Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Czasy teraźniejsze w języku angielskim

Jakie mamy czasy teraźniejsze w języku angielskim?

Czasy teraźniejsze w języku angielskim: wstęp

Czasy teraźniejsze w języku angielskim to present tenses. Mamy cztery czasy teraźniejsze w języku angielskim: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Czasów teraźniejszych używamy do mówienia o wydarzeniach, które odbywają się w teraźniejszości lub które mają powiązania z teraźniejszością.

Czasy teraźniejsze w języku angielskim: Present Simple

Czas Present Simple używamy do mówienia o często powtarzających się czynnościach, faktach i ogólnych prawdach o świecie.

Zdanie twierdzące w Present Simple

W Present Simple zdanie twierdzące tworzymy za pomocą osoby oraz czasownika w formie podstawowej – bezokolicznika.

Osoba + bezokolicznik + reszta zdania

I drink tea.

I drink tea.

Piję herbatę.

W przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę -s (-es).

She drinks tea.

Ona pije herbatę.

Przeczenie w Present Simple

W Present Simple przeczenie tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego do. Do (lub does dla trzeciej osoby liczby pojedynczej) łączy się ze słowem przeczącym not.

Osoba + do / does + not + bezokolicznik + reszta zdania

I do not drink tea.

I do not drink tea.

Nie piję herbaty.

Warto zapamiętać, że po dodaniu does nie dodajemy już końcówki -s (-es) do czasownika.

She does not drink tea.

Ona nie pije herbaty.

Pytanie w Present Simple

W Present Simple pytanie również tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego do / does. Czasownik do / does stawiamy przed osobą.

Do / does + osoba + bezokolicznik + reszta zdania

Do you drink tea?

Do you drink tea?

Czy pijesz herbatę?

Analogicznie jak w przeczeniu, po dodaniu does do czasownika nie dodajemy końcówki -s (-es).

Does she drink tea?

Czy ona pije herbatę?

Czasy teraźniejsze w języku angielskim: czasownik to be w Present Simple

W czasie Present Simple zdania z czasownikiem to be tworzymy nie w bezokoliczniku, ale po odmianie przez osoby. Czasownik to be ma trzy formy am (pierwsza osoba liczby pojedynczej), is (trzecia osoba liczby pojedynczej) oraz are (pozostałe osoby).

I am tired.

Jestem zmęczony/a.

She is tired.

Ona jest zmęczona.

You are tired.

Jesteś zmęczony/a.

W przeczeniach z czasownikiem to be nie potrzebujemy czasownika posiłkowego do / does. Słowo przeczące not łączymy z czasownikiem to be.

I am not tired.

Nie jestem zmęczony.

She is not tired.

Ona nie jest zmęczona.

You are not tired.

Nie jesteś zmęczony/a.

Pytania z czasownikiem to be tworzymy przez inwersję to be, czyli wstawienie to be przed osobę.

Am I tired?

Czy jestem zmęczony/a?

Is she tired?

Czy ona jest zmęczona?

Are you tired?

Czy jesteś zmęczony/a?

Jak rozpoznać czas teraźniejszy Present Simple?

W zdaniach w czasie Present Simple często możemy się spotkać z użyciem określeń czasu, które podkreślają regularność danej czynności.

every day – codziennie (po every można użyć innego określenie czasu np. every morning)
once a day – raz dziennie (także: twice a day, three times a week, four times a month etc.)
often – często
sometimes – czasami

always – zawsze

John jogs every morning.

John biega co rano.

I go to the gym twice a week.

Chodzę do siłowni dwa razy w tygodniu.

She is often late.

Ona często się spóźnia.

They sometimes walk their dogs together.

Oni czasami wyprowadzają swoje psy razem.

Nie czekaj! Opanuj angielski do perfekcji dzięki platformie ELLA


Czasy teraźniejsze w języku angielskim: Present Continuous

Czas Present Continuous służy do mówienia o czynnościach, które dzieją się w danym momencie.

Zdanie twierdzące w Present Continuous

W Present Continuous zdanie twierdzące tworzymy za pomocą czasownika to be odmienionego przez osoby oraz czasownika z końcówką -ing.

Osoba + to be + czasownik-ing + reszta zdania

I am dancing right now.

I am dancing right now.

Tańczę w tej chwili.

Przeczenie w Present Continuous

W Present Continuous przeczenie tworzymy za pomocą słowa przeczącego not, które stawiamy po odmienionym czasowniku to be.

Osoba + to be + not + czasownik-ing + reszta zdania

I am not dancing right now.

I am not dancing right now.

Nie tańczę w tej chwili.

Pytanie w Present Continuous

W Present Continuous pytanie tworzymy za pomocą inwersji to be.

To be + osoba + czasownik-ing + reszta zdania

Are you dancing right now?

Are you dancing right now?

Czy tańczysz w tej chwili?

Czasy teraźniejsze w języku angielskim: Present Continuous w przyszłości

Chociaż Present Continuous to czas teraźniejszy to możemy go używać do mówienia o planach na przyszłość.

I’m flying to London next week.

Lecę do Londynu w przyszłym tygodniu.

Jakie charakterystyczne słowa pojawiają się w czasie Present Continuous?

now – teraz
right now – w tej chwili
at the moment – w tym momencie

at present – obecnie

He’s sleeping right now.

On teraz śpi.

I’m watching TV at the moment.

W tym momencie oglądam telewizję.

She’s not driving to the mall now.

Teraz nie jedzie do galerii handlowej.

At present, we are waiting for her.

Obecnie czekamy na nią.


Czasy teraźniejsze w języku angielskim

Czasy teraźniejsze w języku angielskim: Present Perfect

Present Perfect używamy do mówienia o czynnościach z przeszłości, których skutki są odczuwalne w teraźniejszości.

Zdanie twierdzące w Present Perfect

W czasie Present Perfect zdanie twierdzące tworzymy za pomocą konstrukcji have / has oraz czasownika w III formie (Past Participle).

Osoba + have / has + Past Participle + reszta zdania

I have known him for three years now.

I have known him for three years now.

Znam go już od trzech lat.

W trzeciej osobie liczby pojedynczej have przybiera formę has.

He has known him for three years now.

Ona zna go już od trzech lat.

Przeczenie w Present Perfect

W czasie Present Perfect przeczenie tworzymy poprzez wstawienie po have / has słowa przeczącego not.

Osoba + have / has + not + Past Participle + reszta zdania

I have not known him for three years now.

I have not known him for three years now.

Nie znam go już od trzech lat.

Pytanie w Present Perfect

W Present Perfect pytanie tworzymy poprzez inwersję have / has.

Have / has + osoba + Past Participle + reszta zdania

Have you known him for three years now?

Have you known him for three years now?

Czy znasz go już od trzech lat?

Jakie charakterystyczne słowa pojawiają się w Present Perfect?

already – już
just – dopiero co
yet – jeszcze nie, już
for – przez

since – od

We have already met.

Już się spotkaliśmy.

She has just called.

Dopiero co zadzwoniła.

They haven’t been to Mexico since 2015.

Nie byli w Meksyku od 2015.

Have you finished repairing the car yet?

Czy już skończyłeś/aś naprawiać samochód?


Czasy teraźniejsze w języku angielskim

Czasy teraźniejsze w języku angielskim: Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous używamy do mówienia o rozpoczętych w przeszłości czynnościach, które trwają nadal lub które się zakończyły ale ich skutki są wciąż odczuwalne.

Zdanie twierdzące w Present Perfect Continuous

W czasie Present Perfect Continuous zdanie twierdzące tworzymy poprzez użycie konstrukcji have / has been w połączeniu z czasownikiem z końcówką -ing.

Osoba + have / has + been + czasownik-ing + reszta zdania

I have been reading this book for two hours.

I have been reading this book for two hours.

Czytam tę książkę od dwóch godziny.

Podobnie jak w przypadku Present Perfect, w trzeciej osobie liczby pojedynczej have zamieniamy na has.

He has been reading this book for two hours.

On czyta tę książkę od dwóch godzin.

Przeczenie w Present Perfect Continuous

W Present Perfect Continuous przeczenie tworzymy przez dodanie not po have / has.

Osoba + have / has + not + been + czasownik-ing + reszta zdania

I have not been reading this book for two hours.

I have not been reading this book for two hours.

Nie czytam tej książki od dwóch godziny.

Pytanie w Present Perfect Continuous

W Present Perfect Continuous pytanie tworzymyprzez inwersję have / has, czyli wstawienie na początek zdania have / has.

Have / has + osoba + been + czasownik-ing + reszta zdania

Have you been reading this book for two hours?

Have you been reading this book for two hours?

Czy czytałeś tę książkę przez dwie godziny?

Jakie charakterystyczne słowa pojawiają się w Present Perfect Continuous?

for – przez
since – od
recently – ostatnio

lately – ostatnio

They have been living in this house for ten years.

Oni mieszkają w tym domu od dziesięciu lat.

I have been learning to cook since last year.

Uczę się gotować od zeszłego roku.

John has been leaving work early lately.

John ostatnio wychodzi wcześniej z pracy.

Recently, I have been watching TV a lot.

Ostatnio dużo oglądam telewizji.


Czasy teraźniejsze w języku angielskim

Czasy teraźniejsze w języku angielskim: porównanie

Zdanie twierdzące
Present SimpleI walk to work.
Present ContinuousI am walking to work.
Present PerfectI have walked to work.
Present Perfect ContinuousI have been walking to work.
Przeczenie
Present SimpleI do not walk to work.
Present ContinuousI am not walking to work.
Present PerfectI have not walked to work.
Present Perfect ContinuousI have not been walking to work.
Pytanie
Present SimpleDo I walk to work?
Present ContinuousAm I walking to work?
Present PerfectHave I walked to work?
Present Perfect ContinuousHave I been walking to work?

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube