Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Present Perfect vs Present Perfect Continuous

Present Perfect vs Present Perfect Continuous

Present Perfect vs Present Perfect Continuous: wstęp

Present Perfect oraz Present Perfect Continuous to dwa czasy perfect, których używamy do mówienia o przeszłych wydarzeniach. Czas Present Perfect używany jest do mówienia o zdarzeniach z przeszłości, których skutki są wciąż widoczne w teraźniejszości. Czas Present Perfect Continuous również używany jest do mówienia o przeszłości, która ma wpływ na teraźniejszość. Różnica między tymi dwoma czasami polega na tym, że w Present Perfect Continuous podkreślamy czas trwania danej czynności. Jak jeszcze różnią się oba te czasy?

Present Perfect vs Present Perfect Continuous: różnice

Present Perfect

Present Perfect Continuous

Konstrukcja zdania twierdzącego

osoba + have/has + III forma czasownika

I have worked.
You have worked.
He/she/it has worked.
We have worked.
You have worked.
They have worked.

osoba + have/has + been + czasownik-ing

I have been working.
You have been working.
He/she/it has been working.
We have been working.
You have been working.
They have been working.

Konstrukcja przeczenia

osoba + have/has + not + III forma czasownika

I have not worked.
You have not worked.
He/she/it has not worked.
We have not worked.
You have not worked.
They have not worked.

have not = haven’t
has not = hasn’t

osoba + have/has + not + been + czasownik-ing

I have not been working.
You have not been working.
He/she/it has not been working.
We have not been working.
You have not been working.
They have not been working.

have not been = haven’t been
has not been = hasn’t been

Konstrukcja pytania

Have/has + osoba + III forma czasownika

Have I worked?
Have you worked?
Has he/she/it worked?
Have we worked?
Have you worked?
Have they worked?

Have/has + osoba + been + czasownik-ing

Have I been working?
Have you been working?
Has he/she/it been working?
Have we been working?
Have you been working?
Have they been working?

Użycie

+ czynność wykonana (lub niewykonana) w przeszłości, której skutki są nadal odczuwalne
I have broken many plates since I began to wash the dishes.

She has slept for two hours and now she feels refreshed.

+ zakończona czynność rozpoczęta w przeszłości, której skutki są nadal odczuwalne
I have been breaking plates since I started washing the dishes.

She has been sleeping for two hours so she’s feeling refreshed now.

+ czynność, która dopiero została zakończona
We have watched TV until just now.

I have just painted my room pink.

+ czynność rozpoczęta w przeszłości, która nadal trwa
We have been watching TV since last night.

I have been painting my room pink.

+ czynność, która trwa w niezakończonym jeszcze okresie
I have played tennis a lot this summer.

He has read many books this weekend.

+ czynność powtarzająca się regularnie w nieokreślonych odstępach czasu od przeszłości do teraz
We have eaten sushi several times.

They have met a couple of times since 2018.

+ czynność z przeszłości o niesprecyzowanym czasie
They have lost their way.

There has been an accident.

+ doświadczenia
I have been to Paris.

Adam has worked in a movie theater.

Charakterystyczne słowa

+ already
+ just
+ yet
+ never
+ ever
+ for
+ since

They have been in London since March.
She has already finished her work.
I have never worked before.

Adam hasn’t seen this movie yet.

+ recently
+ lately
+ for
+ since

Avah has been exercising a lot recently.
I haven’t been sleeping well lately.
We have been waiting in line for three hours.

He has been eating healthy since he had a heart attack.

Tworzenie czasowników

III forma czasownika

W czasie Present Perfect stosuje się czasowniki w III formie nazywanej Past Participle. Poznaj zasady tworzenia tej formy czytając artykuł Past Participle w języku angielskim.

Czasownik-ing

W czasie Present Perfect Continuous używa się czasowników z końcówką -ing, czyli w formie Present Participle. Poznaj zasady dodawania tej końcówki do czasowników z artykułu Present Participle.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube