Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Would rather

Would rather

Would rather: wstęp

Would rather przetłumaczymy jako wolał(a)bym raczej. Używamy tego wyrażenia, aby powiedzieć jakie są nasze preferencje. Fraza would rather składa się z czasownika modalnego would oraz przysłówka rather.

Would rather: konstrukcje

Używając wyrażenia would rather tworzymy zdanie składające się z dwóch zdań składowych (clauses). Zdania składowe mogę mieć ten sam podmiot lub mogą mieć różne podmioty.

Would rather: ten sam podmiot

W zdaniu z tym samym podmiotem używamy would rather do określenia preferencji podmiotu zdania. W tej konstrukcji zdania używamy czasownika w bezokoliczniku.

podmiot + would + rather + bezokolicznik + reszta zdania

I would rather eat ice cream.

I would rather eat ice cream.

Wolał(a)bym raczej zjeść lody.

W przypadku przeczenia not łączy się z wyrażeniem would rather.

podmiot + would + rather + not + bezokolicznik + reszta zdania

I would rather not eat ice cream.

I would rather not eat ice cream.

Wolał(a)bym raczej nie jeść lodów.

Pytania z would rather tworzymy poprzez inwersję, czyli przesunięcie na początek zdania would.

Would + podmiot + rather  + bezokolicznik + reszta zdania

Would you rather eat ice cream?

Would you rather eat ice cream?

Wolał(a)byś raczej zjeść lody?

Jeśli chcemy użyć tej konstrukcji do mówienia o przeszłości to zamiast bezokolicznika użyjemy perfect infinitive bez to.

I would rather have eaten ice cream.
Wolałem/am raczej zjeść lody.

Używając czasu przeszłego mówimy co “woleliśmy” zrobić, ale czego nie zrobiliśmy. W tym wypadku mówimy, że wolałem/am zjeść lody, ale zjadłem/am co innego.

Forma skrócona would rather

Would rather skracamy za pomocą apostrofu do ‘d.

I would rather = I’d ratherwe would rather = we’d rather
you would rather = you’d ratheryou would rather = you’d rather
he would rather = he’d ratherthey would rather = they’d rather
she would rather = she’d rather
it would rather = it’d rather

Would rather: różne podmioty

Zdanie z różnymi podmiotami używamy do określenia preferencji pierwszego podmiotu względem drugiego podmiotu. W tej konstrukcji występuje czasownik w czasie Past Simple.

podmiot 1 + would + rather + podmiot 2 + czasownik w Past Simple + reszta zdania

I would rather you made your choice now.

I would rather you made your choice now.

Wolał(a)bym raczej żebyś teraz zdecydował/a.

Jak widać w powyższym zdaniu, chociaż używamy Past Simple to mówimy o teraźniejszości. W przypadku zdania z would rather i różnymi podmiotami, Past Simple używamy do mówienia o teraźniejszości lub przyszłości. Natomiast jeśli chcemy mówić o przeszłości, wtedy użyjemy czasu Past Perfect.

I would rather you had made your choice then.
Wolałem/am raczej żebyś zdecydował/a wtedy.

W tym zdaniu mówimy, że osoba do której skierowane jest to zdanie nie podjęła wtedy decyzji.

W przeczeniach z would rather i różnymi podmiotami, słowo przeczące not dodajemy do drugiego zdania składowego – nie do would rather.

podmiot 1 + would + rather + podmiot 2 + (did) not + czasownik + reszta zdania

I would rather you didn’t make your choice now.

I would rather you didn’t make your choice now.
Wolał(a)bym raczej żebyś nie decydował teraz.

W przeczeniu w Past Simple do czasowników innych niż to be dodajemy czasownik posiłkowy did. Did jest w czasie przeszłym, dlatego czasownik główny nie jest w czasie przeszłym.

Pytanie z would rather z różnymi podmiotami tworzymy przez inwersję would.

Would + podmiot 1 + rather + podmiot 2 + czasownik w Past Simple + reszta zdania

Would you rather I made my choice now?

Would you rather I made my choice now?

Wolał(a)byś, żebym zdecydował/a teraz?

Gerund oraz to infinitive

W zdaniach z would rather nie używamy form czasownika gerund (końcówka -ing), ani to infinitive (to + bezokolicznik).

I’d rather calling home.

I’d rather to call home.

Więcej o tych formach czasownika znajdziesz we wpisie gerund vs infinitive.


Would rather

Would rather: wyrażenia

Oto wyrażenia z użyciem would rather.

much

Do wyrażenia would rather możemy dodać przysłówek much w celu podkreślenia preferencji.

She’d much rather see the other movie.

Wolałaby raczej zobaczyć ten drugi film.

than

W zdaniach z would rather często używamy spójnika than, aby powiedzieć że wolimy jedną opcję od drugiej.

They’d rather be at home than here.

Woleliby raczej być w domu niż tutaj.

I’d rather not

Możemy odpowiedzieć na propozycję używając krótkiej formy would rather not.

– Do you want to go to the movies?
    Chcesz iść do kina?
I’d rather not.

    Wolał(a)bym nie.

Would prefer vs would rather

Would prefer możemy używać zamiennie z would rather, gdy mówimy o konkretnych preferencjach.

I’d rather see a play.
I’d prefer to see a play.
Wolał(a)bym zobaczyć sztukę.

Zwróćmy uwagę na to, że w połączeniu z would prefer stosujemy to + infinitive.

I’d rather she come home quickly.
I’d prefer her to come home quickly.
Wolał(a)bym, żeby przyszła szybko do domu.

Gdy w zdaniu mamy różne podmioty, to po would prefer stosujemy zaimek osobowy w dopełnieniu (object pronoun), natomiast po would rather zaimek osobowy (subject pronoun).

Sprawdź czym różnią się te dwa typy zaimków we wpisie zamki po angielsku.

Prefer vs would rather

Jeśli mówimy ogólnie o naszych preferencjach to możemy wykorzystać do tego zarówno prefer, jak i would rather.

I’d rather play games than exercise.
I prefer to play games rather than exercise.
I prefer playing games to exercising.
Wolę grać w gry niż ćwiczyć.

Zauważmy, że możemy ułożyć zdanie z prefer z użyciem czasownika z końcówką -ing, a także z bezokolicznikiem. W przypadku, gdy tworzymy zdanie z bezokolicznikiem, wtedy stawiamy to przed pierwszym czasownikiem, inaczej niż w zdaniu z would rather, w którym używamy czasownika bez to.

I’d rather read than watch TV.
I prefer to read rather than watch TV.
I prefer reading to watching TV.
Wolę czytać niż oglądać telewizję.

Gdy porównujemy dwie czynności w zdaniu z would rather stosujemy spójnik than, natomiast w zdaniu z prefer stosujemy rather than. Nie stosujemy than z prefer. W przypadku zdań z czasownikiem z końcówką -ing użyjemy spójnika to.

Więcej o prefer oraz would prefer można znaleźć we wpisie prefer, would prefer.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube