Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
czasy przyszłe w języku angielskim

Czasy przyszłe w języku angielskim

Ile jest czasów przyszłych w języku angielskim?

W języku angielskim są cztery czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect oraz Future Perfect Continuous. W każdym czasie przyszłym stosuje się czasownik modalny will jako czasownik posiłkowy. W odróżnieniu od czasów przeszłych, w czasach przyszłych czasowniki główne nie zmieniają formy, dlatego will jest sposobem na rozpoznanie że w zdaniu jest mowa o przyszłości.

Future Simple: czas prosty przyszły

Pierwszy z czasów przyszłych, który poznaje się podczas nauki języka angielskiego to czas Future Simple. Future Simple to najprostszy do nauki czas przyszły. Do stworzenia zdania twierdzącego w tym czasie wystarczy użyć will oraz czasownika głównego w bezokoliczniku.

Osoba + will + bezokolicznik + reszta zdania

I will go to work tomorrow.
Jutro pójdę do pracy.

Przeczenie w tym czasie przyszłym tworzy się poprzez dodanie słowa przeczącego not pomiędzy will a czasownik główny. Skrócona forma will not to won’t.

Osoba + will + not + bezokolicznik + reszta zdania

I will not go to work tomorrow.
Jutro nie pójdę do pracy.

Pytanie w czasie Future Simple tworzy się poprzez przesunięcie will na początek zdania, przed osobę.

Will + osoba + bezokolicznik + reszta zdania

Will you go to work tomorrow?
Czy pójdziesz jutro do pracy?

Kiedy stosuje się czas Future Simple?
gdy składa się propozycję
gdy składa się obietnicę
gdy wyraża się prośbę
gdy mówi się o swoich przewidywaniach i przypuszczeniach
gdy ogłasza się swoje decyzje w chwili ich podjęcia

w pierwszym okresie warunkowym


czasy przyszłe w języku angielskim

Future Continuous: czas przyszły ciągły

Kolejny z czasów przyszłych to czas Future Continuous. Ten używany jest w odniesieniu do trwającej w przyszłości czynności. Do stworzenia zdania twierdzącego w tym czasie wykorzystuje się konstrukcję składającą się z kilku czasowników: will, be oraz czasownika głównego w formie present participle, czyli z końcówką -ing.

Osoba + will + be + czasownik-ing + reszta zdania

I will be cleaning the house tomorrow.
Jutro będę sprzątać dom.

Przeczenie w tym czasie tworzy się poprzez dodanie not po czasowniku will. W formie skróconej not łączy się z will i tworzy won’t.

Osoba + will + not + be + czasownik-ing + reszta zdania

I will not be cleaning the house tomorrow.
Jutro nie będę sprzątać dom.

Przeczenie w Future Continuous tworzy się poprzez wstawienie przed osobę czasownika will.

Will + osoba + be + czasownik-ing + reszta zdania

Will you be cleaning the house tomorrow?
Czy jutro będziesz sprzątać dom?

Kiedy stosuje się czas Future Continuous?
gdy mówi się o zdarzeniach które będą odbywać się w przyszłości
gdy mówi się o trwających w przyszłości zdarzeniach które zostaną przerwane przez inną przyszłość
gdy przewiduje się teraźniejszość
gdy przewiduje się przyszłość
gdy przypomina się o planach

gdy pyta się o czyjeś plany

TERAZ możesz uczyć się angielskiego nie wychodząc z domu


czasy przyszłe w języku angielskim

Future Perfect: czas przyszły dokonany

Future Perfect to jeden z bardziej skomplikowanych czasów przyszłych, który używa się do mówienia o tak zwanej przeszłości w przyszłości. Oznacza to, że stosuje się go do mówienia o czynności, która zostanie zakończona przed danym momentem w przyszłości. Do stworzeniach zdania twierdzącego w tym czasie wykorzystuje się konstrukcję will have, którą wstawia się przed czasownik główny w trzeciej formie (past participle).

Osoba + will + have + past participle + reszta zdania

I will have cooked dinner by seven.
Ugotuję obiad do siódmej.

W Future Perfect przeczenie tworzy się poprzez dodanie not między will a have. W formie skróconej not łączy się z will w won’t.

Osoba + will + not + have + past participle + reszta zdania

I will not have cooked dinner by seven.
Nie ugotuję obiadu do siódmej.

Pytania w tym czasie tworzy się poprzez przesunięcie will przed osobę.

Will + osoba + have + past participle + reszta zdania

Will you have cooked dinner by seven?
Czy ugotujesz obiad do siódmej?

Kiedy stosuje się czas Future Perfect?
gdy mówi się o czynność zakończonych przed jakimś momentem w przyszłości
gdy chce się zapewnić, że dana czynność zostanie zakończona

gdy mówi się o czynnościach, które będą trwać przez jakiś czas w określonym momencie w przyszłości

Jakie są sposoby wyrażania przyszłości w języku angielskim?

Czasy przyszłe to nie jedyny sposób na wyrażanie przyszłości w języku angielskim. Można do tego wykorzystać również niektóre czasy teraźniejsze i konstrukcje gramatyczne. Sprawdź artykuł sposoby wyrażania czasu przyszłego w języku angielskim, aby je poznać.


czasy przyszłe w języku angielskim

Future Perfect Continuous: czas przyszły dokonany ciągły

Czas Future Perfect Continuous również jest stosowany do mówienia o czynności, która zakończy się w przyszłości. Ten czas różni się od Future Perfect tym, że podkreśla długość trwania danej czynności. Do stworzenia zdania twierdzącego w czasie Future Perfect Continuous stosuje się konstrukcję składająca się z czasowników: will, have, been oraz czasownika głównego w present participle, czyli z końcówką -ing.

Osoba + will + have + been + czasownik-ing + reszta zdania

I will have been traveling for six hours by three.
Do trzeciej minie sześć godzin odkąd zacząłem/am podróżować.

Tak jak w każdym innym czasie future, przeczenie w Future Perfect Continuous tworzy się poprzez dodanie not po will. Forma skrócona to won’t.

Osoba + will + not + have + been + czasownik-ing + reszta zdania

I will not have been traveling for six hours by three.
Do trzeciej nie minie sześć godzin odkąd zacząłem/am podróżować.

Pytanie w tym czasie tworzy się poprzez wstawienie will przed osobę.

Will + osoba + have + been + czasownik-ing + reszta zdania

Will you have been traveling for six hours by three?
Czy do trzeciej minie sześć godzin odkąd zacząłem/am podróżować?

Kiedy stosuje się czas Future Perfect Continuous?
gdy mówi się o czynności, która będzie trwać do danego momentu w przyszłości

gdy mówi się o skutkach czynności, która zajdzie w przyszłości


czasy przyszłe w języku angielskim

Czasy przyszłe w języku angielskim: porównanie

Zdanie twierdzące
Future SimpleI will work tomorrow.
Future ContinuousI will be working tomorrow.
Future PerfectI will have worked for eight hours by six.
Future Perfect ContinuousI will have been working for eight hours by six.
Przeczenie
Future SimpleI will not work tomorrow.
Future ContinuousI will not be working tomorrow.
Future PerfectI will not have worked for eight hours by six.
Future Perfect ContinuousI will not have been working for eight hours by six.
Pytanie
Future SimpleWill you work tomorrow?
Future ContinuousWill you be working tomorrow?
Future PerfectWill you have worked for eight hours by six?
Future Perfect ContinuousWill you have been working for eight hours by six?

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube