Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
past participle

Past Participle w języku angielskim

Co to jest Past Participle?

Past Participle w języku angielskim to tak zwana trzecia forma czasownika. Forma, którą nazywamy Past Participle w języku angielskim, to po polsku imiesłów bierny. Samo słowo “participle” oznacza imiesłów przymiotnikowy.

W języku angielskim mamy również formę Present Participle.

Past Participle: jak tworzymy?

Jeśli forma Past Participle dla danego czasownika jest regularna, to wówczas tworzymy ją dodając końcówkę -ed. Natomiast istnieje wiele czasowników, których formy Past Participle są nieregularne. Pełną listę czasowników nieregularnych znajdziesz we wpisie czasowniki nieregularne.

work – worked – worked
watch – watched – watched

buy – bought – bought

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


Tworzenie regularnych form Past Participle

To w jaki sposób utworzymy regularną formę Past Participle zależy od tego, jaką końcówkę ma czasownik.

zakończony na -e

Do czasowników zakończonych na -e dodajemy tylko literę -d.

smile – smiled – smiled

barge – barged – barged

zakończony na spółgłoskę + y

W czasownikach zakończonych na spółgłoskę + -y, zamieniamy -y na -ie i dodajemy -d.

cry – cried – cried

study – studied – studied

zakończonych na -ee, -ye, -oe

Do czasowników zakończonych na -ee, -ye, -oe dodajemy tylko literę -d.

dye – dyed –dyed
agree – agreed – agreed

tiptoe – tiptoed – tiptoed

zakończony na samogłoska + spółgłoska

Przy czasownikach jednosylabowych zakończonych na samogłoskę i spółgłoskę podwajamy ostatnią literę.

grab – grabbed – grabbed

stop – stopped – stopped

Przy czasownikach dwu- i trzysylabowych podwajamy ostatnią literę jeśli akcent jest na ostatnią sylabę.

admit – admitted – admitted

control – controlled – controlled

Ale!

Jeśli czasownik kończy się na spółgłoskę poprzedzoną dwiema samogłoskami wtedy nie podwajamy ostatniej litery.

dream – dreamed – dreamed

remain – remained – remained

Pamiętajmy, że nigdy nie podwajamy liter: w, x, y.

zakończonych na -c

W czasownikach zakończonych na -c dodajemy literę -k, a następnie dodajemy końcówkę -ed.

mimic – mimicked – mimicked
frolic – frolicked – frolicked

past participle

Kiedy używamy Past Participle w języku angielskim?

1. tworząc czasy Perfect

Wszystkie czasy Perfect Simple czyli Present Perfect, Past Perfect oraz Future Perfect wymagają użycia formy Past Participle w swojej budowie.

Present Perfect

osoba + have/has + Past Participle

I have been to New York twice.

Byłem/am w Nowym Jorku dwa razy.

She has seen that movie.

Widziała ten film.

Past Perfect

osoba + had + Past Participle

I had known about it.

Wiedziałem/am o tym.

Lisa had worked there before.

Lisa pracowała tam wcześniej.

Future Perfect

osoba + will have + Past Participle

I will have worked here for 2 years in 2022.

Będę pracować tu przez dwa lata w 2022.

He will have finished by 6 o’clock.

Skończy przed szóstą.

2. tworząc stronę bierną

Do stworzenia strony biernej potrzebujemy czasownika to be w odpowiednim czasie i Past Participle.

to be + Past Participle

The book was written by Adam.

Książka została napisana przez Adama.

The car has been washed recently.

Samochód został niedawno umyty.

3. jako przymiotnik w zdaniu

Użyjemy Past Participle jako przymiotnika jeśli chcemy opisać coś, co uległo czyjemuś wpływowi.

The vase is broken.
Wazon jest rozbity.
Look at that broken vase.

Popatrz na ten rozbity wazon.

This case is known.
Ta sprawa jest znana.
This is a known case.

To jest znana sprawa.

4. w trzecim okresie warunkowym (third conditional)

W trzecim okresie warunkowym zastanawiamy się co by było gdyby coś się stało, czyli myślimy o przeszłości. W konstrukcji trzeciego okresu warunkowego używamy czasu Past Perfect, a w drugiej części zdania Past Participle.

if + past perfect + would have + past participle

If she had stayed at school, she would have been a lawyer.

Gdyby kontynuowała naukę, byłaby prawnikiem.

If I had gotten married, I would have had kids by now.

Gdybym wyszła za mąż, miałabym już dzieci.

5. zdania imiesłowowe (participle clauses)

Zdania imiesłowowe służą do przekazywania zdań w bardziej ekonomiczny sposób i używają do tego Present Participle, Past Participle lub Perfect Participle.

Past participle

Engrossed in the story, Lara forgot to breathe.

Zaabsorbowana w historię, Lara zapomniała oddychać.

Stunned, I simply stayed silent.

Zszokowany, po prostu milczałem.

Perfect particle strona czynna

having + past participle

Having seen the documents I withdrew my support.

Zobaczywszy dokumenty, wycofałem poparcie.

Having cooked dinner, I ate it.

Ugotowawszy kolację, zjadłem ją.

Perfect particle strona bierna

having been + past participle

Having been robbed, the police was called.

Po kradzieży, policja została wezwana.

Having been cooked, the dinner was eaten.

Po ugotowaniu, kolacja została zjedzona.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube