Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
grupowanie czasowników nieregularnych

Grupowanie czasowników nieregularnych

Grupowanie czasowników nieregularnych: wstęp

Czasowniki nieregularne to takie, które trzeba po prostu zapamiętać, gdyż ich form w czasach przeszłych nie tworzymy regularnie. Jednak, grupowanie czasowników nieregularnych ułatwi nam zapamiętywanie ich. Podzielimy je na następujące kategorie:

czasowniki, w których wszystkie formy są takie same

czasowniki, w których druga i trzecia forma są takie same

czasowniki, których wszystkie trzy formy są różne

Uwaga!

Język angielski ma wiele nieregularnych czasowników. Warto zacząć ich naukę od 20 najpopularniejszych czasowników nieregularnych.


Czasowniki, w których wszystkie formy są takie same

Czasowniki, w których wszystkie formy są takie same to najprostsza grupa czasowników do opanowania. Wystarczy, nauczyć się formy podstawowej.

Grupowanie czasowników nieregularnych: wszystkie formy takie same

I forma
(infinitive)
II forma
(past tense)
III forma
(past participle)
bet [bet]bet [bet]bet [bet]
bid [bɪd]bid [bɪd]bid [bɪd]
broadcast [ˈbrɒːdkæst]broadcast [ˈbrɒːdkæst]broadcast [ˈbrɒːdkæst]
burst [bɜːrst]burst [bɜːrst]burst [bɜːrst]
cast [kæst]cast [kæst]cast [kæst]
cost [kɒːst]cost [kɒːst]cost [kɒːst]
cut [kʌt]cut [kʌt]cut [kʌt]
fit [fɪt]fit [fɪt]fit [fɪt]
hit [hɪt]hit [hɪt]hit [hɪt]
hurt [hɜːrt]hurt [hɜːrt]hurt [hɜːrt]
knit [nɪt]knit [nɪt]knit [nɪt]
let [let]let [let]let [let]
put [pʊt]put [pʊt]put [pʊt]
quit [kwɪt]quit [kwɪt]quit [kwɪt]
set [set]set [set]set [set]
shut [ʃʌt]shut [ʃʌt]shut [ʃʌt]
spit [spɪt]spit [spɪt]spit [spɪt]
split [splɪt]split [splɪt]split [splɪt]
spread [spred]spread [spred]spread [spred]
upset [ʌpˈset]upset [ʌpˈset]upset [ʌpˈset]

Grupowanie czasowników nieregularnych: druga i trzecia forma są takie same.

W tym przypadku nauka również nie sprawia większych problemów – wystarczy opanować drugą formę i od razu mamy opanowaną również tę trzecią.
Wśród tych czasowników możemy wyróżnić podgrupę czasowników :

zakończonych na -ought lub -aught

czasowniki w drugiej i trzeciej formie są identyczne

Grupowanie czasowników nieregularnych: druga form = trzecia forma z „-ought” i „-aught”.

I forma
(infinitive)
II forma
(past tense)
III forma
(past participle)
bring [brɪŋ]brought [brɒːt]brought [brɒːt]
buy [baɪ]bought [bɒːt]bought [bɒːt]
catch [kætʃ]caught [kɒːt]caught [kɒːt]
fight [faɪt]fought [fɒːt]fought [fɒːt]
seek [siːk]sought [sɒːt]sought [sɒːt]
teach [tiːtʃ]taught [tɒːt]taught [tɒːt]
think [θɪŋk]thought [θɒːt]thought [θɒːt]

Grupowanie czasowników nieregularnych: druga forma = trzecia forma.

I forma
(infinitive)
II forma
(past tense)
III forma
(past participle)
B
bend [bend]bent [bent]bent [bent]
bind [baɪnd]bound [baʊnd]bound [baʊnd]
bleed [bliːd]bled [bled]bled [bled]
breed [briːd]bred [bred]bred [bred]
build [bɪld]built [bɪlt]built [bɪlt]
burn [bɜːrn]burnt [bɜːrnt]burnt [bɜːrnt]
C
cling [klɪŋ]clung [klʌŋ]clung [klʌŋ]
creep [kriːp]crept [krept]crept [krept]
D
deal [diːl]dealt [delt]dealt [delt]
dig [dɪɡ]dug [dʌɡ]dug [dʌɡ]
dream [driːm]dreamt [dremt]dreamt [dremt]
F
feed [fiːd]fed [fed]fed [fed]
feel [fiːl]felt [felt]felt [felt]
find [faɪnd]found [faʊnd]found [faʊnd]
flee [fliː]fled [fled]fled [fled]
fling [flɪŋ]flung [flʌŋ]flung [flʌŋ]
G
grind [ɡraɪnd]ground [ɡraʊnd]ground [ɡraʊnd]
H
hang [hæŋ]hung [hʌŋ]hung [hʌŋ]
have [hæv]had [hæd]had [hæd]
hear [hɪr]heard [hɜːrd]heard [hɜːrd]
hold [hoʊld]held [held]held [held]
K
keep [kiːp]kept [kept]kept [kept]
L
lay [leɪ]laid [leɪd]laid [leɪd]
lead [liːd]led [led]led [led]
leave [liːv]left [left]left [left]
lend [lend]lent [lent]lent [lent]
light [laɪt]lit [lɪt]lit [lɪt]
lose [luːz]lost [lɒːst]lost [lɒːst]
M
make [meɪk]made [meɪd]made [meɪd]
mean [miːn]meant [ment]meant [ment]
meet [miːt]met [met]met [met]
P
pay [peɪ]paid [peɪd]paid [peɪd]
R
read [riːd]read [red]read [red]
S
say [seɪ]said [sed]said [sed]
sell [sel]sold [soʊld]sold [soʊld]
send [send]sent [sent]sent [sent]
shine [ʃaɪn]shone [ʃoʊn]shone [ʃoʊn]
shoot [ʃuːt]shot [ʃɑːt]shot [ʃɑːt]
sit [sɪt]sat [sæt]sat [sæt]
sleep [sliːp]slept [slept]slept [slept]
slide [slaɪd]slid [slɪd]slid [slɪd]
spend [spend]spent [spent]spent [spent]
spin [spɪn]spun [spʌn]spun [spʌn]
spoil [spɔɪl]spoilt [spɔɪlt]spoilt [spɔɪlt]
stand [stænd]stood [stʊd]stood [stʊd]
stick [stɪk]stuck [stʌk]stuck [stʌk]
sting [stɪŋ]stung [stʌŋ]stung [stʌŋ]
strike [straɪk]struck [strʌk]struck [strʌk]
string [strɪŋ]strung [strʌŋ]strung [strʌŋ]
sweep [swiːp]swept [swept]swept [swept]
swing [swɪŋ]swung [swʌŋ]swung [swʌŋ]
T
tell [tel]told [toʊld]told [toʊld]
U
understand [ˌʌndərˈstænd]understood [ˌʌndərˈstʊd]understood [ˌʌndərˈstʊd]
W
weep [wiːp]wept [wept]wept [wept]
win [wɪn]won [wʌn]won [wʌn]
wind [waɪnd]wound [waʊnd]wound [waʊnd]
wring [rɪŋ]wrung [rʌŋ]wrung [rʌŋ]

Grupowanie czasowników nieregularnych: wszystkie trzy formy są różne.

Czasowniki, które mają różne formy również możemy pogrupować.

zakończone na -own lub -awn

czasowniki w których następuje zmiana samogłoski

zakończone na -n

Grupowanie czasowników nieregularnych: czasowniki zakończone na -own lub -awn.

I forma
(infinitive)
II forma
(past tense)
III forma
(past participle)
blow [bloʊ]blew [bluː]blown [bloʊn]
draw [drɒː]drew [druː]drawn [drɒːn]
fly [flaɪ]flew [fluː]flown [floʊn]
grow [ɡroʊ]grew [ɡruː]grown [ɡroʊn]
know [noʊ]knew [nuː]known [noʊn]

Grupowanie czasowników nieregularnych: następuje zmiana samogłoski

I forma
(infinitive)
II forma
(past tense)
III forma
(past participle)
begin [bɪˈɡɪn]began [bɪˈɡæn]begun [bɪˈɡʌn]
drink [drɪŋk]drank [dræŋk]drunk [drʌŋk]
ring [rɪŋ]rang [ræŋ]rung [rʌŋ]
run [rʌn]ran [ræn]run [rʌn]
stink [stɪŋk]stank [stæŋk]stunk [stʌŋk]
swim [swɪm]swam [swæm]swum [swʌm]

Grupowanie czasowników nieregularnych: czasowniki zakończone na -n

I forma
(infinitive)
II forma
(past tense)
III forma
(past participle)
A
arise [əˈraɪz]arose [əˈroʊz]arisen [əˈrɪzən]
B
beat [biːt]beat [biːt]beaten [ˈbiːtn]
bite [baɪt]bit [bɪt]bitten [ˈbɪtn]
break [breɪk]broke [broʊk]broken [ˈbroʊkən]
C
choose [tʃuːz]chose [tʃoʊz]chosen [ˈtʃoʊzən]
D
drive [draɪv]drove [droʊv]driven [ˈdrɪvən]
F
fall [fɒːl]fell [fel]fallen [ˈfɒːlən]
forbid [fərˈbɪd]forbade [fərˈbeɪd]forbidden [fərˈbɪdn]
forget [fərˈɡet]forgot [fərˈɡɑːt]forgotten [fərˈɡɑːtn]
forgive [fərˈɡɪv]forgave [fərˈɡeɪv]forgiven [fərˈɡɪvən]
forsake [fərˈseɪk]forsook [fərˈsʊk]forsaken [fərˈseɪkən]
freeze [friːz]froze [froʊz]frozen [ˈfroʊzən]
G
get [ɡet]got [ɡɑːt]gotten [ˈɡɑːtn]
give [ɡɪv]gave [ɡeɪv]given [ˈɡɪvən]
P
prove [pruːv]proved [pruːvd]proven [pruːvən]
R
ride [raɪd]rode [roʊd]ridden [ˈrɪdn]
rise [raɪz]rose [roʊz]risen [ˈrɪzən]
S
see [siː]saw [sɒː]seen [siːn]
sew [soʊ]sewed [soʊd]sewn [soʊn]
shake [ʃeɪk]shook [ʃʊk]shaken [ˈʃeɪkən]
show [ʃoʊ]showed [ʃoʊd]shown [ʃoʊn]
sow [soʊ]sowed [soʊd]sown [soʊn]
speak [spiːk]spoke [spoʊk]spoken [ˈspoʊkən]
steal [stiːl]stole [stoʊl]stolen [stoʊlən]
swear [swer]swore [swɔːr]sworn [swɔːrn]
swell [swel]swelled [sweld]swollen [ˈswoʊlən]
T
take [teɪk]took [tʊk]taken [ˈteɪkən]
throw [θroʊ]threw [θruː]thrown [θroʊn]
W
wake [weɪk]woke [woʊk]woken [ˈwoʊkən]
wear [wer]wore [wɔːr]worn [wɔːrn]
write [raɪt]wrote [roʊt]written [ˈrɪtn]

Czy wiesz, że mamy kanał na Youtubie?
Sprawdź nasze filmy!

ZASUBSKRYBUJ TERAZ