Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
prezentacja biznesowa po angielsku

Prezentacja biznesowa po angielsku

Prezentacja biznesowa po angielsku: wstęp

Prezentacja biznesowa po angielsku to wyzwanie, przed którym może stanąć każdy biznesmen i bizneswoman podczas spotkania biznesowego. Przygotowanie prezentacji (to prepare a presentation) pod względem merytorycznym jest bardzo trudne i wyczerpujące, a przygotowanie jej w innym języku dodatkowo może spowodować trudności. Aby ułatwić sobie wygłaszanie prezentacji (to give a presentation) dobrze jest zapoznać się z uniwersalnymi sformułowaniami i zwrotami, które pojawiają się podczas takiego wystąpienia. Nie ważne czy przygotowujemy krótką prezentację (a short presentation) czy szczegółową prezentację (a detailed presentation), pewnych etapów wygłaszanie prezentacji biznesowej nie da się pominąć.

a detailed presentation – szczegółowa prezentacja
a long presentation – długa prezentacja

a short presentation – krótka prezentacja

to give a presentation – wygłaszać prezentację

to prepare a presentation – przygotowywać prezentację

Business English

Do przygotowania prezentacji biznesowej potrzebna jest również znajomość Business English.

oferta-platforma-ELLA-dla-firm


Struktura prezentacji biznesowej w języku angielskim

Każda prezentacja powinna mieć uporządkowaną strukturę, dzięki temu całe wystąpienie będzie mogło przebiegać sprawniej. Prezentację należy zacząć od wprowadzenia – powitań i zwięzłego zaprezentowanie planu naszego wystąpienia. Główną częścią jest oczywiście wygłoszenie naszej prezentacji i to powinno zająć nam najwięcej czasu, ale pamiętajmy żeby zostawić też kilka chwil dla wszelkich potencjalnych pytań. Musimy być przygotowani na to, że nasz publiczność będzie chciała zaangażować się w naszą prezentację.

powitanie
przedstawienie się
zarys prezentacji
czas trwania
stosunek do zadawania pytań
główna część prezentacji
podsumowanie
odpowiedzi na pytania
podziękowania

prezentacja biznesowa po angielsku

Prezentacja biznesowa po angielsku: powitanie

Nasze wystąpienie musimy zacząć od powitania. Pokażemy tym nasze dobre wychowanie, a naszym słuchaczom okażemy szacunek. Jednak powitanie powinno być krótkie – nie chcemy niepotrzebnie przedłużać naszego wystąpienia. Musimy pamiętać, że nasi słuchacze poświęcają nam ich cenny czas.

Good afternoon ladies and gentlemen. – Dobry wieczór panie i panowie.
Good evening everyone. – Dobry wieczór wszystkim.
Good morning everyone. – Dzień dobry wszystkim.
I’m so happy you could all make it. – Cieszę się, że wszystkim udało się dzisiaj przybyć.
On behalf of Apple, allow me to extend a warm welcome to you. – W imieniu firmy Apple, pozwolę sobie was serdecznie powitać.
Thank you all for coming here today. – Dziękuję wam wszystkim za przybycie dzisiaj.
Thank you for coming. – Dziękuję za przybycie.

Welcome to… – Witam w…

Uwaga!

Największym problemem podczas prezentacji może się okazać blokada językowa. Dowiedz się jak sobie z nią poradzić z artykułu 10 porad jak zacząć mówić po angielsku.


prezentacja biznesowa po angielsku

Prezentacja biznesowa: przedstawianie się

Gdy rozpoczynamy naszą prezentację biznesową, koniecznie musimy się przedstawić – powiedzieć jak mamy na imię oraz czym się zajmujemy – za jaki obszar jesteśmy odpowiedzialni. Nawet jeśli prezentujemy przed naszymi kolegami z pracy (work colleagues) warto szybko się przedstawić, gdyż nie wszyscy muszą wiedzieć kim jesteśmy. Część osób nawet jeśli kojarzy nas z widzenia nie będzie wiedziała jak mamy na imię.

I plan to say a few words about… – Planuję powiedzieć kilka słów o…
I’m Adam from Apple and today I’d like to talk to you about… – Jestem Adam z firmy Apple i jestem tu dzisiaj, aby powiedzieć wam o…
Let me introduce myself. As some of you know, I’m Adam from the marketing department. – Proszę pozwolić mi się przedstawić. Jak niektórzy z was wiedzą, jestem Adam z działu marketingu.
Let me introduce myself. I’m Adam from Apple. – Proszę pozwolić mi się przedstawić. Jestem Adam z firmy Apple.
My name is Adam and I am the CEO of Apple. – Nazywam się Adam i i jestem prezesem firmy Apple.
My name is Adam and I’m delighted to be here today. – Jestem Adam i jestem zachwycony, że mogę tu dzisiaj być.

The subject of my talk is… – Tematem mojej przemowy jest…

Nieformalny sposób przedstawienia się

Jeśli pracujemy w firmie, gdzie panuje koleżeńska atmosfera możemy przedstawić się używając mniej formalnych sformułowań.

Hi guys. If you don’t know me, I’m Adam, the HR manager. – Cześć wam. Jeśli mnie nie znacie, jestem Adam, kierownik działu kadr.

Hi, I see some new faces so I’ll introduce myself first. I’m Adam. – Cześć, widzę tu kilka nowych twarzy więc najpierw się przedstawię. Jestem Adam.

PRZYKŁAD:

Good morning everyone. For those who don’t know me, my name is Adam and I work in the HR department.
Dzień dobry wszystkim. Dla tych, który mnie nie znają, mam na imię Adam i pracuję w dziale kadr.

Hello everyone. Before we begin, let me introduce myself. I’m Adam and I’m the CFO.
Cześć wszystkim. Zanim zaczniemy, pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Adam i jestem dyrektorem finansowym.


prezentacja biznesowa po angielsku

Prezentacja biznesowa po angielsku: czas trwania

Warto zaznaczyć ile czasu będzie trwała prezentacja, aby dać odbiorcom pojęcie czego mogą się spodziewać i na jak długo będą musieli się skupić. Co więcej, może to podnieść zaangażowanie wśród słuchaczy – wiedząc że prezentacja jest krótka, łatwiej się na niej skupić.

I know that everyone is very busy. This should take no more than 10 minutes. – Wiem, że wszyscy są bardzo zajęci. To nie powinno zająć więcej niż 10 minut.
I will try not to run over the allotted time. – Postaram się nie przekroczyć wyznaczonego czasu.
My presentation should take no more than 20 minutes. – Moja prezentacja powinna trwać nie więcej niż 20 minut.
My presentation will take about 10 minutes. – Moja prezentacja zajmie około 10 minut.

prezentacja biznesowa po angielsku

Prezentacja biznesowa po angielsku: przedstawienie tematu

Zawsze należy przedstawić temat prezentacji. Będzie to zazwyczaj nasz pierwszy slajd. Warto, aby tytuł odzwierciedlał ogólny temat prezentacji, był łatwy do zrozumienia, a także przykuwał uwagę widzów. Jeśli już sam tytuł będzie zbyt skomplikowany, zniechęcimy tym naszych odbiorców.

I am delighted to be here today to tell you about… – Jestem zachwycony/a, że mogę być tu dzisiaj z wami, aby powiedzieć wam o…
I want to make a short presentation about… – Chciał(a)bym przedstawić krótką prezentację o…
I would like to take this opportunity to talk to you about… – Chciał(a)bym skorzystać z tej okazji, żeby powiedzieć wam o…
I’d like to talk to you today about…. – Chciał(a)bym powiedzieć wam dzisiaj o…
I’d like to give you a brief breakdown of… – Chciał(a)bym dać wam dzisiaj krótką analizę…
In today’s presentation I’d like to show you… – W dzisiejszej prezentacji chciał(a)bym pokazać…
In today’s presentation I’m hoping to… – Mam nadzieję, że w dzisiejszej prezentacji…
In today’s presentation, I’m planning to take a look at… – W dzisiejszej prezentacji planuję przyjrzeć się…
Let me start by giving you some background information. – Zacznę od od podania wam kilku podstawowych informacji.
My objective here today is… – Mój cel dzisiaj to…
The purpose of this presentation is… – Celem tej prezentacji jest…
Today I’m going to be talking about… – Dzisiaj będę mówić o…
What I’m going to talk about today is… – To o czym chciał(a)bym dzisiaj powiedzieć to…

prezentacja biznesowa po angielsku

Prezentacja biznesowa po angielsku: etapy prezentacji

Naszą prezentację możemy podzielić na kilka krótszych części – przez co łatwiej będzie słuchaczom uporządkować przekazywaną wiedzę.

My presentation is divided into two parts. – Moja prezentacja jest podzielona na dwie części…
I’ll start with… – Zacznę od…
I’ll begin with… – Zacznę od…
First I’ll talk about… – Najpierw będę mówić o…
First of all I’ll… – Na początku ja…
Then we’ll take a look at… – A potem zajmiemy się…
Next, we’ll… – Następnie my…
Finally… – Na zakończenie…
Finally, I’ll briefly discuss… – Na końcu krótko omówię…
I’ll start by… Then I’ll…. To finish I’ll – Zacznę od… Potem… Na zakończenie…

prezentacja biznesowa po angielsku

Prezentacja biznesowa po angielsku: rozpoczynanie prezentacji

Rozpoczęcie prezentacji jest jednym z istotniejszych części naszego wystąpienia. Te pierwsze chwile pozwolą nam złapać uwagę naszych słuchaczy lub sprawią, że stracimy ich zainteresowanie. Warto jest więc zacząć nasze wystąpienie od czegoś ciekawego, co przyciągnie uwagę (to draw attention).

As you all know, Apple is currently… – Jak wszyscy wiecie, Apple obecnie…
As you are all aware… – Jak wszyscy zdajecie sobie sprawę…
Before I start, does anyone know… – Zanim zacznę, czy ktoś wie…
Let me begin by explaining how the system works. – Proszę pozwolić mi zacząć od wytłumaczenia jak działa system.
Let me begin by explaining why… – Proszę pozwolić mi zacząć od wytłumaczenia dlaczego…
Let me start with some general information on… – Proszę pozwolić mi zacząć od kilku ogólnych informacji o…
So much for… – To tyle o…
That’s all I have to say about… – Tyle mam do powiedzenia o…
To begin with… – Najpierw…
We’ve looked at… – Przyjrzeliśmy się…

prezentacja biznesowa po angielsku

Prezentacja biznesowa po angielsku: przejścia między tematami

Jak już mówiliśmy, lepiej jest podzielić prezentację na kilka części, aby łatwiej było zrozumieć przekazywane informację. Uważajmy jednak na to, aby nie wyglądało to jakbyśmy skakali z tematu na temat. Musimy przygotować płynne przejścia między poszczególnymi częściami naszej prezentacji. Pomoże nam w tym signposting language, czyli zdania drogowskazy. Są to przydatne zwroty, które pomogą nam spójnie przeprowadzić słuchacza od jednego tematu do drugiego. Signposting language są zdaniami-przewodnikami, które służą do wyjaśnienia o czym mówiliśmy i o czym będziemy mówić dalej.

As I said in the beginning… – Tak jak mówiłem/am na początku…
As you’re aware… – Jak wiecie…
At this point, I’d like to turn to… – W tym miejscu chciał(a)bym zwrócić się…
I’d like to elaborate on… – Chciał(a)bym powiedzieć więcej o…
I’d like to expand on… – Chciał(a)bym rozwinąć ten…
I’d like to move on to the next part… – Chciał(a)bym przejść do następnej części…
If there are no further questions at this point, I’d like to… – Jeśli w tym momencie nie ma więcej pytań, to chciał(a)bym…
Let me elaborate further. – Proszę pozwolić mi rozwinąć temat.
Let me go into some more detail about… – Proszę pozwolić mi podać więcej szczegółów o…
Let’s move on to… – Przejdźmy do…
Let’s not turn to… – Nie sięgajmy do…
Let’s now take a look at… – Teraz spójrzmy na…
This leads me to my next point which is… – To prowadzi do mojego następnego punktu, który…
This relates to what I was saying earlier… – To wiąże się z tym, o czym mówiłem/łam wcześniej…
This ties in with… – To wiąże się z…
Turning our attention now to… – Teraz zwracając naszą uwagę do…
Turning our attention not to… – Zwracając naszą uwagę nie na…

prezentacja biznesowa po angielsku

Podkreślanie ważności czegoś

I should emphasize that… – Powinienem/powinnam podkreślić, że…
I would like to draw your attention to… – Chciał(a)bym zwrócić waszą uwagę na…
It should be emphasized that… – Powinno być podkreślone, że…
The significance of this is… – Znaczenie tego to…
This is important because… – To ważne dlatego że…

We have to remember that… – Musimy pamiętać, że…

Jak powiedzieć “według badań”

According to our study… – Według naszych badań…
Based on our findings… – Na podstawie naszych badań…

Our data shows…. – Nasze badania pokazują…


prezentacja biznesowa po angielsku

Przedstawianie danych

As you can see… – Jak widać…
As you can see from this graph representing… – Jak możecie zobaczyć na tym wykresie, który reprezentuje…
As you can see on this next slide… – Jak możecie zobaczyć na tym slajdzie…
I think the graph perfectly shows… – Myślę, że wykres świetnie pokazuje…
I’d like to illustrate this point by showing you… – Chciał(a)bym zilustrować tą kwestię przez pokazanie wam…
If you look at this chart… – Jeśli spojrzycie na te diagram…
Looking at X we can see that… – Patrząc na X możemy zobaczyć, że…
Take a close look at these figures. – Dobrze przyjrzyjcie się tym liczbom.
Take a look at this graph. – Spójrzcie na ten wykres.

This chart shows a breakdown of… – Ten diagram pokazuje podział…

Typy wykresów (charts) po angielsku
area chart – wykres warstwowy
bar chart – wykres słupkowy
column chart – wykres kolumnowy
pie chart – diagram kołowy
radar chart – wykres radarowy
scatter chart – wykres punktowy

prezentacja biznesowa po angielsku

Prezentacja biznesowa po angielsku: przykłady

Postarajmy się zawsze zilustrować to, co chcemy przekazać przykładami (examples). W ten sposób, łatwiej będzie naszym słuchaczom zrozumieć to, o czym mówimy.

For example… – Na przykład…

To give you an example… – Aby dać wam przykład…

Parafrazowanie w prezentacji biznesowej po angielsku

In other words… – Innymi słowy…
Let me rephrase that… – Proszę pozwolić mi to ująć inaczej…
So, what I’m saying is… – Tak więc, co próbuje powiedzieć…
To clarify, I wanted to say… – Aby doprecyzować, chciał(a)bym powiedzieć…
To put it (more) simply… – Mówiąc prościej…

What I mean to say is… – Mam na myśli, że…

Prezentacja biznesowa po angielsku: dodawanie informacji

Co powiedzieć, jeśli omyłkowo zapomnieliśmy o czymś wspomnieć? Jak wrócić do poprzedniej części prezentacji tak, aby słuchacz nie był zdezorientowany?

I’d like to add something to what we discussed earlier… – Chciał(a)bym dodać coś jeszcze do tego, co przed chwilą omawialiśmy…
Let me just add one more thing… – Pozwólcie dodać mi jeszcze jedną rzecz…
Let me return to an earlier point briefly… – Pozwólcie mi jeszcze na chwilę wrócić do wcześniejszej kwestii…

prezentacja biznesowa po angielsku

Prezentacja biznesowa po angielsku: pytania

Podczas prezentacji biznesowej często będą się pojawiać pytania. Możemy albo zachęcać odbiorców do zadawania pytań w trakcie prezentacji, albo wyznaczyć kilka minut na pytania już po samej prezentacji. Decyzja należy do nas. Jeśli pytania zadawane podczas prezentacji mogą nas wybić z rytmu albo dodatkowo zdenerwować, warto zaznaczyć, że prosimy słuchaczy aby zadawali pytania dopiero PO naszej prezentacji, a nie w trakcie.

I’d be grateful if you could ask your questions after the presentation. – Będę wdzięczny/a jeśli zadacie swoje pytania po prezentacji.
I’ve allocated time for questions at the end of this session. – Przeznaczyłem/am czas na pytania na koniec tego spotkania.
If you have any questions please don’t hesitate to ask. – Jeśli macie jeszcze jakieś pytania to proszę śmiało je zadać.
Please feel free to interrupt me if you have any questions. – Proszę mi przerwać jeśli macie jakieś pytania.
Please stop me if you have any questions. – Przerwijcie mi jeśli macie jakieś pytania.

There will be time for questions after this presentation. – Czas na pytania będzie po tej prezentacji.

Kolejne pytania

Do you have any questions? – Czy mają Państwo jakieś pytania?
Do you have any questions before I move on? – Czy macie jeszcze jakieś pytania zanim przejdę dalej?

I think we have time for one more question. – Myślę, że mamy czas na jeszcze jedno pytanie.

Podziękowanie za pytania

I’m glad you asked me that. – Cieszę się, że mnie o to spytałeś/aś.
Thank you for your question. – Dziękuje za twoje pytanie.

That’s an interesting question. – To ciekawe pytanie.

Odpowiedzi na pytania

Does this answer your question? – Czy to wystarczająca odpowiedź na twoje pytanie?
I’ll be discussing that later in my presentation. – Będę o tym mówił w dalszej części mojej prezentacji.
I’ll be happy to discuss that in more detail after the presentation. – Z przyjemnością omówię to bardziej szczegółowo po prezentacji.

I’ll come back to that question later if I may. – Jeśli mogę to wrócę do tego pytania później.

Ucinanie dyskusji

I don’t mean to be blunt, but I don’t think that’s relevant to today’s discussion. – Nie chcę być nieuprzejmy, ale nie wydaje mi się, żeby to istotne dla naszej dzisiejszej dyskusji.
Thanks for your input but I don’t see how that’s connected to what I’m saying. – Dziękuję za twój wkład, ale nie rozumiem, jak to się wiąże z tym o czym mówię.

That’s exactly the opposite of what I’ve been saying here. – To dokładnie na odwrót tego o czym tu mówiłem.

Klaryfikowanie

Are you asking if… – Czy pytasz mnie o…
Are you referring to… – Czy masz na myśli…
Did I make myself clear? – Czy jasno się wyraziłem/am?
I hope that makes things clearer. – Mam nadzieję, że to wszystko wyjaśni.

prezentacja biznesowa po angielsku

Prezentacja biznesowa po angielsku: gdy nie znamy odpowiedzi

A jeśli nie znamy odpowiedzi na pytanie, które nam zadano? Nie należy panikować! Zawsze może się tak zdarzyć i dlatego przygotowaliśmy frazy, które pomogą nam z twarzą wyjść z opresji. Możemy wprost powiedzieć, że w danym momencie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie lub możemy postarać się skierować pytanie do publiczności lub z powrotem do osoby zadającej pytanie.

Can I get back to you on that one? – Mogę wrócić do tego później?
I’m not in a position to answer that right now, but I’ll get back to you later this week. – Nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, ale wrócę do niego później w tym tygodniu.
Let me get back to you on that. – Pozwól wrócić mi do tego później.
That’s an interesting question. Before I answer, I’d like to know what’s your take on this. – To ciekawe pytanie. Zanim odpowiem, chciał(a)bym poznać twoją opinię na ten temat.
You’ve raised an important point there. What does everyone else think about this? – Zwróciłeś/aś uwagę na ważną kwestię. Co Państwo myślą na ten temat?

prezentacja biznesowa po angielsku

Prezentacja biznesowa po angielsku: zakończenie

Na zakończenie naszej prezentacji biznesowej, możemy użyć jednej z następujących fraz:

Here is a quick recap of the main points of this section. – Oto szybkie streszczenie najważniejszych punktów tej części.
I’d like to recap the main points of my presentation… – Chciał(a)bym podsumować najważniejsze kwestie mojej prezentacji…
I’d like to recap the main points. – Chciał(a)bym streścić najważniejsze punkty.
In conclusion, let me sum up my main points… – Na koniec proszę pozwolić mi podsumować moje najważniejsze punkty…
Let me briefly summarize what we have looked at. – Proszę pozwolić mi krótko podsumować to, o czym mówiliśmy.
Thank you for your attention. I’m happy to answer any questions you might have. – Dziękuję za uwagę. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytanie.
To sum up… – Podsumowując…
We’ve covered everything I prepared for today. – Omówiliśmy wszystko co na dziś przygotowałem/am.
Well, that’s about it for this part. – A zatem, to wszystko w tej części.

prezentacja biznesowa po angielsku

Prezentacja biznesowa po angielsku: rekomendacje

Based on what we’ve heard today, our next step should be… – Bazując na tym, co dzisiaj usłyszeliśmy powinniśmy następnie…
I think we should… – Myślę, że powinniśmy…
In conclusion, I recommend… – Podsumowując polecam…
There are two conclusions to be made from this, namely… – Można z tego wyciągnąć dwa wnioski, a mianowicie…

What we need to do is… – To, co musimy zrobić to…

Prezentacja biznesowa po angielsku: podziękowania

Thank you for your attention. – Dziękuję za uwagę.

Thank you very much for your attention. – Bardzo dziękuję za uwagę.

Jak podziękować komuś po angielsku?

Sprawdź jak podziękować komuś po angielsku we wpisie thanks you czy thank you?

Prezentacja biznesowa po angielsku: przekazanie pałeczki

Adam, the floor is yours. – Adam, oddaje Ci głos.
Now I will pass you over to my colleague “Adam”. – Zostawiam was teraz z moim kolegą “Adamem”.

prezentacja biznesowa po angielsku

Jak rozpocząć prezentację biznesową po angielsku?

Nadal masz wątpliwości jak rozpocząć prezentację biznesową po angielsku? Oto przykładowa przemowa rozpoczynająca prezentację biznesową po angielsku.

Good morning everyone. Thank you all for coming today. I’m grateful you could all make it. Let me start by introducing myself. As some of you may know, I’m Adam and I’m the operations manager. What I’d like to talk about today is efficiency. I know that sounds like a very broad topic but I’ve divided my presentation into three parts. The first part will focus on energy efficiency and sustainability, in the second part I’ll talk about labor efficiency and then I’ll move on to operational efficiency. Don’t worry though, my presentation shouldn’t take more than 25 minutes. I’ll try to be as brief as possible – I know you’re all extremely busy with that new project. Please feel free to interrupt me if you have any questions. I’ve also allocated time for questions at the end of the presentation. Let’s begin.

Dzień dobry wszystkim. Dziękuję wszystkim za przybycie dzisiaj. Jestem wdzięczny/a że udało się wam wszystkim przybyć. Zacznę od przedstawienia się. Jak niektórzy z was już wiedzą, jestem Adam i jestem managerem operacyjnym. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o wydajności. Wiem, że brzmi to jak bardzo obszerny temat, ale podzieliłem moją prezentację na trzy części. Pierwsza część skupi się na wydajności energetycznej i zrównoważonym rozwoju, w drugiej części omówię wydajność pracy, a potem przejdę do sprawności działania. Proszę się nie martwić, moja prezentacje nie powinna zająć więcej niż 25 minut. Postaram się mówić tak krótko, jak to możliwie – wiem, że jesteście bardzo zajęci z powodu tego nowego projektu. Proszę przerywajcie mi jeśli będziecie mieć jakieś pytania. Koniec prezentacji przeznaczyłem na pytania. Zaczynajmy.

Rozpocznij kurs Business English na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube