Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
work vs job

WORK vs JOB

Work vs job: różnica

Work oraz job to dwa określenia oznaczające pracę. Work to zarówno rzeczownik, jak i czasownik. Work to ogólne określenie na wykonywaną pracę – niekoniecznie zawodową. Gdy mówimy o pracy z użyciem work mamy na myśli wszystkie czynność nie tylko takie za które spodziewamy się zapłaty – np. praca w wolontariacie (volunteer work) lub praca w domu (housework). Jako czasownik work oznacza „pracować”. Z kolei job to rzeczownik oznaczający pracę za pieniądze. Głównie jest stosowane w znaczeniu pracy zawodowej lub zadania do wykonania za które spodziewamy się wynagrodzenia.

Rzeczownik niepoliczalny

Work to rzeczownik niepoliczalny, czyli taki którego nie da się policzyć. Natomiast job to rzeczownik policzalny, czyli taki który ma liczbę pojedynczą i liczbę mnogą.

I have two jobs.

I have two works.

Z rzeczownikami niepoliczalnymi nie używamy przedimków tylko wyrażenia określające ilość takie jak a lot of, some etc. Przed rzeczowniki policzalne stawiamy przedimki a/an/the.

I have some work to do.

I have a job to do.


Work vs job: porównanie

Job oznacza pracę w znaczeniu stanowiska pracy i posady.

Do you have a well-paid job?

Czy masz dobrze płatną pracę?

I have a new job. I’m going to be a waitress.

Mam nową pracę. Będę kelnerką.

Ten new jobs will be created in this department.

Dziesięć nowych stanowisk pracy zostanie utworzonych w tym wydziale.

They currently don’t have a job.

Oni obecnie nie mają pracy.

Work to fizyczna lub mentalna praca wykonywana, aby osiągnąć jakiś cel.

He worked hard on this project.

On ciężko pracował nad tym projektem.

We have a lot of work left.

Zostało nam dużo pracy.

Work możemy też używać w znaczeniu miejsca pracy lub aby powiedzieć dla kogo pracujemy.

Adam works for Apple.

Adam pracuje dla Apple.

He works in the hospital.

Pracuje w szpitalu.

I work from 2 p.m.

Pracuje od czternastej.

She starts work at 8 a.m.

Ona zaczyna pracę o ósmej rano.

She’s at work.

Jest w pracy.

We are going to work.

Idziemy do pracy.

Job to rzeczownik, a work to zarówno rzeczownik, jak i czasownik, dlatego nie możemy go stosować zamiennie z work.

Where do you work?
Gdzie pracujesz?

(work występuje tu jako czasownik)

Where do you job?

I have to work during the weekend.
Muszę pracować w weekend.

(work występuje tu jako czasownik)

I have to job during the weekend.

Job to słowo, które ma bardziej konkretne znaczenie, dlatego kiedy chcemy zapytać kogoś jaką dokładnie płatną pracę wykonuję to użyjemy job.

What is your job?
Jaką masz pracę?

What is your work?

Job vs work: inne znaczenia

Job możemy zastosować również w znaczeniu „konkretne zadanie do wykonania”.

She has an important job to do.

Mam ważną pracę (zadanie) do wykonania.

Czasownika work używamy również w znaczeniu „działać”, kiedy mówimy o urządzeniach.

This computer is not working!

Ten komputer nie działa!

WORK JOB
Część mowy rzeczownik i czasownik rzeczownik
Policzalność rzeczownika rzeczownik niepoliczalny rzeczownik policzalny
Opłata za pracę za lub bez wynagrodzenia za wynagrodzenie
Znaczenie ogólnie wykonywana praca konkretna praca, zwykle zawodowa
Przykłady
I like to work in the garden.
She works as an accountant.
She comes to work at 9 a.m.
I like my job.
I have a full-time job.
My job requires financial expertise.

work vs job

Work vs job: wyrażenia z job

Oto popularne wyrażenia ze słowem job.

a dead-end job – praca bez perspektyw
a demanding job – wymagająca praca
an entry-level job – praca niewymagająca doświadczenia
a full-time job – praca na pełny etat
a high-powered job – praca o wysokim prestiżu
a job hunt – poszukiwanie pracy
a job opening – wakat
a job opportunity – oferta pracy
a job search – poszukiwanie pracy
a lucrative job – dobrze płatna praca

a part-time job – praca na pół etatu

to apply for a job – ubiegać się o pracę
to get a job – dostać pracę
to look for a job – szukać pracy

to offer a job – zaproponować pracę

Work vs job: wyrażenia z work

Oto często używane wyrażenia ze słowem work.

coursework – praca zaliczeniowa
fieldwork – prace badawcze w terenie
homework – praca domowa
housework – prace i obowiązki domowe
paperwork – papierkowa robota
social work – praca socjalna
work hours – godziny pracy

work in progress – praca w toku

Homework vs housework

Homework to praca domowa zadawana do domu przez nauczyciela np. napisanie wypracowania (writing an essay). Housework to prace domowe, które musimy wykonać w domu np. sprzątanie (cleaning), pranie (doing laundry) czy gotowanie (cooking).

Homework oraz housework często są mylone z powodu podobnego zapisu składającego się z angielskiego słowa na dom oraz słowa work.

home – dom

house – dom

Czym różni się house od home? Sprawdź we wpisie house vs home.

to finish work at – kończyć pracę o
to leave work at – wychodzić z pracy o
to start work at – zaczynać pracę o
to work at – pracować w
to work for – pracować dla
to work on – pracować nad

to work with – pracować z

Sprawdź też inną parę wyrazów o podobnym znaczeniu – couple i pair.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube