Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA

Spotkanie biznesowe po angielsku

Spotkanie biznesowe po angielsku: wstęp

Spotkanie biznesowe po angielsku to business meeting. Celem spotkania biznesowego jest omówienia zagadnień dotyczących interesów firmy. W spotkaniu biznesowym mogą brać udział pracownicy firmy (employees), managerowie (managers), klienci (clients), dostawcy (suppliers), partnerzy (partners) i każdy zaproszony który ma coś wspólnego z omawianym tematem. Uczestnicy spotkania biznesowego zwykle spotykają się osobiście (in person), ale coraz częściej spotkanie odbywa się też przez telefon (phone) lub wideokonferencję (video conference). Powodem zwołania spotkania biznesowego może być potrzeba podjęcia ważnych decyzji (to make important decisions), rozwiązanie problemu (to solve a problem) czy też zorganizowanie burzy mózgów (to brainstorm).

Spotkanie biznesowe po angielsku: podstawowe słownictwo

Na spotkaniach biznesowych używane jest specjalistyczne słownictwo. Oto najważniejsze pojęcia pojawiające się na spotkaniu biznesowym

absent – nieobecny
confidential – poufny
mandatory – obowiązkowy

unanimous – jednogłośny

absentee – nieobecna osoba
agenda – program (spotkania)
attendee – uczestnik/czka
boardroom – sala posiedzeń
chairperson – przewodniczący
clarification – doprecyzowanie, wyjaśnienie
closing remarks – uwagi końcowe
conference – konferencja
consensus – konsensus
formality – formalność
item – punkt (programu spotkania)
minutes – protokół, minuty
motion – wniosek
opening remarks – uwagi wstępne
participant – uczestnik

task – zadanie

Głosowanie na spotkaniu biznesowym

Na spotkaniach często podejmuje się decyzję przez głosowanie.

casting vote – decydujący głos
ballot – tajne głosowanie
proxy vote – głosowanie przez pełnomocnika

show of hands – głosowanie przez podniesienie ręki

to address – przemawiać
to adjourn – odroczyć
to allocate – przydzielać
to brainstorm – robić burzę mózgów
to collaborate – współpracować
to commence – rozpoczynać
to designate – wyznaczać
to implement – wprowadzić, wdrożyć
to stand in – zastępować
to vote – głosować

to wrap up – kończyć

Słownictwo używane przez biznesmenów oraz bizneswoman można znaleźć we wpisie Business English.


business meeting

Początek spotkania biznesowego po angielsku

Spotkanie biznesowe prowadzi przewodniczący spotkania (chairperson). Przewodniczący rozpoczyna spotkanie od kilku uwag wstępnych (opening remarks) – powitania uczestników spotkania oraz krótkiego wyjaśnienia powodu zwołania danego spotkania.

Powitanie

First, I’d like to welcome you all here. – Na początku chciał(a)bym was wszystkich powitać tutaj.
Since everyone is here, let’s get started. – Skoro wszyscy już są zaczynajmy.
Thank you all for coming on such short notice. – Dziękuję wam wszystkich za przybycie w tak krótkim terminie.

Welcome, everyone. Thank you for coming today. – Witajcie wszyscy. Dziękuję wam za przybycie.

Powód spotkania

As you can see from the agenda, we’ll be talking about… – Jak widzicie z programu spotkania będziemy mówić o…
I’ve called this meeting in order to… – Zwołałem/am to spotkanie, żeby…
Our main goal today is to… – Naszym głównym zadaniem dzisiaj jest…
The main objective is to… – Głównym celem jest…
The purpose of this meeting is to… – Powodem tego spotkania jest…
Today I would like to outline our plans for… – Dzisiaj chciał(a)bym przedstawić w skrócie nasze plany na…

We’re here today to discuss… – Zebraliśmy się dzisiaj, aby przedyskutować…

Prezentacja biznesowa

Na spotkaniu biznesowym możemy zostać poproszeni o wygłoszenie prezentacji. Słownictwo przydatne podczas wygłaszania prezentacji biznesowej można znaleźć w artykule prezentacja biznesowa po angielsku.

Wypróbuj kurs Business English na platformie ELLA


business meeting

Spotkanie biznesowe po angielsku: program spotkania

Spotkania biznesowe często są zorganizowane według programu (agenda). Osoba przewodnicząca spotkaniu będzie prowadziła je według kolejnych punktów programu (items).

First, let’s talk about… – Najpierw porozmawiajmy o…
Have you all received a copy of the agenda? – Czy wszyscy otrzymali kopię programu spotkania?
I think that covers the first item. – Myślę, że to wszystko co dotyczy pierwszego punktu programu.
I’d like to skip item 3 and go directly to item 4. – Chciał(a)bym pominąć punkt trzeci i przejść od razu do punktu czwartego.
Let’s look at the first item on the agenda. – Spójrzmy na pierwszy punkt programu.
Let’s move on to item 3, which is the next item on the agenda. – Przejdźmy do punktu trzeciego, który jest następny w programie.
Let’s move onto the next item. – Przejdźmy do kolejnego punktu.
Now we’ve come to the final item on the agenda. – Przechodzimy teraz do ostatniego punktu programu.
Shall we start with… – Zacznijmy od…
The first item on the agenda that we need to discuss is… – Pierwszym punktem, który musimy omówić jest…
The next item on the agenda is…. – Następnym punktem programu jest…

There are 5 items on the agenda. First… – W programie jest pięć punktów. Najpierw…


business meeting

Spotkanie biznesowe po angielsku: opinie uczestników

W spotkaniu biznesowym bierze udział kilka osób (dwie lub więcej), dlatego ważne jest aby wysłuchać opinii uczestników spotkania na omawiany temat. Przewodniczący spotkania lub osoba omawiająca dane zagadnienie może poprosić o opinię konkretną osobę lub wszystkich uczestników spotkania ogólnie.

Are there any areas of this project we are not thinking about? – Czy są jakieś obszary tego projektu, a którym nie pomyśleliśmy?
I’d like to get your feedback on… – Chciał(a)bym otrzymać informację zwrotną na…
John, can we get your input? – Johnnie, czy możemy poprosić cię o twoją opinię?
What are your thoughts about…? – Co o tym myślisz/myślicie?
What are your views on…? – Co o tym myślisz/myślicie?
What do you think about this proposal? – Co myślisz/myślicie o tej propozycji?
What does everyone think about…? – Co myślicie o…?

Would you like to add anything, John? – Czy chciałbyś coś dodać John?

Wyrażanie opinii

Oto frazy, które pomogą nam w wyrażeniu opinii.

As I see it… – Z tego co widzę…
From my point of view… – Z mojego punktu widzenia…
I believe that… – Wierzę, że…
I feel that… – Sądze, że…
I have no doubt whatsoever that… – Nie mam wątpliwości, że…
I strongly believe that… – Jestem przekonany/a, że…
I think that… – Myślę, że…
I’d say that… – Powiedział(a)bym, że…
I’m convinced that… – Jestem przekonany/a…
I’m positive that… – Jestem pewny/a, że…
If you want my honest opinion, I think that… – Jeśli chce znać moje zdanie, to myślę że…
In my experience… – Z mojego doświadczenia wynika…
In my opinion… – Moim zdaniem…
It seems to me that… – Wydaje mi się, że…
It’s clear to me that… – To dla mnie jasne, że…
It’s possible that… – To możliwe, że…
My initial reaction is… – Moją pierwszą reakcją jest…
Personally, I think… – Osobiście, myślę że…
The way I see it… – Według mnie….
There’s no question that… – Nie ma wątpliwości, że…

To be honest… – Jeśli mam być szczery/a…

Jak wyrazić sugestię po angielsku?

Podczas wyrażania opinii można sugerować własne rozwiązania lub pomysły.

How about…? – A co powiesz…?
I recommend… – Polecam…
I suggest… – Sugeruję…
Let’s… – Zróbmy…
We could… – Możemy…
We should… – Powinniśmy…
What about…? – A co powiesz…?

Why don’t we…? – A może…?


Spotkanie biznesowe po angielsku

Spotkanie biznesowe po angielsku: zgoda i niezgoda

W czasie omawiania danego tematu możemy zgodzić się (to agree) lub nie zgodzić się (to disagree) z czyjąś opinią. Możemy też zgodzić się z kimś tylko w części (to partially agree). W przypadku, gdy chcemy się z kimś nie zgodzić warto jest zrobić to w sposób uprzejmy i profesjonalny. W celu ułatwienia sobie tworzenia wypowiedzi można skorzystać z tych przykładowych fraz angielskich.

Zgoda

I agree with you in principle, but…– W zasadzie się z tobą zgadzam, ale…
I agree with you up to a point, but… – Zgadzam się z tobą do pewnego stopnia, ale…
I completely agree. – Zgadzam się całkowicie.
I couldn’t agree more. – Zgadzam się w zupełności.
I suppose so. – Tak przypuszczam.
I’m with John on this. – W tej kwestii zgadzam się z Johnem.
That’s just how I see it. – Ja tak o tym myślę.
That’s true, I suppose. – To prawda, jak mi się wydaje.
Well, it depends. – To zależy.

You’re absolutely right. – Masz absolutną rację.

You – ty czy pan/i?

You w liczbie pojedynczej możemy przetłumaczyć zarówno jako ty, jak i pan/i. Wynika to z tego, że język angielski nie jest bardzo formalnym językiem i nie używa w bezpośredniej rozmowie słów pan/pani. Na you możemy się zatem odezwać do przyjaciół, jak i do współpracowników.

You are perfectly right.
Formalnie
Ma pan/i całkowitą rację.
Nieformalnie
Masz całkowitą rację.

Jeśli chcemy zwrócić się do kogoś w bardzo formalny sposób to możemy na koniec zdania dodać zwrot grzecznościowy sir (do mężczyzny) lub madam (do kobiety).

You are perfectly right, sir.

You are perfectly right, madam.

Niezgoda

I don’t really agree. – Nie zgadzam się z tobą.
I see it differently. – Mam inne zdanie.
I’m afraid I can’t agree with you there. – Przykro mi, ale nie mogę się z tobą zgodzić.
I’m afraid I disagree. – Przykro mi, ale się z tobą nie zgadzam.
I’m not so sure about that. – Nie jestem tego taki/a pewny/a.
I’m sorry, but I completely disagree. – Przykro mi, ale zupełnie się z tobą nie zgadzam.
I’m sorry, but I don’t agree with that at all. – Przykro mi, ale zupełnie się z tobą nie zgadzam.
That’s not really how I see it. – Ja tak nie uważam.
Well, I don’t know. – Cóż, nie jestem pewny/a.

Yes, but… – Tak, ale…


Spotkanie biznesowe po angielsku

Zgłaszanie wątpliwości podczas spotkania biznesowego

Podczas spotkania biznesowego ważne jest, aby uczestnicy spotkania wszystko zrozumieli. Dlatego w razie wątpliwości warto jest poprosić o wyjaśnienie lub doprecyzowanie wypowiedzi (to clarify).

Can you repeat that in a simplified way? – Czy możesz to powtórzyć w prostszy sposób?
Can you repeat that please? – Czy możesz to powtórzyć?
Can you run that by me one more time? – Czy możesz to powtórzyć?
Could you please clarify…? – Czy możesz sprecyzować…?
I’m sorry, I didn’t catch that. Could you repeat that, please? – Przepraszam, nie dosłyszałem/am. Czy możesz powtórzyć?
I don’t fully understand what you mean. Could you explain it from a different angle? – Nie do końca rozumiem co masz na myśli. Czy możesz to inaczej wyjaśnić?
I missed that. Could you say it again, please? – Nie dosłyszałem/am. Czy możesz powtórzyć?
I’m not sure I understand what you mean by… – Nie jestem pewny/a czy rozumiem co masz na myśli przez…?
I’m sorry, I don’t quite follow… – Przepraszam, nie rozumiem…
Just to be clear, do you mean…? – Dla jasności, czy masz na myśli…?
Sorry I didn’t quite hear that, can you say it again? – Przepraszam nie dosłyszałem/am, czy możesz powtórzyć?

Sorry, but just to clarify… – Przepraszam, ale dla jasności…

Jak uprzejmie przerwać mówcy?

W przypadku, gdy osoba przemawiająca nie porusza wszystkich kwestii, które chcemy aby zostały omówione możemy przerwać jej (to interrupt) i poprosić o omówienie danego zagadnienia.

Before we move on, I think we need to look at… – Zanim przejdziemy dalej myślę że musimy przyjrzeć się…
Could I just say one thing? – Czy mogę coś powiedzieć?
Excuse me for interrupting. – Przepraszam, że przeszkadzam.
I’m sorry, but I don’t believe we’ve talked about… – Przepraszam, ale chyba nie mówiliśmy o…
May I have a word? – Czy mogę coś powiedzieć?

One minute please, it seems we haven’t discussed… – Chwileczkę, wydaje mi się, że nie mówiliśmy o…


Spotkanie biznesowe po angielsku

Spotkanie biznesowe po angielsku: zakończenie dyskusji

Głównym zadaniem przewodniczącego spotkania jest zapewnienie, aby spotkanie szło zgodnie z harmonogramem. Dlatego czasami przewodniczący musi przerywać niekończące się dyskusje, które nie mają nic wspólnego z tematem spotkania lub które nie prowadzą do żadnych decyzji.

I think we’re getting a bit off topic. – Myślę, że odchodzimy od tematu.
I think we’ve spent enough time on this topic. Moving on… – Myślę, że poświęciliśmy wystarczająco czasu na ten temat. Przejdź dalej…
I’m afraid that’s outside the scope of this meeting. – Przykro mi, ale to jest poza zakresem tego spotkania.
I’m afraid we’ve run out of time. – Przykro mi, ale skończył nam się czas.
If nobody has anything else to add, let’s move on to the next item. – Jeśli nikt inny nie ma nic do dodania to przejdźmy do następnego punktu programu.
Keep to the point, please. – Proszę trzymać się tematu.
Let’s get back on track, OK? – Wróćmy do tematu, dobrze?
That’s not really why we’re here today. – To nie z tego powodu zebraliśmy się tutaj.
We’d better save that for another meeting. – Lepiej odłóżmy to na następne spotkanie.
We’ll have to leave that to another time. – Lepiej zostawmy to na następny raz.
We’re beginning to lose sight of the main point. – Zaczynamy zbaczać z tematu.
We’re running short on time, so let’s move on. – Mamy mało czasu, przejdźmy dalej.

We’ve gone slightly offtopic, let us get back to… – Zeszliśmy z tematu, wróćmy do…


Spotkanie biznesowe po angielsku

Spotkanie biznesowe po angielsku: podsumowanie

Na koniec spotkania warto jest podsumować najważniejsze omówione punkty. To należy zwykle do obowiązków przewodniczącego spotkania.

Before we close, let me just summarize the main points. – Zanim skończymy pozwólcie, że podsumuję główne punkty spotkania.
In brief,… – W skrócie,…
In summary, we’re going to… – Podsumowując, zamierzamy…
So we’ve decided to… – Zdecydowaliśmy, że…
This is what we’ve agreed on:… – Zdecydowaliśmy się na: …
To sum up,… – Podsumowując…

To summarize then, let me just run through what we’ve agreed here. – Dla podsumowania pozwólcie, że powtórzę co ustaliliśmy.

Zakończenie spotkania biznesowego po angielsku

Na zakończenie spotkania biznesowego ważne jest by wszystkim podziękować za udział i uprzejmie pożegnać. Jeśli w planach jest następne spotkanie warto jest o tym wspomnieć i przypomnieć lub ustalić datę kolejnego spotkania.

Can we set the date for the next meeting, please? – Czy możemy ustalić datę kolejnego spotkania?
I guess that will be all for today. Thanks for coming. – Wydaje mi się, że to wszystko na dziś. Dziękuję za przybycie.
If no one has anything else to add, then I think we’ll wrap this up. – Jeśli nikt nie ma nic do dodania to myślę, że możemy zakończyć spotkanie.
It looks like we’ve covered the main items on the agenda. – Wygląda na to, że omówiliśmy główne punkty programu spotkania.
Let’s get together… – Spotkajmy się…
Our next meeting will be… – Nasze następne spotkanie będzie…
The meeting is adjourned. Thank you all for attending. – Spotkanie jest odroczone. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo.

The meeting is closed. – Spotkanie jest zamknięte.


Spotkanie biznesowe po angielsku

Wyrażenia angielskie ze słowem meeting

Oto popularne zwroty za pomocą których mówi się o spotkaniu biznesowym po angielsku.

to arrange a meeting – zaaranżować spotkanie
Susan, can you arrange a meeting with the CEO of The Fire Company?

Susan, mogłabyś zaaranżować spotkanie z prezesem firmy The Fire?

to attend a meeting – być obecnym na spotkaniu
I have to attend a meeting with stakeholders.

Muszę być obecny/ą na spotkaniu z udziałowcami.

to call a meeting – zwołać spotkanie
Let’s call a meeting with the sales department before we decide on anything.

Zawołajmy spotkanie z działem sprzedaży zanim zdecydujemy się na cokolwiek.

to have a meeting – mieć spotkanie
We have a meeting on Monday at 8 a.m.

Mamy spotkanie w poniedziałek o ósmej rano.

to hold a meeting – przewodniczyć spotkaniu (bardziej formalne)
Mark will hold a meeting about the new guidelines.

Mark będzie przewodniczyć spotkaniu na temat nowych wytycznych.

to organize a meeting – zorganizować spotkanie
It was John who organized a meeting with us.

To John zorganizował z nami spotkanie.

to schedule a meeting – zaplanować spotkanie
Could you schedule a meeting with Mr. Smith?

Czy mógłbyś/mogłabyś zorganizować spotkanie z panem Smithem?

AGM

AGM czyli Annual General Meeting to doroczne walne zgromadzenie w firmie.

Rozpocznij kurs Business English na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube