Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
may vs might

May vs might

May vs might: wstęp

May oraz might to czasowniki modalne, czyli takie które nie zmieniają swojej formy oraz łączą się z czasownikami w bare infinitive. Czasowniki may oraz might często są stosowane zamiennie, dlatego osoby uczące się angielskiego mogę mieć problem z rozróżnieniem ich.

May vs might: czasy

May używamy do mówienia o teraźniejszości, natomiast might jest czasem przeszłym od czasownika modalnego may i używamy go, gdy mamy na myśli wydarzenia z przeszłości.

I think she may like this shirt.
Myślę, że ta bluzka może jej się spodobać.

(czas teraźniejszy)

I thought she might like this shirt.
Myślałem/am, że ta bluzka może jej się spodobać.

(czas przeszły)

May vs might: prawdopodobieństwo

W znaczeniu prawdopodobieństwa, may oraz might często są stosowane zamiennie. Jednak may użyjemy raczej w sytuacji, gdy mamy na myśli coś na co jest duża szansa, że się spełni. May zastosujemy, gdy coś jest możliwe lub oparte na faktach. Natomiast might użyjemy do mówienia o czymś z niewielką szansą na stanie się rzeczywistością. Might stosujemy w sytuacjach hipotetycznych, mało prawdopodobnych lub sprzecznych z faktami.

The air is damp so it may rain tomorrow.

Powietrze jest wilgotne więc jutro może padać deszcz.

It’s been sunny all week, but it might rain tomorrow.

Cały tydzień było słonecznie, ale jutro może padać deszcz.

W negatywnym zdaniach dotyczących prawdopodobieństwa lepiej jest nie używać may, ponieważ may może mieć wtedy dwa znaczenia: zaprzeczenie prawdopodobieństwa oraz brak pozwolenia.

I may not go to see this play.
Nie mogę iść na tą sztukę. (brak pozwolenia)

Może nie pójdę zobaczyć tej sztuki. (prawdopodobieństwo)

W takim wypadku warto jest stosować might, które ma tylko jedno znaczenie.

I might not go to see this play.

Może nie pójdę zobaczyć tej sztuki.

Jeśli chcemy zadać pytanie o możliwość czy prawdopodobieństwo to zadamy je przez wyrażenie takie jak: do you think. Pytanie zadana przez inwersję may / might to pytanie o pozwolenie.

Do you think he may know the address?
Do you think he might know the address?

Myślisz, że on zna adres?

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


May vs might: pytanie o pozwolenie

Możemy użyć zarówno may, jak i might, aby zapytać o pozwolenie, ale częściej zapytamy o pozwolenie z użyciem may. May to bardziej formalny sposób na zadanie pytania.

May I go to the movies?

Czy mogę pójść do kina?

Might we ask for a break?

Czy możemy prosić o przerwę?

W przypadku dawania pozwolenia stosowane jest tylko may.

You may enter.

Możesz wejść.

May not używamy, gdy mówimy o braku pozwolenia lub o zakazie. Pamiętajmy też, że may możemy użyć gdy mówimy o prawdopodobieństwie.

You may not smoke in here.

Nie możesz tu palić.

Nie używamy skróconej formy od may not – mayn’t!

You mayn’t smoke in here.

May / might as well

May as well oraz might as well to dwa wyrażenia oznaczające “równie dobrze można to zrobić bo nie ma się nic lepszego do roboty”.

It’s raining so she might as well go home.

Pada więc równie dobrze może iść do domu.

Our team is losing by 10 points. We definitely won’t win so we may as well leave.

Nasza drużyna przegrywa o 10 punktów. Na pewno nie wygramy więc równie dobrze możemy sobie iść.

May oraz might: porównanie

May oraz might mają wiele zastosowań. Oto kiedy używamy may, a kiedy might.

MAY
MIGHT
Prawdopodobieństwo

+ używane gdy mówimy o czymś na co jest duże prawdopodobieństwo

She’s a very good pianist. She may win.

+ używane gdy mówimy o czymś na co jest małe prawdopodobieństwo

She never baked before, but her cupcakes might turn out good.


Pozwolenie

+ używane przy pytaniu o pozwolenie

May I have a word with you?

+ używane przy pytaniu o pozwolenie

Might I be excused?

+ używane przy dawaniu pozwolenia

You may sit down.

+ używane przy braku pozwolenia lub zakazie

You may not park here.


Spekulacje o przeszłości

+ may have jest używane do mówienia o czymś co mogło się zdarzyć w przeszłości

She may have heard this before.

+ might have jest używane do mówienia o czymś co mogło się zdarzyć, ale się nie zdarzyło w przeszłości

It might have worked.


Typowe zdarzenia

+ używane do mówienia o typowych zdarzeniach w pewnych sytuacjach (język naukowy)

You may experience vertigo after taking this medicine.


Składanie życzeń

+ używane przy składaniu życzeń

May all your birthday wishes come true.

Czasownik could

Could to czasownik modalny, który w niektórych sytuacjach możemy stosować zamiennie z may oraz might. Gdy mówimy o prawdopodobieństwie to możemy użyć każdego z tych trzech czasowników.

He could be late.
He may be late.
He might be late.

Może się spóźnić.

Could możemy też użyć do zadania pytania o pozwolenie.

Could I go home early?

Czy mogę iść do domu wcześniej?

Czasownik could możemy też użyć gdy spekulujemy o przeszłości. Could have użyjemy podobnie jak might have, gdy mówimy o czymś co mogło się zdarzyć ale się nie zdarzyło.

That could have happened.

To mogło się zdarzyć.

Ale could nie zawsze ma to samo znaczenie co may oraz might. Could to również czas przeszły od can. Używamy could jako czasu przeszłego do mówienia o przeszłych umiejętnościach.

Adam could run very fast when he was younger.

Adam potrafił biegać bardzo szybko, gdy był młodszy.

Przeczenie could jest stosowane do powiedzenia, że nie potrafiło się lub nie mogło się czegoś zrobić w przeszłości.

I couldn’t believe my eyes.

Nie mogłem/am uwierzyć własnym oczom.

Więcej o could można przeczytać w artykule can, could, be able to.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube