Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
angielski w HR

Angielski w HR

Angielski w HR: zasoby ludzkie po angielsku

Angielski w HR czyli język angielski dla pracowników działów zasobów ludzkich czy też działu personalnego. To niezwykle rozległy obszar obejmujący tematy takie jak rekrutacja (recruitment), employer branding, szkolenia (trainings) czy kadry i płace.

Angielski w HR: obowiązki HRowców

Jak opisać czym zajmuje się specjalista w dziale HR? Warto przygotować sobie krótką odpowiedź typu: Jestem odpowiedzialny za nadzór pracowników w naszej firmie. (I am responsible for overseeing employees in our company). Jednak przydadzą nam się również bardziej szczegółowe informacje co do obowiązków, które pełnimy na stanowiskach związanych z działem HR.

Obowiązki pracowników działów HR

to acquire talent – pozyskiwanie talentów
to anticipate and resolve litigation risks – przewidywać i ograniczać ryzyko sporów sądowych
to assess staffing needs – oceniać potrzeby kadrowe
to contribute recommendations – współtworzyć zalecenia
to deal with employee grievances and disputes – rozwiązywać skargi i spory z pracownikami
to deal with violations – zajmować się naruszeniami (przepisów)
to design accountability mechanisms – zaprojektować mechanizmy rozliczeniowe
to design onboarding procedures – opracować procedury wdrożeniowe
to design training programs – opracować programy szkoleniowe
to develop compensation plans – opracować plany wynagrodzeń
to enforce organizational values – wdrażać wartości organizacyjne
to enhance job satisfaction – zwiększać zadowolenia z pracy
to ensure compliance with regulations – gwarantować stosowania przepisów
to ensure the effectiveness of HR initiatives – zapewniać skuteczności inicjatyw HR
to establish human resources objectives – ustalić cele działu HR
to forecast staffing needs – przewidywać potrzeby
to handle employee relations – zajmować się relacjami z pracownikiem
to handle employee benefits – zajmować się benefitami pracowniczymi
to hire employees – zatrudniać pracowników
to implement human resource policies – wdrażać zasady HR
to maintain employee records – prowadzić dokumentację pracowników
to manage budgets – zarządzać budżetami
to manage performance reviews – zajmować się ocenami pracowniczymi
to manage personnel – zarządzać personelem
to manage staff wellness – dbać o dobrą kondycją kadr
to mitigate risk – ograniczać ryzyko
to monitor adherence to internal policies – monitorować przestrzeganie polityki wewnętrznej
to oversee HR systems – nadzorować programy obsługujące dział HR
to oversee overall employee needs – nadzorować całościowe potrzeby pracowników
to report to senior management – składać sprawozdanie kierownictwu wyższego szczebla
to structure benefit packages – organizować pakiety benefitów
to supervise HR personnel – nadzorować personel HR
to support employee development – wspierać rozwój pracownika
to support strategic objectives – wspierać cele strategiczne (firmy)

to update company policies and procedures – aktualizować zasady i procedury firmy


angielski w HR

Angielski w HR: wynagrodzenie pracowników

Dziedziną, którą również zajmują się działy HR jest wynagrodzenie pracowników. Wszyscy chyba wiemy, jak to działa – w zamian za świadczone usługi, pracownicy otrzymują wynagrodzenie (compensation). Wynagrodzenie pracowników może składać się z różnych elementów oprócz wynagrodzenia zasadniczego (base pay) takich jak premia (bonus) czy świadczenia pozapłacowe (employee benefits). Wysokość wynagrodzenia pracownika zależy od wielu czynników takich jak kwalifikacje (qualifications), doświadczenie (experience), wiedzę (knowledge), sytuacji na rynku (market conditions). W Polsce, od 2014 roku pracodawcy zmagali się z rynkiem pracownika (employee market), gdzie firmy miały spory problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Ten trend zaczął się odwracać już pod koniec 2019 roku, a wraz z kryzysem z początku 2020 roku, nastał rynek pracodawcy (employer market).

Czynniki wpływające na wynagrodzenie

Oto lista niektórych czynników wpływających na wysokość wynagrodzenia (factors determining compensation).

current salary – obecna pensja
education level – poziom wykształcenia
employee location – lokalizacja
grade level – klasyfikacja stanowiska (w przypadku wartościowania stanowisk)
industry – rodzaj branży
job performance rating – ocena wydajności pracy
position tenure – okres piastowania stanowiska
supply and demand – podaż i popyt
tenure with the company – zatrudnienie w firmie (czas)

years of experience – lata doświadczenia

gross pay vs net pay
gross pay – wynagrodzenie brutto

net pay – wynagrodzenie netto

Wynagrodzenie brutto to całkowita kwota wynagrodzenia – z uwzględnieniem podatków oraz składek (na przykład zdrowotnych). Natomiast wynagrodzenie netto to kwota, którą pracownik dostaje “na rękę”, czyli po odliczeniu wszelkich podatków i składek.

Słownictwo związane z wynagrodzeniem

back payment – zaległa wypłata
base pay – płaca zasadnicza (podstawa)
basic salary – pensja podstawowa
a bonus – dodatek, premia
bonus pay – premia
compensation – wynagrodzenie całkowite
incentive compensation – wynagrodzenie motywacyjne
market rate – stawka rynkowa
net pay – wynagrodzenie netto
overtime pay – wynagrodzenie za nadgodziny
pay – wynagrodzenie
pay cut – obniżka zarobków
pay rate – stawka godzinowa
a paycheck (AmE) – wypłata
a paycheque (BrE) – wypłata
a pension – emerytura (wypłata)
performance-related pay – wynagrodzenie uzależnione od wyników
redundancy pay (BrE) – odprawa
salary – pensja
sales commission – prowizja od sprzedaży
severance pay (AmE) – odprawa
stock options – prawo wykupu akcji po określonej cenie
tip income – zarobki z napiwków

a wage – zarobek za określony czas pracy

a pay rise vs. a pay raise

Pay rise oraz pay raise znaczą podwyżka płacy. Wyrażenia pay rise użyjemy w brytyjskim angielski, a pay raise w amerykańskim angielskim.

I want to talk to my manager about my pay rise. (BrE)
I want to talk to my manager about my pay raise. (AmE)

Chcę porozmawiać z moim kierownikiem o mojej podwyżce.

Ustalanie wynagrodzenia

Dobranie odpowiedniego wynagrodzenia dla pracownika może stanowić nie lada wyzwanie (a challenge) w większych organizacjach. W Polskich przedsiębiorstwach, to pracodawca odgórnie ustala wysokość oraz składniki wynagrodzenia, a pracownicy mają niewielki udział w kształtowaniu wielkości swojego wynagrodzenia. Brak szczególnych przepisów w tej kwestii daje pracodawcom ogromną swobodę. Jedyny przepis ograniczający pracodawcę to wynagrodzenie minimalne (minimal wage).

Wynagrodzenie na podstawie:

czasu pracy (miesięczne, godzinowe, tygodniowe)
wyników pracy (prowizyjne)

wynagrodzenie premiowe

Wynagrodzenie pracowników (employee compensation) na tych samych stanowiskach lub wykonujących takie same obowiązki powinno być na podobnym poziomie, oczywiście uwzględniając doświadczenie pracownika i staż w firmie. Regulacje wewnętrzne (internal policies) mogą wartościować stanowiska pracy, dzięki czemu wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników będzie bardziej klarowna.


angielski w HR

Angielski w HR: rodzaje umów o pracę

Umowa dotycząca pracy (employment agreement) to podstawa do wypłaty wynagrodzenia. Jednak pamiętajmy, że każdy kraj dopuszcza inne rodzaje umów między przedsiębiorstwami a pracownikami, dlatego często samo tłumaczenie nie wystarczy.

W USA wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje umów:

permanent employment contracts – stałe umowy o pracę
fixed-term contracts – umowy na czas określony

casual employment contracts – umowy o pracę dorywczą

Umowę możemy zawrzeć:

na okres próbny (for a trial period)
na czas określony (for a specified period)

na czas nieokreślony (for an unspecified period)

Rodzaje umów:

fixed-term contract – umowa na czas określony
full-time contract – umowa (o pracę) na pełny etat
indefinite-term contract – umowa na czas nieokreślony
non-disclosure agreement – umowa o zachowaniu poufności
part-time contract – umowa (o pracę) na część etatu

temporary contract – umowa tymczasowa

W Polsce występują dwa rodzaje umów, które nie mają swoich dokładnych odpowiedników za granicą.

contract for specific work – umowa o dzieło

free-for-task agreement – umowa zlecenie


angielski w HR

Angielski w HR: zwolnienie (się) pracownika

Decyzja o zwolnieniu pracownika nie przychodzi łatwo, ale jeszcze trudniej przekazać pracownikowi informację, że musimy się niestety pożegnać. Jak zwolnić pracownika (to fire an employee)? Przede wszystkim, wybierzmy odpowiednie miejsce do przekazania tej przykrej wiadomości. Jeśli pracownik ma własne biuro (their own office) to będzie to dobre miejsce do przeprowadzenia tej rozmowy. Ważne, aby pracownik czuł się komfortowo (to feel comfortable), a my będziemy mogli po spotkaniu po prostu wyjść i pozwolić pracownikowi na zebranie myśli (to collect one’s thoughts). Jeśli pracownik nie ma własnego biura, najlepiej spotkać się w miejscu neutralnym.

Jak przeprowadzić rozmowę dotyczącą zwolnienia pracownika?

Musimy się odpowiednio przygotować do tego spotkania (to prepare for the meeting). Powinniśmy mieć informacje co do problemów z wynikami (performance issues) lub problemów z zachowaniem (conduct problems) pracownika. Ponadto, powinniśmy wykazać jak (o ile w ogóle) firma wspierała pracownika poprzez szkolenia (training) czy coaching. Oprócz elementów dotyczących samej pracy pracownika, musimy wyjaśnić co się będzie działo dalej jeśli chodzi o wynagrodzenie (compensation), świadczenia pozapłacowe (employee benefits) czy odprawę (severance pay). Warto skonsultować się z prawnikiem (a lawyer) jeżeli nie jesteśmy pewni co do szczegółów.

Spotkanie powinniśmy rozpocząć od poinformowania pracownika (to inform the employee), że kończymy współpracę. Dzięki temu możemy zaoszczędzić pracownikowi jeszcze większego rozczarowania niż to konieczne. Najlepiej użyć konkretnych słów, które jasno przekażą informację – za wszelką cenę chcemy uniknąć nieporozumień (to avoid misunderstandings). Jasno powiedzmy jaki jest powód (to state the reason) naszej decyzji, ale nie musimy tłumaczyć naszej decyzji (to justify our decision). Niezależnie od tego czy pracownik zgadza się z nasza decyzją (to agree with our decision) czy nie, jest ona ostateczna (to be final). Nie wchodźmy w dyskusję (to enter a discussion) na temat powodów zwolnienia i nie dajmy się wciągnąć w awanturę (to be drawn into an argument). Niezależnie od tego czy decyzja była nasza, czy też naszego przełożonego, nie dystansujmy się od sytuacji (to distance yourself from the situation) mówiąc, że my byśmy postąpili inaczej.

Zwolnienie z pracy

to be unemployed – być bezrobotny
to be made redundant – zostać zwolnionym w ramach redukcji etatów
to get fired – zostać zwolnionym
to get laid off – zostać zwolnionym z pracy
to get sacked – zostać zwolnionym (nieformalnie)
to give notice – dać wypowiedzenie
to resign – zrezygnować z pracy
to retire – przejść na emeryturę

to terminate the employment contract – rozwiązać umowę o pracę

Co możemy usłyszeć od pracodawcy, gdy nas zwalnia?

I’m sorry but we’re letting you go. – Przykro mi, ale musimy się z tobą pożegnać. (zwalniamy kogoś, dosł. pozwalamy komuś odejść)
This isn’t working out. – To się nie sprawdza. (to = współpraca z pracownikiem)
We feel this job isn’t right for you. – Uważamy, że ta praca nie jest dla ciebie.
We feel you’d be a better fit elsewhere. – Uważamy, że lepiej pasował(a)byś gdzie indziej.
We feel you’d be happier somewhere else. – Uważamy, że będziesz szczęśliwszy/a gdzie indziej.
We’re cutting costs. – Tniemy koszty.
We’re downsizing. – Redukujemy zatrudnienie.
We’re eliminating your position. – Likwidujemy twoje stanowisko.
We’re going to allow you to pursue other career opportunities. – Chcemy pozwolić ci wypróbować inne możliwości rozwoju kariery.
We’re parting ways. – Rozstajemy się.

We’re restructuring. – Restrukturyzujemy firmę.

Odejście z pracy

Czasami decyzja o odejściu z organizacji jest całkowicie nasza. Wówczas, musimy złożyć wypowiedzenie (deliver a letter of resignation) i porozumieć się z pracodawcą co z okresem wypowiedzenia (notice period).

to ask for a reference letter – poprosić o list referencyjny
to give two weeks’ notice – dać dwutygodniowe wypowiedzenie
to hand in your notice – złożyć wypowiedzenie
to notify HR – powiadomić dział HR
to quit your job – rzucić pracę

to resign from your job – zrezygnować z pracy

Wypróbuj kurs Business English na platformie ELLA


angielski w HR

Angielski w HR: pracownik na urlopie

W Stanach Zjednoczonych tylko niektóre formy urlopu są odgórnie regulowane, a to czy pojedziemy na wakacje zależy tylko od woli naszego pracodawcy. Jednak wielu pracodawców decyduje się na takich ruch. Nie wszyscy pracownicy mogą się kwalifikować na urlop (to be eligible for vacation). W Polsce w 2020 roku pracownikowi o dziesięcioletnim stażu przysługuje 26 dni urlopu, a pracownikowi o stażu mniejszym niż 10 lat tylko 20 dni urlopu. Co ważne, do stażu pracy liczy się wykształcenie, gdzie można doliczyć od 3 do 8 lat stażu w zależności od wykształcenia.

Rodzaje urlopów

maternity leave – urlop macierzyński
paid leave – urlop płatny
paternity leave – urlop ojcowski
personal leave – urlop
sabbatical – urlop naukowy
sick days – zwolnienie chorobowe
temporary disability leave – urlop tymczasowy z powodu niezdolności w pracy
unpaid leave – urlop bezpłatny

vacation days – urlop wypoczynkowy

to be on leave – być na urlopie
to go on leave – iść na urlop
to take a vacation – wziąć urlop

to take time off to have a baby – wziąć wolne w związku z urodzeniem dziecka

vacation vs holiday

W amerykańskim angielskim vacation oznacza urlop, a holiday to święto. Natomiast w brytyjskim angielskim holiday znaczy zarówno urlop, jak i święto.


angielski w HR

Angielski w HR: rekrutacja pracownika

Dział HR jest odpowiedzialny za rekrutację pracowników. Zamieszczanie ogłoszeń o pracę, wstępna selekcja kandydatów, a także przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych (job interviews) to podstawowe elementy procesu rekrutacji. Rekrutacja ma na celu wybranie spośród wszystkich chętnych do pracy najlepszego kandydata. Ważne jest, aby sprawdzić wykształcenie kandydata oraz jego doświadczenie zawodowe. Ale warto też zwrócić uwagę na jego umiejętności miękkie (soft skills) – takie jak radzenie sobie z kryzysami czy jego zdolności interpersonalne (people skills).

Can you tell me a little about yourself? – Może mi Pan/i opowiedzieć trochę o sobie?
Could you explain the gap in your employment history? – Czy mógłby/mogłaby Pan/i wyjaśnić mi lukę w swojej historii zatrudnienia?
Do you know any foreign languages? – Czy zna Pan/i jakieś języki obce?
How do you handle failure? – Jak Pan/i sobie radzi z porażką?
What qualifications do you have? – Jakie ma Pan/i kwalifikacje?
What were your responsibilities in your previous position? – Jakie miał/a Pan/i obowiązki w poprzedniej pracy?

Why should we hire you? – Dlaczego powinniśmy Pana/ią zatrudnić?


angielski w HR

Angielski w HR: świadczenia pozapłacowe czyli benefity pracownicze

Oprócz podstawowego wynagrodzenia, więksi pracodawcy mogą również zaproponować pracownikowi tak zwane świadczania pozapłacowe (employee benefits) czy też świadczenia niepieniężne (non-cash benefits). To sposób na to, aby dodatkowo wynagrodzić pracowników – często o wiele niższym kosztem niż stawka rynkowa danej usługi. W artykule 50 najciekawszych benefitów pracowniczych wymieniliśmy kilka nietypowych benefitów, z jakimi można się spotkać na rynku (głównie amerykańskim).

W Stanach Zjednoczonych, ze względu na prywatny charakter służby zdrowia (private healthcare), najbardziej popularnym benefitem jest ubezpieczenie zdrowotne (health insurance). O dziwo, u nas również ubezpieczenie zdrowotne cieszy się sporym zainteresowaniem, a raczej jest już uznawane za standard w pakiecie benefitów (benefit package).

Oprócz ubezpieczenia zdrowotnego, w Polsce benefity oferowane przez większe firmy zazwyczaj zawierają kartę sportową oraz szkolenia. W Stanach Zjednoczonych, najpopularniejsze benefity to już wspomniane ubezpieczenie zdrowotne, emerytura (pension), 401K czyli rodzaj emerytalnego planu oszczędnościowego (odpowiednik Pracowniczego Planu Kapitałowego), opcje na zakup akcji (stock options), płatny urlop (paid time off).


angielski w HR

Angielski w HR: Employer Branding vocabulary

Employer branding w języku polskim określamy jako budowanie wizerunku marki pracodawcy. To działania, które firma podejmuje aby być postrzeganym jako atrakcyjne miejsce pracy. Mocny wizerunek pracodawcy (a strong employer brand) pozwala nie tylko przyciągnąć kandydatów do organizacji (to attract candidates), ale też utrzymać obecnych pracowników (to retain current employees).

an attractive job advert – atrakcyjne ogłoszenie o pracę
a bad reputation – zła reputacja
branding strategies – strategie brandingowe
a clear job description – jasny opis stanowiska
company policies – polityka firmy
company values – wartości firmy
employee engagement techniques – techniki zaangażowania pracowników
employee testimonials – referencje pracowników
an employer branding strategy – strategia employer brandingowa
an employer of choice – pracodawca chętnie wybierany
an employer value proposition – korzyści oferowane przez pracodawcę
a good reputation – dobra reputacja
high employee turnover – wysoka rotacja pracowników
a long-term strategy – długoterminowa strategia
an organization’s mission – misja firmy
pristine customer service – perfekcyjna obsługa klienta
a strong employer brand – silna marka pracodawcy
the company’s unique value proposition – unikalne korzyści oferowane przez firmę

workplace culture – kultura miejsca pracy

Be an employer that stands out.
to attract top candidates – przyciągać najlepszych kandydatów
to attract top talent – przyciągać najlepsze talenty
to be aware of your reputation – być świadomym swojej reputacji
to build your employer’s brand – budować markę pracodawcy
to emphasize learning opportunities – podkreślić możliwości rozwoju
to evoke passion – wzbudzać pasję
to implement an employer branding strategy – wdrożyć strategię employer brandingową
to improve staff retention – poprawiać zatrzymanie personelu
to make a good impression – zrobić dobre wrażenie
to make attracting candidates easier – ułatwić przyciąganie kandydatów
to make recruiting easier – uprościć proces rekrutacyjny
to nurture talents – pielęgnować talenty
to reduce employee turnover – zmniejszyć rotację pracowników
to retain top talent – zatrzymać najlepsze talenty

to stand out – wyróżniać się

Środowisko pracy (work environment)
a “techy” environment – środowisko pracy przyjazne nowym technologiom
a carefree environment – beztroskie środowisko pracy

a creative environment – kreatywne środowisko pracy

Dowiedz się jak stworzyć kreatywne środowisko pracy z artykułu pobudzenie kreatywności w zespole.


angielski w HR

Brand identification

How does your company stand out? – Jak twoja firma się wyróżnia?
What are the biggest perks? – Jakie są największe korzyści?
What do candidates think about your company? – Co kandydaci myślą o twojej firmie?
What does the candidate’s inner circle think about you? – Co myśli o tobie krąg znajomych kandydata?
What experience do people have when they buy from you? – Jakie doświadczenie mają ludzie, kiedy kupują od twojej firmy?
Why do employees leave the company? – Dlaczego pracownicy odchodzą z firmy?
Why do employees stick around? – Dlaczego pracownicy zostają w firmie?

Why do people want to join your organization? – Dlaczego ludzie chcą dołączyć do twojej organizacji?

Why should the candidate choose our organization?
benefits – benefity
benefit packages – pakiety benefitów

training opportunities – możliwości szkoleniowe

How to improve employer branding?

to create a good atmosphere at work – kreować dobrą atmosferę w pracy
to create a healthy work-life balance – stworzyć zdrową równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym
to humanize your brand – nadać marce ludzką twarz
to make employees engage with the brand – sprawić by pracownicy zainteresowali się marką
to motivate employees – motywować pracowników
to organize high-quality training – organizować wysokiej jakości szkolenia
to participate in job fairs – brać udział w targach pracy
to promote CSR – promować społeczną odpowiedzialność biznesu
to provide stable employment – zapewniać stabilne zatrudnienie

to publish on social media – publikować na mediach społecznościowych


angielski w HR

Angielski w HR: on-boarding

Onboarding czyli proces wdrażania pracownika nie tylko w obowiązki, ale także w środowisko pracy i panujące tam zwyczaje. Pierwsze dni pracy bywają kluczowe – musimy przyswoić wiele nowych informacji, poznać nie tylko naszych współpracowników (coworkers), ale także strukturę organizacji, procedury (procedures).

a new hire – nowy pracownik dosł. “nowozatrudniony”

the onboarding process – proces onboardingowy

What should an employee get familiarized with during the onboarding process?

advancement possibilities – możliwości awansu
an employee handbook – regulamin pracy
company procedures – procedury firmowe
detailed job description – szczegółowy zakres obowiązków
a glossary of company acronyms – glosariusz firmowych skrótów
how to use company equipment – jak używać sprzętu firmowego
job duties – obowiązki w pracy
password logins – loginy na hasło
the company mission – misja organizacji
the company strategy – strategia organizacji
the company structure – struktura organizacyjna
the company work culture – kultura pracy firmy

a welcome message – wiadomość na powitanie w pracy

to acclimate new employees to the corporate culture – zaaklimatyzować nowych pracowników z kulturą organizacyjną
to help employees settle in – pomóc pracownikom się zadomowić
to set up the computer – przygotować komputer

to set up the office – przygotować biuro

Zupełnie nowych pracowników, którzy nie pracowali jeszcze w danej branży warto zapoznać z żargonem stosowanych w danej firmie (takim jak korpomowa).


[FM_form id=”1″]

Angielski w HR: idiomy

Idiomy to wyrażenia, których nie można rozumieć dosłownie, ale które warto poznać, gdyż często można się z nimi spotkać.

to get your ducks in a row – dobrze się do czegoś przygotować
Every manager should get their ducks in a row.

Każdy kierownik powinien dobrze się przygotować.

at the end of the day – koniec końców
At the end of the day, all that matters is employee satisfaction.
Koniec końców, liczy się tylko satysfakcja pracowników.

= niezależnie co zostało powiedziane wcześniej, trzeba postąpić tak, by pracownicy byli zadowoleni

show someone the ropes – uczyć kogoś zawodu
Ellen showed new employees the ropes.

Ellen przyuczyła nowych pracowników do zawodu.

walking papers – wypowiedzenie
After 20 year in the company, he was given his walking papers.

Po dwudziestu latach w firmie, dostał wypowiedzenie.

glass ceiling – szklany sufit
Women often hit the glass ceiling in various professions.

Kobiety często napotykają szklany sufit w różnych zawodach.

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube