Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Present Simple vs Present Continuous

Present Simple vs Present Continuous

Present Simple vs Present Continuous

Present Simple oraz Present Continuous to dwa czasy teraźniejsze, które poznajemy na początkowym poziomie nauki języka angielskiego. Czas Present Simple stosujemy, gdy mówimy o naszych zwyczajach lub czynnościach, które często wykonujemy. Natomiast Present Continuous używamy do opisywania czynności lub zdarzeń, które mają miejsce w danym momencie. A jak rozpoznać kiedy stosujemy Present Simple a kiedy Present Continuous?


Present Simple vs Present Continuous: różnice

Present Simple

Present Continuous

Konstrukcja zdania twierdzącego

osoba + czasownik

I work.
You work.
He/she/it works.
We work.
You work.
They work.

osoba + to be + czasownik-ing

I am working.
You are working.
He/she/it is working.
We are working.
You are working.
They are working.

Konstrukcja przeczenia

osoba + do/does + not + czasownik

I do not work.
You do not work.
He/she/it does not work.
We do not work.
You do not work.
They do not work.

do not = don’t
does not = doesn’t

osoba + to be + not + czasownik-ing

I am not working.
You are not working.
He/she/it is not working.
We are not working.
You are not working.
They are not working.

are not = aren’t
is not = isn’t

Konstrukcja pytania

do/does + osoba + czasownik

Do I work?
Do you work?
Does he/she/it work?
Do we work?
Do you work?
Do they work?

to be + osoba + czasownik-ing

Am I working?
Are you working?
Is he/she/it working?
Are we working?
Are you working?
Are they working?

Użycie

+ zwyczaje, powtarzające się sytuacje
 • I have breakfast at 8 a.m. every day.
 • She works at Starbucks.
+ czynności, które są wykonywane w danym momencie
 • I am having breakfast right now.
 • She is working at the moment.
+ stałe sytuacje
 • Adam usually stays at his parent’s place when he is in the town.
 • She has a new hairstyle.
+ tymczasowe sytuacje
 • Adam is staying at his parents’ place.
 • She’s trying out a new hairstyle.
+ plany, które są częścią rozkładów i grafik
 • The train leaves at 8 p.m.
 • I have a dentist appointment at 10 a.m.
+ konkretne plany w przyszłości
 • The train is leaving.
 • I’m going to the dentist.

Dowiedz się więcej tym wykorzystaniu Present Continuous z wpisu Present Continuous for future.

+ ogólne prawdy o świecie
 • The Earth is round.
 • Humans can’t fly.
+ sytuacje, które się zmieniają
 • I’m getting better, thank you for asking.
 • I’m moving to a different city.
Uwaga!

Gdy mówimy o znanych od dawna faktach używamy Present Simple. Ale jeśli mówimy o jakiejś nowej prawdzie, którą niedawno odkryto, to wtedy używamy Present Continuous.

Women live longer than men. (jest tak od dłuższego czasu)

Women are living longer than men nowadays. (tak jest obecnie)

+ z czasownikami statycznymi: like, hate, believe etc.
 • I love sunsets.
 • I don’t understand this exercise.
+ tymczasowe lub nowe zwyczaje
 • I’m eating too many sweets.
 • She’s wearing makeup to work now.
+ fabuła książki
 • Harry pulls out his wand from his pocket.
 • Hobbits stay at the tavern for the night.
+ powtarzające się, denerwujące zachowania + always
 • She’s always leaving the water running.
 • Our neighbors are always fighting about something.
+ opisując co robią ludzie na zdjęciach
 • The man in the picture is eating lunch.
 • In this photo, the woman is taking a walk.

Charakterystyczne słowa i wyrażenia

Określenia czasu Present Simple

+ every day (every week etc.)
+ once a week (twice a week etc.)
+ on Mondays (on Sundays etc.)

 • She goes to work every day.
 • He goes to the gym twice a week.
 • I cook on Wednesdays.
Określenia czasu Present Continuous

+ now
+ at the moment
+ today
+ for the time being
+ at present
+ Look!
+ Listen!

 • She is going to work now.
 • I’m seeing Adam today.
 • Listen! I’m coming over, ok?
Przysłówki częstotliwości

always, often, usually, sometimes, rarely, never, seldom, every…

 • She usually goes to work at 7 a.m.
 • I often wake up late on the weekends.
 • Jack never wears a hat.

Wyjątki przy dodawaniu końcówki do czasownika

Wyjątki przy dodawaniu końcówki -s

+ do wyrazów kończących się na o, ch, sh, s dodajemy końcówkę -es
do – does
watch – watches

Wyjątki przy dodawaniu końcówki -ing

+ w jednosylabowych czasownikach podwajamy ostatnią spółgłoskę i dodajemy -ing
swim – swimming
sit – sitting

+ w wyrazach kończących się na -y zamieniamy -y na -i, a następnie dodajemy -es
cry – cries
fly – flies
Ale! nie po samogłosce + y
play – plays
slay – slays
 
+ w czasownikach dwusylabowych z akcentowaną ostatnią sylabą podwajamy ostatnią spółgłoskę i dodajemy -ing
forget – forgetting
begin – beginning
+ nie dodajemy końcówki -s do czasowników modalnych
can, may, might, must

Dowiedz się więcej o czasownikach modalnych.

+ w czasownikach zakończonych na -e likwidujemy -e i dodajemy -ing
come – coming
have – having
Ale! nie w wyrazach zakończonych na -ee, -ye, -oe
see – seeing
dye – dyeing
 
+ końcówkę -ie w czasownikach zamieniamy na -y i dodajemy -ing
tie – tying
die – dying

Sprawdź również różnice między czasem Past Simple a Past Continuous oraz między Future Simple a Future Continuous.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

3 komentarze

angielski online

Subskrybuj | YouTube