Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
unless

UNLESS

Unless: wstęp

Unless to spójnik, który przetłumaczymy jako „jeśli nie” lub „chyba że”. Słowo unless oznacza jakiś wyjątek, który zmieni omawianą sytuację. Unless ma znaczenie negatywne, dlatego w zdaniu z unless nie wstawia się przeczenia.

Zdanie z unless

Zdanie z unless składa się z dwóch części. Jeśli unless występuje na początku zdania, wtedy obydwie części zdania oddzielamy przecinkiem.

Unless I get sick, I’m going to the concert on Saturday.

Natomiast jeśli unless jest w drugiej części zdania, wtedy nie wstawiamy przecinka.

I’m going to the concert on Saturday unless I get sick.

Zwróćmy uwagę na to, że mówiąc o przyszłości używamy czasu teraźniejszego. Po unless nie stawiamy will.

I won’t go unless he will pay me back.

I won’t go unless he pays me back.


Unless w okresach warunkowych

Okresy warunkowe (conditionals) inaczej nazywane trybami warunkowymi to konstrukcje gramatyczne używane, aby powiedzieć że „jeśli coś… to coś”, czyli coś się wydarzy jeśli jakiś warunek zostanie spełniony. Unless to jedno z charakterystycznych słów, które może być użyte we wszystkich okresach warunkowych, chociaż najczęściej występuje w zerowym i pierwszym okresie warunkowym.

Zero conditional – zerowy okres warunkowy

Zerowy okres warunkowy wykorzystujemy, aby mówić o czymś, co na pewno się wydarzy, jeśli dany warunek zostanie wypełniony. Najczęściej w zerowym trybie tłumaczymy unless, jako „chyba że”. W tym okresie warunkowym po unless stawiamy Present Simple.

Unless + Present Simple + Present Simple
Unless you eat, you get hungry.

You get hungry unless you eat.

First conditional – pierwszy okres warunkowy

Pierwszy okres warunkowy wykorzystujemy, aby mówić o czymś, co najprawdopodobniej się stanie. W tym trybie warunkowym unless najczęściej tłumaczymy jako „chyba że”. W pierwszym okresie warunkowym po unless stawiamy czasownik w czasie Present Simple.

Unless + Present Simple + will + czasownik
Unless I have guests for lunch, I will clean the house today.

I will clean the house today unless I have guests for lunch.

Second conditional – drugi okres warunkowy

Drugi okres warunkowy wykorzystujemy do mówienia o czymś, co ma małe szanse na spełnienie. W drugim trybie warunkowym po unless używamy czasu Past Simple.

Unless + Past Simple + would + czasownik
Unless I really needed it, I wouldn’t buy that.

I wouldn’t buy that unless I really needed it.

Third conditional – trzeci okres warunkowy

Trzeci okres warunkowy wykorzystujemy do zastanawiania się nad przyszłością z uwzględnieniem przeszłych wydarzeń. W trzecim trybie warunkowym po unless używamy czasu Past Perfect.

Unless + Past Perfect + would have + III forma czasownika
Unless we had been invited, we wouldn’t have come

We wouldn’t have come unless we had been invited.

W okresach warunkowych najczęściej używany jest spójnik if. Jednak zapamiętajmy, że unless to odpowiednik if… not, a nie if.

I will eat this donut unless you want to eat it.
I will eat this donut if you don’t want to eat it.

(Zauważmy, że w zdaniu ze spójnikiem if dodaliśmy w zaprzeczenie z użyciem czasownika posiłkowego do oraz not.)

If it snows we will build a snowman.
Unless it snows we will build a snowman.

(W tym zdaniu nie mamy negatywnego warunku, dlatego nie możemy zastąpić if spójnikiem unless.)

Okresy warunkowe: unless vs if

Oto jak można przekształcić zdania z unless na zdania z if (lub odwrotnie) tak, aby przekazywały taki sam warunek.

UNLESS IF
Zerowy okres warunkowy
Water doesn’t boil unless you heat it up to 100 degrees.
If you heat water up to 100 degrees, it will boil.
I don’t eat unless I’m hungry.
If I’m not hungry, I don’t eat.

I don’t faint unless I raise my right hand.

If I raise my right hand, I faint.

Pierwszy okres warunkowy
I will clean the house today unless I have guests for lunch.
I will clean the house today if I don’t have guests for lunch.
You’ll regret it for the rest of your life unless you go out with her.
You’ll regret it for the rest of your life if you don’t go out with her.

You will die unless you drink water every day.

You will die if you don’t drink water every day.

Drugi okres warunkowy
I wouldn’t buy that unless I really needed it.
I wouldn’t buy that if I didn’t really need it.
He wouldn’t quit his job unless it were necessary.
He wouldn’t quit his job if it weren’t necessary.

I wouldn’t have canceled the meeting unless I was sick.

I wouldn’t have canceled the meeting if I weren’t sick.

Trzeci okres warunkowy
They wouldn’t have called unless they had had good news.
They wouldn’t have called if they hadn’t had good news.
I wouldn’t have found that job unless I had moved to New York.
I wouldn’t have found that job if I hadn’t moved to New York.
We wouldn’t have come unless we had been invited.
We wouldn’t have come if we hadn’t been invited.

Not unless

Not unless oznacza „tylko, jeśli”. Tego wyrażenia użyjemy w odpowiedzi na jakieś stwierdzenie, gdy nasza odpowiedź brzmi „nie”, chyba że zaistnieje jakaś wyjątkowa sytuacja. Synonimem not unless jest only if.

– Will you go to work on Saturday?
Not unless I really have to.

(to zdanie oznacza, że zapytany nie pójdzie do pracy w sobotę, chyba że naprawdę będzie musiał)

– Can you cook?
Not unless you mean putting convenience food into the microwave.

(to zdanie oznacza, że zapytany nie umie gotować, oprócz sytuacji w których
pytający zaliczy do gotowania wkładania gotowych dań do mikrofalówki)

Nieformalne zastosowanie unless

W mowie możemy się spotkać z użyciem unless w celu wplecenia do zdania jakiejś nowej informacji.

Let’s call for a taxi – unless you want to walk home.


Przykładowe zdania z unless

I wouldn’t go unless I really had to.

Nie poszedłbym/poszłabym jeśli naprawdę bym nie musiał/a.

You will be late unless you take the car.

Spóźnisz się chyba że weźmiesz samochód.

Unless they buy a car, they won’t go on vacation.

Jeśli nie kupią samochodu nie pojadą na wakacje.

Mark won’t cook dinner unless someone helps him.

Mark nie ugotuje kolacji jeśli nikt mu nie pomoże.

We won’t be able to see this play unless we have tickets.

Nie będziemy mogli zobaczyć tej sztuki jeśli nie będziemy mieć biletów.

Unless Adam comes with us, I’m not going to the party.

Jeśli Adam z nami nie pójdzie to ja nie idę na imprezę.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube