Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Present Participle

Present Participle

Present Participle: imiesłów czynny

Present Participle to imiesłów czynny, zwany też teraźniejszym. Czasownik w Present Participle tworzymy poprzez dodanie do podstawowej formy czasownika końcówki -ing.

Participles w języku angielskim

W języku angielskim mamy trzy rodzaje participles: Present Participle, Past Participle oraz Perfect Participle.

Bezokolicznik:work
Present Participle:working
Past Participle:worked
Perfect Participle:having worked

Przeczytaj o Past Participle w artykule Past Participle w języku angielskim.

Kiedy używamy Present Participle?

Present Participle używamy:

+ w czasach continuous

Present Participle używamy we wszystkich czasach ciągłych. W zdaniach continuous Present Participle łączy się z czasownikiem to be w odpowiedniej formie.

Present Continuous:I am working.
Past Continuous:I was working.
Future Continuous:I will be working.
Present Perfect Continuous:I have been working.
Past Perfect Continuous:I had been working.
Future Perfect Continuous:I will have been working.

+ jako przymiotnik

Present Participle może występować w zdaniu jako przymiotnik, który opisuje tego, kto lub to, co sprawiło, że dane uczucie zostało wywołane.

She is an inspiring person.

This book was boring.

+ w zdaniach imiesłowowych

Zdania imiesłowowe (participle clauses) służą do przekazywania informacji w sposób ekonomiczny. Możemy ich używać, gdy podmiot zdania i imiesłowu jest taki sam.

Standing in line, I remembered that I didn’t bring my wallet. ⇒ While I was standing in the line, I remembered that I didn’t bring my wallet.

Kiedy używamy zdań imiesłowowych?

Zdania imiesłowowe używamy, gdy:

+ chcemy podać powód jakiegoś działania
Expecting the snow, she changed her tires for winter tires. (BrE tyres)

Mary left early, knowing she had to catch the last bus.

+ chcemy podać wynik jakiegoś działania
The glass fell down, spraying the water everywhere.

The car broke down, leaving me stranded.

+ mówimy o dwóch czynnościach wykonywanych w tym samym czasie
Cooking dinner, I kept on snacking.

Running, I sang all the Adelle songs I knew.

+ chcemy podać dodatkowe informacje dotyczące tematu opisywanego w zdaniu
Starting in the fall, the new semester will be my last.

Feeling stupid, she raised her hand to ask the question.

+ w celu skrócenia zdań względnych

Można skrócić zdanie względne (relative clause) poprzez ominięcie zaimka względnego i użycie czasownika w Present Participle.

The woman who is standing there is my mother. ⇒ The woman standing there is my mother.

The book which is lying there is my favorite. ⇒ The book lying there is my favorite.

+ w zdaniach z there + to be

Present Participle wstawimy po rzeczowniku w zdaniach z there + to be w odpowiedniej formie.

There are people living here for free.

I know there was a movie talking about this issue.

+ po wyrażeniach z niektórymi czasownikami

Używamy Present Participle w wyrażeniach z czasownikami catch oraz find.

catch/find + dopełnienie + Present Participle
I caught him stealing.

We found him reading a book in his room.

Present Participle używamy po wyrażeniach z czasownikami spend oraz waste, po których występują wyrażenia czasowe lub związane z pieniędzmi.

spend/waste + wyrażenia czasowe/pieniężne + Present Participle
They wasted time going around in circles.

We spent a lot of money buying Christmas presents.

Czasowniki percepcji to: hear, see, watch, smell.

czasowniki percepcji + dopełnienie + Present Participle
I heard her talking about her new apartment.

They saw their neighbors arguing over the fence.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


Present Participle

Jak tworzymy czasowniki z końcówką -ing?

Czasowniki z -ing tworzymy poprzez dodanie do czasownika w bezokoliczniku końcówki -ing.

listen + ing = listening

walk + ing = walking

Zasady dodawania -ing do czasowników

1. Podwojenie ostatniej spółgłoski w:
+ wyrazach jednosylabowych, w których ostatnie trzy litery to spółgłoska, samogłoska i spółgłoska
sit ⇒ sitting

get ⇒ getting

+ wyrazach wielosylabowych, w których ostatnie trzy litery to spółgłoska, samogłoska i spółgłoska, gdy akcent pada na ostatnią sylabę
begin ⇒ beginning

forget ⇒ forgetting

2. Nie podwojenie ostatniej spółgłoski w wyrazach, w których występują dwie samogłoski przed ostatnią spółgłoską
bleed ⇒ bleeding

meet ⇒ meeting

3. Opuszczenie końcówki -e przy dodawaniu -ing
write ⇒ writing

dance ⇒ dancing

Wyjątki!
age ⇒ ageing
be ⇒ being
4. Nie opuszczenie końcówki -e w wyrazach zakończonych na -ee, -ye, -oe
dye ⇒ dyeing

tiptoe ⇒ tiptoeing

5. Zmiana końcówki -ie na -y
lie ⇒ lying

die ⇒ dying

6. Dodanie -k w wyrazach zakończonych na -c
panic ⇒ panicking

mimic ⇒ mimicking

Uwaga!

Czasowniki z końcówką -ing to zarówno czasowniki w Present Participle, jak i w gerund.


Present Participle

Gerund vs Present Participle

Present Participle oraz gerund mają taką samą formę -ing, dlatego mogą występować problemy w ich rozróżnieniu. Różnica między nimi polega na tym, że gerund ma funkcję rzeczownika w zdaniu, a Present Participle występuje jako czasownik lub przymiotnik.

Jak rozpoznać kiedy w zdaniu użyto gerund, a kiedy Present Participle?

Gerund funkcjonuje jako rzeczownik, dlatego w zdaniu może być podmiotem, dopełnieniem lub może być częścią rzeczownika złożonego.

Swimming is a healthy and fun hobby. (gerund jako podmiot)
I enjoy swimming in the sea. (gerund jako dopełnienie)

I jumped into the swimming pool. (gerund jako część rzeczownika złożonego)

Natomiast Present Participle występuje w zdaniach w czasach ciągłych, a więc jest częścią konstrukcji z czasownikiem to be.

I am swimming. (czasownik w Present Continuous)

(While he was) Swimming, he inhaled a lot of water. (czasownik w zdaniu imiesłowowym)

Present Participle może też występować pod postacią przymiotnika.

This is a very tiring exercise.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube