Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Some vs any

SOME vs ANY

Some vs any: wstęp

Some vs any używamy, gdy mówimy o nieokreślonych ilościach. Obydwa wyrażenia możemy łączyć zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi.

some – kilka, jakiś, trochę

any – trochę, jakiś, żaden

Some: zastosowanie

Some zwykle używamy w zdaniach twierdzących. Możemy użyć some w pytaniach w przypadku, gdy coś komuś oferujemy lub o coś prosimy.

zdania twierdzące

My grandma baked some cookies.

Moja babcia upiekło trochę ciastek.

I saw some people outside.

Widziałam kilka osób na zewnątrz.

pytania (oferty, prośby)

Would you like some tea?

Czy chciał(a)byś herbatę?

Can I have some snacks?

Czy mogę poprosić o jakieś przekąski?

Any: zastosowanie

Any najczęściej stosujemy w pytaniach i przeczeniach. W zdaniach twierdzących użyjemy any tylko w znaczeniu “Nie ważne który czy jaki”.

przeczenia

I didn’t buy any salt.

Nie kupiłem/am w ogóle soli.

She doesn’t have any friends.

Ona nie ma żadnych przyjaciół.

pytania

Do you have any sisters?

Czy masz siostry?

Will he bring any guests with him?

Czy przyprowadzisz jakiś gości?

zdania twierdzące

Call the police if you have any information about his whereabouts.

Zadzwoń na policję jeśli masz jakiekolwiek informacje o jego miejscu pobytu.

She could have bought any toy she wanted.

Mogła kupić jakąkolwiek zabawkę chciała.

A lot, many, much

Więcej określeń ilości opisaliśmy w artykule many, much, a lot.

Nie czekaj! Opanuj angielski do perfekcji dzięki platformie ELLA.


Some vs any

Some of vs any of

Przed zaimkami wskazującymi (this, that), zaimkami osobowymi w dopełnieniu (him, us), przymiotnikami dzierżawczymi (her, your) oraz przedimkiem the stawiamy of po słowie some.

Can I have some of this cake?

Czy mogę prosić o kawałek ciasta?

Some of you may know this already, but we’re meeting tomorrow at eight.

Niektórzy z was mogą już to wiedzieć ale jutro spotykamy się o ósmej.

I met some of her friends yesterday.

Spotkałem/am kilku jej przyjaciół wczoraj.

I heard some of the kids were expelled.

Słyszałem/am że niektóre dzieciaki zostały wyrzucone ze szkoły.

W przypadku any również stawiamy of przed zaimkami wskazującymi, osobowymi w dopełnieniu, przymiotnikami dzierżawczymi a także przedimkami a, an, the.

I didn’t know any of this.

Nic z tego nie wiedziałem.

We didn’t think any of us knew about it.

Nie wydawało nam się, że którekolwiek z nas wiedziało o tym.

I’ve never seen any of his friends.

Nigdy nie widziałem żadnego z jego przyjaciół.

Did any of the rooms have air conditioning?

Czy któryś z pokoi miał klimatyzację?

Zaimki w języku angielskim

Poznaj zaimki angielskie z wpisu zamki po angielsku.

Any + przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym

Możemy użyć any w połączeniu z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym.

Can’t you drive any faster?

Nie możesz jechać trochę szybciej?

It couldn’t have gone any worse.

Nie mogło pójść gorzej.


Some vs any: porównanie

SOME

ANY

Zdania twierdzące

I need some help.
Potrzebuję (jakiejś) pomocy.
I need any help I can get.
Potrzebuje każdą pomoc jaką dostanę.

Any w zdaniu twierdzącym używamy tylko w znaczeniu – nie ważne który czy jaki.

Pytania

Can I offer you some tea?
Czy mogę zaoferować ci herbatę?

Some w pytaniach używamy do oferowania czegoś lub próśb.

Do you have any tea?
Czy masz jakąś herbatę?

Przeczenia

Nie używane w przeczeniach.
I didn’t meet any strangers.
Nie spotkałam żadnych nieznajomych.

Konstrukcja z of

I saw some of the fliers.
Widziałem/am kilka ulotek.

Some of nie łączy się z przedimkami a/an.

I didn’t see any of the fliers.
Nie widziałam żadnych ulotek.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube