Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Business English

Business English

Business English: wstęp

Wiele osób zaczyna uczyć się języka angielskiego ze względu na to, że na co dzień musi używać go w pracy. Business English, czyli język biznesowy, bywa czasami bardzo formalny. Używamy go przecież głównie w kontaktach biznesowych. Jest on również niezastąpiony podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Warto jednak umieć posługiwać się również nieformalnymi zwrotami w środowisku biurowym wśród współpracowników. W tym artykule przedstawiamy najbardziej przydatne zwroty w świecie Business English.

Business English online


Business English

Business English: przydatne zwroty

Jedną z sytuacji, w których przyda nam się znajomość Business English jest spotkanie biznesowe. Oto przykładowe czasowniki, które łączą się z wyrażeniem business meeting (spotkanie biznesowe). Do użycia tych czasowników nie potrzebujemy żadnych przyimków, więc są bardzo łatwe w użyciu.

verb + a meeting (czasownik + spotkanie)
to have a meeting – mieć spotkanie
to hold a meeting – przewodniczyć spotkaniu (bardziej formalne)
to arrange a meeting – zaaranżować spotkanie
to call a meeting – zwołać spotkanie
to organize a meeting – zorganizować spotkanie
to schedule a meeting – zaplanować spotkanie
to attend a meeting – być obecnym na spotkaniu

Przykłady:

I can’t talk right now, I have a meeting in 5 minutes!

Nie mogę teraz rozmawiać, mam spotkanie za 5 minut!

We will call a meeting next week to discuss this issue.

W następnym tygodniu zwołamy spotkanie, żeby przedyskutować tę kwestię.

Let’s schedule the meeting with Mr. Smith for April.

Zaplanujmy spotkanie z panem Smithem na kwiecień.

Uczestnicząc w spotkaniu biznesowym, warto znać podstawowe zwroty, które możemy na nim usłyszeć.


Business English: rozpoczęcie spotkania

Thank you for coming.

Dziękuję za przybycie.

The main subject/aim of this meeting is…

Główny temat/cel tego spotkania to…

What we need to talk about today is…

Kwestia, którą musimy dziś poruszyć to…

Does everyone have a copy of the agenda?

Czy każdy ma kopię listy problemów do rozwiązania?

Let’s get down to business.

Zabierzmy się do pracy.


Business English: spotkanie biznesowe

Does anyone have any particular views on this issue?

Czy ktoś z Państwa ma jakąś opinię na ten temat?

What do you think about that?

Co Państwo o tym myślicie?

I’m no expert on this, but…

Nie jestem ekspertem w tym temacie, ale…

I totally agree.

Zdecydowanie się zgadzam.

I feel exactly the same way about it.

Uważam dokładnie tak samo.

I’m afraid I have to disagree.

Obawiam się, że nie mogę się zgodzić.

The best solution would probably be…

Najlepszym rozwiązaniem byłoby prawdopodobnie…

If I can just interrupt for a moment…

Jeśli mogę na chwilę przerwać…

Sure, please go ahead.

Oczywiście, proszę mówić.

The floor is all yours.

(dosłownie: podłoga jest cała twoja) Teraz Pana/Pani kolej.

Sorry, what do you mean by that?

Przepraszam, co chce Pan przez to powiedzieć?

Maybe we can come back to that later.

Może wróćmy do tego później.

Let’s focus on…

Skupmy się na…

Is there anything else we need to discuss?

Czy jest jeszcze coś co powinniśmy omówić?

There’s one more thing we need to discuss.

Jest jeszcze jedna kwestia, którą potrzebujemy omówić.

Ok, let’s call it a day.

Ok, to wszystko na dzisiaj.

Po więcej słownictwa przydatnego na spotkaniu biznesowym wejdź na artykuł prezentacja biznesowa po angielsku.

Can czy could?

Kiedy chcemy zapytać o pozwolenie możemy użyć zarówno czasownika can, jak i could. Jaka jest między nimi różnica? Could to również forma przeszła od czasownika can.

Can you make me a cup of coffee?

Czy możesz zrobić mi filiżankę kawy?

Could you make me a cup of coffee?

Czy mógłbyś/mogłabyś zrobić mi filiżankę kawy?

Could jest znacznie bardziej uprzejme od can. W środowisku biznesowym, gdy chcemy kogoś o coś poprosić znacznie lepiej więc będzie używać could. Czasowniki modalne, których możemy użyć chcąc brzmieć bardziej uprzejmie to również may i would. Would używamy głównie, gdy coś komuś oferujemy. May natomiast brzmi jeszcze bardziej uprzejmie niż could.

May I use your phone?

Czy mógłbym/mogłabym użyć twojego telefonu?

Would you like a cup of tea?

Czy miałabyś/miałbyś ochotę na filiżankę herbaty?

Business English

Business English: phrasal verbs

W środowisku biznesowym często używane są tzw. phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe. Składają się one z czasownika i przyimka lub przysłówka. Zestawione razem mają inne znaczenie niż sam czasownik. Oto przykłady phrasal verbs używanych w Business English.

to get ahead – wspinać się po szczeblach kariery

It was never easy for her to get ahead in this industry.

Nigdy nie było jej łatwo rozwijać karieryw tej branży.

to fill in – zastąpić (na stanowisku)

Have you heard Amanda handed in her resignation? I wonder who will fill in for her.

Słyszałeś/Słyszałaś, że Amanda złożyła wypowiedzenie? Ciekawe kto ją teraz zastąpi.

to cut down on expenses – obciąć koszty

If we don’t cut down on expenses, we’ll have to file for bankruptcy.

Jeśli nie obetniemy kosztów, będziemy musieli ogłosić upadłość.

to put off the meeting – odłożyć spotkanie na później

John said he won’t be able to attend the meeting today, can we put it off?

John powiedział, że nie będzie w stanie przyjść dziś na spotkanie, możemy je przełożyć na później?

Czy wiesz, że?

put off the meeting = postpone the meeting

to turn down the offer – odrzucić ofertę

I’m sorry but we’ll have to turn down that offer. We can’t risk that much.

Przykro mi, ale będziemy musieli odrzucić tę ofertę. Nie możemy tyle ryzykować.

to carry on – kontynuować, dalej coś robić

I realize we’ve made many mistakes but we have to carry on regardless.

Zdaję sobie sprawę, że zrobiliśmy wiele błędów, ale mimo tego musimy działać dalej.

to come up with a new suggestion – wymyślić nową propozycję

Has anyone come up with any new suggestions?

Czy ktoś ma może jakieś nowe propozycje?

to set aside some money – odłożyć trochę pieniędzy

It would be beneficial for our finances if we set aside some money.

Gdybyśmy odłożyli trochę pieniędzy, to byłoby korzystne dla naszych finansów.

Opanuj Business English raz na zawsze dzięki platformie ELLA


Business English

Business English: report (raport)

Typy raportów (types of reports):

annual – roczny
biennial – dwuletni
half-yearly – półroczny
monthly – miesięczny
quarterly – kwartalny

weekly – tygodniowy

verb + the report (czasownik + raport)
to prepare the report – przygotować raport
to write the report – napisać raport
to draw up the report – przygotować wstępną wersję raportu

Inne wyrażenia:

a report on – raport na temat

according to the report – według raportu

Przykłady:

We prepared the report on the production process.

Przygotowaliśmy raport na temat procesu produkcji.

According to the report the sales went up by 5%.

Według raportu, sprzedaż wzrosła o 5 %.

the report + verb (raport + czasownik)
the report describes – raport opisuje
the report explains – raport wyjaśnia
the report outlines – raport określa
the report looks at – raport przygląda się/skupia się na
the report details – raport szczegółowo opisuje
the report highlights – raport podkreśla
the report points out – raport podkreśla
the report confirms – raport potwierdza
the report suggests – raport sugeruje
the report proposes – raport proponuje

Przykłady:

The report confirms that our company may soon have financial problems.

Raport potwierdza, że nasza firma może wkrótce mieć problemy finansowe.

Seems like the report suggests that we change our marketing strategy.

Wygląda na to, że raport sugeruje byśmy zmienili naszą strategię marketingową.

This report explains the need for the further expansion of our company.

Ten raport wyjaśnia potrzebę dalszej ekspansji naszej firmy.


Business English: schedule (plan)

to be behind schedule – być do tyłu z planem

Despite working extra hard we were still behind schedule.

Pomimo tego, że ciężko pracujemy, nadal jesteśmy do tyłu z planem.

to be ahead of schedule – być „do przodu” z planem, zrobić coś szybciej niż było zakładane

To my surprise, he announced that we were, in fact, ahead of schedule.

Ku mojemu zdziwieniu ogłosił, że wyrobiliśmy się szybciej, niż zakładał plan.

according to schedule / on schedule – zgodnie z planem, na czas (oba wyrażenia są do siebie bardzo podobne i można je właściwie stosować wymiennie)

I hope this time we will manage to do this project according to schedule.

Mam nadzieję, że tym razem damy radę zrealizować ten projekt zgodnie z planem.

Is the project on schedule?

Czy projekt idzie zgodnie z planem?


Business English: subjunctive mood

Subjunctive mood, czyli trybu łączącego, używamy w języku angielskim w konstrukcjach z czasownikami typu: propose (proponować), suggest (sugerować), intend (zamierzać), demand (żądać) i słowem that.

Osoba + czasownik + that + osoba + czasownik w bezokoliczniku + reszta zdania

The report suggests that we cut the expenses.
I demand that he stop working here.

The report suggests that we cut the expenses.

Raport sugeruje, żebyśmy obcięli koszty.

I demand that he stop working here.

Żądam, żeby przestał tu pracować.

Jak widzimy, jedyna trudność w użyciu subjunctive mood występuje przy 3 os. liczby pojedynczej. Należy pamiętać, że czasownik przyjmuje wtedy formę bezokolicznika, czyli nie dodajemy do niego końcówki -s.


Business English

Business English: pisanie maili

W języku biznesowym przy pisaniu maili musimy trzymać się ściśle określonych zasad. Mimo iż jest to mail, musimy pisać go w języku formalnym. Generalnie nie stosujemy żadnych skrótów typu don’t, can’t itd. – trzymamy się pełnej formy do not, cannot. Do tego istnieje szereg wyrażeń grzecznościowych, z których powinniśmy korzystać.

Business English: zwrot do adresata w mailu

Dear Sir/Madam

Szanowny Panie/Szanowna Pani (gdy nie znamy płci adresata)

To whom it may concern

tłumaczymy to również jako „Szanowni Państwo” – używamy tego zwrotu wtedy, gdy nie znamy adresata/adresatów. Dosłownie „do tego, którego może to dotyczyć”.

Jaki zwrot grzecznościowy wybrać?
Dear Mr. – gdy zwracamy się do mężczyzny
Dear Mrs. – gdy zwracamy się do zamężnej kobiety
Dear Ms. – gdy zwracamy się do kobiety, której stanu cywilnego nie znamy

Dear Miss – gdy zwracamy się do niezamężnej kobiety

Pamietaj!

Gdy nie wiesz, czy kobieta, do której się zwracasz jest zamężna czy nie, najbezpieczniej jest użyć zwrotu Dear Ms.

Business English: wstęp do maila

I am writing to you with regard to…

Piszę do Państwa w związku z…

I am writing on behalf of…

Piszę do Państwa w imieniu…

Please be informed that…

Uprzejmie informuję, że

I hope this email finds you well.

Zwrot grzecznościowy używany na początku maila, można go przetłumaczyć jako „Mam nadzieję, że u Państwa wszystko w porządku”. Po polsku nie używamy takiego zwrotu we wstępie, nie ma więc dokładnego odpowiednika.

With reference to our previous email…

W nawiązaniu do naszej wcześniejszej korespondencji…

Business English: prośba

I’d be very grateful if you could…

Bylibyśmy bardzo wdzięczni gdyby Państwo mogli…

I would like to kindly remind you that…

Chciałabym przypomnieć Państwu, że…

Could you please let us know if…

Czy mogliby Państwo dać nam znać czy…

We are happy to inform you that…

Z przyjemnością informujemy, że…

We would appreciate your help in this matter.

Bylibyśmy wdzięczni za Państwa pomoc w tej sprawie.

Business English: reklamacja, zażalenie

I am writing to express my dissatisfaction with…

Piszę, aby wyrazić moje niezadowolenie w związku z…

I would like to receive a full refund.

Chciałbym otrzymać całkowity zwrot kosztów.

We wish to draw your attention to…

Chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na…

There appears to be something wrong with…

Wydaje się nam, że coś jest nie tak z…

I hope you will resolve this issue soon.

Mam nadzieję, że ta kwestia zostanie niezwłocznie rozwiązana.

We regret to inform you that…

Z przykrością informujemy, że…

Więcej słownictwa można znaleźć w artykule list z zażaleniem po angielsku.

Business English: przeprosiny

We sincerely apologize for…

Szczerze przepraszamy za…

We would like to apologize for any inconvenience caused.

Przepraszamy za wszelkie zaistniałe niedogodności.

Please accept our sincere apologies.

Proszę przyjąć nasze przeprosiny.

We will make sure that this will not happen again.

Obiecujemy, że taka sytuacja się nie powtórzy.

Business English: zakończenie maila

Please find attached to this email the copy of…

W załączniku znajduje się kopia…

Should you need any further information, feel free to contact me.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną skontaktować.

If I can be of assistance, please let me know.

Jeśli mogę jakoś pomóc, proszę dać mi znać.

Let me know if you need anything else. (informal)

Proszę dać mi znać jeśli jeszcze czegoś Państwo potrzebują. (nieformalne)

I’m looking forward to your reply.

Czekam na Państwa odpowiedź.

I look forward to hearing from you.

Czekam na Państwa odpowiedź.

Hope to hear from you soon. (informal)

Czekam na Państwa odpowiedź. (nieformalne)

BR (best regards)

Serdeczne pozdrowienia

Sincerely czy faithfully

Zwrotu Yours faithfully używamy na końcu maila, gdy piszemy do osoby, której nie znamy. Jeśli znamy adresata, użyjemy zwrotu Yours sincerely. Więcej o tych dwóch zwrotach używanych na zakończenie maila piszemy we wpisie Yours sincerely czy Yours faithfully.

Business English

Useful abbreviations
FYI – for your information
BR – best regards (serdeczne pozdrowienia)
ASAP – as soon as possible (tak szybko jak to możliwe)
IMO – in my opinion (moim zdaniem)

Business English

Business English: język potoczny

Język biznesowy jest zazwyczaj bardzo formalny, ale nie zawsze. Tak zwany biznesowy żargon zawiera w sobie wiele elementów z języka potocznego.

to need something yesterday – potrzebować czegoś na wczoraj, to wyrażenie weszło już również do języka polskiego. Oznacza, że coś jest potrzebne jak najszybciej.

I asked my boss when the report should be ready and he said he needed it yesterday.

Spytałem/Spytałam mojego szefa na kiedy powinien być gotowy raport, a on powiedział, że potrzebuje go na wczoraj.

to go back to the drawing board – zacząć od początku, dosłownie „wrócić do tablicy”, czyli etapu początkowego planowania, burzy mózgów

None of our ideas appealed to her so we had to go back to the drawing board.

Żadne z naszych pomysłów jej się nie spodobały, więc musieliśmy zacząć od początku.

to be in the loop – być na bieżąco, być doinformowanym

I’m not really in the loop after spending two weeks abroad. What’s happening?

Nie jestem na bieżąco po spędzeniu 2 tygodni za granicą. Co się dzieje?

to be in the loop vs. to be out of the loop

Możemy być doinformowani (to be in the loop) lub niedoinformowani (to be out of the loop).

to put something on the back burner – odłożyć coś na potem, dosłownie „odłożyć coś na tylny palnik”. Wyrażenie związane jest z gotowaniem – jedzenie, które może gotować się bez poświęcania mu większej uwagi stawiamy dalej od siebie i zajmujemy się tym, co wymaga większej uwagi.

Let’s put this on the back burner for now, we have more urgent matters to resolve.

Odłóżmy to na razie na potem, mamy teraz bardziej pilne kwestie do rozwiązania.

to hit the ground running – rozpocząć coś z entuzjazmem, pracując ciężko od samego początku

He was assigned to a new project and he immediately hit the ground running.

Został przydzielony do nowego projektu i od początku bardzo się w niego zaangażował.

to have a lot on one’s plate – mieć dużo na głowie, dosłownie „mieć dużo na talerzu

I’m sorry but I won’t be able to help you. I have a lot on my plate right now.

Przepraszam, ale nie będę w stanie Ci pomóc. Mam teraz dużo na głowie.

to learn the ropes – nauczyć się fachu, wyrażenie to learn the ropes związane jest z żeglarstwem, dosłownie oznacza „nauczyć się lin”. W dawnych czasach nowi marynarze musieli nauczyć się węzłów żeglarskich aby rozpocząć pracę. Obecnie wyrażenia tego używa się najczęściej w kontekście nowego pracownika, który musi najpierw przejść szkolenie i nauczyć się podstaw.

She’s new here and I guess it will take her about a month to learn the ropes.

Ona jest tu nowa i wydaje mi się, że zajmie jej to jakiś miesiąc, żeby wszystkiego się nauczyć i dowiedzieć się co i jak.

learn the ropes vs. know the ropes

Możemy uczyć się fachu (to learn the ropes) jak i znać swój fach (to know the ropes).

to be swamped (with work) – mieć dużo pracy

I would love to be a part of this project but I’m swamped at the moment.

Bardzo chciałbym/chciałabym uczestniczyć w tym projekcie, ale mam teraz mnóstwo pracy.

to have your work cut out for you – mieć trudne zadanie

If we want to save our company from bankruptcy, we’ll have our work cut out for us.

Jeśli chcemy ochronić naszą firmę przed bankructwem, będziemy mieli przed sobą trudne zadanie.

to be on a same page – zgadzać się z kimś w jakiejś kwestii

I’m glad we’re on the same page when it comes to choosing the new company logo.

Cieszę się, że zgadzamy się w kwestii wyboru nowego logo dla naszej firmy.

a deadline – ostateczny termin wykonania czegoś, w języku korporacyjnym w Polsce (w tak zwanej korpomowie) bardzo często stosowany termin, zapożyczony właśnie z angielskiego

Can we please postpone the deadline? I haven’t even started doing anything yet!

Czy możemy przełożyć ostateczny termin na później? Nawet nie zacząłem/ zaczęłam nic robić!

a no-brainer – łatwa decyzja, taka przed podjęciem której nie trzeba się zastanawiać

It’s a no-brainer. Of course I want to get a promotion and I’ll accept this offer.

Nie ma nad czym się zastanawiać. Oczywiście, że chce awansować i zaaakceptuję tę ofertę.

red tape – biurokracja, wyrażenie pochodzi z czasów XVII wieku, kiedy w Anglii wszystkie dokumenty prawne były związywane czerwoną wstążką

There’s so much red tape that I don’t want to apply for this grant anymore.

Jest tyle dokumentów do załatwienia, że nie chcę się już ubiegać o dofinansowanie.

a ballpark figure – przybliżona wartość (Jest to wyrażenie związane z bejsbolem, jednak jest powszechnie używane w biznesie.)

I don’t need to know the exact amount, just give me a ballpark figure.

Nie potrzebuje znać dokładnej ilości, podaj mi tylko przybliżoną.

Czy wiesz, że?

Bardzo wiele idiomów biznesowych jest związanych z baseballem. Oto niektóre z nich:

to hit a home run – osiągnąć sukces
to play hardball – działać agresywnie, bezwzględnie
to play ball – współpracować, działać

to touch base – skontaktować się z kimś

Zaciekawiły Cię te idiomy? Dowiedz się więcej o baseballu po angielsku.

at the eleventh hour – na ostatnią chwilę, wyrażenie to prawdopodobnie związane jest z przypowieścią o pracownikach w winnicy z Ewangelii św. Mateusza. Ci, którzy zostali zatrudnieni godzinę przed skończeniem dnia pracy otrzymali taką samą zapłatę, jak Ci którzy pracowali cały dzień. Z tej samej przypowieści pochodzi powiedzenie „Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi” (So the last will be first, and the first will be last.)

It wasn’t easy but we managed to finish the project at the eleventh hour.

Nie było łatwo ale udało się nam skończyć projekt w ostatniej chwili.

a win-win situation – sytuacja, w której można odnieść tylko sukces; z której skorzystają obie strony, w znaczeniu to wyrażenie jest podobne do „I wilk syty i owca cała” czy też „zjeść ciastko i mieć ciastko”

No matter what we choose, we’re going to be okay. It’s a win-win situation.

Nie ważne co wybierzemy, będzie w porządku. To sytuacja, z której skorzystamy tak czy inaczej.

to cut corners – chodzić na skróty

No matter what happens we shouldn’t cut corners. We need our products to be the best quality possible.

Nie ważne co się stanie, nie powinniśmy chodzić na skróty. Nasze produkty muszą być najwyższej jakości.

to go down the drain – pójść na marne

We’re facing some obstacles, but there’s no reason to give up now. We can’t let our efforts go down the drain, am I right?

Mamy teraz pewne trudności ale to nie powód, żeby się poddać. Nie możemy pozwolić, żeby nasze wysiłki poszły na marne, prawda?

Chcesz poznać więcej idiomów? Wejdź na artykuł 100 najpopularniejszych idiomów biznesowych.

1 comment

  • Najlepsza strona do nauki angielskiego jaką tylko widziałam. Genialna! Od tygodnia ponad regularnie się uczę z przyjemnością !

angielski online

Subskrybuj | YouTube