Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Sposoby wyrażania przyszłości po angielsku

Sposoby wyrażania przyszłości po angielsku

Sposoby wyrażania przyszłości po angielsku: wstęp

Sposoby wyrażania przyszłości po angielsku nie ograniczają się tylko do użycia czasu przyszłego (future tense). Możemy wyrazić przyszłości używając także czasów teraźniejszych oraz niektórych konstrukcji. Jak mówić o przyszłości po angielsku?

Sposoby wyrażania przyszłości po angielsku: czasy teraźniejsze

Czas teraźniejszy Present Simple

Czas Present Simple to czas teraźniejszy, jednak możemy go użyć do mówienia o przyszłości w jednym przypadku. Gdy mówimy o przyszłych wydarzeniach, które zostały zaplanowane – na przykład rozkłady, harmonogram wydarzeń etc. W czasie Present Simple do czasowników występujących po podmiocie w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy końcówkę -s (-es).

Osoba + czasownik + reszta zdania

The movie starts at 5 p.m.
The bus leaves at 10 o’clock.

The movie starts at 5 p.m.

Film zaczyna się o siedemnastej.

The bus leaves at 10 o’clock.

Autobus odjeżdża o dziesiątej.

Przeczenie w Present Simple tworzymy poprzez dodanie czasownika posiłkowego do / does oraz not.

Osoba + do / does + not + czasownik + reszta zdania

The train does not leave at 10.
The meeting does not start at 9 a.m.

The train does not leave at 10.

Pociąg nie odjeżdża o dziesiątej.

The meeting does not start at 9 a.m.

Spotkanie nie zaczyna się o dziewiątej rano.

Pytania w Present Simple tworzymy przy pomocy czasownika posiłkowego do / does, który stawiamy na początku zdania.

Do / does + osoba + czasownik + reszta zdania

Does the bus arrive at 11?
Does the concert end at 12 p.m.?

Does the bus arrive at 11?

Czy autobus przyjeżdża o jedenastej?

Does the concert end at 12 a.m.?

Czy koncert kończy się o północy?


Czas teraźniejszy Present Continuous

Czas Present Continuous to kolejny czas teraźniejszy, którego możemy użyć do mówienia o przyszłości. Wyrażamy przyszłość za pomocą Present Continuous, gdy mówimy o wcześniej zaplanowanych czynnościach, które dopiero się wydarzą. W zdaniach dodajemy określenia czasu takie jak: tomorrow czy next day, aby zaznaczyć że dana czynność dopiero się odbędzie. Czas Present Continuous tworzymy za pomocą czasownika to be oraz czasownika z końcówką -ing.

Osoba + to be + czasownik-ing + reszta zdania

I am seeing him tomorrow.
We are playing basketball on Saturday.

I’m seeing him tomorrow.

Spotykam się z nim jutro.

We’re playing basketball on Saturday.

Gramy w koszykówkę w sobotę.

Przeczenia w Present Continuous tworzymy poprzez dodanie słowa przeczącego not.

Osoba + to be + not + czasownik-ing + reszta zdania

I am not coming back on Thursday.
They are not flying to Paris next week.

I am not coming back on Thursday.

Nie wracam w czwartek.

They are not flying to Paris next week.

Oni nie lecą do Paryża w przyszłym tygodniu.

Pytanie w Present Continuous tworzymy poprzez inwersję czasownika to be.

To be + osoba + czasownik-ing + reszta zdania

Are you meeting him at 3?
Is she doing the laundry on Saturday?

Are you meeting him at 3?

Czy spotykasz się z nim o piętnastej?

Is she doing the laundry on Saturday?

Czy ona robi pranie w sobotę?


Sposoby wyrażania przyszłości po angielsku

Sposoby wyrażania przyszłości po angielsku: czasy przyszłe

Czas przyszły Future Simple

Czas Future Simple to czas przyszły, który stosujemy do mówienia o planach na przyszłość w chwili ich podjęcia oraz przewidywaniach i przypuszczeniach opartych na przeczuciach. Dodatkowo użyjemy tego czasu do składania obietnic, propozycji i próśb. Czas Future Simple tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego will oraz czasownika głównego w bezokoliczniku.

Osoba + will + czasownik + reszta zdania

I will buy this dress.
I promise she will clean her room.

I will buy this dress.

Kupię tę sukienkę.

I promise she will clean her room.

Obiecuję, że ona posprząta swój pokój.

Przeczenie w Future Simple tworzymy za pomocą not.

Osoba + will + not + czasownik + reszta zdania

She will not go out tonight.
We will not buy that house.

She will not go out tonight.

Ona nie wyjdzie dziś wieczorem.

We will not buy that house.

Nie kupimy tego domu.

Pytanie w Future Simple tworzymy za pomocą inwersji, czyli czasownik will stawiamy przed osobę.

Will + osoba + czasownik + reszta zdania

Will you come to the party?
Will you take a walk with me?

Will you come to the party?

Czy przyjdziesz na imprezę?

Will you take a walk with me?

Czy pójdziesz ze mną na spacer?


Czas przyszły Future Continuous

Czas Future Continuous to czas przyszły, który używamy do mówienia o zdarzeniach i czynnościach, które będą trwały w określonym czasie w przyszłości. Zdania w Future Continuous tworzymy za pomocą konstrukcji will + be + czasownik z końcówką -ing.

Osoba + will + be + czasownik-ing + reszta zdania

This time next week, we will be relaxing in Hawaii.
John will be going on a biking trip next month.

This time next week, we will be relaxing in Hawaii.

O tej porze w przyszłym tygodniu będziemy relaksować się na Hawajach.

John will be going on a biking trip next month.

John pojedzie na wycieczkę rowerową w przyszłym miesiącu

Przeczenie w Future Continuous tworzymy za pomocą słowa przeczącego not, które stawiamy po will.

Osoba + will + not + be + czasownik-ing + reszta zdania

I will not be cooking dinner today.
She will not be sleeping tonight.

I will not be cooking dinner today.

Nie będę gotować obiadu dzisiaj.

She will not be sleeping tonight.

Nie będzie spała dziś w nocy.

Pytanie w Future Continuous tworzymy za pomocą inwersji will.

Will + osoba + be + czasownik-ing + reszta zdania

Will you be visiting your parents over the weekend?
Will we be leaving at 4?

Will you be visiting your parents over the weekend?

Czy będziesz odwiedzać swoich rodziców w weekend?

Will we be leaving at 4?

Czy będziemy wychodzić o czwartej?


Czas przyszły Future Perfect

Kolejnym sposobem wyrażania przyszłości po angielsku jest czas Future Perfect, czyli czas przyszły używany do mówienia o czynności, która zakończy się przed jakimś momentem w przyszłości. Aby utworzyć zdanie w Future Perfect potrzebna jest nam konstrukcja will + have + III forma czasownika.

Osoba + will + have + III forma czasownika + reszta zdania

In two days, they will have arrived at their destination.
Sarah will have mowed the lawn by three.

In two days, they will have arrived at their destination.

W dni dojadą do celu swojej podróży.

Sarah will have mowed the lawn by three.

Sarah skosi trawę do trzeciej.

W czasie Future Perfect przeczenia tworzymy poprzez wstawienie not pomiędzy will a have.

Osoba + will + not + have + III forma czasownika + reszta zdania

They will not have finished work by afternoon.
I will not have finished doing my homework by 2.

They will not have finished work by afternoon.

Nie skończą pracy przed południem.

I will not have finished doing my homework by 2.

Nie skończę odrabiać pracy domowej przez czternastą.

Pytanie w Future Perfect tworzymy za pomocą inwersji czasownika will.

Will + osoba + have + III forma czasownika + reszta zdania

Will you have gone to work by the time I wake up?
Will he have found a job by the end of this month?

Will you have gone to work by the time I wake up?

Czy pójdziesz do pracy zanim się obudzę?

Will he have found a job by the end of this month?

Czy on znajdzie pracę przed końcem miesiąca?


Czas przyszły Future Perfect Continuous

Czasu Future Perfect Continuous to czas przyszły stosowany, gdy mówimy o trwającej czynności, która zakończy się w jakimś momencie w przyszłości. Do stworzeniach zdań w tym czasie używamy konstrukcji will + have + been + czasownik z końcówką -ing.

Osoba + will + have + been + czasownik-ing + reszta zdania

When she retires, she will have been working for 35 years.
We will have been living here for five years when we move.

When she retires, she will have been working for 35 years.

Kiedy przejdzie na emeryturę minie 35 lat odkąd zaczęła pracować.

We will have been living here for five years when we move.

Kiedy się przeprowadzimy minie pięć lat odkąd tu zamieszkaliśmy.

Aby utworzyć przeczenie w czasie Future Perfect Continuous trzeba dodać słowo przeczące not po will.

Osoba + will + not + have + been + czasownik-ing + reszta zdania

I will not have been learning English for a year when I move to the USA.
When she turns 50, she will not have been working for 30 years.

I will not have been learning English for a year when I move to the USA.

Nie będę się uczył/a angielskiego przez rok kiedy przeprowadzę się do USA.

When she turns 50, she will not have been working for 30 years.

Kiedy ona skończy 50 lat nie minie 30 lat odkąd ona zaczęła pracować.

W Future Perfect Continuous pytanie tworzymy przez inwersję will.

Will + osoba + have + been + czasownik-ing + reszta zdania

Will you have been sleeping for 12 hours tomorrow morning?
Will they have been driving for 10 hours by 3 p.m.?

Will you have been sleeping for 12 hours tomorrow morning?

Czy będziesz spał/a przez dwanaście godzin jutro rano?

Will they have been driving for 10 hours by 3 p.m.?

Czy o piętnastej minie dziesięć godzin odkąd wyruszyli?

Sposoby wyrażania przyszłości po angielsku: porównanie czasów Future
Zdanie twierdzące
Future SimpleI will go to Canada.
Future ContinuousI will be going to Canada.
Future PerfectI will have gone to Canada.
Future Perfect ContinuousI will have been going to Canada.
Przeczenie
Future SimpleI will not go to Canada.
Future ContinuousI will not be going to Canada.
Future PerfectI will not have gone to Canada.
Future Perfect ContinuousI will not have been going to Canada.
Pytanie
Future SimpleWill I go to Canada?
Future ContinuousWill I be going to Canada?
Future PerfectWill I have gone to Canada?
Future Perfect ContinuousWill I have been going to Canada?

Sposoby wyrażania przyszłości po angielsku

Konstrukcje wyrażające przyszłość po angielsku

Sposoby wyrażania przyszłości po angielsku: konstrukcja to be going to

To be going to używamy, gdy mówimy o zamiarach i planach na przyszłość oraz gdy wyrażamy przypuszczenia poparte dowodami. W zdaniu po to be going to stawiamy bezokolicznik.

Osoba + to be + going to + bezokolicznik + reszta zdania

They are going to buy a house.
She studied a lot so I think she is going to pass this test.

They are going to buy a house.

Zamierzają kupić dom.

She studied a lot so I think she is going to pass this test.

Ona dużo się uczyła więc myślę, że zaliczy ten test.

W przeczenie z konstrukcją to be going to dodajemy słowo przeczące not.

Osoba + to be + not + going to + bezokolicznik + reszta zdania

We are not going to go to New York next month.
I am not going to do the laundry on the weekend.

We are not going to go to New York next month.

Nie zamierzamy jechać do Nowego Jorku w przyszłym miesiącu.

I am not going to do the laundry on the weekend.

Nie zamierzam robić prania w weekend.

Pytanie z konstrukcją to be going to zaczynamy od czasownika to be.

To be + osoba + going to + bezokolicznik + reszta zdania

Are you going to watch a movie tonight?
Is she going to be alright?

Are you going to watch a movie tonight?

Czy zamierzasz obejrzeć dzisiaj wieczorem film?

Is she going to be alright?

Czy wszystko będzie z nią w porządku?

Dokładny opis tej konstrukcji można znaleźć w artykule konstrukcja going to.


Sposoby wyrażania przyszłości po angielsku: konstrukcja to be about to

To be about to używamy, gdy chcemy powiedzieć że spodziewamy się, że coś stanie się wkrótce. W tej konstrukcji po to be about używamy bezokolicznika.

Osoba + to be + about to + bezokolicznik + reszta zdania

She is about to leave for work.
We are about to eat dinner.

She is about to leave for work.

Ona niedługo wyjdzie do pracy.

We are about to eat dinner.

Zaraz zjemy kolację.

Przeczenie w konstrukcji to be about to tworzymy poprzez wstawienie słowa not po czasowniku to be.

Osoba + to be + not + about to  + bezokolicznik + reszta zdania

You are not about to cook dinner.
I am not about to call him.

You are not about to cook dinner.

Ty nie ugotujesz zaraz kolacji.

I am not about to call him.

Nie zadzwonię do niego zaraz.

Pytanie w konstrukcji to be about to poprzez inwersję czasownika to be.

To be + osoba + about to + bezokolicznik + reszta zdania

Is he about to lose the match?
Are we about to turn left?

Is he about to lose the match?

Czy on zaraz nie przegra meczu?

Are we about to turn left?

Czy zaraz nie skręcamy w lewo?


Sposoby wyrażania przyszłości po angielsku: konstrukcja to be on the point of

Podobnie jak w to be about to, konstrukcję to be on the point of używamy, aby powiedzieć że spodziewamy się że coś stanie się niedługo. Po to be on the point of stawiamy czasownik z końcówką -ing.

Osoba + to be + on the point of + czasownik-ing + reszta zdania

I am on the point of ordering the food so tell me what you want.
We are on the point of leaving the house.

I am on the point of ordering the food so tell me what you want.

Zaraz zamawiam jedzenie więc powiedz mi co chcesz.

We are on the point of leaving the house.

Zaraz wychodzimy z domu.

Przeczenie z konstrukcją to be on the point of tworzymy poprzez wstawienie not po czasowniku to be.

Osoba + to be + not + on the point of + czasownik-ing + reszta zdania

She is not on the point of leaving for work.
You are not on the point of calling her.

She is not on the point of leaving for work.

Ona nie wychodzi zaraz do pracy.

You are not on the point of calling her.

Ty zaraz do niej nie zadzwonisz.

Pytanie z konstrukcją to be on the point of tworzymy poprzez inwersję czasownika to be.

To be + osoba + on the point of + czasownik-ing + reszta zdania

Is Jack on the point of calling Avah?
Are you on the point of starting work?

Is Jack on the point of calling Avah?

Czy John zaraz zadzwoni do Avah?

Are you on the point of starting work?

Czy zaraz zaczynasz pracę?


Sposoby wyrażania przyszłości po angielsku: konstrukcja to be due to

Używamy konstrukcję to be due to, gdy mówimy o wydarzeniach, które są zaplanowane.
Po to be due to stawiamy bezokolicznik.

Osoba + to be + due to + bezokolicznik + reszta zdania

The bus is due to arrive at 7 p.m.
The wedding is due to start at 2 p.m.

The bus is due to arrive at 7 p.m.

Autobus ma przyjechać o dziewiętnastej.

The wedding is due to start at 2 p.m.

Ślub ma się zacząć o czternastej.

Przeczenie w konstrukcji to be due to tworzymy za pomocą słowa przeczącego not.

Osoba + to be + not + due to + bezokolicznik + reszta zdania

She is not due to come until Monday.
The meeting is not due to start at 10 a.m.

She is not due to come until Monday.

Ona nie ma przyjść aż do poniedziałku.

The meeting is not due to start at 10 a.m.

Spotkanie nie ma się zacząć o dziesiątej.

Pytanie w konstrukcji to be due to tworzymy poprzez inwersję czasownika to be.

To be + osoba + due to + bezokolicznik + reszta zdania

Is the match due to start at 2 p.m.?
Is the train due to arrive at 7?

Is the match due to start at 2 p.m.?

Czy mecz ma się zacząć o czternastej?

Is the train due to arrive at 7?

Czy pociąg ma przyjechać o siódmej?


Sposoby wyrażania przyszłości po angielsku: konstrukcja to be to

Konstrukcję to be to używamy w bardzo formalnych sytuacjach. Stosujemy ją gdy mówimy o przyszłych zobowiązaniach, poleceniach oraz instrukcjach. To be to łączymy z bezokolicznikiem.

Osoba + to be + to + bezokolicznik + reszta zdania

She is to call me at 3 p.m.
You are to turn on the next corner.

She is to call me at 3 p.m.

Ona ma do mnie zadzwonić o piętnastej.

You are to turn on the next corner.

Skręć na następnym zakręcie.

W konstrukcji to be to przeczenie tworzymy poprzez dodanie not.

Osoba + to be + not + to + bezokolicznik + reszta zdania

You are not to leave before you finish your homework.
Adam is not to meet him at 10.

You are not to leave before you finish your homework.

Masz nie wychodzić dopóki nie skończysz pracy domowej.

Adam is not to meet him at 10.

Adam nie ma się z nim spotkać o dziesiątej.

Pytanie w konstrukcji to be to tworzymy poprzez inwersję czasownika to be.

To be + osoba + to + bezokolicznik + reszta zdania

Am I to wait here for her?
Are we to wear formal clothing?

Am I to wait here for her?

Czy mam tu zaczekać na nią?

Are we to wear formal clothing?

Czy mamy założyć formalne ubranie?

Najczęściej konstrukcję to be to możemy spotkać w nagłówkach.

The Prime Minister is to sign the treaty today.

Premier ma podpisać traktat dzisiaj.


Sposoby wyrażania przyszłości po angielsku: czasowniki

Do mówienia o przyszłości możemy stosować czasowniki takie, jak: would like, plan, want, hope, expect.

I would like to start working in the fall.

Chciał(a)bym zacząć pracować na jesieni.

She plans to go to Spain this summer.

Ona planuje pojechać do Hiszpanii w lato.

We want to visit my husband’s parents during the holidays.

Chcemy odwiedzić rodziców mojego męża podczas świąt.

Adam hopes to graduate next year.

Adam ma nadzieję, że skończy szkołę w przyszłym roku.

I expect to see her on Monday.

Oczekuję, że zobaczę ją w poniedziałek.

Możemy spekulować o przyszłości używając czasowników modalnych may, might oraz could.

The weather changed so it may rain tomorrow.

Pogoda się zmieniła więc jutro może padać.

He’s quite busy, but he might call me on Saturday.

On jest dość zajęty ale może zadzwoni do mnie w sobotę.

We could visit him on the weekend.

Moglibyśmy odwiedzić go w weekend.

Jeśli myślimy, że jest duża szansa że coś się wydarzy to możemy wyrazić to za pomocą czasownika should.

The train should be arriving soon.

Pociąg powinien niedługo przyjechać.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube