Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
can, could, be able to

Can, could, be able to

Can, could, be able to: wstęp

Can, could oraz be able to używamy do mówienia o umiejętnościach i zdolnościach. Can oraz could to dwa czasowniki modalne. Natomiast w konstrukcji be able to głównym czasownikiem jest czasownik to be, który jest czasownikiem statycznym. Can oraz could mają kilka znaczeń, ale be able to stosujemy tylko do mówienia o tym, co ktoś lub coś jest w stanie zrobić.

CAN

Can to czasownik modalny po którym stawiamy czasownik w bezokoliczniku bez to (bare infinitive).

Osoba + can + bare infinitive
I can play the piano.

Umiem grać na pianinie.

She can bake cakes.

Ona potrafi piec ciasta.

Zapamiętajmy!

Czasowniki modalne nie zmieniają formy – oznacza to, że nie przyjmują końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej tak, jak inne czasowniki.

She cans bake cakes.

She bakes a cake.

Przeczenie z can tworzymy poprzez dodanie słowa przeczącego not. Can z not zapisuje się łącznie jako cannot.

Osoba + cannot + bare infinitive
I cannot go home yet.

Nie mogę jeszcze wrócić do domu.

He cannot sleep.

Nie mogę spać.

Skrócona forma cannot to can’t.

I can’t go home yet.

He can’t sleep.

Cannot vs can not

Cannot to zaprzeczenie utworzone od can + not, które używane jest w bardziej formalnych sytuacjach. Natomiast forma can not jest używana tylko, gdy can stawiamy przed konstrukcją, której częścią jest not.

She can not only sing but also dance.
Ona nie tylko potrafi śpiewać, ale również tańczyć.

(W tym zdaniu can łączy się z konstrukcją not only… but also. Can not jest zapisane rozłącznie, bo w tym wypadku nie tworzymy przeczenia z użyciem can, gdyż not jest częścią innej konstrukcji.)

Pytania z can tworzymy poprzez inwersję can, czyli can wstawiamy przed osobę.

Can + osoba + bare infinitive
Can you sing?

Czy potrafisz śpiewać?

Can we make it on time?

Czy zdążymy na czas?

Can w czasie przeszłym

Do mówienia o przeszłości używamy przeszłej formy od can – could.

I could sleep in on the weekends before I changed my job.

Mogłem/am spać dłużej w weekendy zanim zmieniłem/am moją pracę.

Gdy mówimy, że coś nie mogło się wydarzyć w przeszłości – nie ma takiej możliwości, wtedy użyjemy can have.

She can’t have been home yesterday because she is on a trip.

Nie mogła być wczoraj w domu bo jest na wycieczce.

Can w czasie przyszłym

Can możemy wykorzystać do mówienia o przyszłości, ale nie używamy go w czasie przyszłym.

We can go to the movies tomorrow.

Możemy iść jutro do kina.

Can w czasach ciągłych

Can, tak jak i inne czasowniki modalne (także could) nie występują w czasach ciągłych (progressive tenses), gdyż nie mają formy -ing.

caning

coulding

Zastosowanie can

Can użyjemy, gdy chcemy:

+ powiedzieć, że coś potrafimy lub jesteśmy w stanie zrobić

Adam can drive a car.

Adam potrafi prowadzić samochód.

She can lift 10kg.

Ona może podnieść 10kg.

+ poprosić o coś

Can we take a break?

Czy możemy zrobić przerwę?

Can I ask you a question?

Czy mogę zadać ci pytanie?

+ wyrazić jakąś propozycji

We can help you, if you want to.

Możemy ci pomóc, jeśli chcesz.

Can I offer you tea?

Czy mogę ci zaproponować herbatę?

+ wyrazić lub zapytać o pozwolenie

You can come to my party.

Możesz przyjść na moją imprezę.

Can I smoke in here?

Czy mogę tu zapalić?

+ zakazać czegoś

You can’t go home yet.

Nie możesz jeszcze iść do domu.

You can’t bring a plus one.

Nie możesz przyprowadzić osoby towarzyszącej.

+ wyrazić możliwość

I can drive you there because I have a day off.

Mogę cię tam zawieźć bo mam wolny dzień.

They can go to France in the summer.

Mogą jechać do Francji w lecie.


can, could, be able to

COULD

Could to czasownik modalny po którym stawiamy czasownik w bezokoliczniku bez to. Tak, jak w przypadku pozostałych czasowników modalnych nie dodajemy końcówek -s ani -ing do could.

Osoba + could + bare infinitive
I could hear him sing.

Słyszałem/am jak śpiewa.

He could ride a bike when he was in school.

Potrafił jeździć na motorze kiedy był w szkole.

Przeczenie z could tworzymy poprzez dodanie słowa not.

Osoba + could + not + bare infinitive
We could not see anything.

Nic nie mogliśmy zobaczyć.

Adam could not come to work.

Adam nie mógł przyjść do pracy.

Skrócona forma could not to couldn’t.

We couldn’t see anything.

Adam couldn’t come to work.

Pytanie z could tworzymy poprzez inwersję could.

Could + osoba + bare infinitive
Could you call me later?

Czy mógł(a)byś zadzwonić do mnie później?

Could we come together?

Czy moglibyśmy przyjść razem?

Could w czasie teraźniejszym

Could to nie tylko czas przeszły od can. Czasownik could możemy również użyć do mówienia o teraźniejszości.

I don’t see it clearly. It could be green.

Nie widzę tego wyraźnie. Może być zielone.

Could w czasie przyszłym

Could nie użyjemy w czasie przyszłym, ale możemy wykorzystać go do mówienia o możliwościach w przyszłości.

We won’t know until it happens. Adam could be the one to get a promotion.

Nie będziemy wiedzieć dopóki się to nie stanie. Adam może być tym, który dostanie awans.

Could w czasie przeszłym

Zwykle could używamy do mówienia o przeszłości, jednak w przypadku gdy mówimy o możliwości z przeszłości, wtedy użyjemy could have.

If I studied more I could have been a doctor.

Gdybym uczył/a się więcej to mógłbym/mogłabym bym zostać lekarzem.

Zastosowanie could

Could użyjemy, aby:

+ powiedzieć o przeszłych umiejętnościach

When I was a student I could party until four a.m. and still get up the next morning to go to class.

Kiedy byłem/am studentem/ką potrafiłem/am imprezować do czwartej rano i wciąż wstać rano by pójść na zajęcia.

She could sing every Sting song when she was a teenager.

Potrafiła zaśpiewać każdą piosenkę Stinga kiedy była nastolatka.

+ prosić o pozwolenie

Could I park here?

Czy mógłbym/mogłabym tu zaparkować?

Could she come with me to the wedding reception?

Czy mogłaby przyjść ze mną na wesele?

Uwaga!

Could użyjemy, aby zapytać o pozwolenie, ale nie żeby je dać. Do wyrażenia pozwolenia oraz do zabronienia czegoś użyjemy can.

Could I borrow your car?
    Czy mógłbym/mogłabym pożyczyć twój samochód?
– Yes, you can.
    Tak, możesz.
– No, you can’t.

    Nie, nie możesz.

+ zaproponować coś

We could go to a Italian restaurant for dinner.

Możemy iść do włoskiej restauracji na kolację.

I could come to work earlier.

Mógłbym/mogłabym przyjść wcześniej do pracy.

+ wyrazić spekulację

It could rain tomorrow.

Jutro może padać.

Don’t say that. She could still win the match.

Nie mów tak. Ona wciąż może wygrać ten mecz.


can, could, be able to

BE ABLE TO

Konstrukcja tego wyrażenia składa się z czasownika to be, przymiotnika able, oraz to po którym stawia się dany czasownik w bezokoliczniku (infinitive).

Osoba + be + able + to-infinitive
I am able to come to the party.

Mogłem/am przyjść na przyjęcie.

He is able to support his family.

On jest w stanie utrzymywać swoją rodzinę.

Zaprzeczenie w konstrukcji be able to tworzy się poprzez dodanie do czasownika to be słowa przeczącego not.

Osoba + be + not + able + to-infinitive
I am not able to meet him.

Nie zdołałem/am go spotkać.

You are not able to finish this on time.

Nie jesteś w stanie skończyć na czas.

Przeczenie skraca się poprzez połączenie to be z not.

You aren’t able to finish this on time.

Pytanie z konstrukcją be able to tworzy się poprzez inwersję czasownika to be, czyli wstawienie to be przed osobę.

Be + osoba + able + to-infinitive
Are you able to be here tomorrow?

Czy możesz tu jutro być?

Is he able to draw?

Czy on umie rysować?

Wyrażenie be able to możemy używać we wszystkich czasach w języku angielskim, poprzez odmianę czasownika to be.

Anna is able to dance tango. (Present Simple)

Anna umie tańczyć tango.

I have been able to play the guitar since I was seven. (Present Perfect)

Umiem grać na gitarze od siódmego roku życia.

Adam was able to meet him earlier. (Past Simple)

Adamowi udało się go spotkać wcześniej.

We had been able to go to Hawaii before school started. (Past Perfect)

Udało nam się pojechać na Hawaje zanim szkoła się zaczęła.

She will be able to tell us more tomorrow. (Future Simple)

Będzie w stanie powiedzieć nam więcej jutro.

He will have been able to finish his homework by 6 p.m. (Future Perfect)

Uda mu się skończyć odrabiać pracę domową do osiemnastej.

Czasownika statyczny

To be to czasownik statyczny (stative verb) czyli taki, który opisuje pewien stan. Zwykle czasowników statycznych nie używamy w czasach ciągłych. Formę -ing czasownika to be stosujemy, gdy mówimy o stanach tymczasowych lub w konstrukcjach w których występuje gerund, np. po innych czasownikach statycznych.

Anna liked being able to listen to music without disturbing her neighbors.

Anna lubiłam być w stanie słuchać muzyki bez przeszkadzania swoim sąsiadom.

I didn’t know being able to speak French is a requirement in this job.

Nie wiedziałem/am, że umiejętność mówienia po francusku jest wymogiem w tej pracy.

Zastosowanie be able to

Be able to użyjemy do mówienia:

+ o tym, co potrafimy lub jesteśmy w stanie zrobić

I am able to recite the alphabet backwards.

Potrafię powiedzieć alfabet od końca.

Adam is able to do the splits.

Adam może zrobić szpagat.

+ przeszłych osiągnięciach

I was able to run a marathon when I was in my 20s.

Byłem/am w stanie biec w maratonie kiedy byłem/am dwudziestolatkiem/ą.

She was able to win an acting award last year.

W zeszłym roku była w stanie wygrać nagrodę aktorską.


can, could, be able to

Can vs could vs be able to

Can, could oraz be able to używamy, gdy mówimy o tym co jesteśmy w stanie zrobić. Czy możemy stosować je zamiennie i na czym polega różnica między nimi?

Czas teraźniejszy

Kiedy mówimy o naszych zdolnościach i umiejętnościach w czasie teraźniejszym, wtedy możemy użyć zarówno can, jak i be able to. Chociaż częściej możemy spotkać się z użyciem can.

I can speak English.
I am able to speak English.

Potrafię mówić po angielsku.

Czas przeszły

Gdy mówimy o zdolnościach i umiejętnościach z przeszłości, wtedy zamiennie możemy stosować could oraz be able to.

I could play the flute when I was ten.
I was able to play the flute when I was ten.

Potrafiłem/am grać na flecie kiedy miałem/am dziesięć lat.

Gdy mówimy o jednorazowym wydarzeniu z przeszłości z użyciem czasowników dynamicznych to wtedy użyjemy tylko was able to.

I was able to arrive on time yesterday.

Wczoraj byłem/am w stanie dotrzeć na czas.

Natomiast jeśli wykorzystujemy czasowniki statyczne w zdaniu, wtedy użyjemy zarówno could, jak i be able to do mówienia o jednorazowym wydarzeniu z przeszłości.

I was able to recognize him.
I could recognize him.

Byłem/am w stanie go rozpoznać.

Czas przyszły

Do mówienia o przyszłych zdolnościach i umiejętnościach użyjemy be able to.

I will be able to speak French in two months.

Będę umiał/a mówić po francusku za dwa miesiące.

Ale możemy użyć can wraz z be able to do mówienia o przyszłych planach.

I will be able to visit you next week.
I can visit you next week.

Mogę odwiedzić cię w przyszłym tygodniu.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube