Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
will vs going to

Will vs going to

Will vs going to: wstęp

Will oraz going to używamy do mówienia o przyszłych zamiarach. Czasownik will stosujemy w czasach przyszłych (Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous). Natomiast going to używamy do mówienia o przyszłości, ale ta konstrukcja nie jest konstrukcją czasu przyszłego – czyli nie używamy jej w żadnym z czterech wyżej wymienionych czasów przyszłych (future tenses). Często will oraz going to są stosowane zamiennie, gdy mowa jest o przyszłych przewidywaniach. Jednak will oraz going to nie zawsze mogą być stosowane w ten sam sposób – jakie są różnice między nimi?

Konstrukcja zdania z will

Zdanie twierdzące z will w czasie Future Simple tworzymy w połączeniu z bezokolicznikiem (infinitive).

Osoba + will + bezokolicznik + reszta zdania

I will buy this hat.

Przeczenia tworzymy przy użyciu słowa przeczącego not, które stawiamy po will.

Osoba + will + not + bezokolicznik + reszta zdania

I will not buy this hat.

Pytania tworzymy przez inwersję, czyli will stawiamy przed osobą.

Will + osoba + bezokolicznik + reszta zdania

Will I buy this hat?

Formy skrócone will

Formy skrócone tworzymy poprzez połączenie dwóch słów w jedno. W miejsce pominiętych liter stawiamy apostrof.

will = ‘ll

will not = won’t

Konstrukcja zdania z going to

Konstrukcję going to używamy w połączeniu z czasownikiem to be. W zdaniu twierdzącym po going to stawiamy bezokolicznik.

Osoba + to be + going to + bezokolicznik + reszta zdania

I am going to see a movie.

Przeczenie z going to tworzymy za pomocą czasownika to be oraz słówka przeczącego not.

Osoba + to be + not + going to + bezokolicznik + reszta zdania

I am not going to see a movie.

Pytania z going to tworzymy za pomocą inwersji czasownika to be.

To be + osoba + going to + bezokolicznik + reszta zdania

Am I going to see a movie?

Formy skrócone going to

W zdaniach z going to skracamy czasownik to be, a nie konstrukcję going to.

I’m going to see a movie.

W amerykańskim angielskim możemy skrócić going to do gonna, ale tylko w bardzo nieformalnych sytuacjach.

I’m gonna see a movie.


will vs going to

Will vs going to: użycie

Going to używamy do mówienia o przyszłości, ale wtedy gdy mówimy o czymś co jest powiązane z teraźniejszością. Natomiast w przypadku will mówimy o przyszłości, która nie ma powiązania z teraźniejszością. Kiedy jeszcze używamy will a kiedy going to?

1. Will stosujemy, gdy mówimy o decyzjach podjętych w chwili mówienia, a going to gdy mówimy o wcześniej podjętych decyzjach.

I know! I will make spaghetti.

Wiem! Zrobię spaghetti.

I’m going to New York next weekend. I already bought the tickets.

Jadę do Nowego Jorku w przyszłym tygodniu. Już kupiłem/am bilety.

2. Stosujemy will do mówienia o przypuszczeniach i przewidywaniach bazujących na naszych przeczuciach. Going to używamy do mówienia o przewidywaniach opartych na dowodach lub doświadczeniach.

I think it will rain.

Myślę, że będzie padać.

I drank expired milk. I’m going to be sick.

Wypiłem/am przeterminowane mleko. Będę chory/a.

3. Will używamy do mówienia o czymś, co się na pewno wydarzy. Going używamy do mówienia o czymś, co się za chwile wydarzy.

She will wait until 5. But after that she has to go to work.

Będzie czekać do piątej. Ale później musi iść do pracy.

This road is so uneven. I’m going to fall over.

Ta droga jest taka nierówna. Przewrócę się.

4. Używamy will do składania propozycji, obietnic oraz próśb. Going to używamy do wydania poleceń oraz do mówienia, że coś jest obowiązkowe.

I promise I will wash the dishes.

Obiecuję, że umyję naczynia.

We are going to this party and that’s final.

Idziemy na to przyjęcia i kropka.

5. Will stosujemy do mówienia o faktach i ogólnych prawdach.

You can’t please everyone. Someone will always complain.

Nie możesz zadowolić wszystkich. Ktoś zawsze będzie narzekać.

6. Używamy will w pierwszym okresie warunkowym.

If you stay home, I will stay too.

Jeśli zostaniesz w domu, to ja też zostanę.

Użycie won’t

Stosujemy won’t gdy chcemy powiedzieć, że coś lub ktoś odmawia współpracy.

I tried everything, but the car simply won’t start.

Próbowałem/am wszystkiego ale samochód po prostu nie chce zapalić.


will vs going to

Will vs going to: porównanie

WILL

GOING TO

Zdanie twierdzące

osoba + will + bezokolicznik

She will call you.

osoba + to be + going to + bezokolicznik

She is going to call you.

Przeczenie

osoba + will + not + bezokolicznik

She will not call you.
She won’t call you.

osoba + to be + not + going to + bezokolicznik

She is not going to call you.
She isn’t going to call you.

Pytanie

will + osoba + bezokolicznik

Will she call you?

to be + osoba + going to + bezokolicznik

Is she going to call you?

Użycie

+ decyzja podjęta w chwili mówienia

I think I will stay home on Saturday.

+ decyzja podjęta wcześniej

I’m going to stay home on Saturday.

+ przypuszczenie oparte na przeczuciu

He will probably pass the exam.

+ przypuszczenie oparte na dowodach

He’s going to pass the exam. He studied a lot.

+ coś, co się na pewno wydarzy – pewnik

Adam will forgive her. He always does.

+ coś, co się za chwile wydarzy

Adam is going to forgive her any minute now.

+ obietnica, oferta, prośba

Will you help me clean up this mess?

+ polecenie i obowiązek

You are going to help me clean up this mess. It’s an order.

+ fakty o przyszłości i ogólne prawdy

These flowers will bloom in the spring.

+ pierwszy okres warunkowy

If you buy a house, I will pay for half of it.

Przeczytaj o innych sposobach wyrażania przyszłości po angielsku.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube