the top shelf are my favorite books.

Na górnej półce są moje ulubione książki.

6. po słowach so, nor, neither

W zdaniach twierdzących oraz przeczeniach użyjemy inwersji po so, nor, neither.

She didn’t know what to do and neither did he.

Ona nie wiedziała co robić i on też nie wiedział.

7. po słowie as

W pisanym oraz w formalnym angielskim użyjemy inwersji po as.

We wanted to buy this house, as did they.

Chcieliśmy kupić ten dom, tak jak i oni.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube